Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

706. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka, stran 2099.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena, četrtega odstavka 71. člena in drugega odstavka 72. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka
1. člen
V Pravilniku o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka (Uradni list RS, št. 120/05 in 79/06) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za nadzor v lovišču oziroma lovišču s posebnim namenom in trajnostno gospodarjenje z divjadjo je vsaka lovska organizacija (v nadaljnjem besedilu: upravljavec), ki ima koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču oziroma je upravljavec lovišča s posebnim namenom, dolžna organizirati lovsko-čuvajsko službo.«.
V drugem odstavku se za piko doda nov stavek, ki se glasi: »Upravljavec lovišča mora imeti z lovskim čuvajem, ki opravlja nadzor v lovišču upravljavca, sklenjeno pogodbo o izvajanju lovsko-čuvajske službe v lovišču upravljavca.«.
V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki mora biti zaposlen v lovišču s posebnim namenom.«.
2. člen
Za 8. členom se dodata 8.a in 8.b člen, ki se glasita:
»8.a člen
(izdaja izkaznice lovskega čuvaja in službenega znaka)
(1) Upravljavec lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom pošlje predlog za imenovanje kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za lovske čuvaje, na obrazcu, ki je kot priloga III sestavni del tega pravilnika, ministru, pristojnemu za lovstvo.
(2) Predlogu iz prejšnjega odstavka mora biti za vsakega kandidata priložena izjava na obrazcu, ki je kot priloga IV sestavni del tega pravilnika, kopija orožnega lista in kopija spričevala o opravljenem izpitu za lovskega čuvaja.
(3) Minister, pristojen za lovstvo podpiše izjavo iz prejšnjega odstavka.
(4) Izkaznico lovskega čuvaja in službeni znak, na podlagi popolnega predloga iz tega člena, lovskemu čuvaju izda Lovska zveza Slovenije.
8.b člen
(vrnitev izkaznice lovskega čuvaja in službenega znaka)
Lovski čuvaj mora preko upravljavca lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom Lovski zvezi Slovenije vrniti izkaznico lovskega čuvaja in službeni znak v roku 8 dni od:
– pravnomočnosti odločbe ministra, pristojnega za lovstvo, s katero je bil razrešen opravljanja lovsko-čuvajske službe;
– poteka veljavnosti pogodbe o izvajanju lovsko-čuvajske službe v lovišču upravljavca ali pogodbe o zaposlitvi v lovišču s posebnim namenom;
– podane vloge za prenehanje opravljanja lovsko-čuvajske službe v lovišču upravljavca oziroma lovišču s posebnim namenom.«.
3. člen
Prilogi I in II se nadomestita z novima prilogama I in II, ki sta sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Izkaznice lovskega čuvaja in službeni znaki izdani na podlagi Pravilnika o organizaciji gojitveno čuvajske službe, ter o programu in načinu opravljanja izpitov za lovske čuvaje (Uradni list SRS, št. 7/78 ter Uradni list RS, št. 14/93 in 16/04) in Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka (Uradni list RS, št. 120/05 in 79/06) veljajo do 1. januarja 2013.
(2) Po preteku obdobja iz prejšnjega odstavka mora lovski čuvaj izkaznico lovskega čuvaja in službeni znak vrniti Lovski zvezi Slovenije, ki ju mora takoj po prejemu uničiti.
(3) Lovski čuvaj, ki je pridobil izkaznico lovskega čuvaja in službeni znak v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko v obdobju iz prvega odstavka tega člena pridobi izkaznico lovskega čuvaja in službeni znak v skladu z 8.a členom pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-305/2010
Ljubljana, dne 7. marca 2011
EVA 2010-2311-0160
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti