Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011

Kazalo

550. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o encimih za živila, stran 1363.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredbe (ES) o encimih za živila
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organi za izvajanje uradnega nadzora in sankcije za izvajanje Uredbe (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97 (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 7; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1332/2008/ES).
2. člen
(uradni nadzor)
(1) Uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, razen glede uporabe encimov v živilih živalskega izvora, kjer uradni nadzor opravlja Veterinarska uprava Republike Slovenije.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe za področje prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske namene oziroma zdravstvene namene in hrane v gostinskih dejavnostih, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
3. člen
(hujše kršitve)
(1) Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
- daje v promet encime za živila, ki niso v skladu z zahtevami 5. člena Uredbe 1332/2008/ES;
- daje v promet živila, v katerih uporaba encimov za živila ni v skladu z zahtevami 5. člena Uredbe 1332/2008/ES.
(2) Z globo od 3.000 do 6.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 600 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
(druge kršitve)
(1) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki encimov za živila in pripravkov z encimi za živila ne označi skladno z zahtevami 10. do 13. člena Uredbe 1332/2008/ES.
(2) Z globo od 1.200 do 7.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 500 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-4/2011
Ljubljana, dne 24. februarja 2011
EVA 2010-2311-0029
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost