Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1547. Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2010, stran 4213.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 27. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99 in 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 5. redni seji dne 14. aprila 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Polzela za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2010.
Proračun Občine Polzela za leto 2010 je realiziran v naslednjih zneskih:
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |                    |   v evrih|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |   Proračun|
|    |                    |  leta 2010|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  5.115.249|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.939.025|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  3.554.449|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  3.071.003|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   346.960|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   136.486|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   384.576|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   163.730|
|    |od premoženja              |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    1.069|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |     322|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    2.778|
|    |storitev                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   216.677|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   533.545|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   501.000|
|    |sredstev                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    32.545|
|    |nematerialnega premoženja        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   642.679|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |    91.888|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   550.791|
|    |proračuna iz sred. proračuna EU     |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  5.086.766|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  1.142.409|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   199.014|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    33.072|
|    |varnost                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   761.503|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    39.071|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |   109.749|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  1.540.952|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    35.874|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   995.990|
|    |gospodinjstvom             |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   166.094|
|    |in ustanovam              |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   342.994|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.270.422|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.270.422|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   132.982|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |    34.119|
|    |fizičnim osebam             |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|    98.863|
|    |uporabnikom               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    28.483|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|75.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       |
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|44.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       |
|    |DELEŽEV                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       |
|    |naložb                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|    |privatizacije              |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|    |prava                  |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |   250.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |   250.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |   250.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   104.840|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   104.840|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   104.840|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   173.643|
|    |(I+IV+VII-II-V-VIII)          |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)      |   145.160|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   –28.483|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA  |   308.041|
|    |LETA                  |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Polzela za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-4/2011-1
Polzela, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost