Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

1892. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2010, stran 5225.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ULS-UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Laško na 5. seji dne 13. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2010.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2010 izkazuje:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta
                             2010
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     13.135.778,03
70  DAVČNI PRIHODKI              10.167.464,53
   700 Davki na dohodek in dobiček      8.645.840,00
   703 Davki na premoženje          1.026.005,11
   704 Domači davki na blago in storitve    495.619,42
   706 Drugi davki                  0,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI             1.457.453,03
   710 Udeležba na dobičku in prihodki od
   premoženja                  655.049,83
   711 Takse in pristojbine            4.639,23
   712 Denarne kazni               17.119,91
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   72.979,62
   714 Drugi nedavčni prihodki         707.664,44
72  KAPITALSKI PRIHODKI             408.627,93
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  264.004,27
   722 Prihodki od prodaje zemljišč       144.623,66
73  PREJETE DONACIJE                8.515,00
   730 Donacije iz domačih virov         8.515,00
   731 Donacije iz tujine               0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI            1.093.717,54
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij         1.000.872,94
   741 Prejeta sredstva iz sred. drugih
   evropskih institucij             92.844,60
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43)       13.130.829,77
40  TEKOČI ODHODKI               2.908.627,55
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih    598.798,67
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                    94.708,99
   402 Izdatki za blago in storitve      1.903.322,51
   403 Plačila domačih obresti          60.875,95
   409 Rezerve                 250.921,43
41  TEKOČI TRANSFERI              5.098.460,54
   410 Subvencije                   0,00
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom               2.651.392,42
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                 453.071,95
   413 Drugi domači transferi         1.993.996,17
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           4.533.972,75
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   4.533.972,75
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           589.768,93
   431 Investicijski transferi prav. in
   fiz.os., ki niso proračunski uporabniki   144.379,92
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                 445.389,01
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)        4.948,26
III/1.PRIMARNI PRESEŽEK (I.-7102) – (II.-403-
   404)                     58.574,20
III/2.TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)      3.617.829,47
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       3.271,90
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAP. D.                    3.271,90
   750 Prejeta vračila danih posojil       3.271,90
   751 Prodaja kapitalskih deležev          0,00
   752 Kupnine iz naslova privatizacije        0,00
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)             0,00
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                      0,00
   440 Dana posojila                 0,00
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb                       0,00
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                   0,00
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti      0,00
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V)         3.271,90
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              500.000,00
50  ZADOLŽEVANJE                 500.000,00
   500 Domače zadolževanje           500.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            212.131,35
55  ODPLAČILA DOLGA               212.131,35
   550 Odplačila domačega dolga         212.131,35
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. +
   IV. + VII. -II. – V – VIII.)         296.088,81
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)       287.868,65
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-
   III.)                     –4.948,26
-------------------------------------------------------------
XII. SREDSTVA NA RAČUNIH
   – Stanje 31. 12. 2009            360.790,85
   – Stanje 31. 12. 2010            246.602,48
-------------------------------------------------------------
3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja z obrazložitvami so sestavni del odloka, vendar se ne objavijo v Uradnem listu RS.
4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2009-03
Laško, dne 13. aprila 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost