Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

381. Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov, stran 1021.

Na podlagi osmega odstavka 16. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov, ki so vpisani v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: strokovno izobraževanje geodetov).
II. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE GEODETOV
2. člen
(program obveznega strokovnega izobraževanja)
(1) Strokovno izobraževanje geodetov se izvaja na podlagi letnega programa obveznega strokovnega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: letni program strokovnega izobraževanja), ki ga sprejmeta Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) najpozneje do 1. februarja tekočega leta. IZS in geodetska uprava lahko letni program strokovnega izobraževanja spremenita ali dopolnita.
(2) V letnem programu strokovnega izobraževanja se določijo izobraževanja iz različnih področij geodetske dejavnosti, ki jih organizira IZS, in druga izobraževanja. Izobraževanje je lahko organizirano kot predavanje, posvet, delavnica, okrogla miza, simpozij ali kongres.
(3) Za vsako izobraževanje, ki je vključeno v letni program strokovnega izobraževanja, mora biti naveden organizator izobraževanja in število kreditnih točk, ki jih prejme geodet z udeležbo na izobraževanju, oziroma geodet, ki na izobraževanju predava.
(4) Letni program strokovnega izobraževanja mora vsebovati tolikšno število izobraževanj, da lahko geodet v koledarskem obdobju enega leta zbere predpisane kreditne točke.
(5) Letni program strokovnega izobraževanja se objavi na spletnih straneh IZS in geodetske uprave najpozneje v sedmih dneh po njegovem sprejemu, ter v prvi številki glasila IZS, ki izide po sprejemu letnega programa strokovnega izobraževanja. Geodetom, ki so IZS posredovali elektronski naslov, se obvestilo o objavi letnega programa strokovnega izobraževanja lahko pošlje tudi po elektronski pošti.
(6) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za objavo sprememb in dopolnitev letnega programa strokovnega izobraževanja.
3. člen
(izobraževanja, ki jih organizira IZS)
(1) Organizacijska in druga opravila za izobraževanja, ki so vključena v letni program strokovnega izobraževanja in jih organizira IZS (v nadaljnjem besedilu: izobraževanje IZS), opravlja služba IZS, ki je v skladu s statutom IZS zadolžena za opravljanje javnih pooblastil IZS (v nadaljnjem besedilu: pristojna služba IZS).
(2) Pristojna služba IZS objavi datume in kraje izobraževanj IZS najmanj dvakrat letno na spletnih straneh IZS.
(3) Geodet se lahko prijavi na izobraževanja IZS prek spletne strani IZS ali pisno na naslov IZS.
(4) Gradivo za izobraževanja IZS se objavi na spletni strani IZS in geodetske uprave najmanj tri delovne dni pred izvedbo posameznega izobraževanja IZS.
(5) Višino kotizacije izobraževanj IZS določi IZS na podlagi ocenjenih letnih stroškov, povezanih z zagotavljanjem izvajanja strokovnega izobraževanja geodetov.
(6) Pristojna služba IZS obvešča geodete o izvedbi izobraževanj IZS, o odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih na posamezno izobraževanje IZS in o prestavitvi oziroma o novem datumu ali kraju posameznega izobraževanja IZS v primeru prevelikega števila prijavljenih na posamezno izobraževanje IZS prek spletne strani IZS.
III. TOČKOVANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA GEODETOV
4. člen
(točkovanje strokovnega izobraževanja geodetov)
(1) Izobraževanje, ki je vključeno v letni program strokovnega izobraževanja, je lahko ocenjeno z največ štirimi kreditnimi točkami.
(2) Za predavanje na izobraževanju, ki je vključeno v letni program strokovnega izobraževanja, geodet pridobi število kreditnih točk, ki jih določa letni program strokovnega izobraževanja. Če predavanje z enako vsebino v obdobju dveh let ponovi enkrat ali večkrat, pridobi geodet kreditne točke le za prvo predavanje.
5. člen
(kreditne točke)
(1) Geodet mora z udeležbo na izobraževanjih, ki so vključena v letni program strokovnega izobraževanja, v koledarskem obdobju enega leta zbrati najmanj šest kreditnih točk.
(2) Ob preverjanju izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega odstavka pristojna služba IZS izbriše šest kreditnih točk, morebitni presežek kreditnih točk pa se prenese v naslednje koledarsko leto.
(3) Kreditna točka se izbriše po preteku dveh let, ko je bila vpisana v imenik geodetov pri IZS.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se šteje, da geodet izpolnjuje pogoje glede kreditnih točk, če se strokovnega izobraževanja geodetov ni mogel udeležiti iz utemeljenih razlogov (daljša bolniška odsotnost, porodniški dopust ipd.). Utemeljenost razlogov oceni pristojna služba IZS na pisni predlog geodeta, ki ga lahko poda najpozneje do 31. decembra leta, za katero se zbirajo kreditne točke. Geodet mora predlogu priložiti dokazila o opravičenosti izostankov.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se šteje, da izpolnjuje pogoje glede kreditnih točk tisti geodet, ki je v koledarskem obdobju enega leta, za katerega je sprejet letni program strokovnega izobraževanja, opravil strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev.
IV. POTRJEVANJE IN EVIDENTIRANJE STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA GEODETOV
6. člen
(potrdila na izobraževanjih IZS)
IZS izda udeležencem na izobraževanjih IZS potrdilo o udeležbi, ki mora vsebovati podatek o pridobljenih kreditnih točkah.
7. člen
(evidentiranje strokovnega izobraževanja geodetov)
(1) Kreditne točke, pridobljene na izobraževanju IZS, evidentira pristojna služba IZS v imenik geodetov na podlagi evidentirane udeležbe geodeta na izobraževanju IZS.
(2) Kreditne točke, pridobljene na drugem izobraževanju, ki je vključeno v letni program strokovnega izobraževanja, evidentira pristojna služba IZS v imenik geodetov na podlagi zbirnega seznama udeležencev s pripadajočimi kreditnimi točkami, ki ga pripravi organizator izobraževanja. Organizator izobraževanja priloži zbirnemu seznamu kopije potrdil o izobraževanju.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(program strokovnega izobraževanja za leto 2011)
Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena tega pravilnika objavita IZS in geodetska uprava letni program strokovnega izobraževanja za leto 2011 v 15 dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
9. člen
(začetek zbiranja kreditnih točk)
Zbiranje kreditnih točk po tem pravilniku se začne po objavi programa strokovnega izobraževanja za leto 2011 iz prejšnjega člena.
10. člen
(izpolnjevanje pogojev za izvajanje geodetskih storitev v letu 2011)
(1) Šteje se, da geodet izpolnjuje pogoje za izvajanje geodetskih storitev v letu 2011, če se je v letu 2010 udeležil obveznih oblik strokovnega izpopolnjevanja v skladu z Zakonom o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00, 47/06 – ZEN in 45/08).
(2) Izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka preveri geodetska uprava najpozneje do 19. aprila 2011 in podatke o začasnem odvzemu geodetskih izkaznic sporoči IZS, ki jih objavi v imeniku geodetov.
(3) Geodet, ki mu je bila začasno odvzeta geodetska izkaznica, ker ni izpolnil pogoja iz prvega odstavka tega člena, lahko pred prvim preverjanjem izpolnjevanja pogojev glede kreditnih točk v skladu z Zakonom o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10) zahteva vrnitev geodetske izkaznice, če izkaže, da je v letu 2011 izpolnil pogoj predpisanega števila kreditnih točk v skladu s tem pravilnikom.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 0071-1/2011
Ljubljana, dne 14. februarja 2011
EVA 2010-2511-0168
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti