Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1509. Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, stran 4153.

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena, četrtega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 36. člena in četrtega odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa vrste, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom ter pogoje za pridobitev pooblastil za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
II. USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM
2. člen
(vrste usposabljanja za varstvo pred požarom)
(1) Usposabljanje za varstvo pred požarom po tem pravilniku obsega:
– usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom;
– usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb;
– usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;
– usposabljanje varnostnikov in operaterjev varnostno nadzornih centrov (v nadaljnjem besedilu: VNC), ki izvajajo požarno varovanje;
– druga usposabljanja, če je tako določeno s posebnimi predpisi.
(2) Usposabljanje iz prejšnjega odstavka se izvaja po programih, ki jih poleg lastnikov in uporabnikov stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov, izvajajo tudi osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred požarom, ki izpolnjujejo pogoje določene s tem pravilnikom oziroma pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, če so registrirani za izvajanje usposabljanja odraslih in izpolnjujejo pogoje določene s tem pravilnikom.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek posamezni program usposabljanja za varstvo pred požarom potrdi lastnik ali uporabnik stanovanjskega, poslovnega ali industrijskega objekta, v katerem se program izvaja oziroma delodajalec, če gre za usposabljanje zaposlenih. Program usposabljanja varnostnikov in operaterjev VNC, ki izvajajo požarno varovanje, predpiše minister, pristojen za varstvo pred požarom (v nadaljnjem besedilu: minister).
3. člen
(vsebina programov usposabljanja za varstvo pred požarom)
(1) Posamezni program usposabljanja iz prejšnjega člena mora obsegati najmanj:
– ime programa;
– namen in cilje usposabljanja;
– učne oblike in metode, učna sredstva;
– udeležence usposabljanja;
– morebitno potrebno (zahtevano) predhodno znanje udeležencev usposabljanja;
– teoretični in praktični del usposabljanja (vsebina);
– nosilce in izvajalce usposabljanja;
– kraj, čas in trajanje usposabljanja;
– način ocenjevanja znanja oziroma preverjanja usposobljenosti.
(2) Teoretični in praktični del posameznega programa usposabljanja za varstvo pred požarom mora, če s tem pravilnikom ni določeno drugače, obsegati najmanj naslednje teme:
– normativne, strokovne in druge podlage;
– osnove gorenja in gašenja;
– nevarnosti za nastanek požara;
– oprema, naprave in sredstva za varstvo pred požarom in gašenje začetnih požarov, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite;
– izvajanje preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom.
(3) Vsak program usposabljanja za varstvo pred požarom mora biti glede na namen in cilj usposabljanja prilagojen potrebam in razmeram delovnega mesta ali delovnega oziroma bivalnega okolja, v katerem se izvaja ter vrsti in usposobljenosti udeležencev usposabljanja. Pri periodičnem usposabljanju je treba ustrezno prilagoditi vsebino programa vrsti usposabljanja, znanju in usposobljenosti udeležencev, zlasti pa delovnemu oziroma bivalnemu okolju. Če v obdobju od zadnjega usposabljanja ni bilo novosti na področju varstva pred požarom, ki bi jih bilo treba vključiti v usposabljanje, se lahko izvede samo praktični del usposabljanja.
(4) Posamezen program usposabljanja za varstvo pred požarom je lahko izdelan za usposabljanje več različnih skupin udeležencev. V skupnem delu takega programa se določijo vsebine in teme, ki so skupne vsem udeležencem. V posebnem delu programa pa se določijo vsebine in teme glede na zahteve oziroma značilnosti posamezne skupine udeležencev.
(5) V skladu s programom usposabljanja za varstvo pred požarom se po zaključenem usposabljanju oceni pridobljeno znanje in preveri praktično usposobljenost udeležencev. Ocenjevanje teoretičnega znanja se lahko izvede pisno. Pred izvedbo ocenjevanja znanja ali preverjanja usposobljenosti, je treba udeležence usposabljanja seznaniti s kriteriji za ocenjevanje in preverjanje. Uspeh ocenjevanja znanja in preverjanja usposobljenosti se oceni z »je opravil« ali »ni opravil«.
(6) Preizkus strokovne usposobljenosti oseb, pooblaščenih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu s tem pravilnikom, se opravi s strokovnim izpitom iz varstva pred požarom (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit).
4. člen
(obveznosti delodajalca pri usposabljanju zaposlenih)
(1) Delodajalec mora:
– zagotoviti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem (v nadaljnjem besedilu: zaposleni), usposobljen za varstvo pred požarom v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona, ki ureja varstvo pred požarom in tem pravilnikom ter da je seznanjen s požarnim redom;
– določiti zaposlene, ki se usposobijo za gašenje tako, da lahko opravljajo požarno stražo pri delih, kjer v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred požarom, lahko opravljajo požarno stražo za gašenje usposobljene osebe;
– določiti število, vrste in način usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, glede na vrsto dejavnosti, požarno ogroženost in število zaposlenih v izmeni;
– poskrbeti za praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije v skladu s predpisi.
(2) V poslovnih ali industrijskih objektih, kjer obstaja velika ali zelo velika požarna ogroženost, je treba zaposlene periodično usposabljati za varstvo pred požarom vsaki dve leti po opravljenem osnovnem usposabljanju; v objektih, kjer obstaja srednja ali srednja do povečana požarna ogroženost pa vsake tri leta. Na tri leta se izvaja tudi periodično usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb, ki lahko opravljajo požarno stražo ter periodično usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.
5. člen
(usposabljanje za opravljanje požarne straže)
(1) Za gašenje se zaposleni, ki lahko opravljajo požarno stražo, usposabljajo po programu, ki je predpisan za zaposlene in obsega teme iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, ter še posebej za opravljanje požarne straže tudi na podlagi programov usposabljanja in preizkusov usposobljenosti, ki morajo obsegati glede na razmere v delovnem okolju v katerem se opravlja požarna straža, nevarnosti za nastanek požara, preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, praktično uporabo vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara.
(2) Preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb iz prejšnjega odstavka mora obsegati najmanj poznavanje nevarnosti za nastanek požara, preventivnih ter aktivnih ukrepov varstva pred požarom ter preizkus praktične usposobljenosti za uporabo vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite oziroma uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov v delovnem okolju, kjer se opravlja požarna straža.
(3) Delodajalec lahko napoti na usposabljanje iz prvega odstavka tega člena osebe, ki so polnoletne in nimajo psihofizičnih ali drugih omejitev, ki bi jih omejevale pri opravljanju operativnih gasilskih nalog požarne straže.
6. člen
(usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije)
(1) Za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se zaposleni, ki jih določi delodajalec, usposabljajo po programu, ki je predpisan za zaposlene in obsega teme iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, ter še posebej za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije tudi na podlagi programov usposabljanj, ki morajo obsegati glede na razmere v delovnem okolju, nevarnosti za nastanek požara in praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara v delovnem okolju ter poznavanje načrta evakuacije.
(2) Preizkus usposobljenosti zaposlenih iz prejšnjega odstavka obsega poznavanje nevarnosti za nastanek požara in usposobljenosti za praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara v delovnem okolju. Osebe, usposobljene za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, sodelujejo tudi pri letnem praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije.
(3) Pri izvajanju usposabljanja zaposlenih po prvi alineji prvega odstavka 4. člena in prvega odstavka tega člena, se šteje, da so zaposleni uspešno opravili usposabljanje po temah iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, če imajo status prostovoljnega operativnega gasilca in se izkažejo z ustreznim dokazilom. Take osebe se morajo usposobiti le za preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom ter se seznaniti s požarnim načrtom, požarnim redom in načrtom evakuacije v zvezi z delom, ki ga opravljajo.
7. člen
(usposabljanje stanovalcev)
(1) Stanovalci v večstanovanjskih stavbah se usposabljajo za varstvo pred požarom z neobveznimi oblikami usposabljanja.
(2) Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz večstanovanjskih stavb, za katere je treba izdelati načrt evakuacije, je treba organizirati najmanj enkrat letno v skladu s predpisi.
8. člen
(usposabljanje varnostnikov in operaterjev VNC)
(1) Varnostniki in operaterji VNC, ki izvajajo požarno varovanje, se usposabljajo za varstvo pred požarom po programu usposabljanja za izvajalce požarnega varovanja, ki obsega najmanj:
– normativno ureditev varstva pred požarom;
– osnove gorenja in gašenja;
– preventivne ukrepe varstva pred požarom;
– sisteme aktivne požarne zaščite ter opremo, naprave in sredstva za varstvo pred požarom ter gašenje začetnih požarov.
(2) Varnostniki in operaterji VNC, ki izvajajo požarno varovanje, morajo opraviti preizkus usposobljenosti iz varstva pred požarom, ki za varnostnike obsega tudi preizkus praktične usposobljenosti za gašenje začetnih požarov.
(3) Periodično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti se izvaja za varnostnike iz prvega odstavka tega člena vsake tri leta po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju, za operaterje VNC pa na pet let.
9. člen
(periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom)
(1) Lastnik ali uporabnik poslovnega ali industrijskega objekta mora najmanj enkrat letno omogočiti pooblaščeni osebi za izvajanje ukrepov varstva pred požarom po tem pravilniku, zaposleni pri njem, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom.
(2) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ima na podlagi tega pravilnika pridobljeno pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava), mora najmanj enkrat letno omogočiti zaposlenim, navedenim na pooblastilu, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom.
(3) Upravitelji v večstanovanjskih stavbah, pooblaščeni za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu s tem pravilnikom, morajo najmanj enkrat letno opraviti strokovno izpopolnjevanje ali usposabljanje iz varstva pred požarom.
(4) Za posamezne oblike strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja po tem členu, se šteje udeležba na tečajih, učnih delavnicah, seminarjih, posvetih, študijskih obiskih, oblikah usposabljanja na daljavo in drugih podobnih oblikah strokovnega usposabljanja na področju varstva pred požarom.
10. člen
(vodenje evidenc)
(1) O usposabljanju za varstvo pred požarom se vodi evidenca.
(2) Državni organi, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, vodijo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred požarom, evidenco iz prejšnjega odstavka, ki obsega najmanj podatke o vrsti, načinu in periodičnosti programa usposabljanja, datumu in trajanju usposabljanja, imenih in priimkih udeležencev ter podatke o uspešnosti preizkusa znanja in usposobljenosti udeležencev po končanem usposabljanju.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek vodi delodajalec v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred požarom, za posameznega zaposlenega tudi evidenco o njegovem delovnem mestu, stopnji požarne ogroženosti objekta, v katerem je delovno mesto, o osnovnem in periodičnem usposabljanju za varstvo pred požarom ter usposabljanju v primeru premestitve na drugo delovno mesto, spremembe delovne opreme ali tehnologije. Delodajalci, ki svojo dejavnost opravljajo v objektih z zelo majhno ali majhno požarno ogroženostjo, vodijo za zaposlene le evidence iz prejšnjega odstavka.
(4) Evidenca iz prvega odstavka tega člena obsega tudi hrambo programov usposabljanja za varstvo pred požarom ter zapisnikov o ocenjevanju znanja in preverjanju usposobljenosti za varstvo pred požarom, najmanj deset let po končanem usposabljanju.
III. POOBLASTILO ZA IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM
11. člen
(obseg pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom)
(1) Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom po tem pravilniku obsega pooblastila za:
– organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom;
– izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije;
– izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.
(2) Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom iz prejšnjega odstavka ne obsega pooblastil, ki jih morajo imeti pregledniki in vzdrževalci gasilnikov, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter za preizkušanje hidrantnih omrežij in izvajanje požarnega varovanja, po posebnih predpisih.
(3) Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom iz prvega odstavka tega člena izda lastnik ali uporabnik stanovanjskega, poslovnega ali industrijskega objekta ali uprava. Imetnik pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je neposredno odgovoren lastniku ali uporabniku za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
(4) Lastnik ali uporabnik stanovanjskega, poslovnega ali industrijskega objekta izda pooblastilo za izvajanje vseh ali določenih ukrepov varstva pred požarom iz prvega odstavka tega člena, osebi, ki je po tem pravilniku lahko:
– zaposlena pri lastniku ali uporabniku objekta, če izpolnjuje pogoje določene s tem pravilnikom;
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ima na podlagi tega pravilnika predhodno pridobljeno pooblastilo uprave za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
– upravitelj v večstanovanjski stavbi, ki izpolnjuje pogoje določene s tem pravilnikom.
(5) Lastnik ali uporabnik stanovanjskega, poslovnega ali industrijskega objekta lahko za izvajanje vseh ali za izvajanje samo določenih ukrepov varstva pred požarom iz prvega odstavka tega člena, pooblasti tudi fizično osebo, ki ni zaposlena pri njem, če izpolnjuje pogoje določene s tem pravilnikom.
12. člen
(pogoji za pridobitev pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom)
(1) Lastnik ali uporabnik poslovnega ali industrijskega objekta lahko pooblasti za izvajanje vseh ali določenih ukrepov varstva pred požarom iz prvega odstavka prejšnjega člena pri njem zaposlenega, če ima:
– najmanj višješolsko ali višjo strokovno izobrazbo, če gre za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektih z zelo majhno ali majhno požarno ogroženostjo oziroma najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali visokošolsko strokovno izobrazbo ali podobno izobrazbo, če gre za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektih s srednjo ali višjo požarno ogroženostjo;
– opravljen splošni del strokovnega izpita za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektih z zelo majhno ali majhno požarno ogroženostjo oziroma splošni in posebni del strokovnega izpita za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektih s srednjo ali višjo požarno ogroženostjo;
– osnovna andragoška znanja, če pripravlja in izvaja programe usposabljanja za varstvo pred požarom.
(2) Pogoje iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati tudi fizična oseba, ki ni zaposlena pri lastniku ali uporabniku poslovnega ali industrijskega objekta in ki jo lastnik ali uporabnik pooblasti za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena.
(3) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki želi pridobiti pooblastilo uprave za izvajanje ukrepov varstva pred požarom iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– registriran mora biti za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih;
– imeti osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki izpolnjuje pogoje iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena;
– osebe iz prejšnje alineje, ki bodo organizirale in izvajale usposabljanje za varstvo pred požarom, morajo imeti tudi osnovna andragoška znanja;
– razpolagati mora s potrebnimi učnimi sredstvi ter pripomočki in materialno tehničnimi pogoji za izvajanje usposabljanja.
(4) Lastnik ali uporabnik v večstanovanjski stavbi lahko pooblasti upravitelja za izvajanje ukrepov varstva pred požarom iz prvega odstavka prejšnjega člena, če ima najmanj višješolsko izobrazbo in opravljen splošni del strokovnega izpita.
(5) Šteje se, da ima andragoško znanje iz prvega in tretjega odstavka tega člena, oseba, ki je uspešno končala najmanj šestnajsturno usposabljanje, ki je obsegalo načela usposabljanja odraslih, dejavnike učnega procesa, načrtovanje, pripravo in izvajanje učnega procesa, učne metode, oblike in sredstva, ocenjevanje in preverjanje ter značilnosti praktičnega ocenjevanja oziroma oseba, ki lahko v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, opravlja strokovno nalogo pripravljanja in usposabljanja delavcev za varno delo. Ustreznost programa za pridobitev andragoškega znanja v skladu s tem pravilnikom, v primeru dvoma, ugotavlja uprava.
(6) Lastnik ali uporabnik poslovnega ali industrijskega objekta lahko za izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom iz tretje alineje prvega odstavka 11. člena tega pravilnika, pooblasti tudi pri njem zaposlenega, ki ima najmanj srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in opravljen splošni del strokovnega izpita oziroma lastnik ali uporabnik lahko pooblasti upravitelja v večstanovanjski stavbi, ki ima najmanj srednjo poklicno ali podobno izobrazbo in opravljen preizkus znanja iz varstva pred požarom.
(7) Pravna ali fizična oseba iz države članice Evropske unije ali iz Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, se za čezmejno opravljanje dejavnosti izvajanja ukrepov varstva pred požarom po tem pravilniku, priglasi pri upravi. Priglasitev je možna tudi po elektronski pošti. Ob priglasitvi se navede naziv in sedež v državi ustanovitve oziroma sedeža, telefon, elektronski naslov, kontaktno osebo, naziv in sedež pristojnega organa v državi ustanovitve, vrsto dejavnosti, ki jo bo opravljala ter predvideno trajanje čezmejnega opravljanja dejavnosti. Obrazec za priglasitev dejavnosti po tem odstavku, objavi uprava na svoji spletni strani.
13. člen
(izvajanje ukrepov varstva pred požarom)
(1) Posamezne ukrepe varstva pred požarom smejo izvajati izključno osebe, ki so navedene v pooblastilu za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pri praktičnem usposabljanju za varstvo pred požarom posamezne teme izvajajo tudi ustrezni strokovnjaki.
(3) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in ima pooblastilo uprave za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, mora brez odlašanja obvestiti upravo, če se spremenijo osebe, ki so navedene v pooblastilu uprave za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
14. člen
(izdaja pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom uprave)
(1) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki želi pridobiti pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, vloži pri upravi vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika. Vlogo lahko vloži tudi po elektronski poti. V vlogi mora navesti poimenski seznam oseb, ki bodo navedene v pooblastilu in podatke o njihovi strokovni izobrazbi. Vloga mora vsebovati podatke o pridobljenih andragoških znanjih za navedene osebe, izjavo, da ima predlagatelj zagotovljena potrebna učna sredstva in pripomočke ter materialno tehnične pogoje za izvajanje usposabljanja. Dokazila o registraciji za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih in dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz varstva pred požarom, pridobi uprava iz obstoječih baz podatkov.
(2) Obrazec vloge in izjav iz prejšnjega odstavka objavi uprava na svoji spletni strani.
(3) Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom izda uprava za nedoločen čas z odločbo in v njej navede osebe, ki so pooblaščene za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
15. člen
(odvzem pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom uprave)
Pravni osebi, samostojnemu podjetniku posamezniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, se lahko pooblastilo uprave odvzame:
– če preneha izpolnjevati pogoje za pridobitev pooblastila, določene s tem pravilnikom;
– če kljub predhodnemu opozorilu uprave oziroma pristojnega inšpektorata, še naprej izvaja dejavnost v nasprotju s tem pravilnikom;
– če zaposlenim, navedenim na pooblastilu, ne omogoči najmanj enkrat letno strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja iz varstva pred požarom, v skladu z drugim odstavkom 9. člena tega pravilnika;
– če dejavnost iz pooblastila izvaja oseba, ki ni navedena na pooblastilu, pa ne gre za strokovnjake, ki sodelujejo pri izvajanju posameznih tem po programih usposabljanja za varstvo pred požarom;
– zaradi ugotovljenih večjih nepravilnosti, nestrokovnosti ali napak pri delu, ki jih je ugotovila pristojna inšpekcija.
IV. STROKOVNI IZPIT IZ VARSTVA PRED POŽAROM
16. člen
(strokovni izpit)
(1) Strokovni izpit iz varstva pred požarom je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Kandidat lahko opravlja ločeno splošni ali posebni del ali oba dela strokovnega izpita skupaj.
(2) Program strokovnega izpita predpiše minister. Sestavni del programa so tudi navodila za opravljanje splošnega in posebnega dela strokovnega izpita. Program z navodili mora biti objavljen na spletni strani uprave.
(3) Za osebo, ki ima opravljen izpit za inšpektorja in vsaj tri leta delovnih izkušenj kot inšpektor na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, se šteje, da ima opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita.
17. člen
(izpitna komisija)
(1) Strokovni izpit opravljajo kandidati pred izpitno komisijo, ki jo imenuje minister za obdobje petih let.
(2) Izpitna komisija ima predsednika, štiri člane in zapisnikarja, ki ni izpraševalec. Predsednik in član izpitne komisije je lahko kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali podobno izobrazbo ter opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita.
(3) Uprava opravlja za izpitno komisijo strokovno tehnična opravila.
(4) Predsedniku, članom ter zapisnikarju izpitne komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji. Način dela, naloge in merila za plačilo izpitne komisije določi generalni direktor uprave. Generalni direktor uprave določi tudi stroške strokovnega izpita, ki jih objavi na spletni strani uprave.
(5) Stroški strokovnega izpita bremenijo kandidata oziroma tistega, ki je kandidata poslal na strokovni izpit.
18. člen
(splošni del strokovnega izpita)
(1) Splošni del strokovnega izpita obsega:
– normativno ureditev varstva pred požarom;
– osnove gorenja in gašenja;
– preventivne ukrepe varstva pred požarom;
– aktivne ukrepe varstva pred požarom.
(2) Splošni del strokovnega izpita opravlja kandidat pred izpitno komisijo ustno.
(3) Splošni del strokovnega izpita se oceni z »je opravil« ali »ni opravil«.
19. člen
(posebni del strokovnega izpita)
(1) Posebni del strokovnega izpita obsega izdelavo in zagovor pisne naloge. Naloga obsega izdelavo programa usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom, požarnega reda, požarnega načrta ali načrta evakuacije.
(2) V sodelovanju z izpitno komisijo uprava kandidatu določi podatke in usmeritve za izdelavo naloge. Uprava obvesti kandidata o datumu opravljanja strokovnega izpita in mu posreduje podatke in usmeritve za izdelavo naloge največ 40 in najmanj 30 dni pred datumom, ko mora kandidat nalogo poslati na upravo.
(3) Kandidat mora poslati nalogo na upravo najmanj sedem dni pred datumom opravljanja posebnega dela strokovnega izpita.
(4) Predsednik in člani izpitne komisije lahko na zagovoru naloge postavljajo kandidatu vprašanja iz teme naloge.
(5) Posebni del strokovnega izpita se oceni z »je opravil« ali »ni opravil«. Predsednik izpitne komisije obvesti kandidata o oceni po končanem zagovoru naloge.
20. člen
(potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu)
Kandidatu, ki je opravil strokovni izpit uprava izda potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in ga podpiše predsednik izpitne komisije (priloga 1).
21. člen
(prijava k strokovnemu izpitu)
(1) Uprava praviloma razpiše roke za opravljanje strokovnega izpita najmanj enkrat v prvi in enkrat v drugi polovici koledarskega leta in jih objavi na spletni strani uprave.
(2) K splošnemu delu strokovnega izpita se lahko prijavi oseba, ki ima najmanj srednjo strokovno ali splošno izobrazbo, k posebnemu delu oziroma k skupnemu opravljanju splošnega in posebnega dela strokovnega izpita, pa oseba, ki ima najmanj višješolsko izobrazbo ali višjo strokovno izobrazbo.
(3) Kandidat vloži prijavo na strokovni izpit na upravo. Prijava vsebuje vrsto strokovnega izpita, ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, telefon ali elektronski naslov ter podatke o izobrazbi. Obrazec prijave objavi uprava na svoji spletni strani. Prijava se lahko vloži po elektronski poti.
(4) Za posamezni izpitni rok se upoštevajo prijave, ki jih uprava prejme najkasneje 45 dni pred razpisanim izpitnim rokom.
(5) Kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje strokovnega izpita, obvesti uprava pisno.
22. člen
(evidenca o strokovnih izpitih)
(1) O opravljanju strokovnega izpita uprava vodi zapisnik, ki se hrani trajno.
(2) Evidenca o kandidatu, ki se prijavi k opravljanju strokovnega izpita, obsega:
– vrsto strokovnega izpita;
– prijavo k strokovnemu izpitu s potrebnimi dokazili in z datumom opravljanja strokovnega izpita;
– zapisnik o opravljanju strokovnega izpita z zastavljenimi vprašanji iz splošnega dela strokovnega izpita, podatki in usmeritvami za izdelavo naloge in pisnim mnenjem člana izpitne komisije, ki je nalogo pregledal (če jo je opravljal), končno oceno strokovnega izpita ter oceno morebitnega ponavljanja strokovnega izpita;
– nalogo, ki jo je izdelal v okviru posebnega dela strokovnega izpita (če ga je opravljal);
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(podaljšanje veljavnosti pooblastil)
(1) Osebam, ki so pred uveljavitvijo tega pravilnika izpolnjevale pogoje iz 14. člena Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95), ni treba ponovno opravljati strokovnega izpita iz varstva pred požarom.
(2) Pooblastila, izdana na podlagi Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95), ostanejo v veljavi do izteka roka, navedenega v pooblastilu oziroma do preklica.
(3) Izvajalcem usposabljanj, ki želijo podaljšati pooblastilo za usposabljanje za varstvo pred požarom iz prejšnjega odstavka pred začetkom uporabe tega pravilnika, se podaljša pooblastilo do 31. decembra 2011.
(4) Izvajalci usposabljanj za varstvo pred požarom, ki želijo spremeniti pooblastilo za usposabljanje za varstvo pred požarom pred začetkom uporabe tega pravilnika zaradi sprememb v zvezi z osebami, ki bodo pri njih izvajale usposabljanje za varstvo pred požarom, se izda pooblastilo do 31. decembra 2011.
(5) Ne glede na pogoje določene v prvem odstavku 12. člena tega pravilnika lahko izvaja usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom ter ukrepe varstva pred požarom tudi po uveljavitvi tega pravilnika, oseba, ki ima ob uveljavitvi tega pravilnika najmanj deset let delovnih izkušenj pri usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom oziroma izvajanju ukrepov varstva pred požarom.
24. člen
(pridobitev znanja iz andragogike)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena morajo vse osebe, ki usposabljajo za varstvo pred požarom in nimajo osnovnih andragoških znanj, ta znanja pridobiti najkasneje do 1. januarja 2013.
(2) Osebam, ki so pred začetkom uporabe tega pravilnika pridobile andragoška znanja, se ta znanja priznajo kot ustrezna.
25. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95), uporablja pa se do začetka uporabe tega pravilnika.
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2012.
Št. 007-65/2011-16
Ljubljana, dne 21. aprila 2011
EVA 2010-1911-0007
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti