Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1521. Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja, stran 4184.

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 110/02, 50/03 – odl. US,51/04), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00), Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 5. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja na območju občine Cankova, s katerim upravlja Občina Cankova.
2. člen
Izvajalec dejavnosti proizvodnje toplotne energije za omrežje daljinskega ogrevanja v Občini Cankova je režijski obrat Občine Cankova(v nadaljevanju: dobavitelj).
Režijski obrat je izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz omrežja in izvaja proizvodnjo in distribucijo toplotne energije ter upravlja omrežje daljinskega ogrevanja (v nadaljevanju: upravljavec).
Fizične in pravne osebe, ki z upravljavcem sklenejo pogodbo o toplotni oskrbi so uporabniki omrežja daljinskega ogrevanja (v nadaljevanju: uporabnik).
3. člen
Ta odlok je obvezen za vse udeležence pri načrtovanju in projektiranju, pri vodenju upravnega postopka, komunalnem opremljanju ter uporabi in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz omrežja.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE DOBAVITELJA IN UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
4. člen
Objekti in naprave dobavitelja-upravljavca so: proizvodni viri v kotlovnici pri OŠ Cankova.
5. člen
Objekti in naprave dobavitelja-upravljavca so:
– proizvodni viri,
– primarno vročevodno omrežje,
– sekundarno vročevodno omrežje,
– priključni vročevod.
Dobavitelj-upravljavec je dolžan svoje objekte in naprave vzdrževati v skladu s tovrstnimi predpisi.
6. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
– toplotna podpostaja, ki je izvedena iz priključne postaje in hišne postaje in je sestavni del sekundarnega vročevodnega omrežja,
– interne toplotne naprave in vročevodne instalacije.
Uporabniki so dolžni svoje objekte in naprave vzdrževati v skladu s predpisi.
Vsako spremembo na napravah iz prvega odstavka tega člena so uporabniki dolžni sporočiti dobavitelju-upravljavcu. Če gre za povečane priključne moči, mora uporabnik pridobiti od dobavitelja-upravljavca ustrezno soglasje.
7. člen
Podrobnosti glede objektov in naprav dobavitelja-upravljavca ter uporabnikov iz predhodnih členov tega odloka določajo splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja.
III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE DALJINSKEGA OGREVANJA
8. člen
Uporabnik, ki želi priključiti svoje interne naprave na omrežje daljinskega ogrevanja, ali spremeniti priključno moč, si mora pridobiti ustrezna soglasja.
Soglasja za priključitev na omrežje daljinskega ogrevanja izdaja dobavitelj-upravljavec.
V primeru, da so zmogljivosti omrežja daljinskega ogrevanja premajhne, mora dobavitelj-upravljavec o tem seznaniti uporabnika in navesti pogoje za priključitev.
9. člen
Dobavitelj-upravljavec izdaja soglasja:
– k prostorskim izvedbenim aktom in ureditvenim načrtom;
– za pridobitev lokacijskega dovoljenja;
– za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za pridobitev uporabnega dovoljenja;
– za priključitev obstoječih zgradb;
– za začasne priključke;
– k posegom v prostor na območjih, kjer potekajo naprave omrežja daljinskega ogrevanja.
10. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja po prejšnjem členu tega odloka ali pred priključitvijo dokumentacijo, ki je podrobneje opredeljena v splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe je potrebno predložiti dokumentacijo, kot je določeno pred priključitvijo.
11. člen
Dobavitelj-upravljavec mora dopustiti priključitev, če je uporabnik izpolnil vse pogoje določene v soglasjih, če poravna vse obveznosti in predloži vso potrebno dokumentacijo.
12. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej. Priključek je stalen ali začasen. En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora dobavitelj-upravljavec pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.
13. člen
Objekti in naprave omrežja daljinskega ogrevanja, priključni vodi in notranje toplovodne inštalacije morajo biti zgrajeni v skladu s standardi in predpisi.
14. člen
Dobavitelj-upravljavec izvaja upravljavski nadzor. Le-ta se nanaša na izpolnjevanje standardov in pregled omrežja daljinskega ogrevanja do števca toplotne energije, da na omrežje daljinskega ogrevanja pred števcem niso priključena trošila ali izvedeni odcepi, ki niso plombirani.
15. člen
Če izvajalec del ne izpolni pogoje iz izdanih soglasij, lahko dobavitelj-upravljavec odkloni dobavo toplotne energije, dokler njegove zahteve niso izpolnjene.
16. člen
Posege pri priključevanju omrežja in hišnih priključkov na omrežje daljinskega ogrevanja izvaja dobavitelj-upravljavec.
Poseganje nepooblaščenim osebam v omrežje daljinskega ogrevanja je prepovedano.
17. člen
Izvajalci gradbenih, rekonstrukcijskih, vzdrževalnih in drugih del na objektih komunalne infrastrukture zagotovijo, da ostanejo naprave omrežja daljinskega ogrevanja nepoškodovane.
V primeru poškodb, ki jih napravijo izvajalci iz predhodnega odstavka tega člena, morajo vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške in po navodilih dobavitelja-upravljavca.
IV. DOBAVA IN KVALITETA TOPLOTNE ENERGIJE
18. člen
Dobavitelj-upravljavec in uporabniki se o načinu oskrbe s toplotno energijo dogovorijo s pogodbo, kjer se definirajo količina, kvaliteta, tehnični pogoji in cena toplotne oskrbe.
19. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem toplotne oskrbe Občine Cankova pogoji za dobavo spremenijo v taki meri, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na napravah dobavitelja-upravljavca in uporabnika, potem nosi vse stroške, ki nastanejo na napravah dobavitelja dobavitelj, uporabnik pa vse stroške, ki nastanejo na napravah uporabnika.
20. člen
Če uporabnik ne prevzame stroškov sanacije svojih naprav in če sanacija ni izvedena pravočasno in časovno usklajena z deli na napravah dobavitelja-upravljavca, mu dobavitelj-upravljavec ni dolžan dobavljati toplotne energije, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.
21. člen
Začetek ogrevalne sezone je določen z naslednjim dnem, ko je po treh dneh zapored zunanja temperatura ob 21. uri nižja ali enaka +12 °C.
Konec ogrevalne sezone je določen s časovnim obdobjem, v katerem je zunanja temperatura ob 21. uri v treh zaporednih dneh višja od +12 °C in po tem datumu v obravnavanem letu ni več treh zaporednih dni, ko bi se temperatura ponovno znižala na +12 °C ali manj. Tretji dan zadnjega takšnega niza je konec ogrevalne sezone.
V. ODJEMNO MESTO, MERILNO MESTO IN MERILNE NAPRAVE
22. člen
Odjemno mesto je mesto, kjer so vgrajene ločilne armature med napravami dobavitelja-upravljavca in uporabnika.
Merilno mesto je mesto, kjer so vgrajene merilne naprave.
23. člen
Dobavljene količine toplotne energije se merijo neposredno.
Neposredno se meri količina porabljene toplotne energije s števci toplotne energije, to so obračunski števci. Količine so izražene v kWh.
24. člen
Dobavitelj-upravljavec vzdržuje števce toplotne energije in skrbi za njihove redne preglede.
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja določajo podrobnosti glede tipa, velikosti in namestitve števcev, pregledov teh števcev, vzdrževanja ipd.
25. člen
Uporabnik mora vgraditi števec toplotne energije na merilnem mestu, s katerim meri porabljeno energijo.
Dobavitelju-upravljavcu mora biti omogočen dostop v prostor za števec za vzdrževalna dela, redne preglede in odčitavanje.
Podrobnosti o merilnem mestu določajo splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja.
26. člen
Uporabnik mora poravnati stroške prve nabave in namestitve števca toplotne energije.
27. člen
Stroški odpravljanja namernih okvar in poškodb nastalih na števcu toplotne energije ali priključku gredo po krivdnem načelu v breme tistega, ki jih je povzročil.
28. člen
Uporabnik mora okvaro na priključku ali števcu toplotne energije prijaviti dobavitelju-upravljavcu.
Uporabnik ima pravico poleg rednih pregledov zahtevati izredno kontrolo točnosti števca toplotne energije, če o njej dvomi. Če se ugotovi, da je točnost števca toplotne energije izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa dobavitelj, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
VI. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN TOPLOTNE OSKRBE
29. člen
Strošek toplotne oskrbe je določen s tarifnimi postavkami za:
– priključno moč – fiksni del,
– dobavljeno količino toplotne energije – variabilni del.
Oblikuje se v skladu z dolgoročno energetsko politiko Občine Cankova.
30. člen
Priključna moč na odjemnem mestu na široki potrošnji je enaka vsoti nazivnih instaliranih moči vseh toplotnih naprav.
Priključna moč na odjemnem mestu pri industrijski potrošnji se določi s pogodbo.
Izraža se v KW, vrednost pa zaokroži na 5 decimalnih mest, predstavlja fiksni del.
31. člen
Dobavljena količina toplotne energije na odjemnem mestu se ugotavlja s števcem toplotne energije ali pa v posebnih primerih določa pavšalno, kot je določeno v splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja in se izraža v kWh, predstavlja variabilni del.
32. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– za priključno moč: cena za enoto priključne moči v EUR/KW/mesec;
– za dobavljeno količino toplotne energije: cena v EUR/kWh;
33. člen
Obračun toplotne oskrbe pri posameznem uporabniku se opravi z:
– obračunom priključne moči po veljavni ceni;
– obračunom dobavljenih količin toplotne energije po veljavni ceni.
34. člen
Znesek za priključno moč se obračunava praviloma mesečno, to je 1/12 od letnega zneska.
35. člen
Dobavljena količina toplotne energije se obračunava na podlagi odčitkov s števca toplotne energije nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji.
Merilne naprave se praviloma odčitavajo enkrat mesečno in enkrat letno.
36. člen
Cena toplotne oskrbe se določa v skladu z veljavnimi predpisi na podlagi kalkulacij, politiko cen in razvoja omrežja daljinskega ogrevanja.
37. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za toplotno oskrbo sprejema dobavitelj-upravljavec samo v pisni obliki v osmih dneh po prejemu računa.
Pripombe ali ugovor na prejeti račun ali obračun ne odložijo plačila računa oziroma obračuna za nesporni del toplotne oskrbe.
38. člen
Uporabniki plačujejo toplotno oskrbo na podlagi izdanih računov, položnic ali drugih veljavnih dokumentov.
39. člen
V primeru, da dobavitelj-upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je števec toplotne energije v okvari ali da iz drugega vzroka ni mogoče odčitati števca, se obračun toplotne oskrbe izvede na osnovi porabe toplotne energije v preteklem primerljivem obračunskem obdobju.
VII. NEUPRAVIČEN ODJEM TOPLOTNE ENERGIJE
40. člen
Za neupravičen odjem se šteje, če uporabnik odjema toplotno energijo brez soglasja dobavitelja-upravljavca ali če namerno vpliva na merilne naprave v škodo dobavitelja- upravljavca. V takih primerih je dobavitelj-upravljavec upravičen zaračunati porabljeno energijo po največjem možnem odjemu ter do izpolnitve pogojev za priključitev na omrežje daljinskega ogrevanja prekiniti dobavo toplotne energije.
41. člen
Če se trajanje neupravičenega odjema ne more z gotovostjo ugotoviti, se neupravičen odjem zaračuna za največ 12 mesecev.
42. člen
Uporabnik mora plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplotne energije ali s poseganjem v merilne naprave.
VIII. PREKINITEV TOPLOTNE OSKRBE
43. člen
Dobavitelj-upravljavec lahko prekine dobavo toplotne energije na stroške uporabnika, vendar po predhodnem obvestilu, v naslednjih primerih:
– če uporabnik poškoduje svoje ali naprave dobavitelja-upravljavca tako, da je ogrožena normalna dobava;
– če uporabnik moti toplotno oskrbo drugim uporabnikom;
– če uporabnik odvzame toplotno energijo oziroma ogrevno vodo pred sklenitvijo pogodbe;
– če uporabnik ne vzdržuje svojih naprav tako, da zagotavlja nemoteno toplotno oskrbo;
– če uporabnik ne omogoči dobavitelju-upravljavcu varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so naprave dobavitelja;
– če uporabnik pisno ne obvesti upravljavca o lastninskih, statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na razmerje med uporabnikom in dobaviteljev;
– če uporabnik ne plača toplotne oskrbe ali ne poravna drugih obveznosti do dobavitelja-upravljavca.
44. člen
Dobavitelj-upravljavec prekine dobavo toplotne energije takoj, brez predhodnega opomina:
– če uporabnik posega v merilne ali regulacijske naprave ali če odstrani plombe z naprav v toplotni postaji;
– če uporabnikove toplotne naprave ogrožajo okolico;
– če v primeru omejitev toplotne oskrbe ne upošteva odredb o omejevanju odvzema.
45. člen
Dobava toplotne energije je prekinjena, dokler ni ukinjen vzrok prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.
Dobavitelj-upravljavec prekine dobavo toplotne energije na stroške uporabnika, če uporabnik ali od njega pooblaščena oseba pisno odpove toplotno oskrbo.
46. člen
Dobavitelj-upravljavec ima pravico prekiniti toplotno oskrbo za krajši čas zaradi planirani vzdrževalnih del na omrežju in napravah omrežja daljinskega ogrevanja, vendar mora o tem pravočasno obvestiti uporabnike ali s pomočjo sredstev javnega obveščanja ali neposredno. Prekinitev lahko traja neprekinjeno največ 3 dni, skupno pa 8 dni na leto.
V primeru krajše prekinitve ali omejitve toplotne oskrbe zaradi okvare na napravah omrežja daljinskega ogrevanja ali motene dobave iz naprav dobavitelja-upravljavca, dobavitelj-upravljavec ni dolžan obveščani uporabnikov. V takih primerih obvesti večje uporabnike neposredno, odprava okvare pa ne sme trajati več kot štiri ure.
Če dobavitelj-upravljavec predvideva, da bo prekinitev trajala več kot štiri ure, mora o tem obvestiti večje uporabnike neposredno.
Kolikor prekinitev oskrbe traja več kot osem ur, mora dobavitelj-upravljavec o tem obvestiti uporabnike s pomočjo sredstev javnega obveščanja ali neposredno.
Dobavitelj-upravljavec mora vsa planirana vzdrževalna dela opravljati izven kurilne sezone.
IX. OMEJEVANJE TOPLOTNE OSKRBE
47. člen
V primerih višje sile ima dobavitelj-upravljavec pravico brez nadomestila škode prekiniti ali zmanjšati toplotno oskrbo, mora pa obvestiti uporabnike in postopati v skladu z načrtom ukrepov za take primere. Načrt ukrepov s kriteriji omejevanja oskrbe predpiše župan Občine Cankova.
Za višjo silo se štejejo izredne nepredvidene okoliščine, na katere upravljavec ne more vplivati (naravne nesreče kot so potres, poplave in neurje ter vojna, diverzija itd.)
X. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA-UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
48. člen
Dobavitelj-upravljavec ima za zagotovitev toplotne oskrbe naslednje obveznosti:
– skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav omrežja daljinskega ogrevanja in pravočasno pripravlja plane enostavne reprodukcije;
– predlaga optimalne rešitve toplotne oskrbe;
– redno vzdržuje objekte in naprave upravljavca;
– sistematično pregleduje omrežje;
– redno kontrolira kvaliteto vode v omrežju daljinskega ogrevanja;
– redno pregleduje, preizkuša in zamenjuje toplotne števce, v skladu s predpisi in tem odlokom;
– obvešča uporabnike o času, trajanju in ukrepih ob prekinitvah in omejitvah toplotne oskrbe preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno;
– vodi kataster toplovodnih objektov in naprav ter ostale evidence;
– odčitava števce toplotne energije in skrbi za obračun toplotne oskrbe;
– ažurno izdaja soglasja in omogoča priključitve na omrežje daljinskega ogrevanja;
– organizira preskrbo v primerih omejevanja toplotne oskrbe in postopa v skladu z načrtom za te razmere;
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi prekinitve oskrbe po krivdi upravljavca.
49. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– spoštujejo pogoje iz soglasij in pogodbe;
– skrbijo za normalno obratovanje svojih toplotnih naprav;
– kontrolirajo porabo toplotne energije;
– javijo dobavitelju-upravljavcu vse okvare na toplovodnih priključkih in števcih toplotne energije;
– omogočijo upravljavcu dostop do merilnih naprav;
– s pisnim obvestilom javijo dobavitelju-upravljavcu lastninske, statusne in ostale spremembe;
– redno plačujejo toplotno oskrbo na osnovi izdanih položnic, računov ali drugih veljavnih dokumentov v plačilnem roku;
– izvajajo varčevalne in druge ukrepe v razmerah omejevanja toplotne energije;
– odgovarjajo za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne nesposobnosti toplotnih naprav po krivdi uporabnika;
– skrbijo, da s svojim obratovanjem ne motijo drugih uporabnikov ali upravljavca.
XI. KAZENSKI DOLOČBI
50. člen
Uporabnik, ki je fizična oseba, se kaznuje za prekršek v skladu z zakonom z globo 210 EUR če:
– se priključi na omrežje daljinskega ogrevanja brez soglasja dobavitelja-upravljavca (8. člen),
– ne merijo porabljene toplotne energije (27. člen),
– izvaja posege na napravah omrežja daljinskega ogrevanja (16. člen),
– namerno vpliva na merilne naprave v škodo upravljavca (49. člen),
– ne izpolnjuje obveznosti po 58. členu, alinee pet, šest, enajst in dvanajst,
Uporabnik, ki je pravna oseba in samostojni podjetnik, se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena z globo v znesku 625 EUR, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 210 EUR.
51. člen
Pravna oseba in samostojni podjetnik, se kaznuje z globo v znesku 625 EUR, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo v znesku 210 EUR, če:
– ne poskrbi, da se pri poškodbah pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih objekti in naprave daljinskega ogrevanja povrnejo v prvotno stanje (17. člen, drugi odstavek).
XIII. KONČNA DOLOČBA
52. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 360-04/2011
Cankova, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost