Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

558. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, stran 1576.

Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. in 28. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči
1. člen
V Uredbi o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 48/99 in 113/07) se v 1. členu doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ta uredba ureja tudi postopek in pogoje za povračilo izpada dohodka delodajalcu zaradi udeležbe pri njem zaposlenega pripadnika CZ ali državljana iz prejšnjega odstavka ter povračilo nadomestila plače za čas začasne nezmožnosti za delo, izplačanega pripadniku CZ ali državljanu zaradi poškodbe ali bolezni, ki jo je utrpel med opravljanjem nalog, zaščite, reševanja in pomoči.«.
2. člen
V 11. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Pri vložitvi zahteve za povračilo izplačanega nadomestila plače in pripadajočih prispevkov ter davkov iz prve in četrte alinee prvega odstavka tega člena lahko delodajalec oziroma upravičenec od organa, ki je vpoklical pripadnika CZ, zahteva tudi povračilo izpada dohodka.
(5) Izpad dohodka iz prejšnjega odstavka se obračuna in izplača v višini 20 odstotkov nadomestila plače, ki ga je delodajalec izplačal pripadniku CZ, pri čemer se upošteva tudi plačane prispevke in davke. Pripadniku CZ, ki opravlja samostojno dejavnost, se 20 odstotkov izpada dohodka obračuna od višine nadomestila izgubljenega zaslužka izplačanega po četrti alinei prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen
Za 11. členom se doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Delodajalec lahko vloži zahtevo za povračilo nadomestila plače, ki ga je izplačal pripadniku CZ, ki se je med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči poškodoval ali zbolel za čas začasne nezmožnosti za delo, vendar največ do 30 delovnih dni oziroma do največ 120 dni v posameznem koledarskem letu v skladu s predpisi o delovnih razmerjih in le v višini, kot ga je dejansko izplačal pripadniku CZ med njegovo začasno nezmožnostjo za delo. Zahtevo delodajalec vloži pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje ali občinski službi, pristojni za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je pripadnika CZ vpoklicala k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.«.
4. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestila se izplačujejo po opravljeni dolžnosti. Če traja dolžnost več kot en mesec, se nadomestilo izplačuje mesečno za nazaj. Zahtevek za povračilo nadomestila plače in zahtevek za nadomestilo izpadlega dohodka se lahko uveljavljata najkasneje v 30 dneh po opravljeni dolžnosti. Zahtevek za povračilo nadomestila plače, izplačanega v času začasne nezmožnosti za delo zaradi poškodbe ali bolezni med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, se lahko uveljavlja v 30 dneh po vrnitvi pripadnika na delo, če se je vrnil na delo pred iztekom 30 delovnih dni oziroma najkasneje v 30 dneh po izteku 30 delovnih dni, ko je bil začasno nezmožen za delo.
(2) Zahtevek za povračilo izplačanega nadomestila plače, izpadlega dohodka oziroma listine za obračun nadomestila izgubljenega zaslužka ali denarnega nadomestila se vložijo na obrazcu R-1, R-2, R-3, R-4, R-5 in R-6, ki so kot priloga sestavni del te uredbe, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje ali pri občinski službi, pristojni za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je vpoklicala pripadnika CZ.
(3) Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ali občine, odvisno od tega, kje je pripadnik CZ razporejen. Če je državljan razporejen v CZ pri delodajalcu, stroški nadomestila plače bremenijo delodajalca.«.
5. člen
Dosedanja obrazca R-1 in R-2, spremenjena v skladu s to uredbo, in novi obrazec R-6, so objavljeni v prilogi te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-1/2011
Ljubljana, dne 24. februarja 2011
EVA 2010-1911-0016
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti