Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

1880. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2010, stran 5219.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 99. in 111. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 6. seji dne 11. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2010, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2010 realizirani v naslednjih zneskih:
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |                  |    v EUR|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|KONTO |   |OPIS                | Realizacija|
|    |   |                  |    2010|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|A.   |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)| 47.687.567|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      | 41.919.979|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 34.223.154|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    | 26.620.402|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |  6.630.697|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   972.055|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|706  |   |DRUGI DAVKI            |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |  7.696.825|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |  4.464.685|
|    |   |PREMOŽENJA             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|711  |   |UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE    |   20.211|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|712  |   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |   553.237|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   210.134|
|    |   |STORITEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |  2.448.558|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)   |  1.014.008|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   632.933|
|    |   |SREDSTEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   381.075|
|    |   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV      |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730)       |   12.883|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |   12.883|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   |  4.671.697|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |   917.535|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |  3.754.162|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |      |
|    |   |EVROPSKE UNIJE           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|78   |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |   69.000|
|    |   |(787)               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|787  |   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH     |   69.000|
|    |   |EVROPSKIH INSTITUCIJ        |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 49.005.033|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI           | 13.037.802|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |  2.551.018|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   413.063|
|    |   |VARNOST              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  9.119.252|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   227.859|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |   726.610|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 19.350.657|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|410  |   |SUBVENCIJE             |  1.243.963|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  8.242.418|
|    |   |GOSPODINJSTVOM           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZAC. |  1.436.882|
|    |   |IN USTANOVAM            |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  8.427.394|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    | 15.611.607|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 15.611.607|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |  1.004.967|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   348.267|
|    |   |FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO      |      |
|    |   |PRORAČUNSKI UPORABNIKI       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   656.700|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)| –1.317.466|
|    |   |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS |      |
|    |   |SKUPAJ ODHODKI)          |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|B.   |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|75   |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |   280.365|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|    |   |(750+752)             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |   170.301|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|752  |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |   110.064|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|44   |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|440  |   |DANA POSOJILA           |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |   280.365|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |      |
|    |   |– V.)               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   | –1.037.101|
|    |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO  |      |
|    |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +  |      |
|    |   |IV.) – (II. + V.)         |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|C.   |   |RAČUN FINANCIRANJA         |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|50   |VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|55   |IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |   566.667|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   566.667|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)   |  –566.667|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA | –1.603.768|
|    |   |RAČUNIH (III.+VI.+X) =       |      |
|    |   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU|  3.680.710|
|    |   |PRETEKLEGA LETA          |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE    |      0|
|    |   |IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA    |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
3. člen
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 273.154.183 €, so priloga tega odloka.
4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2010 v višini 437.220 € se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2011.
5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2010 v višini 96 € se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2011.
6. člen
Neporabljena sredstva proračunskega sklada CERO na dan 31. 12. 2010 v višini 74.414 € se prenesejo med sredstva proračunskega sklada CERO v letu 2011.
7. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2010 je priloga tega odloka. Priloga odloka sta tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2010.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-15/2009-40-(45/01)
Kranj, dne 11. maja 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost