Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

1881. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, stran 5220.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 20/11) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 6. seji dne 11. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: odlok) se spremeni 2. člen odloka, ki se po novem glasi:
»Ime zavoda: Osnovna šola Orehek Kranj.
Sedež zavoda: Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj.
V sestavo zavoda sodijo tudi:
– podružnična šola Mavčiče,
– oddelki vrtca za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti in predšolske vzgoje na naslovu Zasavska c. 53a (matična šola) in na naslovu Mavčiče 102 (objekt družbenih dejavnosti KS).«
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka, in sicer se pod točko »Del naselja (014) Kranj« črta besedilo »(razen Ljubljanske ulice)« pri prostorskih okoliših 0062, 0064 in 0177, poleg tega se doda prostorski okoliš »0065«, nadalje se v deveti alineji (Ljubljanska cesta) doda številka »37«, pred predzadnjo alinejo pa se doda nova alineja:
»– Zariška ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;«.
3. člen
Spremeni se 11. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi šole in vrtca
– svet staršev šole in vrtca.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
Organi vrtca so:
– vzgojiteljski zbor
– strokovni aktivi
– svet staršev.«
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 20. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 21. člena odloka, tako da se po novem glasi:
»Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli in vrtcu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek šole in vrtca po enega predstavnika, katerega izvolijo starši na roditeljskem sestanku.«
6. člen
Spremeni se prvi odstavek 30. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-32/2011-1(47/10)
Kranj, dne 11. maja 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
mag. Janez Frelih l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti