Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

574. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Radeče, stran 1598.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 6. redni seji dne 18. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 81/04), v nadaljevanju: Pravilnik.
2. člen
V 3. členu Pravilnika se druga alinea prvega odstavka dopolni tako, da se na novo glasi:
»– da imajo za določene športne programe organizirano redno dejavnost in vadbo, za katero so registrirani, najmanj eno leto pred datumom razpisa.«
3. člen
V 4. členu Pravilnika se pri točki 11. na koncu zbriše vejica in doda pika.
Točka »12. vzdrževanje in obnova športnih objektov, ki so skupnega pomena in v lasti občine.« se črta.
4. člen
V 6. členu Pravilnika se drugi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»Letni program športa pripravi strokovna služba občinske uprave, sprejme pa ga občinski svet po sprejemu vsakoletnega proračuna Občine Radeče.«
5. člen
8. člen Pravilnika se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Sredstva za sofinanciranje programov športa se iz občinskega proračuna dodelijo izvajalcem športnih programov na podlagi javnega razpisa, ki ga občina objavi najkasneje do konca meseca januarja tekočega leta, oziroma 30 dni po sprejemu občinskega proračuna.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– višino razpisanih sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– vrste dokazil,
– kriterije in merila za izbor programov športa in dodelitev sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisne roke,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način. Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni.«
6. člen
V 9. členu Pravilnika se prvi odstavek spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Odpiranje prispelih vlog opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Član komisije ne more biti predsednik ali podpredsednik športnega društva ali odgovorna oseba drugih izvajalcev programov športa, ki se prijavljajo na razpis za sofinanciranje programov športa. Komisija vodi zapisnik o prispelih vlogah po predlagateljih in vsebinah.«
Drugi odstavek 9. člena Pravilnika se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog komisije pozove posameznega izvajalca k dopolnitvi vloge v osmih dneh po odpiranju ponudb.«
Četrti odstavek 9. člena Pravilnika se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku petnajstih dni od prejema sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Županova odločitev je dokončna.«
7. člen
10. člen Pravilnika se dopolni tako, da se na novo glasi:
»Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje programov športa, sklene župan pogodbo, v kateri se opredeli vsebino programov, ki so bili izbrani, čas realizacije programov, pričakovani dosežki, obseg sredstev, ki jih zagotavlja občinski proračun, roke za oddajo poročil ter druge medsebojne pravice in dolžnosti.«
8. člen
V 14. členu Pravilnika se druga in tretja alinea drugega odstavka spremenita tako, da se na novo glasita:
»– 2. razred: izvajalec ima manj kot 100, a več kot 50 članov s plačano članarino,
– 3. razred: izvajalec ima manj kot 50, a več kot 20 članov s plačano članarino,«
9. člen
V 15. členu Pravilnika se pri točki 3. črta beseda »Interesna«, prvi odstavek pri tej točki pa se dopolni in spremeni tako, da se na novo glasi:
»3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Zajema načrtno redno vadbo, ki ima značaj športnega treniranja v individualnih in kolektivnih športnih panogah, kjer športniki tekmujejo v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih zvez. Programi vključujejo selekcije za otroke in mladino v starostnih kategorijah, glede na tekmovalne sisteme posameznih panožnih zvez. Vadbene skupine v individualnih športnih panogah morajo vključevati najmanj 5 tekmovalcev, v kolektivnih športnih panogah pa najmanj toliko, kolikor je pogoj, da ekipa lahko tekmuje, če ni drugače določeno. Določeno število tekmovalcev oziroma vadečih v vadbeni skupini pri kolektivnih športih pomeni: košarka in mali nogomet – najmanj 10 vadečih, odbojka – najmanj 12, rokomet – najmanj 14 in nogomet – najmanj 16 vadečih.«
V 15. členu Pravilnika se pri točki »5. Programi športne rekreacije« drugi odstavek dopolni in spremeni tako, da se na novo glasi:
»Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 80-urne programe, za skupino ki šteje vsaj 20 oseb. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader. Višina sredstev za posamezne programe, se določi na osnovi točkovanja po tabeli 4.«
Pri točki »7. Vrhunski šport« se v drugem odstavku besedilo »do 320 ur programa« nadomesti z besedilom: »do 1200 ur programa«.
Pri točki »9. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra za potrebe izvajanja športnih programov v občini« se drugi odstavek dopolni in spremeni tako, da se na novo glasi:
»Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira kotizacija. Višina sredstev se določi glede na stopnjo usposabljanja, na osnovi točkovanja v tabeli 6.«
Pri točki »10. Športne prireditve« se drugi odstavek dopolni in spremeni tako, da se na novo glasi:
»Višina sredstev za športne prireditve se določi na osnovi točkovanja po tabeli 7, kjer se spremeni število udeležencev, in sicer v petem stolpcu se določi 151–200 udeležencev, v šestem stolpcu 201–250 udeležencev in v sedmem stolpcu več kot 250 udeležencev.«
Pri točki »12. Športni objekti« se četrti odstavek črta. Peti odstavek (novi četrti odstavek) pa se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Sredstva za investicije in za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov se določijo s posebno postavko v občinskem proračunu.«
10. člen
16. člen Pravilnika se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Tabele za določanje višine sredstev sofinanciranja športnih programov so opredeljene v Prilogi 1 – TOČKOVNI SISTEM in se smiselno uporabljajo skladno z besedilom 15. člena Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 81/04) ter spremembami in dopolnitvami 15. člena, ki jih določa ta pravilnik.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-1/2011
Radeče, dne 18. februarja 2011
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost