Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011

Kazalo

509. Pravilnik o vsebini in obliki diplom o zaključenem izobraževanju na Visoki gospodarski šoli, stran 1271.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št 119/06, 64/08) ter 45. in 46. člena Statuta Visoke gospodarske šole je Senat Visoke gospodarske šole na 5. seji dne 14. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom o zaključenem izobraževanju na Visoki gospodarski šoli
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja Visoka gospodarska šola (v nadaljevanju: šola). Diplomo dobi študent/ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
Diploma in priloga k diplomi
2. člen
Šola izdaja naslednje vrste potrdil o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
- diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje,
- dvojnik diplome in
- potrdilo.
3. člen
Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo šole.
Izda se na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja, dimenzije 210 mm x 297 mm. V gornjem desnem kotu diplome je odtisnjen logotip šole.
V gornjem delu diplome je z modro barvo odtisnjen napis Diploma.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaključeni študijski program, stopnja pridobljene izobrazbe in podeljeni strokovni naziv.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum in kraj izdaje diplome (Celje), ime in priimek ter lastnoročni podpis dekana/ dekanje šole in odtisnjen pečat šole.
Vzorec diplome je objavljen v prilogi.
4. člen
Zaporedna številka diplome je sestavljena iz oznake študijskega programa in zaporedne številke diplome.
5. člen
Vse diplome, ki jih izda šola, so javne listine in so napisane v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje vse zakonsko zahtevane informacije.
Sestavine obrazca priloga k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku so opredeljene v Pravilniku o prilogi k diplomi, ki ga sprejme minister pristojen za visoko šolstvo na predlog Nacionalne komisije za kakovost v visokem šolstvu.
6. člen
Šola izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike Slovenije, če je iz evidenc šole razvidno, da je bila po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na obrazcu iz 3. točke, tako, da je v gornjem delu zapisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome so z izjemo zaporedne številke diplome navedeni podatki iz 3. točke. Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanje šole zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika trenutni dekan/dekanja šole podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere je dvojnik diplome izdan. Na hrbtni strani dvojnika diplome je odtisnjen pečat šole.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
Potrdilo
7. člen
Po opravljenih obveznostih po javno veljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje ali delu javno veljavnega programa za pridobitev izobrazbe, izda šola udeležencem potrdilo, ki je javna listina.
8. člen
Potrdilo po programih iz prejšnjega člena vsebuje: ime šole, ime in priimek udeleženca, državo, kraj in datum rojstva udeleženca, naslov in čas trajanja programa, ki ga je zaključil udeleženec, datum, ko je opravil udeleženec vse obveznosti po programu, trajanje v številu ur programa ter ovrednotenje programa v številu kreditnih točk po sistemu ECTS.
Potrdilo o opravljenem delu javno veljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe vsebuje tudi podatke o naslovu in stopnji študijskega programa, katerega del je.
Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum izdaje potrdila ter pečat šole.
9. člen
Oblika in papir potrdila iz prejšnjega člena tega sklepa sta določena s celostno grafično podobo šole.
Na potrdilu je odtisnjen pečat šole.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Celje, dne 14. februarja 2011
v.d. dekana
doc. dr. Gašper Gantar l.r.

AAA Zlata odličnost