Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011

Kazalo

795. Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica, stran 2288.

Na podlagi 20., 20.a, 20.b, 20.c, 20.č, 20.d, 20.e člena Zakona o vrtcih – UPB2 (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 36/10), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradni objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je občinski svet na 4. seji dne 10. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica
I.
Splošne določbe
S tem pravilnikom se ureja postopek vpisa in sprejema predšolskih otrok v vrtec, sestavo in način dela komisije za sprejem predšolskih otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II.
Vpis in sprejem otrok
Vrtec na svojem sedežu vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Vrtec o vpisu in vključitvi otroka v vrtec obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
Javni vpis novincev za naslednje šolsko leto se praviloma izvede v mesecu marcu za vse vrtce hkrati. Skupni razpis za vse vrtce se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani občine, razpis za posamezni vrtec pa na spletni strani zavoda.
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da na sedežu vrtca oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določijo in medsebojno uskladijo vrtci. Starši lahko vpišejo otroka v največ dva vrtca na območju naše občine, vlogo pa oddajo v prioritetno izbranem vrtcu. Prioritetni vrtec takoj posreduje fotokopijo vloge drugemu vrtcu.
Po zaključenem vpisu posredujejo vrtci občini zavezanki za plačilo naslednje podatke (vsebino seznama določi občina):
– seznam že vključenih otrok,
– seznam na novo vpisanih otrok.
III.
Komisija za sprejem otrok
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je s 1. septembrom predvidenih prostih mest, odloča o sprejemu v vrtec komisija za sprejem otrok. Komisijo na predlog sveta zavoda določi s posebnim sklepom župan. Prelog za sestavo komisije posredujejo zavodi občini najkasneje tri dni po razpisu.
V primeru iz prejšnjega odstavka, vrtec staršem dodeli šifro otroka.
Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:
– en predstavnik občine ustanoviteljice,
– en predstavnik strokovnih delavcev vrtca, ki ga imenuje svet zavoda,
– en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev.
Člani komisije se imenujejo za štiri leta in so lahko večkrat ponovno imenovani.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Seja komisije je praviloma enkrat letno. Na njej so prisotni: oseba, ki vodi postopek, člani komisije in zapisnikar. Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec po določbah Zakona o vrtcih, po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka iz Zakona o splošnem upravnem postopku in v skladu s kriteriji iz IV. točke pravilnika.
Sejo komisije skliče ravnatelj oziroma oseba, ki jo ravnatelj za to pooblasti po zaključenem postopku javnega vpisa.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, iz katerega mora biti razvidno:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije in drugih navzočih,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje (podatki o predvidenem številu prostih mest po oddelkih in enotah s 1. 9. tekočega leta; skupno število vseh vlog za vpis otroka v vrtec …),
– sprejeti sklepi komisije.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik predstavlja dokumentacijo vrtca in se hrani v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v vrtcu (Uradni list RS, št. 41/97).
IV.
Kriteriji za sprejem otrok
Komisija najprej izmed vpisanih otrok izbere tiste otroke, ki imajo prednost pri sprejemu v vrtec. To so otroci, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami oziroma potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in otroci, ki jim je odloženo šolanje oziroma vstop v osnovno šolo.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi kriterijev, ki se upoštevajo po naslednjem vrstnem redu:
1. prebivališče družine na območju lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca – 12 točk
2. zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če gre za enoroditeljsko družino – 12 točk
3. zaposlenost enega izmed staršev – 6 točk
4. status študenta za starše, ki niso ocenjeni po kriteriju iz 2. in 3. točke – vsak od staršev po 3 točke
5. otrok je vključen v celodnevni program – 6 točk
6. uvrščenost otroka na čakalno listo oziroma na čakalni seznam v preteklem letu – 6 točk
7. število nepreskrbljenih otrok v družini, vsak nepreskrbljen otrok – 4 točke
8. družina, ki ima v ta vrtec že vključenega enega otroka, za vsakega dodatno vključenega otroka – 2 točki.
V primeru doseganja enakega števila točk glede na zgoraj citirane kriterije, se upoštevajo izločitveni kriteriji po naslednji prioriteti:
– dosežene točke pri kriteriju iz točke 6
– doseženo večje število točk pri kriteriju iz točke 7
– družine, ki se na podlagi 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), uvrstijo v nižji plačilni razred oziroma imajo nižji bruto mesečni dohodek na družinskega člana.
V.
Izbor in obveščanje
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhajata seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavita na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov s seznama sprejetih otrok ali s čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet zavoda v 15 dneh od prejema ugovora ob smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku z izdajo odločbe. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
VI.
Pogodba med vrtcem in starši
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru, da starši ne podpišejo pogodbe, vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. Otrok je vključen v vrtec z datumom, navedenem v pogodbi.
Vrtec starše obvesti, da v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih, pravočasno oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca, sicer plačajo polno ceno programa.
VII.
Sprejem med šolskim letom
Na mesta, ki se sprostijo med letom, se najprej sprejmejo otroci s čakalnega seznama glede na starost otrok in program, nato pa otroci vpisani po zaključku javnega vpisa, glede na kronološki vpis pod pogojem, da izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem v vrtec.
VIII.
Objava informacij
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo, in podatek o predvideni čakalni dobi za vključitev. Navedene podatke posreduje vrtec tudi ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo, najmanj enkrat mesečno, in občini.
IX.
Vročanje
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
X.
Izpis otroka iz vrtca
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli med letom z 8-dnevnim odpovednim rokom.
Obrazec za izpis dvignejo pri upravi vrtca ali na spletni strani vrtca.
XI.
Prehodne in končne določbe
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedanji Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 44/08).
Št. 007-1/2011
Ilirska Bistrica, dne 10. marca 2011
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost