Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

561. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik, stran 1581.

Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
1. člen
(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik dajalcev kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja Urada Republike Slovenije za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: urad), pogoje za pridobitev in izkazovanje statusa kreditnega posrednika ter razmerja do dajalca kredita in potrošnika.
(2) S tem pravilnikom se določa tudi način in vsebina vodenja evidenc in poročanja dajalcev kreditov o kreditnih posrednikih in kreditnih pogodbah, sklenjenih s posredovanjem.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen, kot ga imajo v Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10).
3. člen
(izjeme od uporabe pravilnika)
Ta pravilnik ne velja za kreditne posrednike bank in hranilnic.
4. člen
(osebe, ki se ne štejejo za kreditnega posrednika)
Za kreditnega posrednika se ne šteje:
a) fizična oseba, ki posreduje pri sklepanju kreditnih pogodb za dajalca kredita, pri katerem je zaposlena;
b) nevladna potrošniška organizacija, vpisana v register potrošniških organizacij, ki svetuje potrošnikom pri najemanju potrošniških kreditov v okviru svoje svetovalne dejavnosti.
5. člen
(pridobitev in izkazovanje statusa)
(1) Ob sklenitvi pogodbe o kreditnem posredovanju izda dajalec kredita kreditnemu posredniku pisno izjavo, iz katere je razviden status kreditnega posrednika.
(2) Kreditni posrednik se mora pred pričetkom posla kreditnega posredovanja potrošniku izkazati s pisnimi izjavami dajalcev kreditov, za katere posreduje.
(3) Izjave dajalcev kreditov, za katere kreditni posrednik posreduje, morajo biti objavljene v njegovem poslovnem prostoru na vidnem mestu.
6. člen
(pooblastila)
(1) Kreditni posrednik lahko opravlja storitve kreditnega posredovanja le na podlagi pooblastila v pisni pogodbi, ki jo je sklenil z dajalcem kredita.
(2) Kreditni posrednik od potrošnika ne sme zahtevati plačila stroškov posredovanja ali stroškov povezanih s posredovanjem.
(3) Kreditni posrednik ne sme zahtevati in sprejeti izpolnitve denarne obveznosti potrošnika za račun dajalca kredita, za katerega je posredoval pri sklepanju kreditne pogodbe.
7. člen
(prekoračitev pooblastil)
(1) Če kreditni posrednik pri kreditnem posredovanju prekorači pooblastila ali kako drugače povzroči škodo potrošniku, sta dajalec kredita in kreditni posrednik za nastalo škodo odgovorna solidarno.
(2) Klavzula o solidarni odgovornosti mora biti sestavni del pogodbe o posredovanju.
8. člen
(vodenje evidenc)
Dajalec kredita mora voditi evidenco o kreditnih posrednikih, o vrstah in zneskih odobrenih kreditov in številu kreditnih pogodb, sklenjenih z njihovim posredovanjem.
9. člen
(poročanje)
(1) Dajalec kredita mora vsako leto do 31. marca za preteklo poslovno leto uradu poslati seznam kreditnih posrednikov, s katerimi je sklenil pogodbo o posredovanju, ter podatke o vrstah in številu kreditnih pogodb, sklenjenih s posredovanjem posameznih kreditnih posrednikov.
(2) Seznam in podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se hranijo najmanj pet let po preteku poslovnega leta, na katerega se nanašajo.
10. člen
(razveljavitev predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 102/00).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-162/2010
Ljubljana, dne 23. februarja 2011
EVA 2010-2111-0011
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost