Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1153. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1B), stran 3404.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. marca 2011.
Št. 003-02-3/2011-29
Ljubljana, dne 6. aprila 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE (ZPOmK-1B)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 in 40/09) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence)
(1) Za izvajanje nalog in pristojnosti po tem zakonu Republika Slovenija ustanovi Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: agencija). Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) uresničuje ustanoviteljske pravice in obveznosti.
(2) Glede vprašanj organizacije in delovanja agencije, ki s tem zakonom niso urejena, se uporablja zakon, ki ureja javne agencije.
(3) Agencija je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata ta zakon in zakon, ki ureja javne agencije.
(4) Agencija je pri izvajanju svojih nalog in pristojnosti neodvisna in samostojna. Agencija in člani njenih organov pri vodenju postopkov in odločanju o posamičnih zadevah skladno s pristojnostmi iz tega ali drugega predpisa niso vezani na usmeritve in navodila državnih ali drugih organov. Usmeritve za delo agencije lahko daje agenciji samo vlada ali Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor). Usmeritve so splošne in ne smejo posegati v vodenje postopkov oziroma odločanje o posamičnih zadevah.
(5) Agencija glede na razpoložljiva sredstva znotraj finančnega načrta tekočega leta sama določi število zaposlenih.
(6) Agencija ima poslovnik in druge splošne akte, ki določajo njeno podrobnejšo notranjo organizacijo in poslovanje.
(7) Agencija o svojem delu enkrat letno poroča vladi in državnemu zboru. Poročilo za preteklo leto mora agencija predložiti do 30. junija tekočega leta.«.
2. člen
V celotnem besedilu zakona se beseda »urad« v različnih sklonih nadomesti z besedo »agencija« v ustreznem sklonu.
3. člen
V drugem odstavku 8. člena se besedilo »Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada)« črta.
4. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »organ, ki je pristojen« nadomesti z besedo »pristojna« in besedilo »Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor)« nadomesti z besedama »državnemu zboru«.
V drugem odstavku se dodajo nov drugi, tretji, četrti in peti stavek, ki se glasijo: »Postopek o prekršku vodi pooblaščena uradna oseba agencije, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške. Agencija podrobneje določi pogoje in način za podelitev in prenehanje pooblastila osebi, ki se šteje za pooblaščeno uradno osebo agencije za vodenje postopka o prekršku. V postopku o prekršku odločajo člani komisije za varstvo konkurence, ki izpolnjujejo pogoje po zakonu, ki ureja prekrške. Za odločanje v postopku o prekršku se vsakokrat oblikuje senat za odločanje skladno s tem zakonom.«.
5. člen
Za 12. členom se dodajo novi 12.a, 12.b, 12.c, 12.č, 12.d, 12.e, 12.f, 12.g, 12.h, 12.i, 12.j, 12.k, 12.l, 12.m, 12.n, 12.o, 12.p, 12.r in 12.s člen, ki se glasijo:
»12.a člen
(organi agencije)
Organi agencije so svet agencije, komisija za varstvo konkurence in direktor agencije.
1. Svet agencije
12.b člen
(sestava in imenovanje članov sveta agencije)
(1) Svet agencije sestavlja pet članov, od katerih je eden predsednik sveta agencije.
(2) Člane sveta agencije imenuje vlada.
(3) Predsednika sveta agencije izvolijo člani sveta agencije med seboj z večino glasov in s tajnim glasovanjem.
(4) Vlada pri imenovanju kandidatov za člane sveta agencije uporablja kriterij strokovnosti in usposobljenosti osebe na področju dela agencije.
12.c člen
(mandat in pogoji za člane sveta agencije)
(1) Člani sveta agencije se imenujejo za pet let in so lahko ponovno imenovani.
(2) Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, in
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
12.č člen
(pristojnosti sveta agencije)
Svet agencije:
– sprejema poslovnik agencije in druge splošne akte agencije, kadar tako določa zakon,
– sprejema letno poročilo o delu agencije, letni program dela, finančni načrt, zaključni račun in druge akte, za katere določa zakon, da jih sprejme agencija,
– odloča o izločitvi člana komisije za varstvo konkurence,
– predlaga imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije,
– predlaga predčasno razrešitev članov sveta agencije,
– izvaja postopke predčasne razrešitve članov sveta agencije, članov komisije za varstvo konkurence in direktorja agencije,
– daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo, razen usmeritev in navodil glede posamičnih zadev, ki se vodijo pred agencijo, in
– opravlja druge naloge iz pristojnosti agencije, če ni v zakonu določeno, da je za to pristojen drug organ agencije.
12.d člen
(sklic seje in odločanje sveta agencije)
(1) Svet agencije dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta agencije na lastno pobudo, na zahtevo vsaj dveh članov sveta agencije, na zahtevo vsaj dveh članov komisije za varstvo konkurence ali na zahtevo direktorja agencije. Zahteva članov sveta agencije, članov komisije za varstvo konkurence ali direktorja agencije mora biti posebej obrazložena.
(2) Svet agencije sprejema odločitve po posvetovanju z glasovanjem na seji. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov sveta agencije. Če je izid neodločen, odloči glas predsednika sveta agencije.
2. Komisija za varstvo konkurence
12.e člen
(sestava in imenovanje članov komisije za varstvo konkurence)
(1) Komisijo za varstvo konkurence sestavlja pet članov, od katerih je eden predsednik komisije za varstvo konkurence.
(2) Predsednika komisije za varstvo konkurence izvolijo člani komisije za varstvo konkurence med seboj z večino glasov in s tajnim glasovanjem.
(3) Člane komisije za varstvo konkurence imenuje državni zbor. Enega člana izmed strokovnjakov za varstvo konkurence in tri člane izmed zaposlenih v agenciji, ki delajo na področju varstva konkurence, v imenovanje državnemu zboru predlaga vlada, enega člana izmed strokovnjakov za varstvo konkurence pa Sodni svet.
(4) Državni zbor glasuje o predlaganem kandidatu za člana komisije za varstvo konkurence v 30 dneh po vložitvi predloga. Glasovanje je tajno. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj glasuje večina navzočih poslancev. Če predlagani kandidat za člana komisije za varstvo konkurence ne dobi potrebne večine poslanskih glasov, predsednik državnega zbora o tem obvesti vlado oziroma Sodni svet, ki v 14 dneh posreduje državnemu zboru nov predlog za izvolitev člana komisije za varstvo konkurence.
12.f člen
(mandat in pogoji za člane komisije za varstvo konkurence)
(1) Člani komisije za varstvo konkurence se imenujejo za pet let in so lahko ponovno imenovani.
(2) Za člana komisije za varstvo konkurence je lahko imenovana oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– izpolnjuje pogoje za odločanje v upravnem postopku in v postopku o prekršku ter
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
12.g člen
(pristojnosti komisije za varstvo konkurence)
(1) Komisija za varstvo konkurence odloča o posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije v upravnem postopku in postopku o prekršku, v katerih se po tem zakonu izdajo akti, s katerimi se postopek pred agencijo konča. Druge akte, za katere je pristojna agencija po tem ali drugem zakonu, izdaja direktor agencije.
(2) O izločitvi člana komisije za varstvo konkurence odloča svet agencije.
12.h člen
(odločanje komisije za varstvo konkurence o posamičnih zadevah)
(1) Komisija za varstvo konkurence odloča na sejah senata za odločanje, ki jih sklicuje predsednik komisije za varstvo konkurence na lastno pobudo ali na zahtevo direktorja agencije. Zahteva direktorja agencije mora biti obrazložena.
(2) Za odločanje v upravnem postopku in postopku o prekršku se vsakokrat oblikuje senat za odločanje na način, ki je določen s poslovnikom agencije.
(3) Senat za odločanje sestavljajo trije člani komisije za varstvo konkurence, ki se določijo po naključnem vrstnem redu na način, ki je določen s poslovnikom agencije. Predsednika vsakokratnega senata za odločanje izvolijo člani senata za odločanje med seboj z večino glasov. Senat za odločanje sprejema odločitve po posvetovanju z glasovanjem na seji, ki ni javna. Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata za odločanje.
(4) Senat za odločanje izdaja akte, s katerimi se postopek pred agencijo konča.
(5) Postopek do izdaje akta, s katerim se postopek pred agencijo konča, vodi direktor agencije ali oseba, zaposlena v agenciji, ki izpolnjuje pogoje za vodenje postopka in jo za to pooblasti direktor agencije. Oseba, ki je vodila postopek, predloži senatu za odločanje pisno poročilo in predlog odločbe.
3. Skupne določbe glede sveta agencije in komisije za varstvo konkurence
12.i člen
(nezdružljivost)
(1) Člani sveta agencije in člani komisije za varstvo konkurence ne morejo biti:
– funkcionarji v izvršilni veji oblasti,
– funkcionarji v zakonodajni veji oblasti,
– funkcionarji v sodni veji oblasti,
– člani vodstev in organov političnih strank ali
– osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih uresničuje agencija.
(2) Član sveta agencije tudi ne more biti član komisije za varstvo konkurence ali oseba, zaposlena v agenciji. Član komisije za varstvo konkurence ne more biti član sveta agencije.
(3) Položaj člana sveta agencije in člana komisije za varstvo konkurence mora biti usklajen s prvim in drugim odstavkom tega člena ob njunem imenovanju.
12.j člen
(predčasna razrešitev)
(1) Član sveta agencije in član komisije za varstvo konkurence se predčasno razreši:
– če to sam zahteva,
– če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje dela,
– če krši obveznost varovanja zaupnih podatkov,
– če huje krši poslovnik agencije,
– če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za imenovanje,
– če nastopi položaj nezdružljivosti iz prvega ali drugega odstavka prejšnjega člena, ali
– če ne opravlja svojih nalog člana sveta agencije ali člana komisije za varstvo konkurence, določenih v tem zakonu, ali če jih opravlja nevestno ali nestrokovno.
(2) Člane sveta agencije predčasno razrešuje vlada na obrazloženi predlog sveta agencije.
(3) Člane komisije za varstvo konkurence predčasno razrešuje državni zbor na obrazloženi predlog vlade.
(4) Svet agencije je pristojen za izvedbo postopka predčasne razrešitve članov sveta agencije in članov komisije za varstvo konkurence, ki je določen s poslovnikom agencije. Pri izvedbi postopka predčasne razrešitve ne sme sodelovati član sveta agencije, katerega razrešitev se predlaga.
(5) Zoper odločitev o razrešitvi je dovoljen upravni spor.
12.k člen
(zapisnik o posvetovanju in glasovanju sveta agencije in komisije za varstvo konkurence)
(1) O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapisnik. Člani senata za odločanje ne smejo odkloniti glasovanja.
(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek glasovanja in sprejeti akt.
(3) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v poseben ovitek. Vpogled v zapisnik je dovoljen samo pristojnim sodiščem, ki odločajo v postopku sodnega varstva zoper akte agencije. V tem primeru pristojno sodišče zapisnik ponovno zapre v poseben ovitek in na ovitku označi, da je zapisnik pregledalo.
12.l člen
(prejemki članov sveta agencije in komisije za varstvo konkurence)
(1) Člani sveta agencije in člani komisije za varstvo konkurence so upravičeni do sejnin in povračil stroškov.
(2) Zaposleni v agenciji, ki so člani komisije za varstvo konkurence, so do sejnine iz prejšnjega odstavka tega člena upravičeni le ob poteku seje komisije za varstvo konkurence zunaj njihovega delovnega časa.
4. Direktor agencije
12.m člen
(imenovanje, mandat in pogoji za direktorja agencije)
(1) Direktorja agencije po izvedenem javnem natečaju imenuje vlada na predlog sveta agencije.
(2) Direktor agencije je imenovan za pet let in je lahko ponovno imenovan največ enkrat po ponovno izvedenem javnem natečaju.
(3) Za direktorja agencije je lahko imenovana samo oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– je strokovnjak za varstvo konkurence in ima domače in/ali mednarodne izkušnje s tega področja (zlasti delovne izkušnje, objavljanje v strokovni literaturi in druge oblike strokovnega udejstvovanja na področju varstva konkurence),
– ima znanje vsaj enega tujega jezika na višji ravni in
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
(4) Pogoji za imenovanje direktorja se podrobneje določijo v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(5) Prijavi na javni natečaj je treba predložiti program dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje.
12.n člen
(pristojnosti in odgovornosti direktorja agencije)
(1) Direktor agencije zastopa in predstavlja agencijo, vodi njeno poslovanje in organizira njeno delo.
(2) Direktor agencije mora zagotoviti, da agencija:
– izvaja svoje pristojnosti in naloge, ki jih ima po tem ali drugem zakonu, ter
– posluje skladno s tem zakonom, ustanovitvenim aktom in poslovnikom.
(3) Direktor agencije vodi agencijo, vodi postopke in daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah iz pristojnosti agencije skladno s tem zakonom ter izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, razen če ni za izdajo pravnih aktov pristojna komisija za varstvo konkurence skladno s tem zakonom.
(4) O izločitvi direktorja agencije iz postopka, ki ga uvede agencija na podlagi tega zakona, odloča svet agencije. Za postopek odločanja o izločitvi se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
12.o člen
(nezdružljivost)
(1) Direktor agencije opravlja svoj položaj na podlagi pogodbe o zaposlitvi z agencijo, ki jo z direktorjem agencije sklene predsednik sveta agencije.
(2) Direktor agencije ne more biti:
– funkcionar v izvršilni veji oblasti,
– funkcionar v zakonodajni veji oblasti,
– funkcionarji v sodni veji oblasti,
– član vodstva ali organa politične stranke,
– oseba, za katero obstaja možnost konflikta med njenimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih uresničuje agencija, ali
– član komisije za varstvo konkurence.
(3) Direktor lahko po imenovanju nastopi položaj šele, ko ga uskladi s prejšnjim odstavkom tega člena.
(4) Direktor agencije mora svoj položaj uskladiti s prvim in drugim odstavkom tega člena v treh mesecih po imenovanju, v nasprotnem primeru s potekom tega roka preneha veljati sklep vlade o imenovanju.
12.p člen
(predčasna razrešitev direktorja agencije)
(1) Direktorja agencije predčasno razreši vlada na predlog sveta agencije v naslednjih primerih:
– če to sam zahteva,
– če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje dela,
– če krši obveznost varovanja zaupnih podatkov,
– če huje krši poslovnik agencije,
– če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za imenovanje,
– če nastopi položaj nezdružljivosti iz drugega odstavka 12.o člena tega zakona ali
– če ne opravlja svojih nalog direktorja agencije, določenih v tem zakonu, ali če jih opravlja nevestno ali nestrokovno.
(2) Svet agencije je pristojen za izvedbo postopka predčasne razrešitve direktorja agencije, ki je določen s poslovnikom agencije.
(3) Zoper odločitev vlade o razrešitvi je dovoljen upravni spor.
12.r člen
(sodelovanje agencije pri oblikovanju politike konkurence in v mednarodnih odnosih)
(1) Agencija sodeluje pri oblikovanju politike konkurence.
(2) Agencija sodeluje v dvostranskih odnosih in mednarodnih organizacijah s področja varstva konkurence. O sodelovanju na področju varstva konkurence znotraj Evropske unije direktor agencije tekoče obvešča svet agencije in ministrstvo, pristojno za varstvo konkurence.
12.s člen
(nadzor nad delom in poslovanjem)
Nadzor nad delom in poslovanjem agencije, ki ga opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo konkurence, skladno z določbami zakona, ki ureja javne agencije, ne pomeni pravice vpogleda v posamezne obravnavane zadeve.«.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(prihodki za delo agencije)
Prihodki za delo agencije so:
– sredstva državnega proračuna, ki jih določi državni zbor na predlog agencije,
– nadomestila stroškov.«.
7. člen
Za 13. členom se dodata nova a13.a in b13.a člen, ki se glasita:
»a13.a člen
(tarifa agencije)
(1) Agencija izda tarifo, v kateri določi višino plačil za storitve, ki jih opravlja agencija, zlasti nadomestila stroškov, ki nastanejo agenciji med postopki ali zaradi postopkov, in nadomestila za opravljanje drugih nalog, ki jih po tem ali drugem zakonu izvaja agencija.
(2) Tarifa agencije oziroma njene spremembe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Agencija mora pred objavo pridobiti soglasje vlade.
b13.a člen
(program dela, finančni načrt in zaključni račun)
(1) K programu dela in finančnemu načrtu agencije za prihodnje leto daje soglasje vlada.
(2) Če vlada do 15. decembra ne da soglasja k finančnemu načrtu, se do izdaje soglasja uporablja finančni načrt za preteklo leto.
(3) Zaključni račun agencije pregleda pooblaščeni revizor. K zaključnemu računu z revizorjevim poročilom daje soglasje vlada.«.
8. člen
V prvem odstavku 13.a člena se za besedo »urada« doda besedilo », osebe, ki so imenovane v organe agencije«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(ustanovitev agencije)
(1) Vlada v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona sprejme akt o ustanovitvi agencije.
(2) Člani sveta agencije in člani komisije za varstvo konkurence morajo biti imenovani najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Prve tri člane komisije za varstvo konkurence izmed zaposlenih v agenciji, ki delajo na področju varstva konkurence, imenuje državni zbor na predlog vlade izmed zaposlenih v Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: urad).
(3) Vlada mora vložiti predlog za vpis agencije v sodni register v enem mesecu po imenovanju članov sveta agencije in članov komisije za varstvo konkurence.
(4) Prvo konstitutivno sejo sveta agencije skliče najstarejši član najpozneje v enem mesecu po vpisu agencije v sodni register. Svet agencije na svoji konstitutivni seji:
– sprejme vse akte, ki so potrebni za delovanje agencije, zlasti pa poslovnik, ki ureja notranjo organizacijo in poslovanje, ter akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v agenciji, in
– predlaga javni natečaj za direktorja agencije, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
(vršilec dolžnosti direktorja agencije)
Do imenovanja direktorja agencije vlada imenuje vršilca dolžnosti direktorja agencije, ki mora izpolnjevati pogoje za imenovanje direktorja agencije. Pogodbo o zaposlitvi vršilec dolžnosti direktorja agencije sklene z vlado.
11. člen
(sredstva za začetek dela agencije)
(1) Vlada zagotovi agenciji potrebne prostore, opremo in sredstva za začetek dela s prenosom osnovnih sredstev in druge potrebne opreme ter denarnih sredstev za začetek izvajanja nalog in pristojnosti iz urada v upravljanje agenciji oziroma na drug ustrezen način.
(2) Sredstva, potrebna za delo agencije, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.
12. člen
(prenos nalog in pristojnosti)
(1) Do začetka dela agencije opravlja naloge in pristojnosti organa, pristojnega za varstvo konkurence, urad po dosedanjih predpisih.
(2) Z dnem začetka dela agencije se na agencijo prenesejo zakonsko določene naloge in pristojnosti urada, ki z dnem začetka dela agencije preneha kot organ v sestavi ministrstva.
13. člen
(začetek delovanja agencije)
Agencija začne delovati 1. januarja 2012.
14. člen
(prevzem zaposlenih)
Agencija za opravljanje svojih nalog prevzame vse javne uslužbence, ki so na dan prenehanja urada zaposleni v uradu.
15. člen
(prevzem zadev, arhivov, evidenc in pogodb ter način odločanja do imenovanja komisije za varstvo konkurence)
(1) Agencija prevzame vse nedokončane zadeve, arhive in evidence, ki jih vodi urad.
(2) Do imenovanja vseh članov komisije za varstvo konkurence vodi agencija upravne postopke in postopke o prekrških v skladu s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 in 40/09), tako, da odloča v senatu za odločanje, ki ga sestavljajo direktor agencije kot predsednik senata in dve osebi, zaposleni v agenciji, ki ju določi direktor agencije.
(3) Agencija prevzame vse pravice in obveznosti iz pogodb, ki jih je urad sklenil s tretjimi osebami.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-03/11-1/29
Ljubljana, dne 29. marca 2011
EPA 1565-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti