Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

712. Akt o dopolnitvi Meril za uvrstitev v register strokovnjakov, stran 2129.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi osme alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 odločba US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS) na 18. seji dne 17. februarja 2011 sprejel
A K T
o dopolnitvi Meril za uvrstitev v register strokovnjakov
1. člen
V Merilih za uvrstitev v register strokovnjakov (Uradni list RS, št. 95/10) se v 9. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Študent mora vsako leto ob začetku študijskega leta agenciji predložiti dokazilo o statusu študenta. Po prenehanju statusa študenta, se študenta izbriše iz registra.«
2. člen
(veljavnost meril)
Ta merila začnejo veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/18
Ljubljana, dne 17. februarja 2011
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Predsednica Sveta
Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu