Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1528.  Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010, stran 4193.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, ZJF – UPB4) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 5. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2010.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2011-23
Kostanjevica na Krki, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
+-------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |    v EUR|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|Konto  |Naziv konta              | Realizacija|
|     |                    |     2010|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|  1  |          2          |   3   |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  2.525.617|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  2.307.654|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)     |  1.848.238|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček    |  1.640.975|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |703 Davki na premoženje        |   140.623|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve |    66.640|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI           |   459.415|
|     |(710+711+712+713+714)         |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    23.911|
|     |premoženja               |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |711 Takse in pristojbine        |    1.488|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |712 Globe in druge denarne kazni    |    1.004|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    12.283|
|     |storitev                |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki      |   420.728|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     |    16.393|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     814|
|     |sredstev                |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    15.579|
|     |neopredmetenih sredstev        |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)       |    49.355|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov |    31.855|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine     |    17.500|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI          |   152.215|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih   |   152.215|
|     |javnofinančnih institucij       |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  2.445.653|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |   750.620|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   120.549|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    19.807|
|     |varnost                |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve    |   596.460|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |403 Plačila domačih obresti      |    1.922|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |409Rezerve               |    11.882|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |   871.904|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |410 Subvencije             |    45.472|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |411 Transferi posameznikom in     |   460.215|
|     |gospodinjstvom             |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |412 Transferi nepridobitnim      |    59.496|
|     |organizacijam in ustanovam       |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi   |   306.722|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |                    |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   764.306|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   764.306|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |    58.823|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim in |    20.448|
|     |fizičnim osebam, ki niso PU      |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |432 Investicijski transferi      |    38.375|
|     |proračunskim uporabnikom        |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)    |    79.964|
+-------------------------------------------------+-------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      –|
|     |PRODAJA                |       |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)     |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil   |      –|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      –|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      –|
|     |DELEŽEV (440+441)           |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |440 Dana posojila           |      –|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev   |      –|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |      –|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –  |       |
|     |V.)                  |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA              |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)           |      –|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |500 Domače zadolževanje        |      –|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |      –|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga      |      –|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |    79.964|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |      –|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   –79.964|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN   |    15.768|
|     |31.12. PRETEKLEGA LETA         |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+

AAA Zlata odličnost