Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

821. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I), stran 2683.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 7. marca 2011.
Št. 003-02-3/2011-12
Ljubljana, dne 15. marca 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-I)
1. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) se v prvem stavku petega odstavka 53.a člena za besedama »predstavniki staršev« dodata besedi »in dijakov«.
2. člen
Za XVII. poglavjem se doda novo poglavje, ki se glasi:
»XVII.a ZBIRKA PODATKOV
135.a člen
(centralna evidenca)
(1) Za potrebe opravljanja nalog, določenih s tem zakonom in predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja iz 1. člena tega zakona, za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene ministrstvo vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje informatizirano zbirko podatkov (v nadaljnjem besedilu: centralna evidenca).
(2) Centralna evidenca vsebuje naslednje podatke o predšolskih otrocih, učencih, dijakih, študentih višje šole in udeležencih izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: udeleženci vzgoje in izobraževanja):
– enolični identifikator udeleženca vzgoje in izobraževanja,
– ime in priimek,
– EMŠO,
– spol,
– kraj in država rojstva,
– stalno oziroma začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
– državljanstvo,
– ime in naslov vzgojno-izobraževalnega zavoda ter matična številka poslovnega subjekta (šifra PRS),
– vzgojno-izobraževalni ali študijski program ter evidenčna številka iz uradnega registra programov (vrsta in področje izobraževanja po KLASIUS),
– starostno obdobje, razred in oddelek, letnik oziroma vzgojna skupina oziroma razred in predmet v glasbeni šoli in umetniški gimnaziji,
– podatek o prijavi v dijaški dom,
– datum vključitve oziroma datum začetka izobraževanja v vrtcu oziroma šoli,
– datum začetka izobraževanja v vzgojno-izobraževalnem ali študijskem programu,
– datum izpisa iz vrtca oziroma šole,
– datum zaključka izobraževanja v vzgojno-izobraževalnem ali študijskem programu,
– povprečna ocena zadnjega razreda osnovne šole,
– povprečna ocena po letnikih za dijake in študente višjih strokovnih šol,
– status udeleženca: otrok, učenec, dijak, študent višje šole, udeleženec izobraževanja odraslih, učenec glasbene šole, kandidat brez statusa, ki opravlja izpite,
– način izobraževanja: redni/izredni,
– oblika izobraževanja: vzporedno izobraževanje.
(3) V centralni evidenci se vodi tudi podatek o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, dodatne subvencije za malico, subvencije za kosilo in subvencije za prevoze (številka odločbe, datum pridobitve pravice in višina subvencije oziroma znižano plačilo vrtca).
135.b člen
(zagotavljanje podatkov za centralno evidenco)
(1) Podatke za centralno evidenco iz drugega odstavka 135.a člena tega zakona vnašajo za svoje udeležence vzgoje in izobraževanja vzgojno-izobraževalni zavodi. Podatke iz tretjega odstavka 135.a člena tega zakona je dolžno zagotoviti ministrstvo, pristojno za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
(2) Za zagotavljanje točnosti in ažurnosti identifikacijskih podatkov udeležencev vzgoje in izobraževanja v centralni evidenci (podatkov o imenu, priimku, spolu, kraju in državi rojstva, stalnem oziroma začasnem prebivališču – ulici, hišni številki, poštni številki, občini, državi in o državljanstvu) se ti na podlagi podatka o EMŠO udeleženca vzgoje in izobraževanja pridobijo iz centralnega registra prebivalstva.
(3) V centralno evidenco se iz centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev na podlagi podatka o EMŠO udeleženca vzgoje in izobraževanja prenesejo podatki o pravicah iz javnih sredstev, navedenih v tretjem odstavku 135.a člena tega zakona.
135.c člen
(uporaba podatkov iz centralne evidence)
(1) Vzgojno-izobraževalni zavod obdeluje podatke iz centralne evidence iz drugega odstavka 135.a člena tega zakona za svoje udeležence vzgoje in izobraževanja.
(2) Podatki iz centralne evidence se lahko posredujejo uporabnikom, ki so za njihovo pridobitev pooblaščeni z zakonom.
(3) Ministrstvo uporablja podatke iz centralne evidence tako, da se prikrijejo podatki o imenu in priimku, EMŠO, spolu, kraju in državi rojstva, državljanstvu ter stalnem oziroma začasnem bivališču.
(4) Pri znanstveno-raziskovalnem in razvojnem delu ter pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki obdelujejo v anonimizirani obliki.
(5) Način in pogoje dostopa do podatkov iz centralne evidence podrobneje določi minister, pristojen za šolstvo. Pred uveljavitvijo pravilnika mora pridobiti soglasje Informacijskega pooblaščenca.
135.č člen
(shranjevanje podatkov v centralni evidenci)
Podatki se v centralni evidenci hranijo še eno leto po tem, ko udeleženec vzgoje in izobraževanja zaključi vzgojno-izobraževalni ali študijski program po posameznem statusu, potem se arhivirajo. Arhivirani podatki centralne evidence se lahko v anonimizirani obliki uporabljajo za statistične in analitične raziskave, v neanonimizrani obliki pa jih je dopustno posredovati le državnim organom, ki imajo za njihovo pridobitev in nadaljnjo obdelavo podlago v zakonu.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(vzpostavitev evidence)
(1) Centralna evidenca se vzpostavi najkasneje do 1. septembra 2011.
(2) Do vzpostavitve centralne evidence pridobi vzgojno-izobraževalni zavod podatke iz tretjega odstavka 135.a člena za svoje udeležence vzgoje in izobraževanja neposredno iz centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev.
4. člen
(podzakonski predpis)
Predpis iz petega odstavka 135.c člena zakona sprejme minister najkasneje do 1. septembra 2011.
5. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-10/11-1/27
Ljubljana, dne 7. marca 2011
EPA 1523-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti