Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1565. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2010, stran 4270.

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 96.–99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 1127/06 – ZJZP, 14/07 – ZDPO, 109/08 in 49/09) in 124. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07 in 17/11) je Občinski svet Občine Šentjur na 5. redni seji 5. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šentjur za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šentjur za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Ta zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2010 se vključno s splošnim delom objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ostali deli zaključnega računa pa se objavijo na spletnih straneh Občine Šentjur.
Št. 4103-0001/2011(220)
Šentjur, dne 5. aprila 2011
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.
+-------+------------------------------------+------------------+
|I.   |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA        |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za  |       v EUR|
|    |leto 2010              |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |                  |    Realizacija|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov      |       2010|
+-------+------------------------------------+------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |   17.940.981,41|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   15.544.675,23|
+-------+------------------------------------+------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |   11.777.532,07|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |   10.724.339,00|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |703 Davki na premoženje       |    522.945,51|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |    530.247,56|
|    |storitve              |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |   3.767.143,16|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |    674.316,97|
|    |od premoženja            |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |     7.353,21|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |712 Denarne kazni          |     5.441,97|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |     5.505,17|
|    |storitev              |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |   3.074.525,84|
+-------+------------------------------------+------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |    422.374,78|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |     9.506,78|
|    |sredstev              |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |    412.868,00|
|    |nepredm. dolg. sred.        |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |     6.765,00|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih   |     6.765,00|
|    |virov                |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |   1.965.771,93|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |    722.830,58|
|    |javnofinančnih institucij      |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega  |   1.242.941,35|
|    |proračuna iz sredstev EU      |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EU       |     1.394,47|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih   |     1.394,47|
|    |evropskih institucij        |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |   17.201.203,74|
+-------+------------------------------------+------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |   5.152.450,42|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |    808.743,02|
|    |zaposlenim             |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |    150.931,80|
|    |socialno varnost          |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |   3.830.383,14|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |     97.780,69|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |409 Rezerve             |    264.611,77|
+-------+------------------------------------+------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |   5.649.762,26|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |410 Subvencije           |     18.462,97|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |   3.408.092,23|
|    |gospodinjstvom           |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |   1.077.690,45|
|    |organizacijam in ustanovam     |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači tansferi  |   1.145.516,61|
+-------+------------------------------------+------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   5.666.304,33|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovih    |   5.666.304,33|
|    |sredstev              |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TANSFERI       |    732.686,73|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |431 Investic. transf. prav. in   |     10.625,00|
|    |fizič. osebam, ki niso prorač.   |         |
|    |uporabniki             |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |432 Investicijski transferi     |    722.061,73|
|    |proračunskim uporabnikom      |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |    739.777,67|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ALI    |         |
|    |PRESEŽEK)              |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |       0,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |         |
|    |(750+751+752)            |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |       0,00|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |       0,00|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |753 Prejeta vračila danih posojil  |       0,00|
|    |subjektom vključenim v EZR     |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|44   |POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |         |
|    |DELEŽEV               |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |440 Dana posojila          |       0,00|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in|       0,00|
|    |naložb               |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |442 Poraba srestev kupnin iz naslova|       0,00|
|    |privatizacije            |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |443 Poveč. nam. prem. v javnih   |       0,00|
|    |sklad. in drugih prav. oseb. JP   |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |       0,00|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |         |
|    |V.)                 |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA         |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov      |       2010|
+-------+------------------------------------+------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |       0,00|
+-------+------------------------------------+------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |       0,00|
+-------+------------------------------------+------------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)        |    249.226,64|
+-------+------------------------------------+------------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA           |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga    |    249.226,64|
+-------+------------------------------------+------------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |    490.551,03|
|    |RAČUNIH               |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|X.   |NETO FINANCIRANJE          |    –739.777,67|
+-------+------------------------------------+------------------+
|    |Stanje na računu 31. 12.      |    162.732,84|
+-------+------------------------------------+------------------+

AAA Zlata odličnost