Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

563. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2011, stran 1584.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 4. redni seji dne 17. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bovec za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Bovec za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih.
-------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
-------------------------------------------------------------
                        Proračun leta
                             2011
-------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    8.342.884,82
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)        4.365.443,58
70    DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   3.227.573,00
     700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    2.663.381,00
     703 DAVKI NA PREMOŽENJE         279.400,00
     704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
     STORITVE                 284.792,00
71    NEDAVČNI PRIHODKI           1.137.870,58
     (710+711+712+713+714)
     710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
     OD PREMOŽENJA              939.560,58
     711 TAKSE IN PRISTOJBINE          1.610,00
     712 DENARNE KAZNI             7.720,00
     713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
     STORITEV                 147.000,00
     714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        41.980,00
72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    249.093,00
     720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
     SREDSTEV                 172.703,00
     722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
     NEOPR. DOLG. SREDSTEV           76.390,00
73    PREJETE DONACIJE (730+731)          500,00
     730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
     VIROV                    500,00
74    TRANSFERNI PRIHODKI          3.727.848,24
     740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
     JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       1.846.492,09
     741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ.
     IZ SRED. PRORAČ. EU          1.881.356,15
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      9.556.261,40
40    TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  1.455.784,63
     400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
     ZAPOSLENIM                448.214,18
     401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
     SOCIALNO VARNOST             73.660,70
     402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     913.873,91
     403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        13.535,84
     409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE      6.500,00
41    TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   1.874.565,98
     410 SUBVENCIJE              153.101,00
     411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
     GOSPODINJSTVOM              551.100,00
     412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC.
     IN USTANOVAM               226.450,00
     413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    943.914,98
42    INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      6.049.246,79
     420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
     SREDSTEV                6.049.246,79
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)   176.664,00
     431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.
     OSEBAM, KI NISO PR. POR.         60.890,00
     432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
     PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM         115.774,00
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I.–II.) (prih.–odhod.)        –1.213.376,58
-------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751)                 4.500,00
     750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     4.500,00
     752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)       1.345,20
     441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
     442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ
     NASLOVA PRIVATIZACIJE           1.345,20
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.–V.)      3.154,80
-------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)           1.232.298,78
     500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        1.232.298,78
VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550)           95.292,52
     550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       95.292,52
IX.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
     RAČUNIH)                 –73.215,52
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)     1.137.006,26
XI.    NETO FINANCIRANJE           1.213.376,58
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU
     PRET. LETA                73.215,52
-------------------------------------------------------------
Sestavni deli Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2011 so:
a. Splošni del proračuna občine Bovec za leto 2011
Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja
b. Bilanca odhodkov – po programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov
Izdatki razporejeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih
c. Načrt razvojnih programov
d. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Bovec
e. Kadrovski načrt.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse,
– prihodki turistične takse,
– prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo,
– prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in o njegovi realizaciji.
6. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v proračunu.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki na račun občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
7. člen
Uporabnik sredstev proračuna lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu za tekoče leto in predvidene obveznosti v načrtu razvojnih programov za naslednja leta.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Župan je pooblaščen za potrjevanje investicijske dokumentacije projektov, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov.
Župan lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov katerih vrednost se spremeni do 20%.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljene naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana ali naloga za izplačilo, ki ga odobri župan.
Vsi proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
9. člen
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 4.500,00 EUR. Oblikuje se kot račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
Župan lahko dolžniku do višine 420,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neizterljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za izvedbo razvojnih programov, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o dolgoročnem zadolževanju se lahko podpiše ob predhodnem pisnem soglasju ministrstva pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati le s soglasjem Občinskega sveta Občine Bovec.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2011.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bovec v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-06/2010-15
Bovec, dne 17. februarja 2011
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost