Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1520. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2010, stran 4183.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07 in 16/10) je Občinski svet Občine Cankova na 5. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Cankova za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Cankova za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 410-02/2011
Cankova, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost