Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

822. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-D), stran 2684.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 7. marca 2011.
Št. 003-02-3/2011-13
Ljubljana, dne 15. marca 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO (ZUJIK-D)
1. člen
V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) se črta peti odstavek 55. člena.
2. člen
Spremeni se naslov 83. člena, tako da se glasi:
»(pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna)«.
V prvem odstavku 83. člena se za besedama »invalidsko zavarovanje« doda vejica in črta beseda »in« ter za besedama »zdravstveno zavarovanje« doda besedilo »ter za starševsko varstvo in za zaposlovanje.«
3. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen
(dohodkovni cenzus)
Samozaposleni v kulturi, ki pridobi pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna v skladu s 83. členom tega zakona, lahko to pravico v tekočem letu uveljavlja le, če mu njegov dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo (v nadaljnjem besedilu: dohodkovni cenzus).
Izpolnjevanje dohodkovnega cenzusa se ugotavlja za vsako tekoče leto na podlagi povprečja dohodkov iz preteklih zadnjih treh let. Dohodek se ugotavlja na podlagi odločb o odmeri dohodnine oziroma davčnih obračunov akontacij dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki so bili podlaga za odločbo o odmeri dohodnine, in drugih davčnih odločb ter podatkov iz obračunov davčnega odtegljaja za pretekla zadnja tri leta.
Pri ugotavljanju dohodkovnega cenzusa se od dohodkov, ki so zajeti v odločbah oziroma obračunih iz prejšnjega odstavka, odštevajo:
– obračunani obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je samozaposleni plačal sam;
– obračunani obvezni prispevki za socialno varnost, plačani iz državnega proračuna za samozaposlene, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, če so bili navedeni prispevki vključeni kot prihodki v davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti;
– zneski dohodkov, ki jih je samozaposleni prejel iz naslova delovnih štipendij ministrstva, pristojnega za kulturo, Javne agencije za knjigo, delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila ter drugih primerljivih umetniških štipendij, namenjenih spodbujanju ustvarjanja na področjih, ki jih določa 4. člen tega zakona in jih podeljujejo domače ali tuje organizacije, ter
– dohodki iz naslova nagrad na področju kulture.
Ministrstvo, pristojno za kulturo, na podlagi zahtevka od pristojnega davčnega organa pridobi podatke iz drugega odstavka tega člena, potrebne za odločanje o pravici do plačila prispevkov iz državnega proračuna. Upravičenec, ki želi uveljavljati znižanje dohodkov, ki so podlaga za ugotavljanje dohodkovnega cenzusa, iz naslova obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost, plačanih iz državnega proračuna, mora ministrstvu za kulturo predložiti izjavo, da je za znesek teh prispevkov povečal prihodke v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Podatke o delovnih štipendijah ministrstva, pristojnega za kulturo, Javne agencije za knjigo ter delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pridobi ministrstvo iz lastnih evidenc in evidenc Javne agencije za knjigo. Upravičenec, ki želi uveljavljati znižanje dohodkov, ki so podlaga za ugotavljanje dohodkovnega cenzusa, iz naslova drugih primerljivih umetniških štipendij, namenjenih spodbujanju ustvarjanja, in odbitek iz naslova nagrad na področju kulture, ki jih je prejel v preteklih zadnjih treh letih, mora poslati dokazila o njihovem prejemu.
Dokler dohodkovni cenzus ni ugotovljen, se prispevki za tekoče leto plačujejo kot akontacija, pri čemer država zahteva povračilo plačanih prispevkov, če se izkaže, da upravičenec presega dohodkovni cenzus.«.
4. člen
V zadnji alineji prvega odstavka 86. člena se pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– določi vrste nagrad in kriterije, na podlagi katerih se pri ugotavljanju dohodkovnega cenzusa upoštevajo druge primerljive domače in tuje umetniške štipendije.«.
5. člen
V 103. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena se za dodelitev sredstev državnega proračuna, namenjenih za sofinanciranje:
– delnega nakupa knjižničnega gradiva in računalniške opreme ter posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic, določenih v skladu z zakonom, ki ureja knjižnično dejavnost;
– programov splošnih knjižnic na narodnostno mešanih območjih, za zagotavljanje knjižnične dejavnosti, namenjene pripadnikom italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, določenih v skladu z zakonom, ki ureja knjižnično dejavnost;
– programov splošnih knjižnic na narodnostno mešanih območjih, za knjižnično dejavnost, namenjeno za potrebe Slovencev v zamejstvu, določenih v skladu z zakonom, ki ureja knjižnično dejavnost, uporabi neposredni poziv. Sofinancirajo se nakupi knjižničnega gradiva in računalniške opreme ter tisti programi oziroma naloge, ki izpolnjujejo kriterije in zahteve iz neposrednega poziva, in sicer tako, da se zagotovi usklajen razvoj knjižnične dejavnosti. Za izvedbo postopka neposrednega poziva se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo javni razpis, razen določbe o njegovi objavi.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta zakon se uporablja že pri ugotavljanju dohodkovnega cenzusa za leto 2011, razen če je za upravičenca, ki mu je bila pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna v skladu s 83. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK) podeljena pred uveljavitvijo tega zakona ugodnejše, da se njegov dohodkovni cenzus ugotovi po do sedaj veljavnih predpisih.
Vlada uskladi Uredbo o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10) z določbami tega zakona najpozneje v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
Samozaposleni, ki je ob uveljavitvi tega zakona že presegal dohodkovni cenzus iz 85. člena ZUJIK, lahko po uveljavitvi tega zakona, vendar najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi spremembe uredbe iz prejšnjega odstavka, zaprosi za ponovno ugotovitev dohodkovnega cenzusa. Če se na podlagi novega izračuna izkaže, da upravičenec po tem zakonu ne presega dohodkovnega cenzusa, se mu povrnejo že plačani obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je samozaposleni plačal sam, brez obresti.
Že objavljeni javni razpisi za sofinanciranje knjižnične dejavnosti se dokončajo po do sedaj veljavnih predpisih.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-01/10-41/23
Ljubljana, dne 7. marca 2011
EPA 1504-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti