Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

565. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2011, stran 1586.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB 2, 76/08 ZLS-O, 79/09 – ZLS-P in 51/10 – ZLS-R), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 3. redni seji dne 16. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Komen za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Komen za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
-------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
-------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina           Proračun leta
     kontov/Konto/Podkonto              2011
-------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    4.647.500
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          3.432.649
70    DAVČNI PRIHODKI              2.554.781
     700 Davki na dohodek in dobiček      2.241.331
     703 Davki na premoženje           224.450
     704 Domači davki na blago in storitve     89.000
     706 Drugi davki                  0
71    NEDAVČNI PRIHODKI              877.868
     710 Udeležba na dobičku in dohodki od
     premoženja                  636.158
     711 Takse in pristojbine            4.100
     712 Globe in druge denarne kazni         200
     713 Prihodki od prodaje blaga in
     storitev                   47.100
     714 Drugi nedavčni prihodki         190.310
72    KAPITALSKI PRIHODKI              50.600
     720 Prihodki od prodaje osnovnih
     sredstev                     600
     721 Prihodki od prodaje zalog           0
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in
     neopredmetenih dolgoročnih sredstev      50.000
73    PREJETE DONACIJE                4.578
     730 Prejete donacije iz domačih virov     1.878
     731 Prejete donacije iz tujine         2.700
74    TRANSFERNI PRIHODKI            1.159.673
     740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij          354.734
     741 Prejeta sredstva iz državnega
     proračuna iz sredstev proračuna
     Evropske unije                804.939
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      4.939.157
40    TEKOČI ODHODKI               1.332.045
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    276.378
     401 Prispevki delodajalcev za socialno
     varnost                    41.840
     402 Izdatki za blago in storitve       916.827
     403 Plačila domačih obresti          80.000
     409 Rezerve                  17.000
41    TEKOČI TRANSFERI              1.584.591
     410 Subvencije                69.907
     411 Transferi posameznikom in
     gospodinjstvom                819.368
     412 Transferi neprofitnim
     organizacijam in ustanovam          194.296
     413 Drugi tekoči domači transferi      501.020
     414 Tekoči transferi v tujino           0
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           1.819.337
     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   1.819.337
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           203.184
     431 Investicijski transferi pravnim in
     fizičnim osebam, ki niso proračunski
     uporabniki                  173.284
     432 Investicijski transferi
     proračunskim uporabnikom           29.900
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II)
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         –291.657
-------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)                   0
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
     750 Prejeta vračila danih posojil         0
     751 Prodaja kapitalskih deležev          0
     752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
     DELEŽEV (440+441+442+443)             0
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
     DELEŽEV                      0
     440 Dana posojila                 0
     441 Povečanje kapitalskih deležev in
     naložb                       0
     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
     privatizacije                   0
     443 Povečanje namenskega premoženja v
     javnih skladih in drugih osebah
     javnega prava, ki imajo premoženje v
     svoji lasti                    0
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       0
-------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500+501)               0
50    ZADOLŽEVANJE                    0
     500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550+551)          130.000
55    ODPLAČILA DOLGA               130.000
     550 Odplačilo domačega dolga         130.000
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
     RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     –421.657
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –130.000
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)        291.657
-------------------------------------------------------------
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
     31.12. PRETEKLEGA LETA            601.462
     9009 Splošni sklad za drugo            0
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07);
2. Taksa za obremenjevanje vode na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01, 8/04, 23/04);
3. Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 49/02);
4. Samoprispevki, ki jih uvedejo vaške skupnosti;
5. Prejeti prispevki fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena;
6. Prihodki od turistične takse;
7. Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju;
8. Drugi prihodki, ki jih vaške skupnosti pridobijo za svoje naloge (drugi namenski prihodki vaške skupnosti).
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov proračuna in proračun.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic je zadnji sprejeti proračun, sprememba ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke proračuna.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in po koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnemu proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
8. člen
(proračunski skladi in splošna proračunska rezervacija)
Proračunski sklad je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 1.000 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se v letu 2011 oblikuje v višini 16.000 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina v letu 2011 dodatno ne zadolži.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Občina sme dati poroštva za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, največ do višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem daje poroštvo.
O soglasju ali poroštvu odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Komen v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2010-35
Komen, dne 16. februarja 2011
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost