Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1166. Pravilnik o postopku izdaje dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine, stran 3415.

Na podlagi osmega odstavka 46. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) ministrica za kulturo izdaja
P R AV I L N I K
o postopku izdaje dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa:
– postopek pridobitve izvoznega dovoljenja za izvoz predmetov kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: predmet) v tretjo državo, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru,
– vrste dovoljenj za iznos predmetov v drugo državo članico Evropske unije ali podpisnico Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru,
– postopek pridobitve dovoljenja za iznos predmetov v drugo državo članico Evropske unije ali podpisnico Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru,
– postopek izdaje potrdila o prostem izvozu oziroma iznosu predmetov
– in način vodenja evidence o izdanih dovoljenjih in potrdilih.
2. člen
Predmete, ki so na ozemlju Republike Slovenije in ki so navedeni v pravilniku, ki določa zvrsti premične kulturne dediščine za potrebe izvoza in iznosa, je mogoče trajno ali začasno izvoziti ali iznesti le na podlagi izvoznega dovoljenja ali dovoljenja za iznos, ki ga izda minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister).
3. člen
Izvoznik ali iznositelj (v nadaljnjem besedilu: izvoznik) predmeta je lahko fizična ali pravna oseba, ki je lastnik predmeta, ali oseba, ki jo lastnik pooblasti za izvoz ali iznos predmeta.
4. člen
Obrazci za vloge, vse vrste dovoljenj in potrdilo o prostem izvozu oziroma iznosu so natisnjeni v slovenskem in angleškem jeziku.
II. IZVOZNA DOVOLJENJA IN DOVOLJENJA ZA IZNOS
5. člen
(1) Izvozna dovoljenja za izvoz predmetov v državo, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, so določena in se izdajajo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 116/2009 z dne 18. decembra 2008 o izvozu predmetov kulturne dediščine (Kodificirana različica, v nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta) in Uredbo Komisije (EGS) št. 752/93, ki je bila zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 656/2004 (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije). Izvozno dovoljenje se lahko izda, če so izpolnjeni pogoji za izvoz dediščine po zakonu, ki ureja varstvo kulturne dediščine.
(2) Izvozna dovoljenja se izdajajo na obrazcih, ki jih določa Uredba komisije.
6. člen
(1) Dovoljenja za iznos predmetov v državo članico Evropske unije ali podpisnico Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru so:
– standardno dovoljenje za iznos,
– splošno odprto dovoljenje za iznos
– in posebno odprto dovoljenje za iznos.
(2) Standardno dovoljenje za iznos se izda za vsak stalni ali začasni iznos predmeta, razen za začasne iznose, za katere se lahko izdajajo splošna odprta dovoljenja za iznos ali posebna odprta dovoljenja za iznos. Standardno dovoljenje za iznos se izda na giljoširanem obrazcu. Vsebovati mora:
– ime in priimek ali naziv ter naslov vlagatelja,
– ime in priimek ali naziv ter naslov pooblaščenca,
– ime in priimek ali naziv ter naslov lastnika,
– ime in priimek ali naziv ter naslov in državo članico naslovnika,
– številko in vrsto dovoljenja,
– veljavnost dovoljenja,
– opis predmeta: vrsta, motiv, avtor oziroma izdelovalec, datacija, material in tehnika, dimenzije, druge značilnosti, ocenjena vrednost (ali seznam z opisom predmetov v skladu s to alinejo),
– fotografijo oziroma fotografije predmetov,
– število podpornih strani,
– žig in podpis izdajatelja in
– kraj in datum izdaje dovoljenja.
(3) Splošno odprto dovoljenje za iznos se izda muzeju za začasni iznos katerega koli od predmetov, ki je inventariziran kot del zbirke muzeja. Splošno odprto dovoljenje se izda na obrazcu, ki vsebuje enake rubrike kot obrazec iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(4) Posebno odprto dovoljenje za iznos se izda za večkratni začasni iznos določenega predmeta. Posebno odprto dovoljenje za iznos se izda na obrazcu iz drugega odstavka tega člena.
(5) Dovoljenja za iznos predmetov se izdajajo ob smiselni uporabi Uredbe Sveta in Uredbe Komisije. Dovoljenje za iznos se izda, če so izpolnjeni pogoji za iznos dediščine po zakonu, ki ureja varstvo kulturne dediščine.
7. člen
(1) Vlogo za izvozno dovoljenje ali dovoljenje za iznos vloži izvoznik. Vloga se vloži pri ministrstvu.
(2) Izvoznik lahko vloži vlogo za izvoz ali iznos pošiljke, ki je lahko posamičen predmet ali skupina predmetov. Če izvoznik vloži vlogo za skupino predmetov, se v postopku izdaje dovoljenja obravnava vsak predmet posebej.
(3) Pošiljka po tem pravilniku so predmeti:
– ki jih izvaža isti izvoznik in
– so namenjeni istemu naslovniku v tujini.
8. člen
(1) Če vloga za izdajo dovoljenja ne vsebuje vseh potrebnih podatkov, se od izvoznika zahteva, da vlogo dopolni ali da predloži dodatno dokumentacijo. Rok za dopolnitev vloge ne sme biti daljši od 30 dni od dneva, ko je bila izvozniku vročena zahteva za dopolnitev. Če izvoznik v določenem roku vloge ne dopolni ali ne predloži dodatne dokumentacije, se vloga s sklepom zavrže.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obravnava vloga tudi, kadar ni navedenih podatkov v poljih 8, 11 in 13 do 18 standardiziranega obrazca iz Priloge 1 Uredbe Komisije in polj za opis predmeta iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika. Izvoznik mora v tem primeru navesti razlog za neizpolnitev navedenih polj.
9. člen
(1) V postopku izdaje izvoznega dovoljenja ali dovoljenja za iznos si lahko ministrstvo pridobi strokovno mnenje državnega ali pooblaščenega muzeja, pristojnega arhiva ali Narodne in univerzitetne knjižnice (v nadaljnjem besedilu: strokovna organizacija).
(2) Če strokovna organizacija med zaposlenimi nima strokovnjaka za vrsto predmeta, za katerega je izvoznik vložil vlogo, minister za pripravo strokovnega mnenja imenuje izvedenca.
(3) Strokovno mnenje strokovne organizacije oziroma izvedenca obsega:
– razvrstitev predmeta glede na njegovo zvrst po pravilniku iz 2. člena,
– izpolnjevanje pogojev za uvrstitev predmeta v nacionalno bogastvo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine,
– opis predmeta, kadar stranka ne more sama opredeliti vseh polj iz rubrike »Opis predmeta« na vlogi za pridobitev dovoljenja in
– strokovno mnenje o ustreznosti jamstev za vrnitev predmeta.
(4) Strokovna organizacija oziroma izvedenec pripravi strokovno mnenje iz prvega odstavka tega člena najpozneje v 14 dneh od prejema zahtevka za izdajo mnenja.
(5) Če uradna oseba, strokovna organizacija ali izvedenec ugotovi, da podatki iz vloge ne zadoščajo za izdelavo strokovnega mnenja, lahko izvede dodatna poizvedovanja, na primer ogled predmetov in preverjanje njihove kulturne vrednosti.
10. člen
(1) Dovoljenja in potrdila po tem pravilniku izdaja minister. Postopek za izdajo dovoljenja vodi uradna oseba ministrstva.
(2) Če izvoznik izvaža pošiljko, lahko minister dovoli iznos ali izvoz samo določenih predmetov iz te pošiljke.
(3) Če pogoji za izvoz dediščine niso izpolnjeni, izda minister odločbo o prepovedi izvoza oziroma iznosa predmeta, ki ji mora biti priložena kopija vloge z opisom predmeta. O izdaji odločbe o prepovedi izvoza je potrebno v 24 urah obvestiti Generalni carinski urad, o izdaji odločbe o prepovedi iznosa pa je potrebno v 24 urah obvestiti Generalno policijsko upravo.
(4) Izvoznik nosi stroške priprave vloge in morebitne stroške priprave strokovnega mnenja iz 9. člena. Izvoznik mora navedene stroške poravnati pred pridobitvijo izvoznega dovoljenja oziroma dovoljenja za iznos.
11. člen
(1) Minister lahko kadar koli prekliče posebno odprto ali splošno odprto dovoljenje, če pogoji, pod katerimi je bilo izdano, niso več izpolnjeni. Izvoznik mora preklicano dovoljenje vrniti Ministrstvu. Če izvoznik preklicanega dovoljenja ne vrne, in bi se to lahko uporabilo na nepravilen način, ministrstvo takoj obvesti pristojni inšpektorat, v primeru, da gre za preklicano izvozno dovoljenje, pa tudi Evropsko Komisijo v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Uredbe Komisije.
(2) Izvoznik lahko v primeru začasnega izvoza ali iznosa zaprosi ministrstvo za podaljšanje dovoljenja, če ugotovi, da predmeta v predpisanem roku ne bo možno vrniti na ozemlje Republike Slovenije.
(3) Če ministrstvo ugotovi, da predmeti v predpisanem roku niso bili vneseni na ozemlje Republike Slovenije, o tem obvesti pristojni inšpektorat in ravna v skladu z zakonom, ki ureja vračanje protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine.
III. POTRDILO O PROSTEM IZVOZU OZIROMA IZNOSU
12. člen
(1) Če je v postopku izdaje izvoznega dovoljenja ali dovoljenja za iznos ugotovljeno, da predmet ne sodi v nobeno od zvrsti iz pravilnika iz 2. člena, minister izda potrdilo, s katerim se zagotovi, da je izvoz oziroma iznos predmeta prost.
(2) Potrdilo se izda na obrazcu, ki vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov izvoznika,
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov lastnika/lastnikov,
– številko potrdila,
– opis predmeta oziroma predmetov v skladu s tretjim odstavkom 6. člena tega pravilnika,
– število predmetov in
– število podpornih strani.
(3) Potrdilu se priloži seznam predmetov in fotografije oziroma katalog. Vsako stran potrdila in priloge mora ministrstvo opremiti z žigom in podpisom uradne osebe.
IV. VODENJE EVIDENCE
13. člen
(1) Ministrstvo vodi evidenco vseh izdanih dovoljenj in potrdil. V evidenco izdanih dovoljenj se vpisujejo naslednji podatki:
– podatki o izvozniku,
– namembna država,
– vrsta dovoljenja,
– evidenčna številka in datum izdaje dovoljenja,
– datum zapadlosti,
– datum o ponovnem vnosu v primeru začasnega izvoza in
– podatki o predmetu: vrsta predmeta, avtor oziroma izdelovalec, obdobje nastanka in posebne značilnosti.
(2) V evidenco izdanih potrdil se vpisujejo naslednji podatki:
– podatki o izvozniku,
– evidenčna številka in datum izdaje potrdila in
– podatki o predmetu: vrsta predmeta, avtor oziroma izdelovalec, obdobje nastanka.
14. člen
(1) Ministrstvo vodi dokumentacijo o izvoznih dovoljenjih, dovoljenjih za iznos in potrdilih. Ministrstvo trajno hrani dokumentacijo v skladu z zakonom.
(2) Podatki, ki so zbrani v postopku izdaje izvoznih dovoljenj in dovoljenj za iznos, sodijo med uradne podatke in se smejo uporabljati le za namene varstva kulturne dediščine.
V. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 48/04 in 106/04).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati šestdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-28/2010/10
Ljubljana, dne 11. marca 2011
EVA 2009-3511-0015
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost