Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1202. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1, stran 3482.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), 97. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 6. seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca je Občina Jesenice s sedežem na Jesenicah, Cesta železarjev 6.
Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92) dne 27. 5. 1992.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 1/4388/00.
2. člen
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice.
Sedež zavoda: Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5.
3. člen
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice (v nadaljnjem besedilu: šola) opravlja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje:
– Krajevne skupnosti Podmežakla (območje dela naselja Jesenice),
– Krajevne skupnosti Sava (območje dela naselja Jesenice),
– prostorskega okoliša 0006,
– prostorskega okoliša 0007,
– prostorskega okoliša 0008, (vse iz dela Krajevne skupnosti Mirka Roglja Petka – območje dela naselja Jesenice)
– prostorskega okoliša 0072,
– prostorskega okoliša 0073, (vse iz dela Krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela – območje dela naselja Slovenski Javornik).
Kartografski prikaz Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, je priloga k temu odloku.
4. člen
Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
R 93.110 Obratovanje športnih objektov.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
4.a člen
V primeru razpoložljivih kapacitet, lahko javni zavod Osnovna šola Prežihovega Voranca, po predhodnem soglasju ustanovitelja, kot del javne službe opravlja tudi pripravo prehrane za druge javne zavode. Vsa medsebojna razmerja javni zavodi uredijo s posebno pogodbo.
5. člen
Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
6. člen
Organi šole so:
1. svet šole
2. ravnatelj šole
3. strokovni organi:
– učiteljski zbor
– oddelčni učiteljski zbor
– razrednik
– strokovni aktivi
4. svet staršev.
7. člen
Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– trije predstavniki delavcev šole in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občina.
Predstavnike delavcev šole imenujejo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah.
Kandidate predlagajo učiteljski zbor in reprezentativni sindikati šole. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev šole na podlagi poročila volilne komisije.
Predstavnike staršev imenuje svet staršev.
8. člen
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo. Komisijo imenuje za dobo štirih let.
9. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta, ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet šole po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu,
– predstavnik sveta staršev ni več član sveta staršev.
V primeru, da član sveta šole sam zahteva razrešitev, o tem odloči svet šole.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
10. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda so bila določena z Odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92).
11. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo, in sicer iz:
– sredstev državnega proračuna,
– sredstev ustanovitelja,
– prispevkov staršev učencev,
– sredstev od prodaje blaga in storitev ter izdelkov donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Sredstva, zbrana iz prispevkov staršev učencev, lahko šola uporablja samo za nadstandardne storitve.
Cenike zavoda sprejema in potrjuje svet šole. Ceniki začnejo veljati z dnem, ko poda nanje soglasje ustanovitelj.
11.a člen
Premoženje, ki ga ustanovitelj daje javnemu zavodu v upravljanje:
– zemljišče s parc. št. 276/1, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 2039 m2, ki v naravi predstavlja objekt Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice;
– zemljišče s parc. št. 276/21, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 1639 m2, ki v naravi predstavlja telovadnico Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice;
– zemljišče s parc. št. 276/5, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 1838 m2, ki v naravi predstavlja športno igrišče Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice;
– zemljišča s parc. št. 276/7, 276/25 in 276/26, vse k.o. Jesenice, ki v naravi predstavljajo otroško igrišče;
– zemljišči s parc. št. 276/6, 276/22, obe k.o. Jesenice, ki v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče.
Javni zavod upravlja tudi z vso opremo in predmeti, ki se nahajajo v zgoraj navedenih prostorih in pripadajočih depojih.
Premoženje s katerim upravlja javni zavod je last Občine Jesenice.
Javni zavod razpolaga s premoženjem danim v upravljanje v skladu s pogodbo s katero je bilo premoženje preneseno v upravljanje javnemu zavodu.
12. člen
Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjene za delo zavoda.
Občina in država zagotavljata pogoje za delo zavodov.
13. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
14. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu oziroma šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
15. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata.
16. člen
Ravnatelju šole preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan.
17. člen
Zavod ima lahko pravila, ki jih sprejme svet zavoda in s katerimi se uredijo vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
18. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje šole in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda, razen sprejemanja odloka o ustanovitvi, imenovanja članov sveta šole, mnenja lokalne skupnosti pred imenovanjem ravnatelja in strategije vzgojno-izobraževalnega dela šole, izvršuje župan občine.
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92) ter statut šole.
Spremembe odloka se sprejemajo po istem postopku kot sam odlok.
20. člen
Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2011
Jesenice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti