Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1550. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2010, stran 4214.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je občinski svet na 5. seji dne 14. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Prebold za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Prebold za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Prebold po zaključnem računu za leto 2010 znašajo:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       7.678.785
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.310.261
70   DAVČNI PRIHODKI               2.894.960
    700 Davki na dohodek in dobiček       2.527.151
    703 Davki na premoženje            263.250
    704 Domači davki na blago in storitve     104.560
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI               415.300
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   138.152
    711 Takse in pristojbine             1.036
    712 Denarne kazni                2.718
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    13.828
    714 Drugi nedavčni prihodki          259.566
72   KAPITALSKI PRIHODKI               54.877
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    31.967
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev       22.911
73   PREJETE DONACIJE                   0
    730 Prejete donacije iz domačih virov        0
    731 Prejete donacije iz tujine            0
74   TRANSFERNI PRIHODKI             4.313.646
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          2.637.228
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna EU      1.676.418
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         7.632.217
40   TEKOČI ODHODKI                 915.540
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     184.110
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                     29.788
    402 Izdatki za blago in storitve        631.252
    403 Plačila domačih obresti           43.580
    409 Rezerve                   26.810
41   TEKOČI TRANSFERI               1.357.290
    410 Subvencije                 42.010
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                 841.349
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                   117.347
    413 Drugi tekoči domači transferi       356.584
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            2.915.143
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.915.143
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           2.444.244
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fiz. osebam, ki niso PU            210.650
    432 Investicijski transferi PU        2.233.594
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ)                  46.568
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽE (440+441+442+443)               0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                       0
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             0
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE                     0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA                157.963
    550 Odplačila domačega dolga          157.963
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  –111.395
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –157.963
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     –46.568
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA                208.507
    9009 Splošni sklad za drugo          208.507
-------------------------------------------------------------
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2010 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/1-17/2011
Prebold, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost