Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

379. Uredba o državnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče–Brod, stran 1001.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče–Brod
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se skladno z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče–Brod (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Državni prostorski načrt je v novembru 2010 pod številko projekta 8001 izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa: načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanj, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v analogni obliki na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v Mestni občini Ljubljana, Mestni občini Kranj ter Občini Škofja Loka in Občini Medvode.
(3) Postopek presoje vplivov na okolje v skladu z osmim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) ni bil izveden s postopkom priprave državnega prostorskega načrta.
(4) Oznake, navedene v 7. do 9., 11. do 13., 15., 16., 19. do 28., 30., 38. in 42. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom, so:
– navezovalna cesta Jeprca–Stanežiče–Brod (v nadaljnjem besedilu: navezovalna cesta) z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za nemoteno funkcioniranje ceste, varovanje okolja in oblikovanje obcestnega prostora;
– prilagoditve obstoječih ureditev gospodarske javne infrastrukture zaradi zgraditve navezovalne ceste.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(obseg območja)
(1) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so pripisane na prikazu območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel v grafičnem delu državnega prostorskega načrta.
(2) Na območju državnega prostorskega načrta iz prejšnjega odstavka so skladno z geodetskim načrtom zemljišča oziroma deli zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Reteče: 706/3, 709/1, 709/2, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 1058/1, 1060/1;
– k. o. Podreča: 476, 477, 478/1, 478/2, 479/1, 479/2, 480/1, 480/2, 480/3, 482/1, 482/2, 993, 994, 995, 1025;
– k. o. Zbilje: 531/1, 531/2, 531/3, 532, 535/1, 536, 537/1, 537/2, 537/3, 538, 539, 540/1, 540/2, 540/3, 540/4, 540/5, 540/6, 540/7, 541/2, 541/3, 541/4, 542, 543/2, 544, 565/1, 565/2, 565/3, 610/3, 621/1, 639/1, 639/2, 639/3, 640/2, 643, 644, 646/1, 646/2, 647, 648, 653, 654/1, 673;
– k. o. Senica: 134, 135, 139, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 285/1, 285/2, 286, 287/1, 287/2, 288, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 307/1, 307/2, 307/3, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7, 316/8, 317, 318, 319, 321, 322, 332, 333, 336, 337/1, 338, 457/1, 457/3, 458, 461, 462, 463, 469/7;
– k. o. Medvode: 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 12/1, 15, 36/10, 36/11, 36/12, 36/13, 36/14, 36/15, 36/16, 36/17, 36/18, 36/19, 36/20, 36/34, 36/38, 36/39, 38, 39/1, 39/2, 39/4, 40/5, 40/7, 41/3, 41/4, 41/9, 41/11, 41/12, 41/13, 42/1, 42/2, 42/3, 44/2, 44/10, 44/11, 46/6, 46/10, 74/2, 74/4, 74/6, 74/7, 74/8, 87/4, 87/5, 88/1, 88/3, 88/4, 89/1, 89/2, 89/3, 90/6, 91/14, 126/2, 126/5, 128/6, 129/4, 129/8, 256, 257, 258, 264, 266, 267, 268/1, 268/2, 268/3, 268/4, 269/1, 269/2, 270, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 274/6, 274/8, 274/9, 274/10, 274/11, 274/12, 276/4, 276/6, 276/10, 276/11, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/17, 276/22, 276/28, 276/29, 276/31, 276/33, 276/34, 276/35, 276/36, 276/40, 276/41, 276/42, 276/43, 276/44, 276/45, 276/47, 276/48, 277/3, 277/8, 277/10, 277/13, 277/14, 277/15, 277/21, 277/22, 277/23, 277/24, 278/4, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 279/6, 281/1, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 286/1, 286/2, 286/3, 286/5, 286/8, 286/9, 286/11, 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 289/1, 289/6, 289/7, 289/8, 289/13, 289/14, 289/15, 289/17, 289/18, 289/25, 289/29, 290/6, 290/8, 290/9, 290/14, 290/15, 290/24, 290/33, 290/35, 290/40, 290/46, 290/47, 290/48, 290/49, 290/50, 290/51, 290/53, 290/54, 294/17, 294/18, 294/19, 294/20, 294/21, 294/22, 294/27, 294/32, 294/33, 295/25, 295/27, 295/30, 295/43, 295/44, 295/46, 295/47, 295/49, 295/50, 295/51, 295/53, 295/54, 295/55, 295/56, 295/59, 295/60, 295/61, 295/62, 295/63, 295/64, 295/65, 295/66, 296/2, 296/3, 296/4, 296/15, 296/47, 296/58, 296/63, 296/64, 296/65, 296/66, 296/70, 296/72, 296/76, 296/90, 304/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/1, 306/2, 307/1, 315/3, 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 316/2, 317/1, 317/9, 317/11, 317/12, 318, 322/2, 323/14, 323/15, 323/16, 323/17, 324, 330/5, 330/19, 332/1, 332/5, 332/7, 332/8, 332/9, 332/10, 332/20, 332/21, 332/22, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 411/3, 411/4, 413/1, 413/2, 413/3, 417/3, 417/4, 418/1, 418/2, 423/2, 424, 438/1, 438/2, 439, 440, 442/1, 442/2, 442/3, 464/1, 464/10, 464/11, 464/12, 464/13, 464/14, 469/1, 470/1, 471, 472/1, 472/2, 472/3, 474, 481/1, 481/2, 481/5;
– k. o. Zgornje Pirniče: 278, 281/1, 281/2, 282, 283, 284/5, 947/1, 947/2, 948/6, 949/8, 949/16, 949/20, 950, 977/2, 977/4, 978/1, 978/2, 979, 980, 981/1, 982/3, 983, 985, 986, 988/3, 1027/2, 1027/3, 1027/4, 1027/5, 1027/8, 1027/9, 1027/10, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125/1, 1126/1, 1126/2, 1127, 1128, 1129, 1130/3, 1130/4, 1130/5, 1130/6, 1144, 1145/1;
– k. o. Preska: 141/1, 143/1, 144/1, 147/3, 147/4, 147/5, 147/7, 149/3, 149/10, 203/1, 203/15, 203/24, 208/8, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 211/8, 211/9, 211/10, 212/2, 212/3, 212/4, 212/6, 212/13, 212/14, 212/17, 212/18, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5, 214/2, 214/3, 214/4, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 216/1, 216/2, 216/3, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 218/1, 218/3, 223/1, 223/3, 224, 225/2, 225/3, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 261/3, 261/4, 261/5, 261/6, 261/7, 261/8, 261/9, 261/10, 261/11, 261/12, 261/13, 261/14, 261/15, 261/16, 261/17, 261/18, 261/19, 261/20, 261/27, 261/28, 261/29, 261/32, 261/33, 261/34, 261/35, 261/36, 261/37, 261/38, 261/39, 261/40, 261/41, 261/42, 261/43, 261/44, 261/45, 261/46, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 262/7, 262/8, 263, 266, 267, 268, 529/5, 529/13, 529/15, 529/19, 529/20, 529/21, 1280/1, 1280/2, 1282/3, 1282/4, 1282/5, 1282/6, 1282/7, 1282/8, 1299, 1300, 1313;
– k. o. Golo Brdo: 161/1, 161/3, 161/4, 162/2, 162/3, 162/4, 163/1, 163/2, 167/1, 167/3, 168/1, 168/2, 169/1, 171, 172/1, 172/2, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 173/1, 173/2, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 176/2, 1170, 1173, 1216/1, 1216/2, 1217/1, 1217/2;
– k. o. Spodnje Pirniče: 497/3, 497/8, 499/2, 506/4, 506/6, 511/1, 536/1, 1056, 1060/2, 1087;
– k. o. Tacen: 244/18, 245/1, 245/2, 245/3, 245/5, 245/6, 246/1, 246/2, 246/3, 247/1, 251, 255/2, 580/2, 582/5, 596/1, 596/2;
– k. o. Stanežiče: 271/1, 271/3, 271/4, 271/5, 271/6, 272/2, 272/6, 273/2, 273/3, 273/4, 281/1, 288/1, 290/1, 290/3, 291/3, 292/3, 293/3, 294/1, 294/3, 295/1, 295/3, 296/1, 297, 298/2, 298/6, 298/7, 298/9, 299/1, 299/2, 299/3, 301/6, 301/15, 302/5, 1078/1, 1078/5, 1078/6, 1079, 1080, 1092/1, 1092/2, 1096/1, 1096/2, 1096/5, 1096/6, 1096/7, 1097/1, 1098/3, 1098/7, 1098/8, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1101/1, 1101/2, 1102/2, 1102/5, 1102/6, 1103/1, 1103/2, 1104, 1105, 1106/1, 1106/2, 1107/1, 1107/2, 1108, 1109, 1110/1, 1111/3, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1118, 1119/1, 1139/1, 1149/1, 1149/2, 1149/3, 1150/1, 1150/2, 1151, 1239, 1240/6, 1241, 1242/1, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1249, 1250/1, 1250/7, 1250/9, 1250/10, 1252/2, 1253/2, 1253/5, 1255/8, 1255/10, 1256/8, 1257/1, 1259/1, 1325/2, 1328, 1329, 1330/1, 1331, 1332, 1333, 1335/1, 1335/2, 1337, 1338/1, 1338/3, 1339/1, 1341/1, 1343/1, 1343/2, 1344, 1345/1, 1345/2, 1346/1, 1346/2, 1347/1, 1348, 1349/1, 1350/1, 1351, 1352/1, 1352/2, 1355/2, 1358, 1360, 1361, 1362/1, 1362/2, 1363/3, 1364, 1365/1, 1365/3, 1366/1, 1366/2, 1366/3, 1367, 1368/2, 1369, 1370, 1371/1, 1371/2, 1371/3, 1372, 1373/1, 1373/2, 1374/2, 1375, 1377, 1382, 1383, 1388, 1389/1, 1389/2, 1390/1, 1390/2, 1392, 1395/1, 1395/3, 1397/1, 1397/2, 1409, 1410/1, 1410/3, 1411/1, 1411/2, 1411/5, 1412, 1413/1, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1429/1, 1429/2, 1431, 1433/1, 1436, 1437, 1438, 1439/1, 1439/3, 1441/4, 1443, 1444/2, 1446, 1447/2, 1448/1, 1448/3, 1449, 1450, 1451, 1452, 1454/1, 1454/3, 1455/2, 1455/3, 1455/5, 1457/1, 1457/2, 1458, 1461, 1462, 1465, 1466/2, 1466/3, 1466/4, 1554/2, 1560/1, 1562/2, 1566, 1567/3, 1568/2, 1568/3, 1570, 1571, 1575/1, 1575/2, 1575/3, 1575/4, 1576, 1577/2, 1577/3, 1577/4, 1577/5, 1577/6, 1578/2, 1579, 1580, 1581, 1589/1, 1589/3, 1589/4, 1589/8, 1590/1, 1590/2, 1590/3, 1591/2, 1592/1, 1592/2, 1593/1, 1593/2, 1594/1, 1594/2, 1596/1, 1598/1, 1598/3, 1601, 1602/3, 1603/3, 1606, 1607/3, 1609/2, 1611/2, 1661, 1662, 1663, 1667/1, 1667/2, 1667/3, 1667/4, 1668, 1669, 1675, 1677;
– k. o. Vižmarje: 483/1, 483/4, 484/1, 484/2, 485/1, 485/3, 488/3, 488/4, 498, 523/1, 746, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 778/1, 778/2, 779/1, 780, 819, 833, 834, 856/2, 859/2, 859/3, 859/4, 860, 861, 862, 863/1, 863/2, 864, 865/1, 865/3, 866/1, 866/2, 866/4, 866/5, 866/9, 867, 868/2, 868/11, 868/12, 869/1, 874/1, 877, 879/1, 879/2, 879/3, 879/4, 879/5, 879/6, 879/7, 879/8, 879/9, 880/2, 880/3, 880/4, 909, 918/2, 919/2, 920/2, 921/2, 922/1, 922/2, 923/1, 923/2, 924/1, 924/2, 926/1, 926/2, 926/3, 927/1, 927/2, 927/3, 928/1, 928/2, 929/1, 929/2, 930/1, 930/2, 931/2, 1014/1, 1014/3, 1014/4, 1014/5, 1018, 1019, 1097, 1101, 1102/2, 1102/6, 1103/1, 1104/2, 1104/3, 1104/6, 1104/9, 1104/11, 1104/18, 1104/23, 1104/24, 1104/25, 1104/26, 1104/27, 1104/31, 1104/32, 1105/1, 1105/2, 1106, 1107/1, 1107/2, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/5, 1109/1, 1110, 1112/3, 1112/7, 1112/9, 1114/1, 1116, 1117/1, 1117/2, 1117/3, 1118, 1119, 1120/1, 1120/2, 1120/3, 1121/6, 1121/7, 1126/2, 1129/1, 1129/2, 1130/4, 1130/6, 1132/3, 1132/11, 1133/1, 1135/10, 1135/19, 1142/1, 1142/2, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157/1, 1157/2, 1158/1, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185/1, 1185/2, 1186/1, 1186/2, 1186/3, 1187, 1188/1, 1188/2, 1188/3, 1189/1, 1189/2, 1189/3, 1189/4, 1190, 1191/1, 1191/2, 1196/2, 1197/3, 1197/4, 1198/2, 1201/1, 1201/2, 1201/3, 1201/4, 1202/1, 1202/3, 1207/1, 1207/2, 1226/1, 1226/3, 1226/9, 1226/10, 1227, 1228/1, 1228/2, 1228/3, 1228/4, 1229, 1230, 1231/1, 1231/2, 1232/1, 1232/2, 1232/3, 1233/1, 1233/2, 1234, 1235/1, 1238/2, 1239/2, 1245, 1246, 1247, 1255/1, 1255/4, 1257/6, 1257/8, 1257/14, 1258/1, 1258/2, 1259, 1260/1, 1260/2, 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1263, 1264/1, 1264/2, 1264/3, 1266/1, 1268, 1269/1, 1269/2, 1270, 1279/1, 1279/2, 1279/3, 1280, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1282, 1283, 1284, 1285, 1287, 1290, 1291, 1292, 1294/1, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 1389/1, 1389/2, 1391, 1393/1, 1393/2, 1394/1, 1394/2, 1396/2, 1396/3, 1398/1, 1398/2, 1414, 1714, 1774/1, 1775, 1796/1, 1796/2, 1796/3, 1796/4, 1797/1, 1797/4, 1797/5, 1805, 1807/1, 1807/2, 1807/3, 1807/4, 1808/3, 2050/3, 2050/4, 2050/6, 2053/1, 2058, 2059, 2062, 2063, 2065, 2066, 2067, 2068, 2070, 2071, 2072, 2073, 2077;
– k. o. Ježica: 7, 9, 10/1, 10/2, 13/3, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 1450, 1497, 1502, 1511, 1512, 1513, 1516, 1517, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1529, 1530, 1531, 1533, 1535, 1536, 1537/1, 1537/2, 1537/3, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545/1, 1545/2, 1546, 1547, 1585, 1586/1, 1586/2, 1586/3, 1586/4, 1586/5, 1586/6, 1586/7, 1586/8, 1586/9, 1586/10, 1586/11, 1586/12, 1586/13, 1586/14, 1586/15, 1586/16, 1586/18, 1586/20, 1593, 1594, 1595, 1596, 1600, 1601, 2082, 2083, 2085, 2108, 2110, 2111, 2125, 2126, 2127, 2131, 2143, 2144, 2174, 2244, 2246, 2247, 2248, 2249, 2336, 2338, 2340, 2352, 2353, 2357, 2358;
– k. o. Šentvid nad Ljubljano: 1944.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
5. člen
(potek trase)
(1) Navezovalna cesta se izvede kot štiripasovnica z vmesnim ločilnim pasom. Trasa je razdeljena na dva odseka, in sicer na odsek 1 Jeprca–Stanežiče dolžine 7,90 km in odsek 2 Stanežiče–Brod dolžine 3,20 km.
(2) Horizontalni potek: Trasa se začne v obstoječem izvennivojskem križišču na Jeprci in vse do Medvod poteka po trasi obstoječe regionalne ceste R1-211 (Kranj (Labore)–Jeprca–Ljubljana (Šentvid)). Na območju obstoječega krožišča Na klancu poteka v pokritem vkopu, nato pa po novi trasi ob območju hidroelektrarne Medvode prečka območje Donita, Savo, poteka ob levem bregu Save in nato ponovno prečka Savo v Preski. V nadaljevanju trasa ponovno poteka po trasi obstoječe regionalne ceste R1-211. Na območju Motela Medno trasa prečka potok Mavelščica in se pomakne tik ob železniško progo Ljubljana–Jesenice. Po koridorju obstoječe regionalne ceste z manjšim odmikom od trase poteka vse do izteka v Celovško cesto. V Stanežičah se prek izvennivojskega priključka proti vzhodu odcepi krak navezovalne ceste Stanežiče–Brod, ki prečka železniško progo Ljubljana–Jesenice, v pokritem vkopu prečka Tacensko cesto ter v nadvozu avtocesto A2 Kranj–Ljubljana, kjer se izvede rekonstrukcija oziroma delna prestavitev obstoječega avtocestnega priključka Brod. Trasa se konča z iztekom v Obvozno cesto.
(3) Vertikalni potek: Trasa od navezave na izvennivojski priključek Jeprca sledi konfiguraciji terena s padcem do km 0 + 700 m in nato z blagim vzponom do km 1 + 320. Na območju obstoječega krožišča Na klancu trasa poteka v pokritem vkopu do 8 m pod obstoječim terenom. Pred objekti hidroelektrarne Medvode preide na teren. Trasa nato v blagem padcu prečka Savo najprej na njen levi, nato nazaj na desni breg. Z območja Preska se nato dvigne čez potok Mavelščica, prečka železniško progo Ljubljana–Jesenice prek pokritega vkopa železnice, nato se v blagem padcu spušča in sledi konfiguraciji terena do km 5 + 720, kjer se prelomi v rahel vzpon, sledi konfiguraciji terena, v km 6 + 500 pa se z večjim vzdolžnim sklonom vzpne in z viaduktom prečka krožišče Stanežiče ter se nato v blagem naklonu po obstoječem terenu spusti in naveže na Celovško cesto. Trasa odseka 2 poteka od krožišča Stanežiče s padcem do podvoza pod železniško progo Ljubljana–Jesenice. Trasa pada vse do pokritega vkopa pod Tacensko cesto, v katerem doseže najnižjo točko. Trasa se nato dviguje proti krožišču zahodne pentlje avtocestnega priključka Brod vse do nadvoza nad avtocesto, nato pa pada proti vzhodni pentlji avtocestnega priključka Brod. V nadaljevanju se v blagem naklonu spusti in naveže na Obvozno cesto.
6. člen
(tehnični elementi navezovalne ceste)
(1) Vertikalni in horizontalni elementi se projektirajo z upoštevanjem računske hitrosti 90 km/h na odseku 1 in računske hitrosti 70 km/h na odseku 2. Najmanjši polmer horizontalnih krivin na odseku 1 je 500 m, na odseku 2 pa 450 m. Vzdolžni sklon je med 0,15% in 2,80%. Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin je 9 000 m na odseku 1 in 6 000 m na odseku 2, konkavnih pa 18 000 m na odseku 1 in 5 000 m na odseku 2. Največji prečni sklon je 5%.
(2) Projektirani normalni prečni profil na odseku 1 znaša 23,40 m, in sicer štirje vozni pasovi širine 3,50 m, štirje robni pasovi širine 0,50 m, vmesni ločilni pas širine 4,40 m in dve bankini širine 1,50 m, ki sta na ožjem vodovarstvenem območju širine 2,20 m, zato je tam normalni prečni profil širok 24,80 m. Projektirani normalni prečni profil na odseku 2 znaša 23,40 m, in sicer štirje vozni pasovi širine 3,50 m, štirje robni pasovi širine 0,50 m, vmesni ločilni pas širine 3,00 m in dve bankini širine 2,20 m.
7. člen
(tehnični elementi križišč in izvennivojskih priključkov)
(1) Na odseku 1 se izvedejo naslednja križišča in izvennivojski priključki:
– v km 0 + 200 izvennivojski priključek Jeprca na regionalno cesto R1-210 odsek Škofja Loka–Jeprca, izvede se rekonstrukcija obstoječega priključka z izvedbo enopasovnih krožišč Jeprca zahod zahodne in Jeprca vzhod vzhodne pentlje v km 0 + 000 na regionalni cesti;
– v km 0 + 829 štirikrako križišče IOC Žeje z deviacijo 1.1-3 lokalne ceste LC251060 Jeprca–Goričane in deviacijo 1.1-4 javne poti JP751431;
– v km 1 + 575 štirikrako križišče Medvode sever z deviacijo 1.1-5 proti Finžgarjevi ulici in priključkom servisnega območja ob Gorenjski cesti;
– v km 2 + 225 štirikrako križišče Medvode center z deviacijo 1.1-8 cesta Medvode (center) in priključkom območja hidroelektrarne Medvode;
– v km 3 + 852 štirikrako križišče Preska z deviacijo 1.1-10 obstoječe regionalne ceste R1-211 proti Medvodam in dovozne ceste do zadrževalnika;
– v km 4 + 995 trikrako križišče Motel Medno z deviacijo 1.1-11: južna povezovalne ceste Preska–Motel Medno;
– v km 5 + 020 trikrako križišče Medno sever z deviacijo 1.1-13: cesta Medno;
– v km 6 + 100 trikrako križišče Medno jug z deviacijo 1.1-12: cesta Medno–Vikrče;
– v km 6 + 660 trikrako križišče priključek Stanežiče z deviacijo 1.1-17 mestne ali krajevne ceste LK220372 (Stanežiče);
– med km 7 + 040 in 7 + 700 izvennivojski priključek Stanežiče odseka 2 Stanežiče–Brod na odsek 1 Jeprca–Stanežiče, izvede se v obliki diamanta, ki ga sestavljajo 2 dvopasovni in 2 enopasovni priključni rampi, ki se priključujeta v dvopasovno krožišče, ki se izvede z zunanjim radijem 110 m, krožišče ima priključne krake za štiri smeri: odsek 2 Stanežiče–Brod, priključne rampe na odsek 1 Jeprca–Stanežiče in za območje predvideno za centralne dejavnosti »Nove Stanežiče«;
– v km 7 + 900 štirikrako križišče Metalka z lokalno cesto LC213281 (Celovška cesta–Stanežiče) in priključkom za poslovno območje ob Celovški cesti.
(2) Na odseku 2 se izvedejo križišča in izvennivojski priključki:
– med km 0 + 120 in km 2 + 040 izvennivojski priključek Brod na avtocesto A2 Kranj–Ljubljana s krožiščem priključek Brod (zahod) v km 1 + 600 in krožiščem priključek Brod (vzhod) v km 2 + 010, izvede se v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo štiri priključne rampe; pri zahodnem kraku priključka gre za delno preureditev obstoječega, vzhodni krak obstoječega priključka pa se ukine;
– v km 2 + 745 dvopasovno krožišče z deviacijo 1.2-6 lokalne ceste LC213302 (Obvozna cesta).
(3) Na drugih cestah oziroma deviacijah se izvedejo ta križišča:
– štirikrako križišče Svetje z deviacijo 1.1-5 cesta med križiščem Medvode sever in Finžgarjevo ulico, deviacijo 1.1-6 zbirne mestne ali krajevne ceste LZ252020 (Finžgarjeva ulica) in priključkom obstoječega parkirišča;
– enopasovno krožišče Na klancu regionalne ceste R2-413 (Medvode–Vodice), deviacije 1.1-6 zbirne mestne ali krajevne ceste LZ252020 (Finžgarjeva ulica), deviacije 1.1-6a odseka obstoječe regionalne ceste R1-211 in priključka poslovnega območja severno od krožišča;
– trikrako križišče Petrol (pri Bojtu) obstoječe regionalne ceste R1-211 in deviacije 1.1-9: cesta Petrol–Preska;
– enopasovno krožišče Preska deviacije 1.1-11: južna povezovalne ceste Preska–Motel Medno, deviacije 1.1-9: cesta Petrol–Preska, lokalne ceste LC251070 (Medvode–Sora–Puštal) in zbirne mestne in krajevne ceste LZ252040;
– štiri trikraka križišča na deviaciji 1.1-11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno s priključki deviacij 1.1-11a lokalne ceste LC251120 (Medvode–Golo rebro), 1.1-11b dostopne poti, 1.1-11c lokalne ceste LC251140 (Seničica 1–Medno) in 1.1-11d dostopne poti do žage;
– trikrako križišče M1 deviacije 1.1-13: cesta Medno in priključka mestne ali krajevne ceste LK215861 (Medno–Stanežiče);
– trikrako križišče M2 deviacije 1.1-12: cesta Medno–Vikrče in deviacije 1.1-13: cesta Medno;
– štirikrako križišče deviacije 1.1-12: cesta Medno–Vikrče in priključkov mestne ali krajevne ceste LK220383 (Medno);
– enopasovno krožišče Vikrče deviacije 1.1-12: cesta Medno–Vikrče in lokalne ceste LC251011 (Kajakaška cesta);
– trikrako križišče na lokalni cesti LC251011 (Kajakaška cesta) s priključkom deviacije 1.1-12c javne poti JP751041;
– štirikrako križišče na lokalni cesti LC251011 (Kajakaška cesta) z deviacijo 1.1-12d dovoz do poligona in priključkom mestne ali krajevne ceste LK220402;
– trikrako križišče deviacije 1.2-1 mestne ali krajevne ceste LK215855 (Medenska cesta) in deviacije 1.1-2a dostopne poti vzdolž ježe;
– trikrako križišče deviacije 1.2-6 lokalne ceste LC213302 (Obvozna cesta) in dovozne poti do območja razdelilne transformatorske postaje;
– rekonstrukcija trikrakega križišča Tacenske in Miheličeve ceste z zgraditvijo pasu za desne zavijalce na kraku Tacenske ceste in podaljšanjem pasu za leve zavijalce na kraku Miheličeve ceste.
(4) Na navezovalni cesti se v križiščih izvedejo pasovi za leve zavijalce, ponekod tudi za desne. Lega in tehnični elementi križišč in izvennivojskih priključkov so razvidni iz grafičnega dela tega državnega prostorskega načrta.
8. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)
(1) Zaradi gradnje navezovalne ceste se izvedejo te deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest in poti:
– 1.1-1: deviacija lokalne ceste LC251040 (Jeprca–Podreča–Labore);
– 1.1-1a: podaljšanje dostopne poti;
– 1.1-2: vzporedna cesta ob priključnem kraku Jeprca zahod;
– 1.1-2a: kolesarska pot in pešpot Jeprca;
– 1.1-3: deviacija lokalne ceste LC251060 (Jeprca–Goričane);
– 1.1-4: deviacija javne poti JP751431;
– 1.1-5: cestna povezava med križiščem Medvode sever in deviacijo 1.1-6;
– 1.1-5a: kolesarska pot in pešpot;
– 1.1-6: deviacija zbirne mestne ali krajevne ceste LZ252020 (Finžgarjeva ulica);
– 1.1-6a: deviacija pešpoti in kolesarske poti ob krožišču Na klancu;
– 1.1-7: deviacija odseka regionalne ceste R1-211 med krožiščem Na klancu in obstoječim izvennivojskim priključkom;
– 1.1-8: cesta Medvode (center);
– 1.1-8a: priključek območja hidroelektrarne Medvode;
– 1.1-8b: dostopna pot do objekta Z3 za odvodnjavanje ceste;
– 1.1-8c: deviacija javne poti JP751111;
– 1.1-8d: deviacija dostopne poti;
– 1.1-9: cesta Petrol–Preska;
– 1.1-10: deviacija odseka regionalne ceste R1-211 med križiščem Preska in priključkom deviacije 1.1-10a;
– 1.1-10a: deviacija javne poti JP751441 (Žontarjeva ulica);
– 1.1-11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno;
– 1.1-11a: deviacija odseka lokalne ceste LC251120 (Medvode–Golo rebro);
– 1.1-11b: deviacija dostopne poti;
– 1.1-11c: deviacija odseka lokalne ceste LC251140 (Seničica 1–Medno);
– 1.1-11d: deviacija dostopne poti do žage;
– 1.1-12: cesta Medno–Vikrče med križiščem Medno jug in krožiščem Vikrče na Kajakaški cesti;
– 1.1-13: cesta Medno med križiščem Medno sever in križiščem M2 na cesti Medno–Vikrče;
– 1.1-15: dostopna cesta do objektov med križiščem Medno jug in križiščem priključek Stanežiče;
– 1.1-16: pešpot do križišča priključek Stanežiče;
– 1.1-17: deviacija mestne ali krajevne ceste LK220372 (Stanežiče);
– 1.2-1: deviacija mestne ali krajevne ceste LK215855 (Medenska cesta);
– 1.2-1a: deviacija dostopne poti pod ježo;
– 1.2-2: deviacija pešpoti (šolska pot) na pokritem vkopu Tacenska;
– 1.2-2a: deviacija dostopne poti do plinske regulacijske postaje Tacenska;
– 1.2-3: deviacija priključitev Miheličeva cesta zahod;
– 1.2-3a: deviacija priključitev Miheličeva cesta vzhod;
– 1.2-5: deviacija javne poti JP719241;
– 1.2-6: deviacija lokalne ceste LC213302 (Obvozna cesta);
– 1.2-6a: deviacija dovozne ceste;
– več deviacij krajših priključnih cest;
– več deviacij poljskih poti.
(2) Lega in tehnični elementi deviacij so razvidni iz grafičnega dela tega državnega prostorskega načrta.
9. člen
(cestni objekti)
(1) Na navezovalni cesti se izvedejo naslednji objekti:
– pet mostov: Medvode, Preska, Mavelščica, Vikrče in most Mavelščica 2 na deviaciji 1.1-11;
– trije pokriti vkopi: Na klancu, Tacenska in pokriti vkop železnice Medno;
– trije podvozi: Pri Bojtu, Medno in Roje;
– dva nadvoza: železniške proge Ljubljana–Jesenice in deviacije 1.2-1 Medenske ceste (kot skupni objekt) ter nadvoz nad odsekom avtoceste A2 Ljubljana (Brod–Šentvid);
– viadukt Stanežiče;
– podhod Cirman;
– podhod za živali Stanežiče;
– več prepustov.
(2) Lega in tehnični elementi posameznih objektov so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
10. člen
(tehnični elementi nasipov in vkopov)
Trasa navezovalne ceste poteka po gričevnatem terenu, večji del v nasipih in manjši del v vkopih različnih višin. Nasipi se izvedejo v naklonu največ 2 : 3. Vkopi se izvedejo v naklonu največ 2 : 3 v produ, v sprijetem produ in konglomeratu pa se lahko izvedejo v strmejšem naklonu, in sicer največ 2 : 1. Na odsekih, na katerih so zaradi pomanjkanja prostora potrebni strmejši nakloni, se izvedejo dodatni ukrepi varovanja brežin (npr. armirana zemljina, oporni ali podporni zidovi).
11. člen
(avtobusna postajališča)
Na navezovalni cesti in deviacijah se uredi pet parov avtobusnih postajališč z enim ali dvema stojnima mestoma, in sicer ob:
– križišču IOC Žeje,
– deviaciji 1.1-5 in deviaciji 1.1-6,
– križišču Preska,
– podhodu Cirman,
– križišču priključek Stanežiče.
12. člen
(peš in kolesarske površine)
(1) Pločniki ali pešpoti se uredijo:
– na območju križišča IOC Žeje;
– v Medvodah Na klancu ob deviacijah in krožišču Na klancu;
– ob deviaciji 1.1-9: cesta Petrol–Preska in vzdolž deviacije 1.1-11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno;
– v križišču Preska;
– ob cesti Medno–Vikrče;
– ob deviaciji 1.1-13: cesta Medno;
– ob deviaciji 1.1-17 mestne ali krajevne ceste LK220372 (Stanežiče);
– v območju priključka Stanežiče ter do podhoda pod železniško progo v km 6 + 760 odseka 1 in do spomenika NOB;
– pešpot vzdolž odseka 1 od km 6 + 480 do križišča priključek Stanežiče;
– v križišču Metalka;
– v križišču Tacenske in Miheličeve ceste.
(2) Kolesarji se po deviacijah vodijo v sklopu motornega prometa, razen na vzhodnem odseku deviacije 1.1-12: cesta Medno–Vikrče in v križišču Metalka, kjer se vodijo po kolesarski stezi. Med zaselkom Jeprca in križiščem IOC Žeje, med koncem Gorenjske ceste in križiščem Medvode sever in ob krožišču Na klancu se kolesarji vodijo po pešpoteh in kolesarskih poteh.
(3) Odsek obstoječe lokalne ceste LC251140 (Seničica 1–Medno) med križiščem Medno sever in Motelom Medno se preuredi v kolesarsko pot.
13. člen
(vodne ureditve)
Izvedejo se te vodne ureditve:
– zavarovanje brežin reke Save s kamnom na območju mostov od 10 do 15 m gorvodno in dolvodno;
– regulacija potoka Mavelščica v območju obstoječe struge v dolžini 120 m in ureditev jezu višine 1,0 m dolvodno od priključka podaljška Mlinščice;
– regulacija Mlinščice v dolžini 158 m in njeno podaljšanje za 80 m do potoka Mavelščica vzdolž odseka 1 med km 4 + 280 in km 4 + 510;
– regulacija Stanežiškega potoka v dolžini 125 m na odseku od gramoznice Stanežiče s prečkanjem navezovalne ceste in železniške proge ter vzdolž deviacije 1.2-1 mestne ali krajevne ceste LK215855 (Medenska cesta);
– prestavitev jarkov ob južni strani krožišča Preska in vzdolž deviacije 1.1-11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno med km 0 + 240 in km 0 + 720.
14. člen
(odstranitev objektov)
(1) Odstranijo se naslednji obstoječi objekti:
– objekt in kozolec na parceli 141/1, k. o. Senica;
– trije objekti na parcelah št. 312, 313 in 461, k. o. Senica;
– objekt bencinskega servisa na parceli št. 268/3, k. o. Medvode;
– stanovanjska stavba na parceli št. 278/7, k. o. Medvode;
– stanovanjska stavba na parcelah št. 290/33, 290/47 in 290/50, k. o. Medvode;
– dve stanovanjski stavbi na parcelah št. 290/14 in 290/15, k. o. Medvode;
– stanovanjska stavba na parceli št. 41/4, k. o. Medvode;
– objekt na parceli št. 41/5, k. o. Medvode;
– servisni objekt na parcelah št. 282/2 in 289/6, k. o. Medvode;
– poslovna stavba in objekt Donita na parcelah št. 39/1, 39/4, 36/15 in 36/19, k. o. Medvode;
– stanovanjska stavba na parceli št. 1126/1, k. o. Zgornje Pirniče;
– stanovanjska stavba na parcelah št. 977/4 in 977/2, k. o. Zgornje Pirniče;
– objekt bencinskega servisa na parceli št. 410/1, k. o. Medvode;
– objekt na parceli št. 144/1, k. o. Preska;
– stanovanjska stavba in pripadajoči objekt na parcelah št. 261/2 in 261/33, k. o. Preska;
– stanovanjska stavba in pripadajoči objekt na parcelah št. 261/3 in 261/36, k. o. Preska;
– stanovanjska stavba s pripadajočim objektom na parceli št. 261/5, k. o. Preska;
– stanovanjska stavba s pripadajočim objektom na parcelah št. 261/38, 261/32 in 261/8, k. o. Preska;
– vsi objekti na parcelah št. 1119/1 in 1139/1, k. o. Stanežiče;
– vsi objekti na parceli št. 1339/1, k. o. Stanežiče;
– gostinska stavba in vsi objekti na parcelah št. 1338/1, 1338/3 in 1337, k. o. Stanežiče;
– gostinska stavba s pripadajočim objektom na parceli št. 1343/1, k. o. Stanežiče;
– stanovanjska stavba na parcelah št. 1345/1 in 1344, k. o. Stanežiče;
– stanovanjska stavba s pripadajočimi objekti na parcelah št. 1349/1, 1348, 1346/2, 1346/1 in 1352/2, k. o. Stanežiče;
– stanovanjska stavba s pripadajočimi objekti na parcelah št. 1371/3 in 1371/2, k. o. Stanežiče;
– stanovanjska stavba s pripadajočim objektom na parcelah št. 1250/1, 1250/6 in 1250/7, k. o. Stanežiče;
– objekt na parcelah št. 1455/2 in 1455/3, k. o. Stanežiče;
– stanovanjska stavba s pripadajočimi objekti na parcelah št. 1448/3, 1447/2 in 1446, k. o. Stanežiče;
– stanovanjska stavba na parceli št. 1441/4, k. o. Stanežiče;
– objekti v gramoznici Stanežiče na parcelah št. 271/1, 271/4, 271/5, 1424 in 1560/1, k. o. Stanežiče;
– stanovanjska stavba s pripadajočimi objekti na parcelah št. 1106, 1107/2 in 1107/1, k. o. Vižmarje;
– objekt plinske postaje na parceli št. 1188/2, k. o. Vižmarje.
(2) Odstrani se podvoz pod obstoječo regionalno cesto R1-211 v km 6 + 760 odseka 1.
(3) Kapelica na parceli 1594/1, k. o. Stanežiče, se prestavi za približno 25 m proti jugu na parcelo št. 1370, k. o. Stanežiče.
15. člen
(pogoji za arhitekturno oblikovanje)
(1) Vsi objekti se oblikujejo v skladu s sodobnimi načeli oblikovanja ter v odvisnosti od urbane in krajinske podobe prostora tako, da se čim bolj vključujejo v okolje. Mostovi in nadvozi se oblikujejo tako, da bodo konstrukcijski elementi vitki in transparentni.
(2) Premostitveni objekti se izvedejo tako, da konstrukcija premosti strugo v celoti brez vmesnih opornikov. Na mostovih čez Savo ne sme biti slabo opaznih, štrlečih objektov. Mostova Preska in Medvode se oblikujeta enotno, njuna niveleta pa se prilagodi nivoju zgornje terase reke Save. Gledano iz središča Medvod, naj oba objekta z medsebojno povezavo ustvarjata vtis prostorske krivulje.
(3) Pokriti vkopi se izvedejo s kakovostno oblikovanimi portali.
(4) Na območju cerkve sv. Nikolaja se oblikovanje protihrupnega ukrepa podrobneje obdela v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja tako, da se posebna pozornost nameni vizualni izpostavitvi cerkve v prostoru, protihrupna ograja pa se prilagodi obstoječi ureditvi okolice cerkve. Na ježi na območju Zg. Vižmarij se protihrupne ograje TPO25a, TPO25b, TPO26 oblikujejo glede na izrabo (razporeditev objektov in funkcionalnega zemljišča) in glede na obliko posamezne gradbene parcele (potek meje v odvisnosti od orientacije stavbe), glede na to se določi tudi transparentnost ograje (v celoti ali delna). Protihrupna ograja APO6 se na odseku mimo stavbe na parceli št. 296/4, k. o. Medvode, oblikuje tako, da bo čim bolj zagotovljena osončenost objekta ter hkrati preprečena vidna izpostavljenost objekta in njegove okolice s ceste.
(5) Oporni in podporni zidovi se strukturirajo ali obložijo s kamnito oblogo iz avtohtonega materiala. Potrebno zavarovanje brežin vodotokov se prav tako izvede s kamnito oblogo iz avtohtonega materiala.
(6) Varovalne in protihrupne ograje se umestijo tako, da ne poudarjajo cestnega telesa ob pogledu iz okolice. Varovalne ograje se izvedejo z žičnim pletivom.
(7) Varnostne ograje se izvedejo s kovinskim materialom. V kombinaciji s protihrupnimi ograjami in ob podporah nadvozov se izjemoma izvedejo iz betona ali kakšnega drugega materiala.
(8) Vsa cestna oprema se oblikuje z enotnimi elementi.
(9) Arhitekturne rešitve za prostorske ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom, se določijo v načrtu arhitekture projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
16. člen
(pogoji za oblikovanje obcestnega prostora in zasaditev)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za prostorske ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom, mora vključevati načrt krajinske arhitekture, ki mora vsebovati oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa ter rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenitvijo prostih površin v obcestnem prostoru.
(2) Oblikovanje reliefa se prilagodi reliefnim značilnostim okoliškega prostora. Vkopne in nasipne brežine se oblikujejo zložno. Med novimi reliefnimi oblikami in obstoječim terenom ne sme biti ostrih stikov. Priključni nasipi – stožci mostov čez Savo se oblikujejo mehko z zveznim prehodom s cestnega telesa na most. Vkopne brežine trase vzhodno od pokritega vkopa Tacenska in nasipne brežine pokritega vkopa Tacenska se oblikujejo z mehkejšim oblikovanjem brežin tako, da se čim bolje vključijo v okoliški teren. Območje nad pokritim vkopom Tacenska zahodno od Tacenske ceste se oblikuje tako, da deluje kot del zelene vzpetine.
(3) Krajinska ureditev mora povzemati obstoječi vzorec vegetacijskih prvin. Zasaditve se smiselno navezujejo na naravno zaledje. Za zasaditev se uporabijo avtohtone rastlinske vrste, ki uspevajo v novih mikroreliefnih, mikroklimatskih in vodnih razmerah.
(4) Višja drevesa se zaradi optičnega vodenja točkovno zasadijo v krožiščih in križiščih, kot drevored pa vzdolž odseka 1 med km 3 + 560 in km 3 + 840 (južna stran), med km 4 + 280 in km 4 + 480 (južna stran), med km 7 + 480 in km 7 + 760 (severna stran) odseka 1 ter med km 0 + 120 in km 0 + 600 (severna stran) in med km 2 + 800 in km 3 + 040 (južna stran) odseka 2.
(5) Protihrupni nasipi in netransparentne protihrupne ograje se obsadijo z drevesnogrmovnimi živicami. Živice se oblikuje iz raznovrstnih rastlin, tako da so višinsko in tlorisno rahlo razgibane v prostoru. Kadar prostor tega ne dopušča, se ograje zasadijo z vzpenjalkami. Z njimi se zasadijo tudi podporni in oporni zidovi.
(6) Okolica območja zadrževalnika Z1 na območju opuščenega peskokopa Jeprca se sanira, zasuje in zravna z okoliškim terenom ter zasadi.
(7) Novonastali gozdni rob med km 1 + 160 in km 1 + 440 in med km 4 + 880 in km 5 + 120 vzdolž odseka 1 se sanira z zasaditvijo drevnine s široko ekološko amplitudo.
(8) Na prečkanjih Save ob Mavelščici in Mlinščici ter na drugih območjih posegov v obvodne površine se te zasadijo z obvodno vegetacijo.
(9) Kot vidna zaščita se intenzivno zasadi pas med km 0 + 240 in km 0 + 360, med km 0 + 480 in km 0 + 720 ter med km 0 + 880 in km 1 + 160 vzdolž odseka 1.
(10) Brežine se zasadijo z grmovnicami in drevesi ali z nizkimi grmovnicami, da se ohrani pogled na krajino. Z nižjimi grmovnicami se zasadijo pasovi med navezovalno cesto ter vzporednimi cestami in potmi.
(11) Z nižjimi, pokrovnimi grmovnicami se obsadijo portali pokritih vkopov. Površine nad portali pokritih vkopov se zasadijo skladno z ureditvami na njih.
(12) Vsi odseki obstoječih cest in poti oziroma drugih območij, ki se po izvedbi prostorskih ureditev ne bodo več uporabljali, se uredijo s poravnavo terena in skladno z rabo sosednjih zemljišč (kmetijska zemljišča, funkcionalna zemljišča obstoječih stavb) ali pa se zasadijo oziroma renaturirajo.
(13) Drevesa se ne sadijo v koridorjih visokonapetostnih daljnovodov. Pri zasaditvah se upoštevajo poteki gospodarske javne infrastrukture in polja preglednosti cest.
17. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta, razen na registrirani kulturni dediščini, je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ter možna izvedba del, ki se štejejo za redna vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela.
(2) Za vse posege iz prejšnjega odstavka je potrebno predhodno pridobiti soglasje investitorja prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, če te še niso zgrajene, oziroma po končani gradnji soglasje njihovih upravljavcev.
18. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in uporaba zemljišč do izvedbe prostorske ureditve)
(1) Do izvedbe prostorskih ureditev oziroma posameznih etap, določenih v 41. členu te uredbe, so na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe, razen na registrirani kulturni dediščini, dopustni naslednji posegi:
– vzdrževanje, rekonstruiranje, odstranitev, dozidava in nadzidava obstoječih objektov, pri čemer se namembnost objektov ne spreminja, njihova velikost pa se lahko spremeni največ za 10% glede na obstoječe gabarite;
– vzdrževanje, zaščita, prestavljanje, obnavljanje, odstranitev, dograjevanje obstoječe gospodarske javne infrastrukture in povečanje njene zmogljivosti glede na prostorske in okoljske možnosti;
– kmetijske in gozdarske dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
(2) Za vse posege iz prejšnjega odstavka je potrebno predhodno pridobiti soglasje investitorja prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, če te še niso zgrajene, oziroma po končani gradnji soglasje njihovih upravljavcev.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE
19. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)
Skupni pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so:
– projektiranje in gradnja posameznih križanj, morebitnih prestavitev in zaščite gospodarske javne infrastrukture se izvedeta skladno s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega načrta, ter skladno z geološko-hidrološkimi pogoji območja;
– priključitve se izvedejo skladno s pogoji posameznih upravljavcev;
– trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur;
– pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem;
– gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra poteka usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve (npr. na območju pokritih vkopov začasne prestavitve), ki morajo biti skladne s programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture, izvedejo pa se tako, da jih je mogoče vključiti v končno etapo načrtovane ureditve;
– odstranijo se priključki na gospodarsko javno infrastrukturo objektov, ki se ne uporabljajo več.
20. člen
(železniška infrastruktura)
(1) Upošteva se načrtovani drugi tir železniške proge Ljubljana–Jesenice, ki bo potekal vzdolž obstoječega tira z odmikom 4,30 m proti vzhodu oziroma severu.
(2) Ukinejo se naslednji nivojski prehodi cest z železniško progo Ljubljana–Jesenice:
– nivojski prehod v Mednem v km 575 + 301 železniške proge po izvedbi podhoda Cirman in podvoza Medno;
– nivojski prehod pri žagi v km 576 + 659 železniške proge po izvedbi deviacije 1.1-11d dostopne poti do žage;
– nivojski prehod v Preski v km 577 + 425 železniške proge po izvedbi deviacije 1.1-11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno in deviacije 1.1-9: cesta Petrol–Preska.
21. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Odvodnjavanje se izvede kontrolirano z meteorno kanalizacijo, na koncu katere se zgradi vodotesen zadrževalni bazen, na njegovem iztoku pa koalescenčni lovilec olj.
(2) Izvede se odvodnjavanje z meteorno kanalizacijo vzdolž navezovalne ceste, deviacije 1.1-12: cesta Medno–Vikrče, deviacije 1.1-9: cesta Petrol–Preska in deviacije 1.1-5: cestna povezava med križiščem Medvode sever in deviacijo 1.1-6. Padavinska voda se prek vzdolžnih linijskih rešetk v kombinaciji z nizkim robnikom prek peskolovov vodi v meteorni kanal. Meteorna kanalizacija se steka v zadrževalne bazene, in sicer v štiri zemeljske zadrževalnike (Z1, Z4, Z7, Z8) in tri sedimentacijske betonske bazene (Z2, Z3, Z6). Izvede se tudi pet samostojnih koalescenčnih lovilcev olj z obtokom (Z5, Z10, Z11, Z12, Z13). Iztok zemeljskih zadrževalnikov Z4 in Z8, betonskih bazenov Z2, Z3 in Z6 ter koalescenčnega lovilca olj z obtoki Z5, Z12 in Z13 se izvede po cevni kanalizaciji v reko Savo. Iztok zemeljskega zadrževalnika Z1 se izvede preko ponikovalnice v podtalje, ki se uredi ob deviaciji 1.1-3 in izven vodovarstvenih območij. Iztok zemeljskega zadrževalnika Z7 se začasno uredi ob zadrževalniku in poteka preko ponikovalnice v podtalje. Po izgradnji kanalizacije za odvajanje padavinske odpadne vode, ki je skladno z občinskimi prostorskimi akti predvidena iz območja Novih Stanežič v Savo, se iztok iz zadrževalnika Z7 priključi nanjo. Iztok koalescenčnih lovilcev olj z obtokoma Z10 in Z11 se izvede v obcestni jarek obstoječe avtoceste A2 Ljubljana–Kranj.
(3) Črpališča se uredijo v km 5 + 960 odseka 1, km 1 + 115 in km 2 + 445 odseka 2 in v km 0 + 240 deviacije 1.1-9: cesta Petrol–Preska.
(4) Vsi objekti za odvodnjavanje se izvedejo vodotesno. Volumni zadrževalnih bazenov so takšni, da bodo v primeru razlitja zadržali celotno količino nevarne snovi. Pridobljen mora biti certifikat o ustreznosti kanalizacijskih cevi. Vodotesnost položene in zasute kanalizacije, folije pri zemeljskih bazenih ter vodotesnost izvedenih betonskih bazenov mora biti potrjena s strani za to pooblaščene inštitucije.
(5) Do zadrževalnih bazenov in samostojnih koalescenčnih lovilcev olj se uredi dovoz za motorna vozila z najbližje ceste. Območja zadrževalnih bazenov se ogradijo z žično ograjo z vstopnimi vrati.
(6) Pri ureditvi sistema odvajanja odpadnih voda se upoštevajo določila veljavne zakonodaje s področja emisij snovi pri odvajanju padavinskih vod z javnih cest in emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
22. člen
(javna razsvetljava in semaforizacija)
(1) Javna razsvetljava se izvede na območju vseh križišč, krožišč, izvennivojskih priključkov Jeprca, Stanežiče in Brod, mostov čez Savo in pokritih vkopov Na klancu in Tacenska. Za napajanje javne razsvetljave se izvedejo nova prižigališča.
(2) S semaforizacijo se opremijo ta križišča:
– križišče IOC Žeje,
– križišče Medvode sever,
– križišče Medvode center,
– križišče Petrol (pri Bojtu),
– križišče Preska,
– križišče Motel Medno,
– križišče Medno sever,
– križišče Medno jug,
– križišče priključek Stanežiče,
– križišče Tacenske in Miheličeve ceste.
(3) Semaforske naprave se postavijo v vsakem posameznem križišču poleg predvidene omare prižigališča javne razsvetljave. V semaforiziranih križiščih se izvede skupna kabelska kanalizacija z javno razsvetljavo. Zaradi sinhronizacije se izvede kabelska povezava med semaforskimi napravami križišč.
23. člen
(vodovod)
(1) Na obstoječem vodovodnem omrežju se izvedejo naslednji posegi:
– v km 1 + 232 odseka 1 zamenjava obstoječega vodovoda PVC 150 mm z izvedbo s cevovodom DUKTIL 150 mm v isti trasi in niveleti;
– med km 1 + 868 in km 1 + 964 odseka 1 prestavitev obstoječega vodovoda DUKTIL 100 mm v novo traso izven trase navezovalne ceste;
– prestavitev obstoječega vodovoda PVC 80 mm iz km 2 + 201 v novo traso v km 2 + 212 odseka 1 in njegova izvedba s cevovodom DUKTIL 80 mm;
– prestavitev obstoječega vodovoda PVC 150 mm iz km 2 + 202 v novo traso v km 2 + 211 odseka 1 in njegova izvedba s cevovodom DUKTIL 150 mm;
– na trasi deviacije 1.1-10 Medvode–Preska–navezovalna cesta in 1.1-10a javne poti JP751441 Žontarjeva ulica zamenjava obstoječega vodovodnega priključka PE 32 mm z izvedbo v zaščitni cevi pod voziščem v isti trasi ter zamenjava obstoječega vodovodnega priključka POC 50 mm z izvedbo v zaščitni cevi pod voziščem in izvedbo s cevovodom DUKTIL 150 v isti trasi;
– med km 4 + 892 in km 5 + 112 odseka 1 prestavitev obstoječega vodovoda v novo traso z izvedbo s cevovodom DUKTIL 100 mm;
– v km 5 + 846 odseka 1 s prečkanjem navezovalne ceste in prečkanjem deviacije 1.1-12: cesta Medno–Vikrče v km 0 + 340 zamenjava obstoječega vodovoda z izvedbo v isti trasi in niveleti;
– med km 6 + 318 in km 6 + 475 odseka 1 prestavitev obstoječega vodovoda v traso tik ob obstoječem v trasi deviacije 1.1-15 z izvedbo s cevovodom DUKTIL 100 mm;
– v km 1 + 141 odseka 2 prestavitev obstoječega vodovoda v traso ob rob Tacenske ceste nad pokritim vkopom v izvedbi DUKTIL 300 mm;
– v km 1 + 142 odseka 2 prestavitev obstoječega vodovoda v traso ob rob Tacenske ceste nad pokritim vkopom v izvedbi DUKTIL 110 mm.
(2) Upošteva se predvideno vodovodno omrežje.
24. člen
(infrastruktura odvajanja odpadnih vod)
(1) Na obstoječem omrežju kanalizacije za odvajanje odpadnih vod se izvedejo naslednji posegi:
– med km 1 + 920 in km 2 + 205 odseka 1 ter vzdolž severnega odseka deviacije 1.1-8 Medvode center prestavitev obstoječe fekalne kanalizacije v traso vzdolž deviacije in navezovalne ceste s prečkanjem navezovalne ceste v km 2 + 110 in izvedbo s cevovodom profila 40 cm;
– na odseku prečkanja deviacije 1.1-8: cesta Medvode (center) zaščita obstoječe fekalne kanalizacije profila 50 cm;
– med km 3 + 460 in km 3 + 695 odseka 1 prestavitev obstoječe fekalne kanalizacije v traso navezovalne ceste in s prečkanjem odseka 1 v km 3 + 660 z izvedbo s cevovodom profila 80 cm;
– na severnem kraku krožišča Preska ustrezna zaščita obstoječe fekalne kanalizacije profila 40 cm;
– med km 3 + 815 in km 3 + 990 odseka 1 prestavitev obstoječe fekalne kanalizacije izven zadrževalnika Z4 z izvedbo s cevovodom profila 80 cm;
– med km 4 + 272 in km 4 + 600 odseka 1 prestavitev obstoječe fekalne kanalizacije v traso, vzporedno z regulacijo Mlinščice, z izvedbo s cevovodom profila 80 cm;
– v km 4 + 480 odseka 1 prestavitev obstoječe fekalne kanalizacije v km 4 + 310 odseka 1 in v traso odseka deviacije 1.1-11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno med km 0 + 950 in km 1 + 115;
– v km 4 + 480 odseka 1 prestavitev obstoječe meteorne kanalizacije v km 4 + 320 odseka 1 in v traso odseka deviacije 1.1-11: Južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno med km 0 + 950 in km 1 + 120;
– med km 5 + 397 in km 5 + 643 odseka 1 prestavitev obstoječe fekalne in meteorne kanalizacije najprej v traso deviacije 1.1-13: cesta Medno in s prečkanjem odseka 1 v km 5 + 642 ter navezava na obstoječi kanal; fekalna kanalizacija se izvede s cevovodom profila 50 cm, meteorna pa s cevovodom profila 80 cm;
– v km 0 + 420 deviacije 1.1-12: cesta Medno–Vikrče ustrezna zaščita obstoječe fekalne kanalizacije profila 80 cm;
– v km 7 + 340 odseka 1 prestavitev obstoječe fekalne kanalizacije z izvedbo s cevovodom profila 40 cm v traso od območja gramoznice Stanežiče, preko navezovalne ceste, pod železniško progo in deviacijo 1.2-1 mestne ali krajevne ceste LK215855 (Medenska cesta) ter vzdolž nje do obstoječega kanala;
– med km 7 + 644 in km 7 + 820 odseka 1 prestavitev obstoječe fekalne kanalizacije izven cestišča s poševnim prečkanjem navezovalne ceste v km 7 + 705 z izvedbo s cevovodom profila 110 cm;
– v km 0 + 254 odseka 2 ustrezna zaščita obstoječe fekalne kanalizacije profila 100 cm;
– med km 0 + 475 in km 0 + 690 odseka 2 ustrezna zaščita obstoječe fekalne kanalizacije profila 80 cm;
– prestavitev obstoječe fekalne kanalizacije s profilom 110 cm vzdolž Tacenske ceste v traso izven pokritega vkopa v km 0 + 870 odseka 2;
– prestavitev obstoječe fekalne kanalizacije s profilom 110 cm v traso izven pokritega vkopa v km 1 + 293 odseka 2, na katerega se priključi prestavljena fekalna kanalizacija s profilom 30 cm obstoječih objektov ob Tacenski cesti južno od navezovalne ceste;
– v km 1 + 926 odseka 2 ustrezna zaščita obstoječe fekalne kanalizacije profila 100 cm;
– na območju priključnega kraka priključka Brod (vzhod) ustrezna zaščita obstoječe fekalne kanalizacije profila 100 cm;
– na odseku prečkanja deviacije 1.2-3a: priključitev Miheličeva cesta vzhod zaščita obstoječe fekalne kanalizacije profila 168/140 cm.
(2) Upošteva se predvideno omrežje za odvajanje odpadnih vod.
25. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Upošteva se predvidena rekonstrukcija 220 kV daljnovodov na napetostni nivo 400 kV.
(2) V km 2 + 650 odseka 1 se za daljnovod (v nadaljnjem besedilu: DV) 2 x 110 kV Kleče–Medvode in Kleče–Mavčiče–Okroglo II demontira obstoječi steber SM34 in se postavi nadomestni steber SM34A višine 15,5 m.
(3) Vzdolž odseka 1 med krožiščem Stanežiče in križiščem Metalka ter vzdolž odseka 2 med krožiščem Stanežiče in krožiščem Obvozna cesta se izvedejo kabelska kanalizacija za uvleko 110 kV kablov za priključek nove razdelilne transformatorske postaje Vižmarje v skupni dolžini 3 350 m in kabelska kanalizacija za uvleko 10 (20) kV kablov zaradi priklopa nove razdelilne transformatorske postaje Vižmarje ter širši razvod 10 (20) kV napajanja območja Broda in Stanežič.
(4) Če bodo v koridorju visokonapetostnih daljnovodov postavljene kovinske ograje, se izvedejo posebni ukrepi: izračun ali merjenje inducirane napetosti, izvedba zaščitnih ukrepov, električno in mehansko ojačanje izolacije na stebrih križnih razpetin.
(5) Na obstoječem srednjenapetostnem omrežju se izvedejo naslednji posegi ali ukrepi:
– v km 0 + 320 odseka 1 se 20 kV kablovod DV–TP Jeprca prestavi;
– v km 0 + 955 odseka 1 se 20 kV DV RP Zbilje–DV Škofja Loka–Medvode po preveritvi višine glede na niveleto ceste po potrebi višinsko korigira s postavitvijo novih stojnih mest stebrov;
– DV 2 x 35 kV DV Labore–Medvode, ki prečka odsek 1 v km 1 + 800, se skablira v dolžini 400 m, postavita se nova končna stebra;
– 2 x 20 kV kablovod Na Klancu–šola Svetje, ki prečka odsek 1 v km 1 + 900, se prestavi;
– v km 2 + 150 odseka 1 se 20 kV kablovoda RTP Medvode–RP Medvode in RTP Medvode–Donova prestavita in se vzankata v novo transformatorsko postajo, ki se postavi v km 2 + 065 odseka 1;
– v km 2 + 260 odseka 1 se 20 kV kablovoda RTP Medvode–TP Tesnilka in RTP Medvode–TP Donit Tesnit prestavita;
– v km 3 + 200 odseka 1 se DV čez Savo TP Verje Mlinar–TP Sora skablira (po mostu);
– v km 3 + 520 odseka 1 se 20 kV kablovod TP Gorenjska cesta –TP Sora prestavi;
– od km 4 + 160 odseka 1 do TP Motel Seničica se 20 kV kablovod prestavi;
– v km 6 + 760 odseka 1 se 20 kV kablovod iz TP Gramoznica Medno prestavi;
– v km 7 + 350 odseka 1 se 10 kV kablovod za TP Separacija Stanežiče prestavi;
– v trasi deviacije 1.2-1 mestne ali krajevne ceste LK215855 (Medenska cesta) se obstoječi 10 kV kablovod zaščiti;
– v km 1 + 160 odseka 2 se kablovoda ob Tacenski cesti prestavita, vanju se vzanka predvidena transformatorska postaja.
(6) Za oskrbo pokritih vkopov Na klancu in Tacenska z električno energijo se postavita transformatorski postaji v km 2 + 065 odseka 1 in v km 1 + 165 odseka 2 ter se vzankata v električno omrežje.
(7) Na obstoječem omrežju nizke napetosti (v nadaljnjem besedilu: NN) se izvedejo naslednji posegi ali ukrepi:
– prostozračni vod NN za napajanje objekta Zgornja Senica 25 ob priključku Jeprca zahod se kablira na celotni trasi;
– napajalni kabel NN iz TP Na Klancu za objekt Gorenjska cesta 50A v Medvodah se prestavi;
– napajalni kabel NN iz TP Gorenjska cesta za objekte na Žontarjevi ulici, ki prečka odsek 1 v km 3 + 680, se ustrezno zaščiti;
– v km 5 + 640 odseka 1 se zračni vod NN kablira v dolžini 47 m v isti trasi in se postavi nadomestni drog za nadaljevanje zračnega voda NN;
– med km 5 + 640 in 5 + 800 odseka 1 se zračni vod NN kablira;
– na odseku prečkanja podhoda za živali Stanežiče se na vsaki strani podhoda postavita nova drogova;
– v km 0 + 240 odseka 2 se zračni vod NN kablira.
(8) Za napajanje bazne postaje GSM-UMTS na novi lokaciji se izvede zemeljski kabel NN od transformatorske postaje Motel Seničica. Za napajanje semaforskih naprav in prižigališč javne razsvetljave se izvedejo zemeljski kabli NN, razen za prižigališče pri podhodu Cirman, ki se napaja po obstoječem prostozračnem vodu NN.
(9) Za vzpostavitev prekinjenega sistema ozemljitve hidroelektrarne Medvode se na območju med km 2 + 030 in km 2 + 250 odseka 1 prestavi ograja okoli območja hidroelektrarne, na zunanji strani ograje se položi ozemljitveni trak, ki se s sedmimi povezavami poveže na osnovni ozemljitveni sistem, pod navezovalno cesto pa se od ozemljitev ob ograji potegne vsaj pet trakov, ki se zaključijo minimalno 20 m od trase navezovalne ceste. Na vsaki strani cestnega telesa navezovalne ceste se vzdolžno položita ozemljitvena trakova, na katera se povežejo vsi kovinski elementi ceste. Obstoječa ozemljitev stebra SM1 110 kV daljnovoda Kleče–Medvode se povežeta z obstoječim ozemljitvenim sistemom hidroelektrarne Medvode.
26. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na obstoječem prenosnem plinovodnem omrežju se izvedejo naslednji posegi:
1. prestavitev ali zaščita posameznih odsekov prenosnega plinovoda 10100 premera DN 200 mm s tlakom 12 barov na teh območjih:
– med km 0 + 370 in km 0 + 235 deviacije 1.1-9: cesta Petrol–Preska prestavitev plinovoda ob zahodno stran deviacije;
– med km 3 + 560 in km 3 + 660 odseka 1 prestavitev plinovoda v traso, ki pravokotno prečka odsek 1 v km 3 + 618;
– na odseku prečkanja deviacije 1.1-10 odseka regionalne ceste R1-211 ustrezna zaščita plinovoda;
– med km 3 + 690 in km 3 + 975 odseka 1 prestavitev plinovoda izven območja zadrževalnika Z4;
– med km 4 + 208 in km 4 + 600 odseka 1 prestavitev plinovoda v traso, vzporedno z regulacijo potoka Mlinščica;
– v km 0 + 400 deviacije 1.1-12: cesta Medno–Vikrče ustrezna zaščita plinovoda;
– na območju priključitve deviacije 1.2-1 mestne ali krajevne ceste LK215855 (Medenska cesta) na obstoječo pot ustrezna zaščita plinovoda;
– na odseku prečkanja deviacije 1.2-1c: poljska pot V Kladeh ustrezna zaščita plinovoda;
– na območju pokritega vkopa Tacenska prestavitev plinovoda v traso izven pokritega vkopa in v traso dostopne ceste do prestavljene plinske regulacijske postaje Tacenska;
– med km 2 + 660 in km 3 + 070 odseka 2 prestavitev plinovoda;
– na odseku prečkanja deviacije 1.2-6c poljska pot in dostopna pot do zadrževalnika ustrezna zaščita plinovoda tik ob zadrževalniku;
2. zaščita odseka prenosnega plinovoda Ljubljana–Šempeter pri Novi Gorci z oznako M3A iz jeklene cevi DN 500 z delovnim tlakom 60 barov v km 2 + 620 odseka 2 in morebitna potrebna dodatna zaščita v km 0 + 280 deviacije 1.2-6 lokalne ceste LC213302 Obvozna cesta.
(2) Na obstoječem distribucijskem plinovodnem omrežju se izvedejo naslednji posegi:
1. prestavitev plinovodov S3040 in S3041 na območju pokritega vkopa Na klancu izven območja pokritega vkopa;
2. zamenjava plinovodov S3046 in S3047 PE110 z novima PE160 med km 1 + 920 in km 2 + 030;
3. začasna zaščita plinovoda S1900 med gradnjo mostu Medvode;
4. prestavitev plinovoda N36000 na območju pokritega vkopa »Tacenska« izven zunaj območja pokritega vkopa;
5. prestavitev plinske regulacijske postaje ob Tacenski cesti (v nadaljnjem besedilu: RP Tacenska) z vstopnim tlakom 12 barov in izstopnim tlakom 1 bar in 0,1 bara iz km 1 + 160 v km 1 + 220 odseka 2. RP Tacenska se ogradi, do nje se uredi dovozna pot s Tacenske ceste z obračališčem pred postajo;
6. skupaj s prestavitvijo RP Tacenska se prestavijo naslednji plinovodi, ki v km 1 + 140 prečkajo odsek 2:
– plinovod N36000 PE 225 s tlakom 0,1 bara,
– plinovod N36100 PE 225 s tlakom 0,1 bara,
– plinovod S1900 PE 225 s tlakom 1 bar,
– plinovodni priključek PE32 stanovanjske stavbe ob deviaciji 1.2-2a: dostopna pot do MRP Tacenska.
(3) Upošteva se predvideno distribucijsko in prenosno plinovodno omrežje.
27. člen
(omrežje zvez)
(1) Vzdolž navezovalne ceste in deviacij se izvede telekomunikacijska kabelska kanalizacija iz 2 x PEHD 2 x 50/42 cevi v skupni dolžini približno 19 800 m, čemur se ustrezno prilagodijo obstoječi telekomunikacijski vodi.
(2) Prestavijo oziroma zaščitijo se naslednji odseki omrežja kabelske televizije:
– med km 1 + 560 in km 1 + 920 odseka 1 se prestavita optični kabel operaterja kabelske televizije in koaksialni kabel krajevnega omrežja;
– v km 2 + 230 odseka 1 se prestavi koaksialni kabel krajevnega omrežja;
– med km 3 + 170 in km 3 + 210 odseka 1 se prestavi koaksialni kabel krajevnega omrežja;
– v krožišču Preska se prestavi koaksialni kabel krajevnega omrežja;
– vzdolž deviacije 1.1-11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno se na več odsekih prestavi koaksialni kabel krajevnega omrežja;
– na severnem odseku deviacije 1.1-13: cesta Medno se prestavi koaksialni kabel krajevnega omrežja;
– med križiščem Medno sever in krožiščem Stanežiče se prestavi oziroma opusti več odcepov omrežja kabelske televizije.
(3) Bazna postaja GSM/UMTS, ki je v km 5 + 205 odseka 1, se prestavi v zelenico v km 5 + 065 odseka 1.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
28. člen
(določitev parcel)
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcelacije s priloženimi tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo, kot je razvidno v grafičnem delu državnega prostorskega načrta na listih št. lista 3.1, 3.2., 3.3., 3.4. in 3.5., na katerih so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
29. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.
(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin investitor na celotnem območju državnega prostorskega načrta, na katerem ni registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi izvedbo:
– predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala in
– drugih ukrepov varstva, določenih na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka investitor na območju državnega prostorskega načrta, na katerem načrtovane ureditve segajo na območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za vrednotenje arheološkega potenciala.
(4) Pred začetkom del investitor zagotovi izvedbo morebitnih zaščitnih izkopavanj odkritih najdišč s poizkopavalno obdelavo gradiva oziroma arhiva najdišča oziroma druge ukrepe varstva, določene na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav, med izvedbo pa stalni arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Deli arheološke dediščine, najdeni med izvedbo posegov v prostor, naj ostanejo, če je le mogoče, kjer so.
(5) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na najmanjšo možno površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo del ugotovi lokacijo pomembne arheološke dediščine, se rešitve prilagodijo tako, da dediščina ne bo ogrožena.
(6) Na območjih prečkanja reke Save se izvede podvodni pregled struge.
(7) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(8) Do objekta nepremične kulturne dediščine Stanežič – Spomenik padlim borcem NOB in žrtvam vojne (EŠD 5706) se zagotovi peš dostop.
(9) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
30. člen
(ohranjanje narave)
(1) Za utrditev brežin na območju premostitvenih objektov se uporabi naravni material, sanacija brežin se izvede z zasaditvijo avtohtone vegetacije. Pri urejanju vodotokov se biotop ohranja. Dno struge se ne spreminja.
(2) Regulacije vodotokov se izvedejo sonaravno in razgibano. Gradbena dela, ki posegajo v Savo, se opravijo med avgustom in februarjem oziroma izven intenzivnega drstitvenega obdobja prisotnih ribjih vrst. Gradbena dela na potoku Mavelščica se opravijo med julijem in septembrom. Mlinščica se uredi tako, da se omogoči migracija rib iz Save v potok Mavelščica.
(3) Intenzivna gradbena dela, ki prekomerno obremenjujejo okolico zaradi hrupa, naj se ne opravljajo od začetka marca do konca junija, to je med gnezdenjem ptic.
(4) Če ni drugih prostorskih možnosti zunaj naravne vrednote, se gradi tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje in da se njena vidna podoba čim manj spremeni. V obrežno vegetacijo se posega s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem, zasajanjem, tako da se bistveno ne spremenijo fizikalne lastnosti obrežja. Prod, pesek in mivka se z obrežja, prodišč in dna struge odvzemajo v količini in tako, da se ne spremenijo funkcionalne in vidne lastnosti naravne vrednote ter življenjske razmere in dinamika spreminjanja habitatov na vodotoku.
(5) Konstrukcija mostu se oblikuje tako, da se preprečijo naleti ptic.
(6) Uredita se prehoda za divjad:
– v sklopu mostu Mavelščica, ki se izvede kot odprt okvir svetle razpetine 15,0 m in širine 22,6 ter višine prostega profila 4,5 m, se zagotovi prehod ob potoku, pas v širini vsaj 5 m se ne asfaltira, ampak se pokrije z zemljino;
– kot samostojni objekt v km 6 + 410 odseka 1 podhod za živali Stanežiče, ki se izvede kot odprt okvir svetle širine 10,0 m in dolžine 55,6 m ter višine najmanj 3 m. Pas v širini najmanj 3 m se ne asfaltira, ampak se pokrije z zemljino. Med železniško progo in navezovalno cesto se izvede svetlobni jašek širine 3 m.
(7) Varovalne ograje za preprečitev naletov divjadi na cestišče se namestijo na naslednjih mestih odseka 1:
– ob vzhodni strani med km 0 + 480 in km 0 + 750 oziroma med protihrupnima ograjama in med km 0 + 850 in km 1 + 280, z ograjo se omeji tudi priključek v križišče IOC Žeje;
– ob zahodni strani vzdolž priključka Jeprca zahod pa vse do km 0 + 800 in med km 0 + 840 in km 1 + 560 na zahodni strani ceste, z ograjo se omeji tudi priključek v križišče IOC Žeje;
– ob vzhodni strani med km 3 + 880 in km 4 + 240 ter med km 4 + 280 in km 4 + 620;
– ob zahodni strani med km 3 + 880 in km 4 + 240 ter med km 4 + 600 in km 5 + 000;
– ob vzhodni strani med km 6 + 320 in km 6 + 480 s prekinitvijo na podhodu za živali Stanežiče.
(8) S spremljanjem prehajanja divjadi čez navezovalno cesto po gradnji se ugotovi, ali bodo vzdolž navezovalne ceste potrebni dodatni ukrepi za preprečevanje prehajanja živali.
(9) Uredijo se naslednji prehodi za dvoživke:
– v km 4 + 040 odseka 1 se izvede cevni prepust premera 150 cm in dolžine 41 m, katerega dno se pokrije z zemljino;
– v sklopu mostu Mavelščica in podhoda za divjad Stanežiče;
– v sklopu prepusta potoka Mlinščica premera 120 cm v km 4 + 320 odseka 1;
– v km 5 + 170 odseka 1 se izvede cevni prepust premera 150 cm in dolžine 50 m, katerega dno se pokrije z zemljino.
(10) Usmerjevalne ograje za dvoživke se postavijo v obe smeri prehodov za dvoživke. Izvedejo se z gostim prepletom 1 cm x 1 cm in višine vsaj 60 cm, pri umestitvi v nasip pa z betonskimi elementi višine vsaj 60 cm in z zavihanim robom.
(11) Varovalne ograje za dvoživke se uredijo v sklopu varovalnih ograj za divjad iz tretje, četrte in pete alinee sedmega odstavka tega člena, tako da se spodnji del ograje v celotni dolžini izvede z gostim prepletom 1 cm x 1 cm in v višini 60 cm.
(12) Postavitev varovalnih ograj za divjad in dvoživke se prilagaja cestnim objektom, stavbam in poteku protihrupnih ograj in nasipov, opornih in podpornih zidov ter drugih ograj.
(13) Ob najdbi mineralov ali fosilov mora najditelj najdbo prijaviti ministrstvu, pristojnemu za ohranjanje narave. Vsak, ki odkrije del narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame, ali del jame mora o tem obvestiti Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Po predhodnem dogovoru z organizacijo, pristojno za ohranjanje narave, se omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot.
(14) O začetku gradnje na območju vodotokov se obvesti Ribiška družina Medvode vsaj 14 dni pred začetkom gradnje. Z njihovimi predstavniki se opravi pregled lokacij. Po potrebi se izvedeta intervencijski izlov rib in njihova preselitev.
(15) Uporabijo se popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe.
31. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)
(1) Investitor prostorskih ureditev je dolžan ob pripravi projektne dokumentacije pridobiti natančne podatke o površinah kmetijskih zemljišč, potrebnih za gradnjo načrtovanih prostorskih ureditev, in lastnikom kmetijskih zemljišč, ki so potrebna za gradnjo načrtovanih prostorskih ureditev, zagotoviti nadomestna kmetijska zemljišča oziroma ustrezna denarna nadomestila.
(2) Zagotovi se minimalno poseganje v kmetijska zemljišča izven načrtovanih ukrepov. Prepovedano je vsako zasipavanje kmetijskih zemljišč in odlaganje materiala izven za ta namen določenih območij.
(3) Pri odrivih zemlje se zagotovi, da se humusna plast skrbno odgrne in deponira na lokaciji posega, ločeno od ostalega materiala, ter se takoj po končani gradnji uporabi za sanacijo degradiranih ali drugih kmetijskih zemljišč.
(4) Zagotovijo se dostopi do kmetijskih zemljišč v času gradnje in po njej. Prepreči se nekontrolirane prevoze po kmetijskih zemljiščih. Vse poljske poti, ki bodo zaradi gradnje poškodovane, se po gradnji obnovijo.
(5) Kmetijska zemljišča, na katera se posega le med gradnjo, se po končani gradnji vrne v prvotno stanje, če pa to ni izvedljivo, se plača odškodnina v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
32. člen
(urejanje gozda)
(1) Sečnja v gozdu se ne izvaja od začetka marca do konca junija, to je med gnezdenjem ptic.
(2) Sečnja drevja in spravilo lesnih sortimentov se opravita na podlagi označitve drevja za posek, ki jo opravi pooblaščeni delavec pristojne enote zavoda, pristojnega za gozdove.
(3) Med gradnjo se zagotovi dostop do gozdnih zemljišč. Med obratovanjem se omogočita gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot do zdaj.
(4) Način sanacije gozda oziroma gozdnega roba predpiše pristojna organizacijska enota Zavoda za gozdove Slovenije.
33. člen
(požarna varnost)
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati.
34. člen
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)
(1) Ob morebitnih nezgodah med gradnjo, prometnih nesrečah med obratovanjem ali razlitju večjih količin goriva, olja in drugih škodljivih tekočin in materiala se z ukrepi prepreči izlitje nevarnih snovi v vodotoke, podzemno vodo in na kmetijska zemljišča ter se takoj obvesti najbližji center za obveščanje, policija ali gasilska enota. Ravna se skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemljina se takoj odstrani in odda pooblaščeni organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se odpravi.
(2) Med gradnjo se na gradbiščih zagotovijo ustrezno opremljena mesta za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki ob morebitnem razlitju, razsutju ali drugi nezgodi omogoči zajem teh snovi in prepreči iztok v tla, poleg tega pa se ta skladiščni prostor zaščiti pred atmosferskimi vplivi, prepreči pa se tudi dostop nepooblaščenim osebam. Za skladiščenje nevarnih snovi oziroma kemikalij se uporablja originalna embalaža.
(3) Pri gradnji se smejo uporabljati le tehnično brezhibna vozila, gradbeni stroji in naprave, ki se opremijo z nevtralizacijskim sredstvom. Ti stroji in vozila se mora redno vzdrževati zunaj gradbišč v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah. Redno se preverja puščanje motornega olja, maziv ipd.
35. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla ter odstranjevanje krovnih plasti in peščeno-prodnega zasipa naj se izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.
(2) Material, ki se uporabi za gradnjo nasipov, mora biti inerten.
36. člen
(varstvo voda)
(1) Zagotovijo se zaščitni ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim, poplavno varnost območja, predvidene objekte in okolje. Premostitve vodotokov se izvedejo tako, da svetla odprtina mostu omogoča prevodnost stoletnih visokih vod z varnostno višino najmanj 50 cm nad koto gladine pretoka stoletnih visokih vod, pri tem se upoštevajo pretok stoletnih visokih vod in zajezitve bodočih hidroelektrarn Medno oziroma Vikrče in Tacen ter predviden dvig gladine vode.
(2) Nožice nasipov, ki so pod vplivom poplavnih vod, se protierozijsko zaščitijo.
(3) Obstoječa stabilnost brežin vodotokov se ne sme poslabšati.
(4) Kadar bodo padavinske vode speljane v vodotok, iztočni objekt ne sme segati v pretočni profil vodotoka in se izpelje v naklonu brežine (z vgrajeno povratno zaklopko). Kota dna iztoka je na spodnjem delu brežine. Na območju izpusta se struga vodotoka protierozijsko zaščiti.
(5) Temeljenje se izvede tako, da je most varen v vseh hidroloških pogojih. Na območju mostov se izvede obrežno in talno zavarovanje, ki se dimenzionira glede na vlečne sile v strugi. Navezava na obstoječe brežine naj bo postopna, brez lokalnih zožitev in razširitev. Po potrebi se tam, kjer se obrežno zavarovanje konča, dno struge stabilizira s talnimi pragovi. Prepeči se odlaganje materiala v cevnem prepustu.
(6) Med gradnjo se ne posega v strugo z materialom, ki vsebuje nevarne spojine. Betoniranje v vodotoku ni dovoljeno. Prepreči se izlitje apna ali cementa v vodo. Prepreči se neprekinjena kalnost.
(7) Na območju državnega prostorskega načrta in območjih gradbišč se vsa začasna skladišča in pretakališča goriva, olja in maziv ter drugih nevarnih snovi zaščitijo pred možnostjo izlitja v vodotoke in podzemno vodo (neprepustna površina cestišča z robnikom, zbiranje v čistilno napravo (lovilci olj)).
(8) Na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju, razen na ožjem vodovarstvenem podobmočju IIB, so skladišča in pretakališča goriva prepovedana. Na ožjem vodovarstvenem podobmočju IIB in širšem vodovarstvenem območju so dovoljeni nadzemni dvostenski rezervoarji z lovilno posodo v velikosti največ 50 m3.
(9) Ponikanje padavinskih vod na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju, razen ožjega vodovarstvenega podobmočja IIB, ni dovoljeno, ponikanje na ožjem vodovarstvenem podobmočju IIB in širšem vodovarstvenem območju je dovoljeno preko lovilcev olj, in sicer pod pogojem da so za gradnjo preverjeni vplivi na vodni režim vodnega telesa v postopku pridobivanja vodnega soglasja k projektnim rešitvam projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje nivoja v zadnjih desetih letih. Pri izvedbi ni dovoljeno poseči v podzemno vodo.
(10) Za zagotovitev delnega in začasnega zadrževanja padavinske vode in s tem zmanjšanja prehitrega odtoka v odvodnik, zadrževanja razlitih olj ter usedanja nesnage se izvedejo posebni objekti na koncu obcestnih jarkov oziroma cestne drenaže pred iztokom v okolje oziroma odvodnik.
(11) Na ožjih vodovarstvenih območjih so bankine in ločilni pas neprepustni, bankini pa sta s 4% nagibom nagnjeni proti vozišču.
(12) Brežine in dno vseh zemeljskih zadrževalnikov se izvedejo s tesnilno oblogo.
(13) Na ožjih vodovarstvenih območjih se zaradi varovanja podzemne vode vzdolž navezovalne ceste in ob krakih priključka Brod postavi obojestranska varnostna ograja.
(14) Na vodovarstvenih območjih se izkopi na gradbišču izvedejo tako, da je dno izkopa najmanj 2 m nad gladino podzemne vode.
(15) Na območjih prečkanja vodovarstvenih območij se med gradnjo izvedejo naslednji ukrepi:
– hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevarne in škodljive snovi po cesti na ožjem in širšem vodovarstvenem območju, se omeji na 40 km/h;
– gorivo za gradbene stroje se dovaža sproti in po potrebi;
– oskrba gradbenih strojev na območju gradbišča ni dovoljena na vodovarstvenih območjih, razen na ožjem vodovarstvenem podobmočju IIB in širšem vodovarstvenem območju, kjer pa lahko poteka le na utrjenih, asfaltiranih površinah, opremljenih z lovilci olj, odtoki pa so speljani v javno kanalizacijo. Za oskrbo strojev na vodovarstvenem območju IIB je potrebno vodno soglasje;
– sanitarije na gradbišču, razen kemičnih stranišč ali sanitarij z odtokom v kanalizacijo, niso dovoljene;
– izvajalci, nadzorno osebje, delavci in vsi, ki prihajajo na območje gradnje in se zadržujejo na njem, se seznanijo z ukrepi varstva podzemne vode;
– za material, ki se bo vgrajeval v zemeljske nasipe in tampone, se opravijo ustrezne fizikalno-kemijske analize, iz katerih je razvidno, da ne vsebuje škodljivih snovi, ki bi se lahko pozneje izluževale iz njega in onesnaževale podzemno vodo.
(16) Izdela se analiza tveganja za gradnjo na podlagi projekta za izvedbo.
(17) Na osnovi rezultatov analize tveganja se izdela načrt zaščite podzemne vode med gradnjo s postopki in ukrepi za posamezne nepredvidene dogodke in nesreče, ki jih je treba izvesti, da se podzemna voda ne onesnaži.
(18) Na vodovarstvenem območju se vzpostavita nadzor nad potekom prometa in alarmni sistem, ki ob prometni nesreči ali razsutju nevarnega tovora omogoča čim hitrejše ukrepanje za preprečitev onesnaženja podzemne vode. Sistem se poveže z upravljavcem vodarne Šentvid in vodarne Svetje, da se ob nesreči lahko vzpostavi ustrezen sistem črpanja podzemne vode.
(19) Izdela se program postopkov in ukrepov, ki se izvajajo ob prometni nesreči, razsutju nevarnega tovora ali nepravilnosti pri vzdrževanju ceste in delovanju čistilnih naprav, da se podzemna voda ne bi onesnažila. Redno se opravljata pregled in čiščenje lovilcev olj ter vodi dnevnik obratovanja.
(20) Plevel na obcestnih površinah na vodovarstvenem območju se sme zatirati le s pesticidi, ki jih je dovoljeno uporabljati na vodovarstvenih območjih. Sredstva za preprečevanje zmrzali se uporabljajo nadzorovano in v količinah, ki so še učinkovite, vendar ne povzročajo čezmernih emisij v podzemno vodo.
(21) O začetku gradnje se obvesti izvajalec javne službe urejanja voda.
37. člen
(varstvo zraka)
(1) Gradnja s težkimi stroji se izvaja v suhem vremenu. Med gradnjo se preprečujeta nekontroliran raznos materiala z gradbišča ter prašenje z odkritih delov trase, prometnih in manipulativnih površin, odlagališč materiala in gradbišč. Ob suhem in vetrovnem vremenu se zagotovi redno vlaženje odkritih delov cestišča. Pri prevozu po javnih prometnih površinah se sipki tovori prekrivajo in se zagotovi čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne prometne površine.
(2) Če se prevozna sredstva in delovne naprave za daljši čas ustavijo, se motor ugasne.
38. člen
(varstvo pred prekomernim hrupom)
(1) Med gradnjo se uporabljajo delovne naprave in stroji, izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo emisijske norme za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem.
(2) Izvedejo se neabsorpcijske (v nadaljnjem besedilu: PO), absorpcijske (v nadaljnjem besedilu: APO), obojestransko absorpcijske (v nadaljnjem besedilu: OAPO), absorpcijske z zunanje strani (v nadaljnjem besedilu: ZAPO) in transparentne (v nadaljnjem besedilu: TPO) protihrupne ograje ter protihrupni nasipi (v nadaljnjem besedilu: PN):
1. območje odseka 1 Jeprca–Stanežiče:
– PO1: višine od 2,0 m do 3,0 m med km 0 + 120 in km 0 + 237;
– PN + PO2: kombinacija protihrupnega nasipa višine 1,6 m in protihrupne ograje višine 1,4 m med km 0 + 230 in km 0 + 484;
– PN + PO3: kombinacija protihrupnega nasipa višine 1,6 m in protihrupne ograje višine 1,4 m med km 0 + 714 in km 0 + 844;
– PN + PO4: kombinacija protihrupnega nasipa višine 1,6 m in protihrupne ograje višine 1,4 m med km 1 + 275 in km 1 + 444;
– PO5: višine 2,0 m med km 1 + 435 in km 1 + 492;
– APO6: višine med 2,0 m in 3,5 m med km 1 + 600 in km 1 + 790;
– APO6a: višine 2,0 m med km 1 + 919 in km 1 + 974;
– APO7: višine 2,0 m med km 1 + 980 in km 2 + 120;
– APO8: višine med 2,0 m in 3,0 m med km 2 + 040 in km 2 + 210;
– APO9: višine 2,0 m med km 2 + 238 in km 2 + 241;
– TPO9: višine 2,0 m med km 2 + 241 in km 2 + 761;
– TPO10: višine med 2,0 m in 3,0 m med km 2 + 240 in km 2 + 680;
– TPO11: višine 2,0 m med km 2 + 680 in km 2 + 763;
– PN12a: višine 2,5 m med km 3 + 072 in km 3 + 175;
– PO12b: višine 2,5 m med km 3 + 160 in km 3 + 279;
– TPO13: višine 2,0 m med km 3 + 117 in km 3 + 318;
– PO13a: višine 2,0 m med km 0 + 007 in km 0 + 051 deviacije 1.1-9: cesta Petrol–Preska;
– PO13b: višine 2,0 m med km 0 + 056 in km 0 + 145 deviacije 1.1-11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno;
– TPO13c: v kombinaciji z varnostno ograjo višine 2,0 m med km 0 + 240 in km 0 + 305 deviacije 1.1-9: cesta Petrol–Preska;
– TPO14: višine 2,0 m med km 3 + 520 in km 3 + 840;
– ZAPO15: višine 3,0 m med km 4 + 280 in km 4 + 513;
– PO16: višine med 2,5 m in 3,0 m med km 1 + 020 deviacije 1.1-11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno in km 4 + 607 navezovalne ceste;
– PO16a: višine 2,0 m med km 0 + 748 in km 0 + 892 deviacije 1.1-11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno;
– APO17: višine 2,0 m med km 0 + 689 in km 0 + 800 deviacije 1.1-12: cesta Medno–Vikrče;
– APO18: višine 2,0 m med km 0 + 658 in km 0 + 760 deviacije 1.1-12: cesta Medno–Vikrče;
– OAPO19a: višine med 2,0 m in 4,0 m med km 5 + 075 in km 5 + 559;
– OAPO19b: višine med 3,0 m in 4,0 m med km 5 + 553 in km 5 + 696;
– PO20: višine med 3,0 m in 4,0 m med km 6 + 127 in km 6 + 376;
– TPO20: višine med 2,5 m in 3,5 m med km 6 + 376 in km 6 + 598;
– TPO21: rezerviranje prostora za postavitev transparentne protihrupne ograje med km 6 + 678 in km 7+ 182;
– TPO22: rezerviranje prostora za postavitev transparentne protihrupne ograje med km 7 + 155 in km 7 + 636;
– TPO23: višine 2,0 m med km 7 + 316 in km 7 + 614;
– TPO24: rezerviranje prostora za postavitev transparentne protihrupne ograje med km 7 + 619 in km 7 + 861;
2. območje odseka 2 Stanežiče–Brod:
– TPO25a: višine 2,0 m med km 0 + 180 in km 0 + 232;
– TPO25b: višine 2,0 m med km 0 + 250 in km 0 + 653;
– TPO26: višine 2,0 m med km 0 + 686 in km 1 + 038;
– PN27: višine 3,0 m med km 0 + 760 in km 1 + 040;
– PO28a in PO28b: višine 2,0 m ob zahodnem kraku križišča Tacenske in Miheličeve ceste;
– PO29a in PO29b: višine 2,0 m ob vzhodnem kraku križišča Tacenske in Miheličeve ceste.
(3) Preveritev izolativnosti fasadnih elementov in morebitna dodatna pasivna protihrupna zaščita se izvedeta pri naslednjih stavbah:
1. območje odseka 1 Jeprca–Stanežiče:
– Podreča 1 v km 0 + 182,
– Zbilje 1B v km 0 + 258,
– Zbilje 1 v km 0 + 339,
– Gorenjska cesta 50 v km 1 + 661,
– Donova cesta 6 v km 2 + 120,
– Donova cesta 2 v km 2 + 190,
– Verje 7D v km 2 + 553,
– Verje 4A v km 2 + 571,
– Verje 4 v km 2 + 590,
– Verje 3A v km 2 + 643,
– Škofjeloška cesta 8 v km 0 + 358 deviacije 1.1-9: cesta Petrol–Preska,
– Škofjeloška cesta 6 v km 0 + 030 deviacije 1.1-11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno,
– Verje 1 v km 3 + 240,
– Gorenjska cesta 10 v km 3 + 491,
– Škofjeloška cesta 2 in 4 v km 0 + 097 deviacije 1.1-11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno,
– Žontarjeva ulica 19 v km 3 + 608,
– Žontarjeva ulica 17 v km 3 + 628,
– Žontarjeva ulica 15 v km 3 + 642,
– Žontarjeva ulica 13 v km 3 + 664,
– Žontarjeva ulica 11 v km 3 + 678,
– Žontarjeva ulica 9 v km 3 + 697,
– Žontarjeva ulica 5 v km 3 + 714,
– Žontarjeva ulica 3 v km 3 + 734,
– Žontarjeva ulica 1 v km 3 + 835,
– Medno 54 v km 4 + 514,
– Medno 37 v km 5 + 195,
– Medno 1 v km 5 + 522,
– Medno 24 v km 5 + 619,
– Stanežiče 51 v km 6 + 317,
– Stanežiče 52 v km 6 + 342,
2. območje odseka 2 Stanežiče–Brod:
– Ulica 9. junija 16 v km 0 + 434,
– Medenska cesta 22 r v km 0 + 920,
– Medenska cesta 22 n v km 0 + 949,
3. območje križišča Tacenske in Miheličeve ceste:
– Tacenska cesta 75,
– Tacenska cesta brez številke,
– Tacenska cesta 71,
– Tacenska cesta 67,
– Tacenska cesta 60,
– Miheličeva cesta 2,
– Miheličeva cesta 4,
– Miheličeva cesta 6,
– Miheličeva cesta 8,
– Miheličeva cesta brez številke,
– Miheličeva cesta brez številke.
(4) V voziščno konstrukcijo navezovalne ceste in deviacije 1.1-12: cesta Medno–Vikrče se vgradi tihi asfalt DBM.
(5) Dilatacije na cestnih objektih se izvedejo kot tihe dilatacije.
(6) Izvede se absorpcijska obloga portalov pokritih vkopov Na klancu in Tacenska.
(7) Protihrupni ukrepi se dogradijo skladno s sprejetimi operativnimi programi varstva pred hrupom.
39. člen
(varstvo pred vibracijami)
Pred začetkom gradnje se evidentira stanje obstoječih izpostavljenih objektov ob trasi navezovalne ceste in ob transportnih poteh. Ob preseženi dovoljeni hitrosti vibracij, se izvedejo dodatni zaščitni ukrepi.
40. člen
(deponiranje materiala in ravnanje z odpadki)
(1) Skupna količina viškov materiala je približno 30 000 m3.
(2) Del viškov materiala se uporabi za izravnavo brežin nasipov območju izvennivojskih priključkov.
(3) Del viškov nenosilnega materiala se odloži na območju opuščenega peskokopa Jeprca predvidenega za sanacijo z občinskimi prostorskimi akti, vendar mora material zadostiti pogojem, navedenim v šesti alinei petnajstega odstavka 36. člena te uredbe.
(4) Začasne deponije med gradnjo so dovoljene le na območju državnega prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih območjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne dediščine, ne na ožjih vodovarstvenih območjih, ne na varovanih območjih ter ne na cevovodih in kablovodih gospodarske javne infrastrukture. Če nastajajo odpadne vode, se zagotovita njihovo zbiranje in odstranjevanje. Začasne deponije rodovitne zemlje se določijo pred gradnjo, njihove lokacije izbere pedolog na območju državnega prostorskega načrta.
(5) Z inertnim materialom, ki nastane zaradi odstranitve objektov in infrastrukture, se ravna skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
41. člen
(etapnost izvedbe)
Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, je mogoče izvajati v teh etapah, ki pomenijo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno:
– posamezni deli navezovalne ceste z ureditvijo obcestnega prostora, lahko tudi z ustrezno racionaliziranim normalnim prečnim profilom,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov,
– deviacije,
– objekti na trasi navezovalne ceste in deviacijah,
– drugi ukrepi in ureditve,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu z rezultati monitoringa.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
42. člen
(monitoring)
(1) Investitor zagotovi celostno izvajanje monitoringa med gradnjo in obratovanjem prostorskih ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje. Zavezanec za monitoring med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste.
(2) Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi drugim obstoječim državnim in lokalnim monitoringom kakovosti okolja ter uskladi z njimi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj toliko točk, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke monitoringa se zasnujejo tako, da omogočajo stalno pridobivanje podatkov. Stanje se spremlja v skladu s predpisi in usmeritvami, določenimi v poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa okolja so javni, investitor pa poskrbi za dostopnost podatkov.
(3) Izvaja se obratovalni monitoring podzemne vode v času gradnje in v času obratovanja. Monitoring se izvaja po programu obratovalnega monitoringa, ki ga pripravi strokovno usposobljena inštitucija. V mrežo monitoringa se vključijo že obstoječi objekti (piezometri ali vodnjaki) ter se po potrebi izvedejo še dodatne piezometrične vrtine.
(4) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih investitor izvede na območju državnega prostorskega načrta na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne krajinsko-arhitekturne ureditve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– spremembe rabe prostora in
– drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).
43. člen
(organizacija gradbišča in transportne poti)
(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta.
(2) Med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela podroben načrt gradbišča, vključno z lokacijami parkirišč in pretakališč ter s transportnimi potmi med gradnjo in morebitnimi lokacijami začasnih deponij, ki jih ne bi bilo mogoče urediti na območju državnega prostorskega načrta.
(3) Transportne poti potekajo po obstoječih javnih cestah. Če to ni možno, se izvedejo dodatne začasne transportne poti, ki potekajo izven varovanih območij, zanje pa se pridobi soglasje lastnikov zemljišča. Trase transportnih poti in mesta priključkov na gradbišče se izberejo tako, da se čim manj prizadenejo bivalno okolje, naravno okolje, kmetijska zemljišča in obstoječe ureditve. Transportne poti ne smejo prečkati objektov in območij kulturne dediščine. Med gradnjo se transportne poti uskladijo z lokalnimi skupnostmi.
(4) Čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, ureditve vodotokov, vanje se ne sme premakniti komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, na njih se tudi ne sme deponirati viškov materiala.
(5) Zavarovanje gradbišča se zagotovi tako, da se zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč. Med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih škodljivih snovi, oziroma se ob morebitni nezgodi zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(6) Po končanih delih se na območjih gradbišč in začasnih deponij vzpostavi prvotno stanje.
44. člen
(druge obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so tudi:
– med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se upravljavci gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra pozovejo k sočasnemu načrtovanju in izvedbi prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnih prostorskim načrtom, ter predvidenih ureditev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki so v njihovi pristojnosti;
– pred začetkom del se pravočasno obvestijo upravljavci gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, skupaj z njimi se evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi na območju objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove;
– zagotovi se nemotena komunalna, energetska in telekomunikacijska oskrba obstoječih objektov;
– zagotovijo ali nadomestijo se dostopi in dovozi do obstoječih objektov in zemljišč;
– promet med gradnjo se organizira tako, da ni zastojev;
– onesnaženje cest med gradnjo se prepreči oziroma se ceste sproti čistijo;
– za ceste, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti, se izvede posnetek ničelnega stanja, nato pa se ustrezno uredijo in protiprašno zaščitijo, morebitne poškodbe pa odpravijo in vzpostavi tako stanje, kot je bilo pred začetkom gradnje;
– infrastrukturni objekti, naprave in drugi objekti se med gradnjo ustrezno zaščitijo, po končani gradnji pa morebitne poškodbe odpravijo;
– pred začetkom gradnje na območju za obrambne potrebe se obvesti pristojni organ Ministrstva za obrambo in se z njim uskladijo vse nadaljnje aktivnosti;
– ob morebitni povzročitvi škode na ribah ali ribolovni vodi se dejanska škoda povrne ribiški organizaciji, ki upravlja ribolovno vodo;
– drevje se poseka po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo;
– pred začetkom gradnje se obvesti Zavod za gozdove Slovenije, KE Ljubljana, da drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni delavec;
– struga Mlinščice dolvodno od prečkanja plinovoda se očisti, morebitna erozijsko ogrožena mesta se zavarujejo z biotehničnimi ureditvami;
– pred začetkom gradbenih del investitor zagotovi naročilo za prevzem ali prevoz ter predelavo in odstranjevanje gradbenih in drugih odpadkov;
– v najkrajšem možnem času se odpravijo vse morebitne negativne posledice in poravna vsa škoda v prostoru, ki bi nastala zaradi gradnje in obratovanja prostorskih ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom.
45. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitor pripravi ustrezne razmejitve, preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem in poskrbi za primopredajo vseh odsekov cest, vodnih ureditev, gozdnih zemljišč, gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, ne bo prevzel v upravljanje, v upravljanje in vzdrževanje pa jih morajo prevzeti upravljavci.
46. člen
(nadzor)
Izvajanje te uredbe nadzira Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
47. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih, ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnost posegajo ta odstopanja.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
(občinski in državni prostorski akti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03, 32/04, 22/06 – popr., 22/08 – popr. in 33/10),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Škofja Loka od leta 1986 do leta 2000 (UVG 14/86 in 3/89, Uradni list RS, št. 47/93, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02 in 103/04) in srednjeročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (UVG 14/86, 11/87 in 3/89, Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02 in 103/4),
– Dolgoročni plan mesta in občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01, 91/01, 31/03, 132/04, 56/06, 48/08, 103/08 in 64/10) in srednjeročni družbeni plan Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990 za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89 in 20/89, ter Uradni list RS, št. 45/90, 2/92, 49/92, 37/96, 132/04, 56/06, 48/08, 103/08 in 64/10),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana-strateški del (Uradni list RS, št. 78/10),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana-izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika (Uradni list RS, št. 72/04, 68/05, 22/06 – popr., 22/08 – popr., 33/10),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 70/05, 103/05 – popr., 17/06 – popr.),
– Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije križišča Medvode Na klancu, cesta R1-211/212, km 1780 (Uradni list RS, št. 91/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89, ter Uradni list RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 48/96 (PUP za ŠP 9/5 Goričane), 88/98, 50/01, 50/01 (PUP za ŠP 9/5 Goričane), 31/03, 56/06, 67/06 – popr., 103/08 in 91/09),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89, ter Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 24/99, 31/03 56/06 – popr., 18/08 in 49/10),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje (Uradni list SRS, št. 39/88, ter Uradni list RS, št. 58/92, 23/97, 43/97, 69/98, 88/98, 31/03, 56/06, 18/08, 48/08 in 51/09),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca (Uradni list RS, št. 46/09).
(2) Z uveljavitvijo te uredbe na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe preneha veljati Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze (Uradni list RS, št. 72/02 in 70/07).
49. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-2/2011/1
Ljubljana, dne 10. februarja 2011
EVA 2010-2511-0125
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost