Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1534. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010, stran 4202.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 18. aprila 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz projektov, njihove spremembe tekom leta ter realizacija v letu 2010.
3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov se objavi na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.
Št. 410-101/2011-85
Ljubljana, dne 18. aprila 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost