Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

1883. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj, stran 5221.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 20/11) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 6. seji dne 11. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: odlok) se spremeni 10. člen, in sicer se pod točko »Del naselja (014) Kranj« dodajo prostorski okoliši »0004, 0005, 0007«, ter se črtata prostorska okoliša »0095, 0096«.
V istem členu se v drugem odstavku (Od tega matična šola obsega naslednje ulice in hišne številke dela naselja (014) Kranj) v četrti alineji (Cesta Kokrškega odreda) dodajo številke »8A, 9, 10, 11, 12, 12A«; v peti alineji (Cesta na Rupo) se dodajo številke » 67, 69, 87«; v dvanajsti alineji (Oldhamska cesta) se dodajo številke »5, 7, 9«; v trinajsti alineji (Partizanska cesta) se črtata številki »2, 2A«, dodajo pa se številke »15, 17, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29A, 31, 33«; v zadnji alineji (Zoisova ulica) pa se doda številka »8«.
V istem členu se v tretjem odstavku (Od tega podružnična šola Center obsega naslednje ulice in hišne številke dela naselja (014) Kranj) v drugi alineji (Cesta Kokrškega odreda) črtajo številke »8a, 10, 12, 12a«; v devetnajsti alineji (Oldhamska cesta) se črtajo številke »5, 7, 9«; v dvajseti alineji (Partizanska cesta) se črtajo številka »15, 17, 19, 19A, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 29a, 31, 33«; v devetindvajseti alineji (Tomšičeva ulica) pa se doda številka »13«.
V istem členu se v petem odstavku (Od tega podružnična šola Primskovo za razredno stopnjo obsega naslednje ulice in hišne številke dela naselja (014) Kranj) v enajsti alineji (Likozarjeva ulica) črtajo številke »15, 17, 18, 19, 20, 20A, 24, 24A, 26, 28, 30«.
2. člen
Spremeni se 11. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi šole in vrtca
– svet staršev šole in vrtca.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
Organi vrtca so:
– vzgojiteljski zbor
– strokovni aktivi
– svet staršev.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 20. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.«
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 21. člena odloka, tako da se po novem glasi:
»Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli in vrtcu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek šole in vrtca po enega predstavnika, katerega izvolijo starši na roditeljskem sestanku.«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 30. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-33/2011-1(47/10)
Kranj, dne 11. maja 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
mag. Janez Frelih l.r.

AAA Zlata odličnost