Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011

Kazalo

792. Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija, stran 2284.

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 28. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju (Uradni list RS, št. 15/09) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 4. redni seji dne 3. 3. 2011 sprejel
T A R I F N I P R A V I L N I K
za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija
1. člen
S tem tarifnim pravilnikom se določa način oblikovanja cene storitev javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: cena storitev).
2. člen
Tarifni pravilnik velja za vse uporabnike javne kanalizacije, ki so ali bodo priključeni na sisteme, ki so v lasti Občine Idrija in ki so dani v poslovni najem izvajalcu obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
Tarifni pravilnik velja za vse uporabnike, ki imajo ali bodo imeli lastne objekte za čiščenje komunalnih odpadnih vod, kot so obstoječe greznice, nepretočne greznice in male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN).
3. člen
Tarifne postavke cene storitev s sklepom določi Občinski svet Občine Idrija in jih javno objavi.
4. člen
Cena storitev se obračuna na podlagi izvajanja storitve, ki se mora izvajati v okviru javne službe skladno s predpisi, ki določajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe in zahteve ter standarde, ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju storitev.
Cena storitev mora zajemati vse stroške, ki so potrebni in upravičeni za izvajanje javne službe.
5. člen
Izhodišča za oblikovanje cene storitev so obveznosti iz predpisov, ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe, drugi predpisi, ki urejajo kvalitativne standarde izvajanja javne službe, tehnični standardi izvajanja javne službe, podatki o doseganju okoljskih ciljev iz preteklega leta ter podatki iz zadnjega letnega poslovnega poročila izvajalca, ki izhajajo predvsem iz:
– operativnih programov varstva okolja na področju javnih služb,
– programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
– pogodbe o uporabi javne infrastrukture za izvajanje javne službe,
– medobčinskega sporazuma v primeru dogovora o koriščenju javne infrastrukture ali v primeru upravljanja skupne javne infrastrukture za več občin,
– obveznosti, ki izhajajo iz občinskih predpisov ali drugih veljavnih pravnih aktov.
6. člen
Cena storitev je sestavljena iz omrežnine, stroškov storitev izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: okoljska dajatev), ki se v kalkulaciji cene storitev in na računu prikazujejo kot ločene tarifne postavke.
7. člen
Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Idrija.
Zaračuna jo izvajalec javne službe glede na velikost vodomera skladno z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) (v nadaljevanju: pravilnik).
Pri obračunu storitev se ločeno prikazuje omrežnino kot del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture odvajanja komunalne in padavinske vode (v nadaljevanju: omrežnina za kanalizacijsko omrežje) in omrežnino kot del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture čiščenja komunalne in padavinske vode (v nadaljevanju: omrežnina za ČN).
8. člen
Stroški storitev izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zajemajo in se kot ločene tarifne postavke prikazujejo za:
– odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (v nadaljevanju: kanalščina),
– prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo,
– odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
– čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
– čiščenje padavinske odpadne vode s streh,
– prevzem blata iz obstoječih greznic ali MKČN,
– obratovalni monitoring MKČN v skladu s predpisi,
– ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN.
9. člen
Stroški okoljske dajatve so stroški v skladu s predpisi, ki urejajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
10. člen
Omrežnina se določi na letni ravni in se obračuna mesečno v evrih.
Mesečni znesek omrežnine se izračuna kot zmnožek faktorja omrežnine in cene omrežnine za vodomer DN 13.
Faktor omrežnine je skladno s pravilnikom določen glede na velikost vodomera, vgrajenega na merilnem mestu, in pretok ter podan v spodnji preglednici:
+--------------------+-------------------+----------------------+
|    Vodomer   |  Pretok (m3/h)  |  Faktor omrežnine  |
+--------------------+-------------------+----------------------+
|    DN 13    |         3|         1,00|
+--------------------+-------------------+----------------------+
|    DN 20    |         5|         1,67|
+--------------------+-------------------+----------------------+
|    DN 25    |         7|         2,50|
+--------------------+-------------------+----------------------+
|    DN 32    |         12|         4,00|
+--------------------+-------------------+----------------------+
|    DN 40    |         20|         6,67|
+--------------------+-------------------+----------------------+
|    DN 50    |         30|         10,00|
+--------------------+-------------------+----------------------+
|    DN 65    |         50|         16,67|
+--------------------+-------------------+----------------------+
|    DN 80    |        100|         33,33|
+--------------------+-------------------+----------------------+
|    DN 100    |        150|         50,00|
+--------------------+-------------------+----------------------+
|    DN 150    |        300|        100,00|
+--------------------+-------------------+----------------------+
V primeru, ko je stavba opremljena z vodomerom, ki ni naveden v preglednici, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor omrežnine, z upoštevanjem dejanskega nazivnega pretoka tega vodomera.
V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe, ni opremljena z vodomerom, se obračuna omrežnina, ki je določena za vodomer DN 20.
11. člen
V večstanovanjskih stavbah, kjer izvajalec javne službe izdaja račun za opravljene storitve posameznim uporabnikom, se pri obračunu omrežnine upošteva velikost glavnega vodomera vgrajenega na merilnem mestu na priključku stavbe.
Strošek te omrežnine se enakomerno porazdeli glede na število odjemnih mest.
V primeru, da je stavba, za katero se opravlja storitve javne službe, opremljena s kombiniranim vodomerom, se pri obračunu storitev javne službe, upošteva omrežnina, ki je določena za vodomer z višjim pretokom.
12. člen
Sredstva, zbrana z obračunom omrežnine, so prihodek izvajalca javne službe in pokrivajo:
– stroške amortizacije ali najemnine za uporabo javne infrastrukture,
– stroške povezane z zavarovanjem javne infrastrukture,
– stroške povezane z odškodninami javne infrastrukture,
– finančne odhodke (obresti) povezane s financiranjem izgradnje javne infrastrukture.
13. člen
Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek Občine Idrija in se namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana.
Občina Idrija in izvajalec javne službe vsa vprašanje glede obračuna omrežnine in plačevanja stroškov javne infrastrukture urejata s pogodbo o uporabi javne infrastrukture.
14. člen
Občina Idrija lahko subvencionira ceno omrežnine tistim uporabnikom, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, in sicer v višini do 50% cene, ki bi jo sicer morali plačevati skladno s pogodbo med Občino Idrija in izvajalcem javne službe.
Obseg subvencioniranja cene omrežnine se postopno znižuje, in sicer po stopnji najmanj 5% letno, dokler se popolnoma ne odpravi.
Uporabnike, upravičene do subvencije, višino subvencije in vir sredstev določi Občinski svet Občine Idrija.
15. člen
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo, ter čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se obračuna mesečno v evrih/m3 glede na količino porabljene pitne vode.
Količino porabljene vode se ugotavlja na osnovi odčitkov vodomera na javnem vodovodu.
Pri akontativnem obračunu porabe pitne vode se pri obračunu storitev uporablja zadnjo veljavno ceno.
16. člen
V primeru, da stanovanjska stavba, za katero se opravljajo storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin, ni opremljena z vodomerom, se za količino storitev upošteva višina najvišje normirane porabe vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.
17. člen
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh in čiščenje padavinske odpadne vode s streh se obračunava v evrih/m3 glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti na komunalni čistilni napravi.
Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno javno površino ali streho, pri čemer se za povprečno letno količino šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj.
18. člen
Prevzem blata in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN se obračunava v evrih/m3 glede na uporabno prostornino usedalnika blata.
Storitev iz prvega odstavka se uporabnikom praviloma zaračuna po opravljeni storitvi, razen če je o drugačnem načinu obračuna sklenjen pisni dogovor med uporabnikom in izvajalcem javne službe.
19. člen
Obratovalni monitoring MKČN se obračunava v evrih glede na enkratno storitev.
Storitev iz prvega odstavka se uporabnikom praviloma zaračuna po opravljeni storitvi, razen če je o drugačnem načinu obračuna sklenjen pisni dogovor med uporabnikom in izvajalcem javne službe.
20. člen
Sredstva, zbrana z obračunom storitev iz 8. člena, so prihodek izvajalca javne službe in skladno s pravilnikom pokrivajo proizvajalne stroške, splošne stroške izvajanja javne službe in donos na vložena sredstva izvajalca javne službe.
21. člen
Stroške okoljske dajatve se skladno s predpisi obračuna mesečno v evrih/m3 glede na količino dobavljene vode oziroma glede na število stalno prijavljenih oseb na območjih, kjer podatki o porabi vode niso znani.
Za ugotavljanje količin porabljene vode in obračun veljajo enaka določila kot za obračun stroškov odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin.
Zbrana sredstva so skladno s predpisi prihodek občine.
22. člen
Tarifne postavke končne cene storitev so odvisne od obsega storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne pri posameznem uporabniku.
Nabor tarifnih postavk posameznega obsega storitev je razviden iz spodnje preglednice.
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|OBSEG STORITEV  |   |   |   |   |   |   |   |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|Omrežje javne  |  × | × |  × | × |   |   |   |
|kanalizacije   |   |   |   |   |   |   |   |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|Čistilna naprava |   | × |   | × |   |   |   |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|Komunalna odpadna|  × | × |   |   |  × | ×  | × |
|voda in     |   |   |   |   |   |   |   |
|padavinska    |   |   |   |   |   |   |   |
|odpadna voda   |   |   |   |   |   |   |   |
|z javnih površin |   |   |   |   |   |   |   |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|Padavinska    |   |   |  × | × |   |   |   |
|odpadna voda s  |   |   |   |   |   |   |   |
|streh      |   |   |   |   |   |   |   |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|Nepretočna    |   |   |   |   |  × |   |   |
|greznica     |   |   |   |   |   |   |   |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|Obstoječa    |   |   |   |   |   | ×  |   |
|greznica MKČN  |   |   |   |   |   |   |   |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|MKČN       |   |   |   |   |   |   | × |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|TARIFNE POSTAVKE |   |   |   |   |   |   |   |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|Omrežnina za   |  × | × |  × | × |  × |   |   |
|kanalizacijsko  |   |   |   |   |   |   |   |
|omrežje     |   |   |   |   |   |   |   |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|Omrežnina za ČN |   | × |   | × |  × | ×  | × |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|Kanalščina    |  × | × |  × | × |  × |   |   |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|Čiščenje     |   | × |   | × |  × |   |   |
|komunalne odpadne|   |   |   |   |   |   |   |
|vode in     |   |   |   |   |   |   |   |
|padavinske    |   |   |   |   |   |   |   |
|odpadne vode z  |   |   |   |   |   |   |   |
|javnih površin  |   |   |   |   |   |   |   |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|Prevzem blata iz |   |   |   |   |   | ×  | × |
|obstoječih    |   |   |   |   |   |   |   |
|greznic in MKČN |   |   |   |   |   |   |   |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|Ravnanje z blatom|   |   |   |   |   | ×  | × |
|iz obstoječih  |   |   |   |   |   |   |   |
|greznic in MKČN |   |   |   |   |   |   |   |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|Obratovalni   |   |   |   |   |   |   | × |
|monitoring MKČN |   |   |   |   |   |   |   |
|skladno s    |   |   |   |   |   |   |   |
|predpisi     |   |   |   |   |   |   |   |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
|Okoljska dajatev |  × | × |   |   |  × | ×  | × |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+------+-----+
23. člen
Predlog cene storitev se določi na podlagi poslovnega načrta, ki ga mora izvajalec javne službe letno do 31. marca predložiti Občini Idrija v soglasje.
Kalkulacija cen mora biti oblikovana skladno s pravilnikom.
24. člen
Postopek spremembe cen storitev mora potekati skladno z veljavnimi predpisi.
25. člen
Odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih vod na komunalni čistilni napravi se skladno s pravilnikom ne šteje kot storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Izvajalec javne službe lahko storitev iz prejšnjega odstavka izvaja v soglasju z lastnikom infrastrukture kot posebno storitev, za katero oblikuje lastno ceno.
Prihodki, ki jih doseže s prodajo storitev iz prvega odstavka, morajo biti v kalkulaciji prikazani in upoštevani kot odbitna postavka.
26. člen
Do izdelave evidence streh, s katerih se odpadna padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, se cene za storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh ne oblikuje in ne zaračunava.
27. člen
Ta tarifni pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-10/2008-5
Idrija, dne 3. marca 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost