Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1204. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1, stran 3489.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), 97. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 6. seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice je Občina Jesenice s sedežem na Jesenicah, Cesta železarjev 6.
Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92) dne 27. 5. 1992.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 1/4394-00.
2. člen
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Jesenice.
Sedež zavoda: Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 48.
3. člen
Glasbena šola Jesenice (v nadaljevanju: šola) opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene vzgoje za šolski okoliš, ki obsega območje Občine Jesenice ter po predhodnem soglasju tudi območje Občine Žirovnica in območje Občine Kranjska Gora. Šola lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, če se ustanovitelj tako dogovori in sklene z zainteresiranimi občinami ustrezno pogodbo.
Kartografski prikaz Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, je priloga temu odloku.
4. člen
Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
18.120 Drugo tiskanje
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.100 Predšolska vzgoja
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje.
Dejavnost šole se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
5. člen
Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
6. člen
Organi šole so:
1. svet šole
2. ravnatelj šole
3. strokovni organi:
– učiteljski zbor
– strokovni aktivi
4. svet staršev.
7. člen
Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– trije predstavniki delavcev šole in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja v svet šole imenuje Občina Jesenice.
Občine, opredeljene v 3. členu odloka, imajo pravico sodelovati pri upravljanju šole.
Sodelovanje pri upravljanju se občinam zagotovi tako, da imajo svoje predstavnike v svetu šole.
Predstavniki ustanovitelja zastopajo občine, za katere izvaja šola dejavnost, opredeljeno v 3. členu tega odloka, v deležu, v katerem te občine sofinancirajo osnovno dejavnost šole.
Predstavnike delavcev šole imenujejo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah.
Kandidate predlagajo učiteljski zbor in reprezentativni sindikati šole. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev šole na podlagi poročila volilne komisije.
Predstavnike staršev imenuje svet staršev.
8. člen
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo. Komisijo imenuje za dobo štirih let.
9. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet šole po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu,
– predstavnik sveta staršev ni več član sveta staršev.
V primeru, da član sveta šole sam zahteva razrešitev, o tem odloči svet šole.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
9.a člen
Svet staršev sestavlja 7 staršev, in sicer po en predstavnik iz vsakega oddelka, kot sledi:
– 1 predstavnik staršev učencev Oddelka godal in petja
– 1 predstavnik staršev učencev Oddelka pihal
– 1 predstavnik staršev učencev Oddelka trobil in tolkal
– 1 predstavnik staršev učencev Oddelka klavirja in orgel
– 1 predstavnik staršev učencev Oddelka brenkal
– 1 predstavnik staršev učencev Oddelka harmonike
– 1 predstavnik staršev učencev Plesnega oddelka.
10. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda so bila določena z Odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92).
11. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo, in sicer iz:
– sredstev državnega proračuna
– sredstev ustanovitelja
– sredstev drugih občin na podlagi sklenjene pogodbe
– prispevkov staršev učencev
– sredstev od prodaje blaga in storitev ter izdelkov
– donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Cenike zavoda potrjuje svet zavoda, v veljavo pa stopijo, ko da nanje soglasje ustanovitelj.
11.a člen
Glasbena šola upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je v lasti ustanovitelja. Glasbena šola upravlja z delom stavbe, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice in v naravi predstavlja objekt Kasarne na naslovu Cesta Franceta Prešerna 48, Jesenice v skupni izmeri 992 m2. Prostori, ki jih ima v okviru te stavbe v upravljanju Glasbena šola Jesenice so:
– 2 učilnici za skupinski pouk in 18 učilnic za individualni pouk
– zbornica
– knjižnica
– uprava (2 prostora)
– soba za čistilko – elektro soba
– baletna dvorana
– koncertna dvorana.
S preostalimi prostori v objektu na naslovu Cesta Franceta Prešerna 48, Jesenice upravlja Gornjesavski Muzej Jesenice.
Nepremično premoženje in šolska oprema, ki jo za delovanje šole na svojem območju posebej zagotavljajo občine, ki sofinancirajo dejavnost šole, je v lasti teh občin.
12. člen
Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj in občine, opredeljene v 3. členu odloka, odgovarjajo za obveznosti šole do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu posamezne občine namenjena za delo šole.
Občina in država zagotavljata pogoje za delo zavodov.
13. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
14. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu oziroma šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
15. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata.
16. člen
Ravnatelju šole preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan.
17. člen
Zavod ima lahko pravila, ki jih sprejme svet zavoda in s katerimi se uredijo vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
18. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje šole in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do šole, razen sprejemanja akta o ustanovitvi, oziroma njegovih sprememb, imenovanja članov sveta šole, mnenja lokalne skupnosti pred imenovanjem ravnatelja in strategije vzgojno-izobraževalnega dela šole, ki jih izvršuje Občinski svet Občine Jesenice, izvršuje župan Občine Jesenice.
18.a člen
Za urejanje razmerij med Občino Jesenice, Občino Žirovnica in Občino Kranjska Gora, ki jih ne opredeljuje ta odlok, se neposredno uporabljajo določbe Pogodbe o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbena šola Jesenice.
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92) ter statut šole.
20. člen
Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2011
Jesenice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti