Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1577. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja, stran 4304.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja
1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07) se v tretjem in četrtem odstavku 6. člena črta besedilo »ali nadomestna gradnja«.
2. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za gradnjo na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, ta ni zahtevana, se vodno soglasje lahko izda, če se komunalna odpadna voda odvaja in čisti na način, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.«.
3. člen
Tretji odstavek 14. člena se črta.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, in dosedanjem osmem, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla« nadomesti z besedilom »varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov«.
4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih prepovedana raba fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki vsebujejo aktivne snovi iz seznama aktivnih snovi.
(2) Seznam aktivnih snovi iz prejšnjega odstavka izdela Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za zdravje vsako leto najpozneje do konca septembra za naslednje leto na podlagi preveritve vseh FFS, registriranih v Republiki Sloveniji, in ob upoštevanju podatkov o potencialu za spiranje aktivnih snovi v podzemno vodo, pridobljenih ob registraciji FFS, podatkov pri ocenjevanju aktivnih snovi na ravni Evropske skupnosti ter na podlagi upoštevanja rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje, in rezultatov monitoringa stanja voda za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje.
(3) Seznam aktivnih snovi iz prvega odstavka tega člena in vse njegove dopolnitve objavi Ministrstvo za okolje in prostor na svoji spletni strani.
(4) V primeru, da seznam aktivnih snovi iz prvega odstavka tega člena ni izdelan v roku iz drugega odstavka tega člena, velja do njegove objave zadnji objavljen seznam.«.
5. člen
Za 15. členom se dodata nova 15.a in 15.b člen, ki se glasita:
»15.a člen
(1) Za zatiranje škodljivih organizmov na najožjih vodovarstvenih območjih se lahko uporabljajo FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama aktivnih snovi iz prejšnjega člena in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, pod naslednjimi pogoji:
– raven intenzivnosti kmetijske pridelave na najožjih vodovarstvenih območjih se ne poveča oziroma lahko ostane največ na ravni, kakršna je ob uveljavitvi te uredbe;
– uporaba FFS mora biti dopolnilni ukrep ostalim nekemijskim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi);
– prednost ima uporaba tistih kemičnih ukrepov in tistih FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov;
– med sezonami oziroma v sezoni je treba menjavati FFS (aktivne snovi), ko je za posamezne škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS.
(2) Uporaba FFS na neporaslih golih kmetijskih zemljiščih v času po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin ali pred presajanjem kmetijskih rastlin ni dovoljena. Izjemoma je uporaba FFS na neporaslih golih kmetijskih zemljiščih v času po setvi pred vznikom ali pred presajanjem kmetijskih rastlin dopustna, če ni na razpolago primernejših pripravkov za uporabo po vzniku in če ti pripravki ne pomenijo tveganja za onesnaženje pitne vode. Vsako tako izjemno uporabo FFS je treba posebej zapisati v evidenci o uporabljenih FFS iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Vsak uporabnik FFS mora voditi evidenco o uporabljenih FFS v skladu s predpisom, ki ureja dolžnost uporabnikov FFS.
15.b člen
Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih je na kmetijskih zemljiščih dovoljeno uporabljati FFS iz seznama dovoljenih FFS iz tehnoloških navodil za integrirano pridelavo, ki so objavljena na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uporaba mora biti skladna s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih.«.
6. člen
V prvem odstavku 17. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. na notranjih vodovarstvenih območjih uporablja fitofarmacevtska sredstva ali vnaša rastlinska hranila v nasprotju z določbami 14., 15.a in 15.b člena te uredbe,«.
7. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Lastniki ali drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo zagotoviti ravnanje v skladu s prepovedmi, navedenimi pod zaporednimi številkami 1, 2 in 5 iz poglavja »I GNOJENJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ« spremenjene tabele 1.4 Priloge 3 uredbe, ter zagotoviti izvajanje določb iz četrtega in petega odstavka 14. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja najpozneje do 1. januarja 2013.
9. člen
(1) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in izdajo vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih predpisih.
(2) Že uvedeni inšpekcijski postopki z vzorčenjem tal na kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih v rastni sezoni 2011 se zaključijo po določbah te uredbe.
10. člen
Seznam aktivnih snovi iz prvega odstavka 15. člena uredbe se za rastno sezono kmetijskih rastlin za leti 2011 in 2012 objavi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor z dnem uveljavitve te uredbe.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-16/2011
Ljubljana, dne 28. aprila 2011
EVA 2011-2511-0055
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti