Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1539. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2010, stran 4206.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 102. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 5. redni seji dne 13. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2010 izkazuje:
-------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih)
-------------------------------------------------------------
skupina/podskupine kontov             Realizacija
                         v letu 2010
-------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     3.671.327
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.138.811
70   DAVČNI PRIHODKI               2.450.420
    700 Davki na dohodek in dobiček       2.280.990
    703 Davki na premoženje            120.696
    704 Domači davki na blago in storitve      48.734
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI               688.390
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   82.022
    711 Takse in pristojbine             2.759
    712 Denarne kazni                3.125
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    19.316
    714 Drugi nedavčni prihodki          581.168
72   KAPITALSKI PRIHODKI              101.911
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      0
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja           101.911
73   PREJETE DONACIJE                   0
    730 Prejete donacije iz domačih virov        0
    731 Prejete donacije iz tujine            0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              430.604
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           430.604
    741 Sredstva iz državnega proračuna iz
    sredstev proračuna Evropske unije          0
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       4.290.070
40   TEKOČI ODHODKI                1.051.367
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     223.749
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                     32.671
    402 Izdatki za blago in storitve        736.145
    403 Plačila domačih obresti           10.922
    409 Rezerve                   47.880
41   TEKOČI TRANSFERI               1.145.767
    410 Subvencije                  9.907
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                 718.885
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                  135.273
    413 Drugi tekoči domači transferi       281.702
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.944.688
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.944.688
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            148.246
    431 Investicijski transferi osebam, ki
    niso pror. uporabniki             148.246
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                     0
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      –618.742
-------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (v evrih)
-------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER
    VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                0
44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                       0
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb                        0
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                    0
    VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        0
-------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA (v evrih)
-------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE(500)             800.000
50   ZADOLŽEVANJE                  800.000
    500 Domače zadolževanje            800.000
    VIII. ODPLAČILA DOLGA(550)              0
55   ODPLAČILA DOLGA                   0
    550 Odplačila domačega dolga             0
    IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)           181.257
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       800.000
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)       618.742
-------------------------------------------------------------
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so sestavni del tega zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2011
Mokronog, dne 13. aprila 2011
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost