Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

1878. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice, stran 5118.

Na podlagi 133. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09) je Občinski svet Občine Brežice na seji dne 18. 4. 2011 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice, ki obsega:
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Šentlenart (Uradni list SRS, št. 51/71)
– Popravek naslova Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Šentlenart (Uradni list SRS, št. 32/85)
– Odlok o dopolnitvi Odloka o novelaciji zazidalnega načrta za obrtniška cono Brežice (Uradni list SRS, št. 39/86)
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Brežice (Uradni list RS, št. 6/93)
– Odlok o spremembah zazidalnega načrta »Obrtna ulica v Brežicah« (Uradni list RS, št. 66/99)
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice (Uradni list RS, št. 4/02)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice (Uradni list RS, št. 64/08)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000 (Uradni list RS, št. 8/10)
Št. 3505-3/2011
Brežice, dne 18. aprila 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
O D L O K
o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice
ZN OBRTNA CONA – ODLOK
Splošne določbe
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt za obrtniško cono Brežice, št. 449/U-70.
2. člen
Objekti in komunalna ureditev se morajo izvesti skladno z zazidalnem načrtom in pravilnikom o izvajanju zazidalnega načrta, ki je sestavni del zazidalnega načrta.
3. člen
Območje ZN za obrtniško cono Brežice zajema naslednje parcele: 150/1, 150/2, 150/3, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 153/8, 153/9, 153/10, 153/11, 153/12, 156, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8, 158/9, 159/1 del, 159/2 del, 159/3, 159/4, 160/2 del, 643/1, 643/2, 643/3, 643/4, 643/5, 643/6, 643/7, 643/8, 643/9, 643/10, 643/11, 643/12, 643/13, 643/14, 463/16, 643/17, 643/18, 643/19, 643/20, 645/1, 645/2, 645/3, 645/4, 647/1, 647/2, 647/5, 647/6, 647/7, 652/1, 652/2, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5, 653/7, 653/8, 653/9, 653/10, 653/11, 653/12, 653/13, 653/14, 653/15, 653/16, 653/17, 653/18, 653/19, 653/20, 653/21, 653/22, 653/23, 653/24, 654/1, 654/2, 654/3, 654/4, 654/5, 654/6, 654/7, 654/8, 655/1, 655/2, 655/3, 655/4, 655/5, 655/6, 655/7, 655/8, 656/1, 656/2, 656/3, 656/5, 656/6, 656/7, 656/8, 656/9, 656/10, 656/11, 657/1, 657/2, 658/2, 659/1, 659/5, 659/6, 659/7, 659/13, 659/17, 659/18, 659/19, 659/20, 659/21, 659/22, 661/1, 661/2, 661/4, 661/5, 661/6, 661/7, 661/8, 661/9, 661/10, 661/14, 661/15, 661/17, 661/19, 661/20, 661/21, 661/31, 661/32, 661/33, 661/34, 661/35, 661/36, 661/37, 661/38, 661/39, 661/40, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/5, 662/6, 662/7, 662/8, 662/9, 662/10, 662/11, 662/12, 662/13, 662/14, 662/15, 662/16, 662/17, 662/18, 662/19, 662/20, 662/21, 662/22, 662/23, 662/24, 662/25, 662/26, 662/27, 663/1, 663/2, 663/3, 663/4, 663/5, 663/6, 663/7, 663/8, 663/9, 663/10, 663/11, 663/12, 663/13, 664/1, 664/2, 664/3, 665/2, 665/3, 665/5, 665/6, 665/7, 665/8, 666/1, 666/2, 666/3, 666/4, 666/5, 666/6, 666/7, 666/8, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5, 669/6, 669/8, 669/9, 669/12, 669/13, 669/14, 669/15, 669/16, 669/17, 669/18, 669/19, 671/2, 671/4, 671/6, 671/7, 671/8, 671/9, 671/10, 671/11, 671/12, 671/13, 671/14, 671/15, 671/16, 671/18, 671/19, 671/20, 671/21, 671/23, 671/24, 671/25, 671/26, 671/27, 671/28, 671/29, 671/30, 671/31, 671/32, 671/33, 671/34, 671/35, 671/36, 671/37, 671/38, 671/39, 671/40, 671/41, 671/42, 671/43, 671/44, 671/45, 671/46, 671/47, 671/48, 671/49, 671/50, 671/51, 671/52, 671/53, 671/54, 671/55, 671/56, 671/57, 671/58, 671/59, 671/60, 671/61, 671/62, 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 673/5, 673/6, 673/7, 673/8, 673/9, 673/10, 673/11, 673/12, 673/13, 673/14, 673/15, 673/16, 673/17, 673/18, 675/1, 675/2, 675/3, 675/4, 675/5, 675/6, 675/7, 675/8, 676/1, 676/2, 676/3, 676/4, 677, 678/3, 678/2, 679, 730/2, 730/3, 731/2, 731/4, 731/5, 731/6, 731/7, 731/8, 731/9, 733/3, 733/4, 733/5, 733/9, 718/3, 718/4, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 648/5, 651/3, 650, 651/2, 651/1, k.o. Črnc.
176/2, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5 – k.o. Brežice.
Meja zazidalnega načrta poteka preko parc. št.: 651/1, 651/2, 648/1, 645/1, 643/14, 733/7, 179/2, 733/3, 655/2, 655/8, 658/2, 733/9, 718/3 k.o. Črnc, ob parc. št.: 781 k.o. Črnc; preko parc. št. 159/1, 159/2, 160/2, 153/5, 150/3, 150/2, k.o. Črnc; ob parc. št. 787/9 k.o. Šentlenart in parc. št. 1494, k.o. Brežice.
SDZN BENCINSKI SERVIS IN POSLOVNO OBRTNA OBMOČJA
4. člen
Del območja ZN OC Brežice, ki se dopolnjuje in spreminja, zajema naslednje parcelne številke: 659/13, 731/9, 661/21, 679, 677, 676/2, 675/4, 678/3, 781, vse k.o. Črnc.
5. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi v Spremembah in dopolnitvah ZN OC Brežice, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
6. člen
Spremembe in dopolnitve ZN OC Brežice vsebujejo:
VSEBINA
1.0. UVOD
2.0. Veljavna urbanistična dokumentacija
3.0. Parcelne številke
4.0. Analiza obstoječega stanja
4.1. Namembnost objektov in površin
4.2. Komunalno energetska ureditev območja
5.0. Zazidalna situacija s funkcionalnimi in oblikovnimi rešitvami objektov
5.1. Bencinski servis
5.2. Poslovno servisne dejavnosti
5.3. Poslovno trgovska dejavnost
5.4. Rezervat za poslovno servisne ali trgovske dejavnosti
6.0. Idejne rešitve prometnega in komunalno energetskega omrežja
6.1. Promet
6.2. Kanalizacija
6.3. Vodovod
6.4. Energetska infrastruktura
6.5. Ogrevanje
6.6. Telefonsko omrežje
6.7. Odpadki
7.0. Rešitve v zvezi z varovanjem in izboljšanjem bivalnega in delovnega okolja
7.1. Hrup
7.2. Zaščita podtalnice
8.0. Prostorske ureditve in drugi ukrepi za obrambo in zaščito
8.1. Požarnovarstveni ukrepi
9.0. Etapnost gradnje
10.0. Odlok o spremembi in dopolnitvi dela ZN Obrtna cona Brežice
11.0. SOGLASJA
12.0. Grafične priloge
U1 Kopija katastrskega načrta M 1:1000
U2 Kopija katastrskega načrta M 1:1000
U3 Geodetska podloga M 1:1000
U4 Situacija funkcionalnih celot M 1:1000
U5 Arhitektonsko zazidalna situacija M 1:1000
U6 Situacija zakoličbe M 1:1000
U7 Situacija komunalnega in energetskega omrežja M 1:1000
U8 Situacija prometa M 1:1000
U9 Situacija požarnih con M 1:1000
U10 Izsek iz ZN Obrtna cona Brežice.
POGOJI ZA IZRABO OBMOČIJ IN OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
Funkcije območja
7. člen
Območje urejanja zajema:
– bencinski servis
– poslovno-servisne objekte
– poslovno-trgovske objekte
– rezervat za poslovno servisne ali trgovske dejavnosti.
Za vsako posamezno lokacijo je potrebno za dejavnosti, ki imajo morebitne škodljive vplive na okolje predhodno predložiti projekt presoje vplivov na okolje in na tej podlagi odločiti o primernosti mikrolokacije objekta v okviru zazidave.
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav
8. člen
Bencinski servis je lociran ob regionalni cesti Krško–Čatež. Na območju servisa je predvideno:
– gradnja objekta za potrebe bencinskega servisa v katerem bo blagajna, trgovina, pisarna, skladišče in sanitarije, horizontalni gabarit 8 x 12 m ± 5 %, streha ravna z minimalnim naklonom, fasada omet svetlega tona v kombinaciji s steklom (I. faza);
– gradnja nadstrešnice površine ca. 480 m2, konstrukcija strehe nad objektom črpalke ca. 1 m, streha iz profilirane pločevine (I. faza);
– gradnja servisne delavnice, locirane ob objektu črpalke, predvidene dejavnosti – vulkanizer, avtopralnica ipd., horizontalni gabarit 8 x 12 m ± 5 % (II. faza);
– postavitev dveh plinskih kontejnerjev za prodajo gospodinjskega plina na platoju, eden za prazno, drugi za polno embalažo, velikost kontejnerja je 2,60 x 2,30 m (I. faza);
– vkop 5 dvoplaščnih rezervoarjev za gorivo vzdolž zahodne meje servisa, eden za kurilno olje, ostali za vse vrste goriva (I. faza);
– gradnja črpalnih otokov za črpalne agregate iz katerih je možno črpati istočasno vse vrste goriva, razen kurilnega olja za katerega je otok lociran posebej (I. faza);
– vozne površine servisa se asfaltirajo in zaključijo z robniki, območje pretakališča in nove površine v območju iztekanja goriva morajo biti iz vodotesnega in olje nepropustnega betona, uredi se pet parkirnih mest za zaposlene in v II. fazi štiri parkirna mesta za potrebe objekta servisa;
– dovoz na servis je z regionalne ceste Krško–Čatež na servisu je predviden enosmerni promet iz smeri Krškega proti Čatežu.
9. člen
Poslovno servisni objekti so locirani severno od meje bencinskega servisa. V območju je predvideno:
– gradnja razstavno-prodajnega salona, v sklopu istega objekta se uredi pisarno, sanitarije in poslovne prostore v nadstropju, horizontalni gabarit razgibanega tlorisa je okvirnih dimenzij 20 x 15 m, vertikalni gabarit P+1, oblikovanje je glede na reprezentančno namembnost objekta, kar zadeva streho in fasado svobodno;
– gradnja gostinsko trgovskega lokala, v okviru katerega je predvidena ureditev prostorov potrebnih za gostinsko ponudbo, skladišč, sanitarij in prostorov za trgovsko ponudbo, horizontalni gabarit maksimalno 15 x 15 m, vertikalni gabarit P+1;
– gradnja servisnih delavnic predvidenih za ureditev hitrih servisov: avtomehanika, avtoelektrika, optika ipd., horizontalni gabarit maksimalno 15 x 10 m, vertikalni gabarit P, oblikovanje fasade svobodno, streha ravna, možnost skeletne konstrukcije s polnili;
– gradnja skladišč maziv namenjenega za skladiščenje motornih olj in maziv do količine 40 t, v tipski embalaži in velikosti 200 l, 50 l, 5 l, 1 l, horizontalni gabarit 20 x 10 m, vertikalni gabarit P, fasada proti bencinskemu servisu in proti gostinsko trgovskemu lokalu se oblikuje kot požarni zid;
– ureditev 21 parkirnih mest in manipulativnega platoja pred vhodi v objekte.
10. člen
Poslovno-trgovski objekt je namenjen za ureditev prodajno-razstavnega salona z avtomobili s pisarno, sanitarijami in poslovnimi prostori v nadstropju objekta. Horizontalni gabarit razgibanega tlorisa je maksimalnih dimenzij 20 x 15 m, vertikalni gabarit P+1, oblikovanje fasade in strehe se prilagodi okolici in krajevnim značilnostim.
11. člen
Rezervat za poslovno-servisne in trgovske dejavnosti je namenjen za lociranje poslovno servisnih in trgovskih objektov, ko bo znan program teh dejavnosti. Na njem je možno locirati dejavnosti, ki ne spreminjajo terena v naravi.
Pogoji za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja
12. člen
Prometna ureditev
Prometna ureditev obravnava:
– rekonstrukcijo regionalne ceste R 363 in ureditev priključkov na bencinski servis (ureditev zavijalnega pasu za leve zavijalce na območju bencinskega servisa in v Mladinsko ulico širine 3 m, priključka na R 362 sta dva – eden za uvoz, drugi za izvoz);
– rekonstrukcija dovoza na območju ureditve z Mladinske ulice;
– dovozno cesto za potrebe območja, kjer so predvidene poslovno servisne in trgovske dejavnosti (L = ca. 60 m, š = 6 m, z dvema priključkoma za dovoz do objektov poslovno servisne cone in objektov poslovno trgovske cone);
– ureditev kolesarske steze in pločnikov (ob R 362 v območju bencinskega servisa in dalje ob Mladinski ulici se uredi kolesarska steza š = 2,3 m in pločnik š = 1,2 m).
Navedena prometna ureditev velja le do izgradnje novega bencinskega servisa na nasprotni strani R 362.
Kanalizacija
Odpadne fekalne in meteorne vode iz obravnavanega območja se zberejo v sekundarni kanalizacijski vod. Sekundarna kanalizacija se začasno priključi na obstoječ primarni kanal Ø 40 na katerem je za priključek potrebna izgradnja priključnega jaška. Meteorne vode iz urejenih parkirišč in neprepustnega platoja bencinskega servisa se pred izpustom v sekundarno kanalizacijo vodijo preko lovilcev olj. Pred priključkom predvidenih objektov na obstoječo kanalizacijo je potrebna izgradnja povezovalnega kanala do obstoječe čistilne naprave Trnje. Kolikor povezovalni kanal ni zgrajen pred izgradnjo objektov, ki jih predvideva ta odlok, je potrebno za vsak predviden objekt predvideti izgradnjo neprepustnih pretočnih greznic. V končni fazi z izgradnjo kolektorja Ø 100 cm od Hrastine do ČN Gabernice, se vsi objekti na obravnavanem območju morajo priključiti na kolektor.
Vodovod
Preskrba s pitno in požarno vodo se zagotovi preko novozgrajene vodovodne zanke iz cevi PVC Ø 110, ki se priključi iz primarnega vodovoda S Ø 250. Preskrba s požarno vodo bo preko predvidenih nadzemnih hidrantov, ki se namestijo na predvideni vodovodni zanki. Predvideva se izgradnja 4 hidrantov.
Elektroomrežje
Napajanje območja z električno energijo se izvede preko nizkonapetostnega kabla iz TP Stadion.
Izvede se javna razsvetljava na območju bencinskega servisa in na poslovno servisno trgovskem območju.
Ohranja se terasa za kabliranje 20 kV daljnovoda RTP Brežice–Šentlenart.
Telefonsko omrežje
Zaradi zasedenosti obstoječih telefonskih kapacitet na širšem območju je potrebna položitev novega telefonskega kabla od telefonske centrale do obravnavanega območja. Potek trase kabla izven ZN je potrebno reševati s posebno dokumentacijo.
V območju je možno locirati javne telefonske govorilnice.
Ogrevanje
Ogrevanje objektov se uredi posebej za vsak objekt z ekstra lahkim oljem ali na električno energijo. V končni fazi se objekti priključijo na plinovodno mestno mrežo. Ohranja se trasa za glavni koridor primarnega mestnega plinovoda.
Drugi pogoji za izvedbo posegov v prostor
13. člen
Poruši se obstoječi objekt, lociran ob dovozu na območje iz Mladinske ulice, ki služi za potrebe Prevoza Brežice. Prestavi se skladišče plina in tipski kontejner na drugo lokacijo.
Parkirišče tovornjakov Prevoza Brežice in objekti prodajalne plina se lahko začasno prestavita na območje rezervata.
14. člen
Zasajen pas gostega drevja (smreka) na zahodni meji območja, proti stanovanjskemu območju, se ohrani kot protihrupna in vizualna bariera.
15. člen
Komunalni odpadki se zbirajo v ustreznih kontejnerjih in odvažajo na deponijo komunalnih odpadkov.
Odpadne snovi, ki so primerne za reciklažo, kovine, gume, odpadna olja itd., se zbirajo ločeno in odvažajo na ustrezne zbiralnice.
Ločeno se zbirajo posebni odpadki, embalaža maziv in olj (bencinski servis), ki se odvažajo na deponijo posebnih odpadkov.
16. člen
Območje in površinske vode se mora varovati pred onesnaženjem z:
– izgradnjo neprepustne kanalizacije in izgradnjo povezovalnega kanala do obstoječe čistilne naprave,
– vklopom dvoplastnih rezervoarjev za skladiščenje goriva,
– izgradnjo neprepustnega platoja na pretakališču in mestnih črpanja goriva,
– izgradnja lovilcev olj in maščob ter vodenje meteornih voda iz parkirišč in pretakališč preko njih.
17. člen
Požarno varstvo:
– zgradijo se štirje nadzemni hidranti,
– območje bencinskega servisa in objekt se opremita z gasilnimi aparati za gašenje manjših in začetnih požarov,
– zgradi se požarni zid na objektu skladišča maziv proti bencinskemu servisu in med objektoma,
– dostop z gasilskimi vozili je zagotovljen.
Etape izvajanja ZN
18. člen
V prvi fazi je potrebno zgraditi komunalno infrastrukturo in dovozne ceste.
Sicer je gradnja posameznih sklopov objektov neodvisna. Pred priključkom kateregakoli objekta na kanalizacijo je potrebno zgraditi povezovalni kanal na čistilno napravo.
Za priključitev na PTT omrežje se mora zagotoviti dodatne kapacitete na območjih z izvedbo rekonstrukcije PTT omrežja.
Obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju ZN
19. člen
V času gradnje pri posegih na obstoječih prometnicah je potrebno omogočiti varen in v najboljši meri nemoten potek prometa.
V času gradnje je potrebno varovati podtalnico s preprečevanjem izlivanja naftnih derivatov iz gradbene mehanizacije v podtalnico.
Tolerance
20. člen
Poleg že predpisanih toleranc pri horizontalnih gabaritih objektov so dopustne tolerance pri izvedbi komunalne infrastrukture v takih mejah, da ne povzročajo nobene spremembe pri predlaganih lokacijah objektov in drugih predpisanih ureditvah.
SDZN INTEGRAL BREŽICE
Meja območja urejanja
21. člen
Meja sprememb dela ZN poteka na severu po funkcionalnem zemljišču podjetja Prevoz Brežice, na zahodu s Cvetlično ulico, na jugu z Obrtno ulico in na zahodu s Cesto bratov Milavcev.
Velikost spremembe območja ZN je 0,9077 ha, zajema naslednje parc. št. v k.o. Črnc: 666/2, 777, 776, 765, 766, 666/8, 666/6, 665/5, 666/4, 664/2, 663/7, 787 in 731/2.
22. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi v ZN, ki se nanašajo na lego in velikost objektov, potek infrastrukturnih vodov, pogoje za oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Sestavni deli ZN so:
tekstualni del:
1.0. odlok,
2.0. upoštevana zakonodaja in predpisi,
3.0. uvod,
3.1. območje zazidalnega načrta,
3.2. planska izhodišča,
4.0. analiza ustvarjenih razmer,
4.1. meja območja zazidalnega načrta,
4.2. seznam parcelnih številk in lastništvo,
4.3. namembnost objektov in površin,
4.4. promet,
4.5. komunalno energetska ureditev območja,
5.0. ureditvena situacija,
6.0. urbanistično arhitektonski pogoji,
7.0. komunalna infrastruktura,
8.0. usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje,
9.0. varstvo naravne in kulturne dediščine,
10.0. usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
11.0. omejitve in pogoji glede varovanja okolja in zaščite,
12.0. pridobljeni pogoji, mnenja in soglasja pristojnih organov in organizacij;
grafični del:
– kopija katastrskega načrta in geodetska podloga  M 1:1000
– pregledna situacija                M 1:5000
– ureditvena situacija                M 1:1000
– prerezi                       M 1:500
– zakoličbena situacija               M 1:1000
– načrt gradbenih parcel               M 1:1000
– komunalna situacija                M 1:1000
– izsek iz grafičnih prilog dolgoročnega plana   M 1:5000.
Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986–
1990
Merila in pogoji za izvedbo in za oblikovanje posegov v prostor
23. člen
Območje spremembe dela ZN je deljeno na dve območji, in sicer:
(1) poslovno-stanovanjske enote in
(2) poslovno-servisno dejavnost.
24. člen
Poslovno-stanovanjska gradnja (1)
Ob Obrtni ulici se formira gradbena linija, ki je od ceste oziroma ulice oddaljena 4.0–5 m. Na teh parcelah, ki so predmet spremembe ZN, je možna dozidava, rušitev, nadzidava in sprememba namembnosti obstoječih objektov, v okviru možnosti zagotovitve pogojev za posamezne dejavnosti oziroma kapacitet, ki jih dopušča obstoječe funkcionalno zemljišče.
Obstoječi horizontalni in vertikalni gabariti se ohranjajo, razen predvidene dozidave na lokaciji ob Cvetlični ulici. Obstoječe gospodarsko poslopje na parc. št. 664/2, lahko spremeni namembnost v poslovni prostor, prav tako pa je možna tudi nadzidava do (P+1), (obstoječe je P + MA).
Znotraj gradbenih parcel je možna gradnja pomožnih in začasnih objektov v skladu s pristojnim občinskim odlokom.
25. člen
Poslovno-servisna dejavnost (2)
Znotraj tega območja je predvidena dozidava skladišča in gradnja avtomehanične delavnice. Zunanji gabariti objekta so 36.00 x 19.00 m. Objekt bo bruto višine 7.00 m + konstrukcija ravne strehe. V avtomehanični delavnici bo prostor za kontrolne preglede tovornih in osebnih vozil ter avtobuse, poslovno-pisarniški prostori, priročna vulkanizerska delavnica, začasno skladišče odpadnih gum, garderoba in sanitarije ter pomožnih prostorov.
Na območju sedanjega bencinskega servisa je možna rušitev obstoječih objektov, rekonstrukcija objektov, nadomestna gradnja in gradnja pomožnih objektov. Za izboljšanje kvalitete funkcioniranja samega bencinskega servisa je dovoljena sprememba obstoječe namembnosti za poslovno- trgovsko in gostinsko dejavnost (ukinitev črpalke).
Znotraj gradbenih parcel je možna gradnja pomožnih in začasnih objektov v skladu s pristojnim občinskim odlokom.
Urbanistično-arhitektonski pogoji
26. člen
Poslovno-stanovanjsko območje:
– horizontalni gabarit:
obstoječe horizontalne gabarite je možno dozidati glede na potrebe posameznih dejavnosti znotraj gradbenih parcel in ob zagotovitvi vseh potrebnih normativov in predpisov. Ohrani se obstoječ horizontalni gabarit na parc. št. 776, prav tako horizontalni gabarit obstoječe stanovanjske hiše na parc. št. 664/2.
– vertikalni gabarit:
prav tako se ohranijo obstoječi vertikalni gabariti, razen na gospodarskem poslopju na parc št. 664/2, kjer je možno iz P+PO dvigniti do P+1. Obstoječi vertikalni gabarit stanovanjske hiše P+1+Ma na parc. št. 663/7 se ohrani, dozidava pa se izvede P+Ma oziroma max. do višine obstoječe stanovanjske hiše, dovoljena je podkletitev objektov največ za eno etažo.
– kolenčni zid: 0–1.20 m
– kota pritličja: obstoječa
– strehe: obstoječe simetrične dvokapnice, naklona 35–40 stopinj, glavne smeri slemena so vzporedne z daljšo stranico objekta, kritina opečno rdeče barve, možnost izvedba frčad in čopov.
– konstrukcija: tipski montažni ali klasično zidani objekti, grajeni po predpisih za 8. potresno cono.
– fasade: ometi svetlih barv, oziroma prilagoditi obstoječim objektom in okolici.
27. člen
Poslovno-servisno območje (z območjem bencinske črpalke):
– horizontalni
gabariti:
predvideni    36.00 x 19.00 m (±10 %)
objekti:
(max)       skladišča: 12.00 x 4.00 m (±10 %)
– vertikalni   predviden objekti: visoko pritličje, na
gabarit:     delu kjer bodo pisarne
(max.)      (poslovni del) pa je pritličje + nadstropje
         (1 ali 2) + mansarda
         (po potrebi), prestavitev dela skladišča:
         pritličje
– kolenčni zid:  brez kolenčnega zidu
– kota pritličja: predvideni objekti: 161.00 (± 50 cm)
         prestavitev dela skladišča:
         160.60 (± 50 cm)
– strehe:     ravne betonske, z min. padcem 3 stopinje in
         zaščitnim vencem kot na obstoječem objektu,
         pri dvokapnici je max naklon 50°, pri
         asimetričnih konstrukcijah pa je max naklon
         75°
– konstrukciji:  tipska montažna ali klasično zidana
         objekta, grajeni po predpisih za 8.
         potresno cono
– fasada:     ometi svetlih barv, oziroma prilagoditi
         obstoječim objektom in okolici, deloma
         stekleni zrcalni pasovi, s poudarjanjem
         arhitekturnih elementov (vhod, vogal,
         odprtine ...). Dovoljena je podkletitev
         objektov za največ dve etaži.
Usmeritve za krajinsko oblikovanje
28. člen
Predvideni objekti morajo poleg potrebnih tehnoloških in funkcionalnih pogojev, izpolnjevati oziroma upoštevati predvsem oblikovne pogoje, ki bodo arhitekturno prilagojeni obstoječi tipologiji naselja (mesta).
Pogoji za infrastrukturno urejanje območja
29. člen
Prometno omrežje
Dovozi na funkcionalno zemljišče so urejeni z obstoječe Ceste bratov Milavcev in Obrtne ulice. Predvidena je ureditev novega izvoza iz poslovno servisnega objekta in rekonstrukcija dovozov na lokacijo bencinske črpalke.
Dovozi se uredijo tako, da se zagotovi pregledna berma in elementi krivin za dostavno vozilo. Dovozi morajo biti prilagojeni niveleti obstoječe ceste.
V sklopu posameznih gradbenih parcel se uredi potrebno število parkirišč za posamezno dejavnost po normativih.
Na območju bencinske črpalke se predvidi postajališče za mestni potniški promet, v kombinaciji z rekonstruiranim dovozom.
30. člen
Vodovodno omrežje
Objekti znotraj obravnavanega območja imajo izvedene vodovodne priključke, zadostnih kapacitet za funkcioniranje objektov in predvidene dejavnosti s tem odlokom. Prav tako je ob Cesti bratov Milavcev izvedena hidrantna mreža za odvzem požarne vode.
31. člen
Kanalizacijsko omrežje
Na celotnem območju je zgrajeno kanalizacijsko omrežje mešanega sistema, na katero so in bodo priključeni obstoječi in predvideni objekti.
Meteorne vode s strešin se vodijo v kanalizacijo, z asfaltiranih manipulativnih površin pa preko ustrezno dimenzioniranih oljnih lovilcev – separatorjev v obstoječo kanalizacijo.
32. člen
Energetsko omrežje
Objekti so priključeni na električno omrežje preko obstoječega nizkonapetostnega električnega omrežja.
Kolikor se v območju predvidi potreba po postavitvi novega objekta za potrebe transformatorske postaje, se za slednjega določi lokacija z lokacijsko dokumentacijo.
33. člen
Telefonsko omrežje
Objekti se priključijo na obstoječe telefonsko omrežje v kabelski izvedbi. Na mestu ureditve dovozov oziroma kjer ureditve posegajo v traso obstoječega telefonskega kabla, je potrebna dodatna zaščita omenjenega telefonskega kabla.
Telefonske kable je potrebno polagati direktno v zemljo, minimalno 0.80 m globoko. Pri prečkanju cest in drugih voznih površin, je minimalna globina vodenja kabla 1 m.
Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometnicami se izvedejo z dodatno zaščito.
34. člen
Odpadki
Za komunalne odpadke se namestijo tipizirane posode in se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov (predvidi za kasnejše ločeno zbiranje).
Sekundarne surovine se primerno zbirajo ločeno v tipiziranih zabojnikih in vračajo v predelavo, sežig oziroma na posebno deponijo odpadkov.
Dostopi do posod oziroma zabojnikov morajo biti vedno dostopni s specialnim komunalnim vozilom za odvoz odpadkov.
35. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov se bo urejalo individualno iz lastnih kotlovnic, in sicer primarno s plinom in kurilnim oljem (ali na trda goriva). Rezervoarji za gorivo so locirani v objektih ali izven njih, vendar vizualno zaščiteni tako, da so skladnega videza z okolico (po predpisih in pravilnikih).
Ostali pogoji za urejanje območja
36. člen
Hrup
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Območje spremembe dela ZN sodi po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96) v III. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnost.
S predvideno dejavnostjo ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa. V primeru suma prekoračenih dovoljenih ravni hrupa se izvedejo meritve in na podlagi le-teh predvidijo dodatni protihrupni ukrepi.
Med parc. št. 666/4 in 666/2, to je med novim objektom in parcelo lastnika Iskra, je predvidena na južni strani objekta zvočna bariera – zid višine 3 m, in sicer od predvidenega objekta do konca stanovanjske hiše Iskra, to je ca. 12.5 m.
37. člen
Požarno varstvo
Za zagotovitev požarne vode se koristi obstoječe hidrantno omrežje.
Preprečitev požara med samostoječimi objekti je zagotovljeno z medsebojnimi odmiki, ki so minimalno enaki višini višjega objekta. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, ki so v nizu ali med katerimi ni možno zagotoviti varnostnega odmika, se izvede s protipožarnimi zidovi brez odprtin ali protipožarnimi vrati, ter z obdelavo prostora z negorljivimi materiali.
Preprečitev požara med samostoječimi objekti se zagotovi z medsebojnimi odmiki, ki so minimalno enaki višini višjega objekta.
Požarno varnost v samih objektih je potrebno zagotoviti s požarno ločitvijo posameznih dejavnosti, uporabo negorljivih materialov, namestitvijo naprav za gašenje začetih požarov v skladu s predpisi.
Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih (utrjenih!) poteh, ki potekajo po cestah, peš površinah, dvoriščih in zelenicah.
38. člen
Varstvo zraka
Po Odloku o razvrstitvi območij v RS v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Uradni list SRS, št. 19/88, Uradni list RS, št. 30/90, 40/90, 73/94), spada naselje Brežice v III. območje onesnaženosti zraka, kar pomeni, da onesnaževanje zraka ne presega dovoljenih vrednosti.
Na območju naselja in bližnji okolici je nekaj virov onesnaževanja zraka. Pojavljajo se individualna kurišča in promet vozil v središču.
39. člen
Varstvo voda
Na obravnavanem območju ni obstoječih vodovodnih virov. Fekalne vode se vodijo v obstoječo mešano kanalizacijo, meteorne iz manipulativnih in parkirnih površin pa se v kanalizacijo vodijo preko lovilca olj.
40. člen
Obramba in zaščita
Vsi objekti v obravnavanem območju morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po lestvici MCS.
Tolerance
41. člen
Maksimalni oziroma minimalni horizontalni gabarit, določen v tem ZN (U6 Zakoličbena situacija), lahko odstopa ±10 %, vendar se mora ohranjati razmerje med stranicami 1:2 – 2:3, razen proizvodnega objekta, ki zaradi svojega programa in ob upoštevanju obstoječe parcelacije, odstopa od zgoraj določnih toleranc.
Odstopanja ali tolerance preveri z izrisom iz izseka ZN, pristojni občinski organ za urejanje prostora in poda pisno izjavo o skladnosti.
Pri izvedbi prometno komunalne infrastrukture so dopustne tolerance v mejah, katerih prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta zazidalnega načrta.
Obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta
42. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju ZN je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen in neoviran promet.
Pred pričetkom izvajanja gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
43. člen
Odvoz odvečne zemlje
Na podlagi pridobitve dovoljenja za gradnjo se nosilec (investitor) posega v prostor dolžan ravnati v skladu z Odlokom o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 1/89).
SDZN PLINOVODNO OMREŽJE
44. člen
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na katero bo omogočen priključek vsakega porabnika. Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem. Predvidi se tudi možnost postavitve začasnih nadzemnih plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne mreže.
SDZN VEČSTANOVANJSKO OBMOČJE TERRA
45. člen
(meja območja)
Območje urejanja s SDZN obsega cca 1,5 ha skupne površine.
Območje osnovnega zazidalnega načrta ostane nespremenjeno.
SDZN se nanašajo na parc. št.: del 671/24, del 669/14, 669/12, 663/13, 663/14, 664/5, 665/10, 671/18 (cesta), 669/16, 669/3, 669/20 (cesta), 669/2, 669/22 (cesta), 665/2, 666/7, 666/9, 665/11, 665/9, 664/7, 664/4, 664/6, vse k.o. Črnc, in še 787/18 (cesta), del 787/48 (cesta), k.o. Šentlenart.
Potek podzemne infrastrukture na območju osnovnega ZN in zunaj območja SDZN je na parc. št.: 669/15, del 669/14, del 671/24, k.o. Črnc, in del 787/19, k.o. Šentlenart.
SDZN se nanašajo na celotno območje osnovnega zazidalnega načrta le za primer gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) in javnih infrastrukturnih vodov.
46. člen
(vsebina)
SDZN vsebujejo odlok, besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o SDZN
(B) Besedilo
(C) Kartografski del
– Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov     1:5000
Občine Brežice
– Načrt parcel z mejo območja urejanja         1:2000
– Geodetski načrt s certifikatom            1.500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja        1:500
– Pregledna situacija
– Situacija obstoječega stanja             1:500
– Izsek iz veljavnega zazidalnega načrta        1:1000
– Zazidalna situacija                  1:500
– Prerez A-A, Prerez B-B                1:500
– Načrt parcel z zakoličbo               1:500
– Situacija zakoličbe                  1:500
– Prometna situacija                  1:500
– Pregledna prometna situacija             1:500
– Idejna zasnova ureditve podzemne garaže        1:500
– Situacija vodovodnega, kanalizacijskega in
plinovodnega omrežja                  1:500
– Situacija el. energetskega omrežja, javne
razsvetljave, TK omrežja, KRS              1:500
– Zbirna situacija infrastrukture            1:250
– Prikaz vplivnega območja z ukrepi za obrambo in
zaščito                         1:500
(D) Priloge
– Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice
– Odločba MOP
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev SDZN
– Strokovne podlage
– Smernice za načrtovanje
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi SDZN
– Seznam lastnikov.
47. člen
(ureditve izven območja SDZN)
Izven območja SDZN, vendar še vedno na območju osnovnega ZN, se izvede:
– ukinitev NN elektro razvoda od TP Žaga do meje območja SDZN,
– gradnja novega NN elektro razvoda od TP Žaga do meje območja SDZN,
– priključek na javno razsvetljavo, ki poteka ob Ulici bratov Milavcev,
– priključek na obstoječi primarni vodovod, ki poteka po Ulici bratov Milavcev.
Na celotnem območju osnovnega ZN se omogoči gradnja:
– nezahtevnih in enostavnih objektov na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), razen pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov in vadbenih objektov, namenjenih obrambi ter zaščiti in reševanju, upoštevajoč določila 6. člena tega odloka;
– javnih infrastrukturnih vodov, pod pogoji soglasodajalcev oziroma nosilcev urejanja prostora in s soglasjem Občine Brežice.
48. člen
(skupno vplivno območje)
Skupno vplivno območje SDZN obsega parc. št.: del 671/24, del 669/14, 669/15, 669/12, 663/13, 663/14, 664/5, 665/10, 671/18 (cesta), 669/16, 669/3, 669/20 (cesta), 669/2, 669/22 (cesta), 665/2, 666/7, 777, 666/2, 666/9, 665/11, 665/9, 664/4, 664/7, 664/6, del 663/12 (pot), del 663/11 (pot), del 663/3, del 663/10, vse k.o. Črnc, in 787/18 (cesta), del 787/19 (cesta), del 787/48 (cesta), k.o. Šentlenart.
49. člen
Za prostorsko ureditev območja iz tretjega odstavka 45. člena veljajo naslednje določbe:
REGULACIJSKI ELEMENTI
Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, ki je omejeno z gradbenimi mejami in/ali gradbeno linijo, na katerem je možna gradnja enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok.
Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst objektov (stanovanjske stavbe, gradbeni inženirski objekti, nezahtevni in enostavni objekti ter drugi spremljajoči objekti) ter vseh zunanjih ureditev (hortikulturne in parterne ureditve). Na površini, namenjeni za razvoj objekta(ov), je dopustno urejati tudi parkirišča in zelenice.
Stavbišča predvidenih in obstoječih objektov prav tako predstavljajo površino za razvoj objekta(ov).
Parkirišče je površina, namenjena parkiranju osebnih in drugih vozil za stanujoče, zaposlene in za stranke. Na parkirišču je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov in drugih spremljajočih objektov, vseh zunanjih ureditev ni pa dovoljeno graditi stavb.
Zelenice so površine, namenjene hortikulturnim in parternim ureditvam (travniki, cvetličnjaki, drevoredi, tlakovanja ipd.). Na zelenicah je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov, nezahtevnih in enostavnih objektov, vseh hortikulturnih in parternih ureditev, dovoljeno je urejati vhode na parcelo, ni pa dovoljeno graditi stavb in drugih spremljajočih objektov.
Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost.
Gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom (s fasado) postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
Regulacijska linija je črta, ki ločuje obstoječe in predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v zasebni lasti.
VRSTE DEJAVNOSTI
Na območju SDZN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti, povzete po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08), razen če s tem odlokom ni drugače določeno:
(G) TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
– dovoljene so: (47) Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
(H) PROMET IN SKLADIŠČENJE
– dovoljene so: (53) Poštna in kurirska dejavnost;
(I) GOSTINSTVO
– dovoljene so: (56) Dejavnost strežbe jedi in pijač
(J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
– dovoljene so vse vrste dejavnosti;
(K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
– dovoljene so vse vrste dejavnosti;
(L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
– dovoljene so vse vrste dejavnosti;
(M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
– dovoljene so vse vrste dejavnosti, razen (71.2) Tehnično preizkušanje in analiziranje, (75) Veterinarstvo;
(N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
– dovoljene so vse vrste dejavnosti;
(O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
– dovoljene so vse vrste dejavnosti;
(P) IZOBRAŽEVANJE
– dovoljene so:
(85.1) Predšolska vzgoja
(85.6) Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
(Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
– dovoljene so:
(86.2) Zunajbolniščna zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost
(86.9) Druge dejavnosti za zdravje
(88) Socialno varstvo brez nastanitve;
(R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
– dovoljene so vse vrste dejavnosti;
(S) DRUGE DEJAVNOSTI
– dovoljene so vse vrste dejavnosti;
(T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM, PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO
– dovoljene so vse vrste dejavnosti;
(U) DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES
– dovoljene so vse vrste dejavnosti.
Navedene dejavnosti so dovoljene, če se na parceli za gradnjo in/ali javni površini zagotovi zadostno število parkirnih mest za določeno dejavnost.
Na območju SDZN so prepovedane dejavnosti, ki bi presegale III. stopnjo varstva pred hrupom ter zakonsko dovoljene meje onesnaževanja zraka (smrad, plini, prah ipd.) Prepovedane so tudi vse dejavnosti, za katere bi bilo potrebno izvesti postopek presoje vplivov na okolje po predpisih s področja varstva okolja.
Dejavnosti so dovoljene le v pritličnem delu večstanovanjskih stavb.
VRSTE GRADENJ
Na območju SDZN so dovoljene naslednje vrste gradenj:
– gradnja novega objekta (tudi legalizacije, dozidave in nadzidave),
– rekonstrukcija (tudi adaptacije, sanacije) objektov,
– odstranitev objekta,
– sprememba namembnosti dela ali celotnega objekta,
– redna vzdrževalna dela na objektih,
– investicijska vzdrževalna dela na objektih,
– vzdrževalna dela v javno korist.
VRSTE OBJEKTOV
Na območju SDZN so dovoljene naslednje vrste objektov po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03):
– stanovanjske stavbe (vsaj polovica uporabne površine se uporablja za prebivanje),
– gradbeni inženirski objekti (npr. lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane poti, prenosni vodovodi in pripadajoči objekti, prenosna komunikacijska omrežja, prenosni elektroenergetski vodi, distribucijski plinovodi, distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti, hidranti, cevovodi za odpadno vodo, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja ipd.)
Na območju SDZN so dovoljeni tudi večnamenski objekti, to so objekti, ki se uporabljajo ali so projektirani za več namenov.
Nezahtevni in enostavni objekti in drugi spremljajoči objekti morajo biti oblikovno usklajeni s fasado, streho in kritino glavnega objekta.
50. člen
Za prostorsko ureditev območja iz tretjega odstavka 45. člena veljajo naslednje določbe:
UREDITVENE ENOTE
Območje SDZN se razdeli na naslednje ureditvene enote:
UE1 – večstanovanjski objekti
UE2 – vrstne hiše
UE3 – obstoječa delavnica
UE4 – obstoječi stanovanjski objekti.
FUNKCIONALNA IN OBLIKOVNA MERILA IN POGOJI
UE1
Tipologija zazidave: večstanovanjski objekti v vrsti ali ločeni.
Velikost in zmogljivost objekta:
Horizontalni gabarit objekta: določeni so v grafični prilogi št. 8 Zazidalna situacija na površini za razvoj objekta.
Vertikalni gabarit objekta: maksimalna višina objektov 14,00 m nad koto pritličja, dovoljena so odstopanja v primeru postavitve reklamnih tabel, oddajnikov, dimnikov ventilacijskih kanalov ipd. Dovoljeno je graditi nižje objekte. Dovoljeno je graditi klet ali več kletnih etaž, ki so popolnoma vkopane v teren in ki lahko služijo za garažiranje osebnih vozil.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: 160.40 m.n.v., dovoljena so odstopanja za ±0.30 m.
– Streha: dovoljeno je prosto oblikovanje strehe. Poševne oblike streh naj imajo naklon od 15°–30°.
– Kritina: temne barve, prepovedana je uporaba reflektirajočih materialov. Vse strehe na območju SDZN morajo biti enotne barve.
– Kolenčni zid: prosto določen.
– Fasade: členjene, ometane ali kombinacija ometa z drugimi materiali.
– Oblikovanje odprtin: prosto.
– Osvetlitev podstrešij: prosto.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: določena je v grafični prilogi št. 8 Zazidalna situacija, dovoljeno je odstopanje od gradbene linije za 1,20 m zunaj ali znotraj nje. Gradbena linija nadstropnih etaž lahko odstopa na zunaj za največ 3,00 m, na znotraj pa neomejeno. Gradbena linija objektov ob Cesti bratov Milavcev lahko odstopa do regulacijske linije, vendar le v primeru ureditve pasaže, nadstrešnice ali stebrišča v pritličju objekta.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je v grafični prilogi št. 8 Zazidalna situacija s površino za razvoj objekta(ov).
– Oddaljenost od sosednjega objekta: določena je v grafični prilogi št. 8 Zazidalna situacija s površino za razvoj objekta(ov).
Ureditev okolice objekta:
– hortikulturne ureditve (ureditev cvetličnjakov, zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, brežin, opornih zidov ipd.).
Površine, namenjene izključno peš prometu, so tlakovane. Ograje je dopustno postavljati le na južni meji območja, proti servisno poslovnemu kompleksu. Ograja je transparentna kovinska, lahko tudi v obliki žive meje, visoka največ 2,00 m. Ostale zelene površine se zatravijo.
Ureditev notranjega dvorišča stanovanjskih objektov lahko odstopa od ureditve, ki je predlagana v grafični prilogi št. 8 Zazidalna situacija. Dovoljena je postavitev nizkih zidov do višine 0,60 m, ki so lahko betonski ali leseni, zunanjega stopnišča, nadstrešnic, senčnic ali ut, ki so prosto oblikovane in visoke do 3,50 m, skulpture, vodnjaka, transparenta. Dovoljena je ureditev pešpoti, zelenic, cvetličnjakov, otroških igrišč ipd..
Stopnja izkoriščenosti zemljišča/gradbene parcele (faktor izrabe): največ 1,5.
Faktor zazidave parcele: največ 0,7.
UE2
Tipologija zazidave: vrstne hiše.
Velikost in zmogljivost objekta:
Horizontalni gabarit objekta: določeni so v grafični prilogi št. 8 Zazidalna situacija na površini za razvoj objekta.
Vertikalni gabarit objekta: maksimalna višina objektov 10,00 m nad koto pritličja, brez kleti (razen za potrebe ureditve podzemne garaže), dovoljena so odstopanja v primeru postavitve dimnikov, ventilacijskih kanalov ipd. Dovoljeno je graditi nižje objekte.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: 160.40 m.n.v., dovoljena so odstopanja za ±0.50 m.
– Streha: enokapna ali večkapna, naklona od 8°–30°, možno v kombinaciji z ravno streho, s tem, da je površina ravne strehe največ 1/3 površine celotne strehe. Strehe na posameznih stanovanjskih enotah morajo biti enotne oblike. Možna je kombinacija dveh različnih oblik streh, ki se v določenem ritmu medsebojno menjavata, v tem primeru ni omejitev pri ravni strehi.
– Kritina: temne barve, prepovedana je uporaba reflektirajočih materialov. Vse strehe na območju SDZN morajo biti enotne barve.
– Kolenčni zid: največ do 1,00 m.
– Fasade: členjene, ometane ali kombinacija ometa z drugimi materiali.
– Oblikovanje odprtin: prosto.
– Osvetlitev podstrešij: prosto.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: določena je v grafični prilogi št. 8 Zazidalna situacija, dovoljeno je odstopanje od gradbene linije za 1,20 m zunaj ali znotraj nje.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je v grafični prilogi št. 8 Zazidalna situacija s površino za razvoj objekta(ov). Na vzhodni strani je oddaljenost od parcelne meje, oziroma Cvetlične ulice najmanj 4,50 m.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: določena je v grafični prilogi št. 8 Zazidalna situacija s površino za razvoj objekta(ov), pod pogojem, da oddaljenost objektov od parcelne meje na vzhodni strani ne sme biti manjša od 4,5 m.
Ureditev okolice objekta:
– hortikulturne ureditve (ureditev cvetličnjakov, zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).
Površine, namenjene izključno peš prometu, so tlakovane. Na vzhodni meji območja proti obstoječi pozidavi in Cvetlični ulici do ureditvene enote UE3 se postavi ograja višine 1,80 m z betonskim temeljem in transparentnim kompaktnim kovinskim delom. V enaki izvedbi se postavi ograja ob Mladinski ulici na severni meji parc. št. 663/10 in 663/3, obe k.o. Črnc. Ograja se izvede pred pričetkom gradnje, prednostno pred pripravljalnimi deli. Ostale zelene površine se zatravijo. Dovoljena je postavitev vertikalne komunikacije parterja s podzemno garažo.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča/gradbene parcele (faktor izrabe): največ 1,2.
Faktor zazidave parcele: največ 0,6.
UE3
Ohranja se obstoječ objekt delavnice. Dovoljena so vzdrževana dela, rušitev in rekonstrukcija.
UE4
Ohranjajo se obstoječi stanovanjski in gospodarski objekti. Dovoljena so vzdrževalna dela, rušitev, rekonstrukcija, nadzidava in dozidava obstoječih objektov, s tem da je faktor izkoriščenosti zemljišča največ 1,0 in faktor zazidave parcele največ 0,5. Vsi oblikovni elementi novega (dela) objekta morajo biti usklajeni z obstoječim objektom.
51. člen
Za prostorsko ureditev območja iz tretjega odstavka 45. člena veljajo naslednje določbe:
POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
Prometno omrežje
SPLOŠNI POGOJI:
– na vseh obstoječih cestah so dovoljeni rekonstrukcija, dodajanje hodnikov za pešce, kolesarskih stez, ureditev novih in rekonstrukcija obstoječih priključkov ipd.;
– hodniki za pešce morajo biti dvignjeni od roba vozišča in od njega fizično ločeni;
– pokrovi jaškov morajo biti locirani izven vozišča javnih cest oziroma na levem ali desnem robu vozišča;
– instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez naknadnih prekopov;
– prečkanje ceste s komunalnimi priključki se mora izvesti z zaščitnimi cevmi;
– cestna oprema se zaradi zimskega pluženja locira izven telesa hodnika za pešce, v zelenici;
– material ob gradbenih izkopih se mora sproti odstraniti in odvažati na deponijo.
MOTORNI PROMET:
– znotraj območja SDZN se rekonstruira Mladinska cesta za dvosmerni promet na širino 9,2 m, in sicer: dva vozna pasova širine 3,00 m in dvostranski pločnik za pešce širine 1,6 m;
– zgradi se nova dostopna cesta za dvosmerni promet, širine 6,0 m, in sicer dva vozna pasova širine 3,00 m, ki se slepo konča. Interno cesto je možno opredeliti kot grajeno javno dobro.
MIRUJOČI PROMET:
– ob Cesti bratov Milavcev in Mladinski ulici se lahko uredijo vzdolžna parkirna mesta, dimenzij 2,50 × 6,00 m. Ob Cesti bratov Milavcev se vzdolžna parkirna mesta uredijo pod pogojem, da na cesti ostane enaka stopnja varnosti prometa;
– ob novi dostopni cesti se uredijo obojestranska pravokotna parkirišča dimenzij 2,50 × 5,00 m, posebej se uredijo parkirna mesta za invalide dimenzij 3,50 × 5,00 m;
– zgradi se podzemna garaža za parkiranje osebnih vozil;
– pri določanju števila parkirnih mest je potrebno upoštevati veljavne predpise glede zagotavljanja števila parkirišč za posamezne dejavnosti;
– parkirišča se tlakujejo s tlakovci drobne strukture, asfaltirajo ali izvedejo s travnatimi ploščami.
KOLESARSKI PROMET: se odvija po vozišču prometnic, v drugi fazi je ob Cesti bratov Milavcev dovoljeno zgraditi kolesarske steze, dimenzionirane v skladu s predpisi.
PEŠ PROMET: se odvija po pločnikih za pešce, ki so asfaltirani ali tlakovani, in po peš poteh, ki so tlakovane. Vertikalne peš komunikacije med parterjem in podzemno garažo oziroma kletjo je dovoljeno urediti na vseh površinah in v vseh ureditvenih enotah.
Komunalno omrežje
VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE:
– del obstoječega vodovoda, ki poteka pod predvidenimi objekti, se ukine;
– zgradi se nov vodovodni priključek iz primarnega vodovoda, ki poteka po Cesti bratov Milavcev;
– okoli objektov se delno izvede nova hidrantna mreža, delno se ohranja obstoječa;
– zunanji razvod se izvede iz ustreznih PE (polietilenskih) cevi. Razvod je dimenzij DN 100, cevi se polagajo na globino 1,00 m;
– priključki posameznih objektov se izvedejo iz zunanje hidrantne mreže, preko vodomerov, ki se postavijo v vodomerne jaške, ki morajo biti izven objektov, na vedno dostopnem mestu, zavarovani pred mrazom in mehanskimi poškodbami;
– vodomerni jaški morajo biti opremljeni s kombiniranimi vodomeri (sanitarna in požarna voda);
– za primer gašenja požara se postavijo nadzemni hidranti.
KANALIZACIJSKO OMREŽJE:
– kanalizacijsko omrežje je mešanega tipa;
– odpadne vode iz območja SDZN se priključujejo na obstoječ glavni kanal mešane kanalizacije, ki poteka po Cesti bratov Milavcev;
– za odvod fekalnih voda se zgradi nov razvod na globini min. 0,8 m, iz cevi premera najmanj 250 mm, ki se priključuje na zbirni kanal mešane kanalizacije;
– čiste meteorne vode s strešnih površin objektov ter zunanjih utrjenih in pohodnih površin se odvajajo preko meteornih kanalov premera min. 250 mm direktno v zbirni kanal mešane kanalizacije;
– potencialno onesnažene meteorne vode s parkirnih in prometnih površin se odvajajo preko meteornih kanalov premera min. 250 mm do lovilcev olj in preko njih v zbirni kanal mešane kanalizacije.
ODPADKI:
– na območju SDZN se uredi ločeno zbiranje odpadkov, posode se postavijo na betonsko podlago, ograja je lesena, visoka 2.00 m, odjemno mesto je od transportne poti vozila za odvoz odpadkov oddaljeno največ 5,0 m;
– mesta za postavitev posod za odpadke morajo biti na vedno dostopnem mestu;
– morajo se uporabljati tipske posode za smeti, po navodilu upravljavca;
– odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (npr. papir, lesni odpadki, steklo ter ostale sekundarne surovine), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo;
– gradbeni odpadki se odstranjujejo, transportirajo in odlagajo na deponijo gradbenih odpadkov.
Elektroenergetsko omrežje
SREDNJENAPETOSTNI RAZVOD:
– ohranja se obstoječ SN razvod.
NIZKONAPETOSTNI RAZVOD:
– del obstoječega elektroenergetskega omrežja, ki poteka pod predvidenimi objekti, se ukine;
– ukine se obstoječa trasa NN razvoda od TP Žaga do meje območja SDZN;
– območje SDZN se priključi na nov NN razvod, od TP Žaga;
– NN kabelski priključki za večstanovanjske objekte se izvedejo preko prostostoječe energetske omare KRO za vsak objekt ločeno, kabli se položijo pod stropom garažne hiše;
– merilna mesta za večstanovanjske objekte se instalirajo v skupno prostostoječo priključno merilno omaro v pritličju objekta v tehničnem prostoru;
– NN kabelski priključki za vrstne hiše se izvedejo iz dveh prostostoječih energetskih omaric KRO z dovodom za vsako hišo ločeno;
– merilna mesta za vrstne hiše se vgradijo v zunanje prostostoječe razdelilne omarice KRO.
JAVNA RAZSVETLJAVA:
– izvede se nova trasa JR ob Mladinski ulici, ki se napaja iz obstoječe JR ob Cesti bratov Milavcev;
– izvede se JR z varčnimi svetilkami pri vhodih v stanovanjske objekte in zunanjih pešpoteh.
Telekomunikacijsko omrežje
– del obstoječega telekomunikacijskega omrežja, ki poteka pod predvidenimi objekti, se ukine;
– območje SDZN se priključi na obstoječe TK omrežje, ki poteka po Cesti bratov Milavcev;
– zgradi se nova dvocevna TK kanalizacija z ustreznimi TK pomožnimi jaški dimenzij 80/100 cm, kabli se od pomožnih jaškov do fasadnih TK omaric položijo v zaščitni cevi 1xPEHD, Ø 50 mm;
– za vrstne hiše se zgradijo skupni odcepni TK jaški dim 120x120x100 cm zaradi možnosti direktnega prehoda optičnih kablov do fasadnih omaric na hišah.
KRS – kabelski razdelilni sistem
– območje SDZN se priključi na obstoječo traso KRS, ki poteka na vzhodni strani območja;
– v točki navezave se postavi nova KRS – ojačevalna omarica, iz katere se izvede zvezdasti razvod KRS priključkov z ločenim kablom do vsakega objekta;
– priključki se zaključijo v KRS omaricah na fasadah objektov;
– kabli se položijo v zaščitno cev PE – Ø 50 mm, vsi odcepi do objektov se izvedejo preko kabelskih jaškov BC – Ø 60 mm.
Plinsko omrežje
– območje SDZN se priključi na obstoječo traso mestnega plina na Cesti bratov Milavcev, od koder se napajajo večstanovanjski objekti, in na obstoječo traso mestnega plina na Mladinski ulici, od koder se napajajo vrstne hiše;
– razvod plina se izvede iz PE (polietilenskih cevi) ustreznih dimenzij in se vodi v zemlji na globini 1,0 m;
– pod povoznimi površinami se plinski razvod vodi v zaščitnih ceveh.
Ogrevanje
– vsi objekti se ogrevajo na zemeljski plin s plinskimi trošili.
52. člen
Za prostorsko ureditev območja iz tretjega odstavka 45. člena veljajo naslednje določbe:
OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
Varstvo podtalnice in vodnih virov
Odpadna komunalna voda se kontrolirano vodi v obstoječ kanal mešane kanalizacije, potencialno onesnažene vode se vodijo preko lovilca olj in maščob.
Varstvo zraka
Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94, 52/02, 52/02, 41/04) in Uredbi o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 52/02, 18/03, 41/04).
Hrup
Skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08) se območje SDZN uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 60 dBA za dan in 50 dBA za noč, kritične pa 69 dBA za dan in 59 dBA za noč.
Varstvo plodne zemlje
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v Občini Brežice.
53. člen
Za prostorsko ureditev območja iz tretjega odstavka 45. člena veljajo naslednje določbe:
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI
Protipotresna varnost
Pri načrtovanju novih objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg.
Požarno varstvo
V okviru zaščite pred požarom se predvidijo naslednji ukrepi:
– požarno varstvo vseh objektov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi;
– notranji cestni sistem mora omogočati dostop do objektov po utrjenih poteh, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996);
– zgradi se hidrantno omrežje s postavitvijo nadzemnih hidrantov, ki mora zagotavljati zadostne količine požarne vode;
– medsebojna oddaljenost med objekti je najmanj 6,00 m, v primeru manjšega razmika se mora izvesti zid brez odprtin, ali pa se morajo upoštevati drugi ukrepi za preprečitev prenosa požara z objekta na objekt (npr. fiksna zasteklitev, protipožarna stena, protipožarni premaz ipd);
– investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja obvezna izdelava študije požarne varnosti, so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam;
– pri projektiranju objektov se obvezno predvidi notranja hidrantna mreža;
– radii prometnic morajo biti najmanj 5,00 m.
Obramba in zaščita
– zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi dejstvovanji glede na predpise s tega področja ni potrebno predvideti, potrebno pa je predvideti ojačitev prve plošče;
Arhitektonske ovire
– na vseh komunikacijah se izvedejo klančine z naklonom od 1:13 do 1:15.
54. člen
VRSTE OBJEKTOV NA OBMOČJU OSNOVNEGA ZN
Na območju celotnega osnovnega zazidalnega načrta je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), če s tem odlokom ni drugače določeno. Dovoljeni so:
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe, pomožni infrastrukturni objekti;
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe, pomožni infrastrukturni objekti (dovoljeni so: pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti), začasni objekti, vadbeni objekti (dovoljeni so le vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem), spominska obeležja, urbana oprema.
55. člen
ETAPNOST IZVEDBE SDZN
Dovoljena je fazna gradnja objektov in infrastrukturnih omrežij ter naprav, vendar kot zaokrožena konstrukcijska in funkcionalna celota. Infrastrukturne vode je potrebno v vsaki fazi izvedbe dimenzionirati za končno število uporabnikov.
56. člen
TOLERANCE
Dovoljena so manjša odstopanja od predvidenih tras infrastrukturnih vodov in prometnic, kapacitet, dimenzij in lokacij infrastrukturnih in prometnih objektov ter naprav, v primeru prilagajanja obstoječi in predvideni pozidavi, lastniškim mejam in v primeru bolj ustreznih in racionalnih tehničnih rešitev. Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih in delovnih pogojev ter vplivov na okolje in ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo oziroma interesi.
Dovoljena so odstopanja od lokacij vhodov v objekte in v podzemno garažo.
Interno dostopno cesto v UE1 in UE2 je možno opredeliti kot grajeno javno dobro.
57. člen
OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU SDZN
Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se deponira na primernem mestu, uporablja se za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora v občini Brežice.
Po končani gradnji je investitor dolžan sanirati poškodbe na cestišču prometnic in na sosednjih objektih, ki so nastale zaradi realizacije SDZN.
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Šentlenart (Uradni list SRS, št. 51/71) vsebuje naslednji končni določbi:
4. člen
Lokacijske odločbe izdaja skladno s tem odlokom občinski upravni organ, pristojen za zadeve urbanizma. Nadzorstva nad izvrševanjem zazidalnega načrta izvaja občinski urbanistični inšpektor.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
Odlok o dopolnitvi Odloka o novelaciji zazidalnega načrta za obrtniška cono Brežice (Uradni list SRS, št. 39/86) vsebuje naslednje končne določbe:
4. člen
Območje zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice je v skladu s srednjeročnim družbenim planom občina Brežice, namenjeno za družbeno usmerjeno in organizirano stanovanjsko in drugačno kompleksno gradnjo.
5. člen
Meja območja zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice, ki je ostala glede na meje in površino prvotno sprejetega zazidalnega načrta nespremenjena, je razvidno iz elaborata, ki ga je avgusta 1986 izdelal PB Region Brežice in je na vpogled na Komiteju za družbenoekonomski razvoj občine Brežice.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Brežice (Uradni list RS, št. 6/93) vsebuje naslednje končne določbe:
KONČNE DOLOČBE
5. člen
Spremembe in dopolnitve ZN OC Brežice so stalno na vpogled občanom na pristojnem občinskem upravnem organu in strokovni upravni organizaciji v občini Brežice.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravlja Medobčinski inšpektorat občin Sevnica, Krško in Brežice.
7. člen
Za območje, ki ga obravnava odlok o spremembah in dopolnitvah ZN OC Brežice prenehajo veljati:
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za Obrtniško cono Šentlenart, dne 27. 12. 1971 (Uradni list SRS, št. 51/71 – popravljeno v Uradnem listu 32/85);
– Odlok o dopolnitvi odloka o novelaciji ZN za obrtniško cono Brežice (Uradni list SRS, št. 39/86).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Odlok o spremembah zazidalnega načrta »Obrtna ulica v Brežicah« (Uradni list RS, št. 66/99) vsebuje naslednje končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Brežice.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravijo po zakonu pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
27. člen
Za območje, ki ga obravnava ta odlok ne veljajo določila odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona Brežice (Uradni list SRS, št. 51/71) z dopolnitvami.
28. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice (Uradni list RS, št. 4/02) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice (Uradni list RS, št. 64/08) vsebuje naslednje končne določbe:
15. člen
(končne določbe)
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za obrtniško cono Brežice so stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Brežice.
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000 (Uradni list RS, št. 8/10) vsebuje naslednje določbe in končne določbe:
1. člen
V 2. členu Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000 (Uradni list RS, št. 79/97, 45/99, 57/99, 59/00, 50/01, 33/02, 58/03, 55/06) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zaradi neusklajenosti z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04 in 104/09) prenehata veljati:
– Odlok o zazidalnem načrtu za obrtniško cono (Šentlenart) Brežice (Uradni list SRS, št. 51/71, 32/85, 39/86, Uradni list RS, št. 6/93, 66/99, 66/00 – Odl. US, 4/02, 64/08) na delu območja, ki ga tvori prostorska enota B4-07P5/1, kot je to prikazano v planskem aktu in
– Odlok o zazidalnem načrtu “Dedro – Dobova” (Brežice) (Uradni list RS, št. 52/95, 66/00 – Odl. US).«
2. člen
Prostorsko ureditvene pogoje za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št 103/06 – uradno prečiščeno besedilo in 77/09) se izvaja znotraj določenih meja prostorsko izvedbenih načrtov navedenih v 1. členu tega odloka, kot je opredeljeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04 in 104/09).
3. člen
V prejšnjem členu navedena dokumentacija se uporablja kot sestavni del dokumentacije prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Brežice, kot izsek iz PUP.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost