Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

568. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer, stran 1592.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08) in 16. člena Statuta Občine Log – Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 4. redni seji, ki je bila dne 16. in 17. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer
1. člen
Drugi odstavek 8. člena Odloka o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 80/09) se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu oziroma v zemljiškem katastru.«
2. člen
Za drugim odstavkom 8. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski površini parcele iz Prostorskega portala Republike Slovenije »Prostor«, Geodetske uprave RS.«
3. člen
Tretji in četrti odstavek 8. člena se nadomestita z novim četrtim odstavkom, ki se glasi:
»(4) Če na način iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče pridobiti podatkov, se upošteva podatek, pridobljen na enega od naslednjih načinov:
– podatek o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi oziroma
– pavšalna velikost parcele 600 m2.«
4. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta, pridobljeni iz Prostorskega portala Republike Slovenije »Prostor«, Geodetske uprave RS.«
V četrtem odstavku 9. člena se črta besedilo »ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi«.
5. člen
V 15. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Komunalni prispevek za objekt, v katerem so dejavnosti z različnimi faktorji dejavnosti, se izračuna s seštevanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni dejavnosti. Pri izračunu delov komunalnega prispevka se upoštevata neto tlorisna površina, namenjena posamezni dejavnosti, in sorazmerni delež površine parcele.«
6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za nadomestno gradnjo se komunalni prispevek izračuna na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine objekta oziroma za spremembo namembnosti objekta v 16. členu tega odloka.«
7. člen
Četrti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, izda občinska uprava odločbo na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti.«
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-23/2008
Dragomer, dne 17. februarja 2011
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost