Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1506. Uredba o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, stran 4141.

Na podlagi tretjega odstavka 32. člena, 40. in 41. člena, prvega in drugega odstavka 44. člena in drugega odstavka 47. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo in 88/10), drugega odstavka 3. člena, 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN) in 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču
1. člen
V Uredbi o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08) se v četrtem odstavku 15. člena črta drugi stavek.
2. člen
V 20. členu se črta druga alinea.
3. člen
22. člen se črta.
4. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(cenik pristaniških pristojbin)
(1) Cenik pristaniških pristojbin pripravi koncesionar in ga še pred objavo predloži v soglasje ministrstvu.
(2) Cenik pristojbin iz prejšnjega odstavka se objavi na način, primeren za obveščanje uporabnikov pristanišča.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-6/2011
Ljubljana, dne 21. aprila 2011
EVA 2009-2411-0029
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost