Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

1875. Sklep o spremembah Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije, stran 5114.

Na podlagi 58. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije
1. člen
V Sklepu o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 84/00, 26/03 in 77/10 – ZGeoD-1) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Glavne dejavnosti inštituta v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, so:
– C18.110 Tiskanje časopisov
– C18.120 Drugo tiskanje
– C18.130 Priprava za tisk in objavo
– C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
– C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– J 58.110 Izdajanje knjig
– J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J 58.190 Drugo založništvo
– J 58.290 Drugo izdajanje programja
– J 62.010 Računalniško programiranje
– J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
– J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
– M 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
– M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
– M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
– M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
– M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– M 74.200 Fotografska dejavnost
– M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– R 91.011 Dejavnost knjižnic
– R 91.012 Dejavnost arhivov.«.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se v prvi alinei besedilo »okolje, prostor in energijo« nadomesti z besedilom »okolje in prostor«.
3. člen
Prvi in drugi odstavek 11. člena se spremenita, tako da se glasita:
»Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dejavnosti inštituta;
– da ima najmanj pet let vodstvenih izkušenj;
– da ima osnovno raven znanja angleškega, nemškega ali francoskega jezika.«.
4. člen
V prvem odstavku 20. člena se črta sedma alinea.
5. člen
Inštitut mora statut uskladiti najpozneje v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 47606-3/2011
Ljubljana, dne 19. maja 2011
EVA 2011-2511-0060
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost