Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

701. Uredba o letaliških pristojbinah, stran 2084.

Na podlagi četrtega odstavka 164. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o letaliških pristojbinah
1. člen
(vsebina)
Ta uredba v skladu z Direktivo 2009/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o letaliških pristojbinah (UL L št. 70 z dne 14. 3. 2009, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/12/ES) določa skupna načela za obračunavanje letaliških pristojbin, vključno z zahtevami glede nediskriminacije, skupnega sistema obračunavanja pristojbin, posvetovanj in postopkov, če soglasje ni doseženo, preglednosti, nove infrastrukture, standardov kakovosti, razločevanja storitev in nadzora ter določa sankcije za kršitve.
2. člen
(področje uporabe)
(1) Ta uredba se uporablja za vsako letališče v Republiki Sloveniji, ki je odprto za komercialni zračni promet in katerega letni promet presega pet milijonov potnikov, in za letališče z najvišjim potniškim prometom v državi.
(2) Ta uredba se uporablja tudi za druga letališča, odprta za komercialni mednarodni zračni promet.
(3) Ta uredba se ne uporablja za pristojbine, pobrane za plačilo preletnih in terminalnih storitev in navigacijskih služb zračnega prometa v skladu z Uredbo (ES) št. 1794/2006, ali za pristojbine, pobrane kot nadomestilo za storitve zemeljske oskrbe iz priloge k Direktivi 96/67/ES, ali za pristojbine, obračunane za financiranje pomoči invalidnim osebam in potnikom z omejeno sposobnostjo iz Uredbe (ES) št. 1107/2006.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »letališče« (airport) pomeni katerokoli površino, ki je posebej prilagojena za pristajanje, vzletanje in manevriranje zrakoplovov, vključno s pomožnimi objekti, napravami in sredstvi, ki se lahko uporabljajo pri teh operacijah za potrebe prometa zrakoplovov in storitev v zvezi z njimi, ter z objekti, napravami in sredstvi za zagotavljanje podpore komercialnemu zračnemu prevozu;
2. »upravni organ letališča« (airport managing body) pomeni telo, katerega naloga je, na podlagi nacionalne zakonodaje, predpisov ali pogodb, po potrebi skupaj z drugimi dejavnostmi ali brez njih, upravljati letališko infrastrukturo ali infrastrukturo letaliških omrežij in poslovati z njo ter usklajevati in nadzirati dejavnosti različnih izvajalcev na zadevnih letališčih ali zadevnih omrežjih letališč;
3. »uporabnik letališča« (airport user) pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna za prevoz potnikov, pošte in/ali tovora po zraku do ali od zadevnega letališča;
4. »letališka pristojbina« (airport charge) pomeni pristojbino, obračunano v korist upravnega organa letališča, ki jo plačajo uporabniki letališča za uporabo objektov, naprav in sredstev ter storitev, ki jih zagotavlja izključno upravni organ letališča in ki je povezana s pristankom, vzletom, osvetlitvijo in parkiranjem zrakoplova ter sprejemom in odpremo potnikov in tovora;
5. »omrežje letališč« (airport network) pomeni skupino letališč, ki jih s sklepom na podlagi ugotovljene potrebe, na predlog ministra, pristojnega za promet, določi vlada in jih upravlja isti upravni organ letališča.
4. člen
(prepoved diskriminacije in merila)
(1) Diskriminacija med uporabniki letališča glede letaliških pristojbin je prepovedana.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so dovoljena prilagajanja letaliških pristojbin glede zadev javnega in splošnega interesa, vključno z okoljskimi vidiki, na podlagi meril, ki morajo biti ustrezna, nepristranska in pregledna.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka določi upravni organ zadevnega letališča in jih ustrezno utemelji ter jih da na voljo uporabnikom letališča.
5. člen
(omrežje letališč in skupni sistem obračunavanja pristojbin)
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) upravnemu organu omrežja letališč na obrazložen in utemeljen predlog dovoli, da za omrežje letališč določi skupen in pregleden sistem obračunavanja pristojbin.
6. člen
(skupni sistemi obračunavanja pristojbin)
Agencija lahko, potem ko obvesti Komisijo, upravnemu organu letališča dovoli, da za letališča istega mesta ali somestja uporabi skupen in pregleden sistem obračunavanja pristojbin, če vsa letališča v celoti izpolnjujejo zahteve glede preglednosti v skladu z določbami iz 8. člena te uredbe.
7. člen
(posvetovanje in pravna sredstva)
(1) Med upravnim organom letališča in uporabniki letališča ali zastopniki oziroma združenji uporabnikov letališča se vzpostavi postopek za redno posvetovanje glede delovanja sistema obračunavanja letaliških pristojbin, glede višine letaliških pristojbin in po potrebi o kakovosti opravljenih storitev. Za vzpostavitev postopka je odgovoren upravni organ letališča.
(2) Posvetovanje iz prejšnjega odstavka poteka najmanj enkrat letno, razen če ob zadnjem posvetovanju ni dogovorjeno drugače. Če je med upravnim organom letališča in uporabniki letališča sklenjen večletni sporazum, posvetovanja potekajo v skladu s tem sporazumom.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko agencija zahteva pogostejše posvetovanje, če oceni, da bo to prispevalo k hitrejši ali učinkovitejši rešitvi aktualne problematike. Zahtevo so upravni organ letališča in uporabniki letališča ali zastopniki oziroma združenja uporabnikov letališča dolžni upoštevati.
(4) Spremembe sistema obračunavanja letaliških pristojbin ali višine letaliških pristojbin se lahko opravijo po dogovoru med upravnim organom letališča in uporabniki letališča. Upravni organ letališča predloži uporabnikom letališča predlog za spremembo sistema obračunavanja ali višine letaliških pristojbin najpozneje štiri mesece pred začetkom veljavnosti spremembe, skupaj z razlogi za predlagane spremembe, razen v primeru izrednih okoliščin, ki se morajo uporabnikom letališča obrazložiti. Upravni organ letališča se o predlaganih spremembah posvetuje z uporabniki letališča in pri dokončni odločitvi upošteva njihova stališča. Upravni organ letališča objavi svojo odločitev ali priporočilo na svojih spletnih straneh in v skladu s 16. členom te uredbe najpozneje dva meseca pred začetkom njegove veljavnosti. Če med upravnim organom letališča in uporabniki letališča ne pride do sporazuma o predlaganih spremembah, upravni organ letališča svojo odločitev dodatno utemelji glede na stališče uporabnikov letališča.
(5) Če ni doseženo soglasje glede odločitve upravnega organa letališča o letaliških pristojbinah, lahko vsaka stran prosi agencijo za posredovanje. Agencija ukrepa v skladu s 14. členom te uredbe in preuči razloge in utemeljitve za spremembo sistema obračunavanja ali višine letaliških pristojbin.
(6) Če je sprememba sistema ali višine letaliških pristojbin, za katero se odloči upravni organ letališča, predložena agenciji, ne začne učinkovati, dokler je agencija ne preuči. Agencija v štirih tednih po predložitvi zadeve sprejme začasno odločitev o začetku veljavnosti spremembe letaliških pristojbin, razen če je v enakem času mogoče sprejeti končno odločitev.
8. člen
(preglednost)
(1) Upravni organ letališča mora vsakemu uporabniku letališča ali zastopnikom oziroma združenjem uporabnikov letališča pred vsakim posvetovanjem iz prejšnjega člena poslati informacije o vseh elementih, na podlagi katerih se določata sistem ali višina vseh pristojbin, ki jih upravni organ letališča zaračunava na letališču. Te informacije obsegajo najmanj:
a) seznam različnih storitev in infrastrukture, ki se zagotavljajo kot povračilo za obračunano pristojbino;
b) metodologijo, uporabljeno za določanje letaliških pristojbin;
c) celotno strukturo stroškov v zvezi z letališkimi objekti, napravami in sredstvi ter storitvami, na katere se nanašajo letališke pristojbine;
d) prihodke iz različnih pristojbin in celotne stroške storitev, ki se financirajo s pristojbinami;
e) vsakršno financiranje letaliških objektov, naprav in sredstev ter storitev, na katere se nanašajo letališke pristojbine, ki ga opravijo javni organi;
f) napovedi stanja glede pristojbin, rasti prometa in načrtovanih naložb na letališču;
g) dejansko uporabo letališke infrastrukture in opreme v danem obdobju in
h) predviden izid predlaganih katerih koli večjih naložb glede vpliva na zmogljivost letališča.
(2) Uporabniki letališča morajo upravnemu organu letališča sporočiti podatke pred vsakim posvetovanjem iz prejšnjega člena, in to zlasti o:
a) napovedih glede prometa;
b) napovedih glede sestave in predvidene uporabe njihove flote;
c) svojih razvojnih projektih na zadevnem letališču in
d) svojih zahtevah na zadevnem letališču.
(3) Podatki, sporočeni na podlagi tega člena, se štejejo za varovane podatke ali za gospodarsko občutljive podatke, zato mora vsak subjekt z njimi ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, predpisi, ki urejajo upravno poslovanje, oziroma predpisi, ki urejajo tajne podatke, glede na vrsto in stopnjo varovanja podatka. Če delnice upravnega organa letališča kotirajo na borzi, je treba še zlasti upoštevati predpise, ki urejajo trg vrednostnih papirjev.
9. člen
(nova infrastruktura)
O načrtih za nove infrastrukturne projekte se upravni organ letališča pred njihovim dokončnim oblikovanjem posvetuje z uporabniki letališča.
10. člen
(standardi kakovosti)
(1) Za zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja letališča agencija sprejme potrebne ukrepe, da upravnemu organu letališča in zastopnikom oziroma združenjem uporabnikov letališča omogoči začetek pogajanj o sporazumu o ravni storitev glede kakovosti storitev, opravljenih na letališču. Ta pogajanja o kakovosti storitev se lahko vključijo v posvetovanje iz 7. člena te uredbe.
(2) V sporazumu iz prejšnjega odstavka se določi raven storitev, ki jo mora zagotoviti upravni organ letališča, upoštevana pa morata biti tudi dejanski sistem ali višina letaliških pristojbin in dejanska raven storitev, do katerih so uporabniki letališča upravičeni v zameno za plačilo letaliških pristojbin.
11. člen
(razločevanje storitev)
(1) Upravni organ letališča lahko spremeni kakovost in obseg posameznih letaliških storitev, terminalov ali delov terminalov, in sicer z namenom opravljanja prilagojenih storitev ali zagotavljanja namenskega terminala ali dela terminala. Višina letaliških pristojbin se lahko razlikuje glede na kakovost in obseg takih storitev, stroške storitev ali kakršno koli drugo objektivno in pregledno utemeljitev.
(2) Upravni organi letališča v skladu s 4. členom te uredbe sami določijo različne letališke pristojbine iz prejšnjega odstavka.
(3) Upravni organ letališča mora zagotoviti, da kateremu koli uporabniku letališča, ki želi uporabljati prilagojene storitve ali namenski terminal ali del terminala, omogoči dostop do teh storitev in terminala ali dela terminala.
(4) Če želi imeti dostop do prilagojenih storitev in/ali do namenskega terminala ali dela terminala več uporabnikov letališča, kakor je zaradi omejene zmogljivosti mogoče, se dostop določi na podlagi ustreznih, nepristranskih, preglednih in nediskriminacijskih meril. Ta merila določi upravni organ letališča.
12. člen
(neodvisni nadzorni organ)
(1) Agencija je nacionalni neodvisni nadzorni organ glede letaliških pristojbin, ki zagotovi pravilno uporabo ukrepov, sprejetih za uskladitev s predpisi Evropske unije o letaliških pristojbinah.
(2) Agencija izvaja v zvezi z letališkimi pristojbinami naloge, določene s to uredbo, in druge naloge, potrebne za izvajanje teh nalog.
(3) Neodvisnost nadzornega organa se zagotavlja tako, da je agencija pravno ločena in funkcionalno neodvisna od vseh upravnih organov letališč in letalskih prevoznikov.
(4) Agencija ne sme opravljati funkcij, povezanih z lastništvom Republike Slovenije nad upravnim organom letališča ali letalskim prevoznikom, in tudi ne sme imeti prevladujočega vpliva v upravnih organih letališč ali pri letalskih prevoznikih.
(5) Agencija mora izvajati svoja pooblastila nepristransko in pregledno.
13. člen
(financiranje za potrebe neodvisnega nadzornega organa)
V skladu z zakonom, ki ureja letalstvo, lahko agencija vzpostavi mehanizem zaračunavanja stroškov neodvisnega nadzornega organa po tej uredbi. Zaračunavanje stroškov je lahko tudi v obliki obračunavanja pristojbine uporabnikom letališča in upravnim organom letališč.
14. člen
(nesoglasja in postopek posredovanja)
(1) Če ni doseženo soglasje glede odločitve upravnega organa letališča o letaliških pristojbinah in je prejeto zaprosilo za posredovanje agencije po petem odstavku 7. člena te uredbe, agencija ob upoštevanju prepovedi diskriminacije, preglednosti ter nepristranskosti postopkov, pogojev in meril:
a) uvede postopek za reševanje nesoglasij med upravnim organom letališča in uporabniki letališča;
b) pozove obe strani, da sporazumno odpravita nesoglasje, in zahteva, da obe strani predložita ustrezno dokumentacijo, potrebno za izvedbo postopka posredovanja, in da utemeljita svoja stališča ter določi druge pogoje, pod katerimi se agencija lahko vključi v reševanje nesoglasja. Agencija lahko zavrne pritožbe, za katere meni, da niso ustrezno utemeljene ali zadostno dokumentirane; in
c) kot merila, v skladu s katerimi preuči nesoglasja, da bi se dosegla rešitev, upošteva zlasti:
– razloge za spremembo cen in njihov vpliv na enoto storitve in na ceno za enoto storitve;
– primerljive poslovne koristi in bremena letališke in prevozniške dejavnosti in s tem povezano stopnjo konkurence posameznih akterjev v zvezi z določenim letališčem;
– poslovne rezultate obeh strani;
– morebitne izredne okoliščine;
– ukrepe oblasti.
(2) Pri preverjanju upravičenosti spremembe sistema obračunavanja ali višine letaliških pristojbin morajo vse strani, ki jih preverjanje zadeva, zagotoviti agenciji dostop do potrebnih podatkov vpletenih strani, s katerimi se mora posvetovati preden sprejme odločitev. Ob upoštevanju možnosti začasne odločitve iz šestega odstavka 7. člena te uredbe agencija sprejme svojo končno odločitev čim prej in jo vroči strankam. Odločitev sprejme najpozneje v štirih mesecih od dneva, ko ji je bila zadeva predložena. Izjemoma, kadar gre za obsežne ali zelo zapletene postopke, se ta rok lahko podaljša za dva meseca. Odločitve agencije so zavezujoče. Zoper odločitev agencije je dovoljena pritožba v skladu z določbami zakona, ki ureja letalstvo.
15. člen
(letno poročilo)
Agencija izda letno poročilo o svojih dejavnostih neodvisnega nadzornega organa iz te uredbe kot del poročila o delu, ki ga pripravi vsako leto v skladu z zakonom, ki ureja letalstvo.
16. člen
(objava seznama letališč in pristojbin)
(1) Agencija objavi seznam slovenskih letališč, za katera se uporabljajo skupna načela iz te uredbe na spletnih straneh agencije. Seznam temelji na podatkih Komisije (Eurostat) in se letno posodablja.
(2) Pristojbine iz te uredbe se objavijo na način, kakor je določen za objavo splošnih pogojev za uporabo letališča v skladu z zakonom, ki ureja letalstvo. Objavo izvede agencija na način, ki je običajen v zračnem prometu, to je z objavo v Zborniku letalskih informacij Republike Slovenije, z letalskimi informativnimi okrožnicami ali z obvestili letalcem. Upravni organ letališča v ta namen agenciji posreduje potrebne podatke.
17. člen
(dostava podatkov in informacij ter sodelovanje s Komisijo)
(1) Upravni organ letališča in uporabniki letališča ali njihovi zastopniki oziroma združenja uporabnikov letališč agenciji posredujejo podatke in informacije iz 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 14. člena te uredbe in podatke, ki jih zahteva Komisija.
(2) Agencija sodeluje s Komisijo.
(3) Sodelovanje iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na letališča iz drugega odstavka 2. člena te uredbe.
18. člen
(prekrški upravnega organa letališča)
(1) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba upravni organ letališča, če:
1. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena te uredbe,
2. ravna v nasprotju z dolžnostmi, kot izhajajo iz drugega odstavka 16. člena te uredbe,
3. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
19. člen
(prekrški uporabnikov letališč)
(1) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je uporabnik letališča, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je uporabnik letališča, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 800 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 400 do 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
KONČNA DOLOČBA
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-1/2011
Ljubljana, dne 3. marca 2011
EVA 2010-2411-0075
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost