Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011

Kazalo

163. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2011, stran 529.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/49) in 18. ter 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 in 20/01) je Občinski svet Občine Tržič na 4. redni sej dne 19. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Tržič za leto 2011
1. člen
(vsebina odloka)
Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2011 (v nadaljevanju: proračun) se določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun Občine Tržič za leto 2011 se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |               |    V EUR|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|Skupina |Podskupina |A. BILANCA PRIHODKOV IN   | Proračun za|
|    |      |ODHODKOV           |  leto 2011|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |I. SKUPAJ PRIHODKI      | 15.566.616|
|    |      |(70+71+72+73+74)       |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   | 11.548.514|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|70   |*     |DAVČNI PRIHODKI       |  9.367.396|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |700    |Davki na dohodek in dobiček |  8.198.039|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |703    |Davki na premoženje     |   933.860|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |704    |Domači davki na blago in   |   235.497|
|    |      |storitve           |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |706    |Drugi davki         |      0|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|71   |*     |NEDAVČNI PRIHODKI      |  2.181.118|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |710    |Udeležba na dobičku in    |  1.947.408|
|    |      |dohodki od premoženja    |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |711    |Takse in pristojbine     |    5.000|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |712    |Denarne kazni        |   40.600|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |713    |Prihodki od prodaje blaga in |   19.130|
|    |      |storitev           |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |714    |Drugi nedavčni prihodki   |   168.980|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|72   |*     |KAPITALSKI PRIHODKI     |   880.323|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |720    |Prihodki od prodaje osnovnih |   402.417|
|    |      |sredstev           |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |721    |Prihodki od prodaje zalog  |      0|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |722    |Prihodki od prodaje zemljišč |   477.906|
|    |      |in nematerialnega premoženja |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|73   |*     |PREJETE DONACIJE       |    1.400|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |730    |Prejete donacije iz domačih |    1.400|
|    |      |virov            |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |731    |Prejete donacije iz tujine  |      0|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|74   |*     |TRANSFERNI PRIHODKI     |  3.136.379|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |740    |Transferni prihodki iz    |  1.821.930|
|    |      |drugih javnofinančnih    |      |
|    |      |institucij          |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |741    |Prejeta sredstva iz drž.   |  1.314.449|
|    |      |proračuna iz sredstev    |      |
|    |      |proračuna EU         |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |II. SKUPAJ ODHODKI      | 16.859.874|
|    |      |(40+41+42+43)        |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|40   |*     |TEKOČI ODHODKI        |  4.550.203|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |400    |Plače in drugi izdatki    |   785.919|
|    |      |zaposlenim          |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |401    |Prispevki delodajalcev za  |   123.851|
|    |      |socialno varnost       |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |402    |Izdatki za blago in storitve |  3.437.029|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |403    |Plačila domačih obresti   |   62.904|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |409    |Rezerve           |   140.500|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|41   |*     |TEKOČI TRANSFERI       |  4.364.460|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |410    |Subvencije          |   34.200|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |411    |Transferi posameznikom in  |  1.206.569|
|    |      |gospodinjstvom        |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |412    |Transferi neprofitnim    |   435.580|
|    |      |organizacijam in ustanovam  |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |413    |Drugi tekoči transferi    |  2.688.111|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |414    |Tekoči transferi v tujino  |      0|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|42   |*     |INVESTICIJSKI ODHODKI    |  7.366.771|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |420    |Nakup in gradnja osnovnih  |  7.366.771|
|    |      |sredstev           |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|43   |*     |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |   578.440|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |430    |Investicijski transferi   |      0|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |431    |Investicijski transferi   |   422.002|
|    |      |pravnim in f. osebam, ki   |      |
|    |      |niso prorač. uporab.     |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |432    |Investicijski transferi   |   156.438|
|    |      |proračunskim uporabnikom   |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  | –1.293.260|
|    |      |oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-  |      |
|    |      |II.)             |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV |      |
|    |      |IN NALOŽB          |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH  |      0|
|    |      |POSOJIL IN PRODAJA      |      |
|    |      |KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
|    |      |(750+751+752)        |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|75   |*     |PREJETA VRAČILA DANIH    |      0|
|    |      |POSOJIL           |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |750    |Prejeta vračila danih    |      0|
|    |      |posojil           |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |751    |Prodaja kapitalskih deležev |      0|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |752    |Kupnine iz naslova      |      0|
|    |      |privatizacije        |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |V. DANA POSOJILA IN     |      0|
|    |      |POVEČANJE KAPITALSKIH    |      |
|    |      |DELEŽEV (440+441+442)    |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|44   |*     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |      0|
|    |      |KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |440    |Dana posojila        |      0|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |441    |Povečanje kapitalskih    |      0|
|    |      |deležev in naložb      |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |442    |Poraba sredstev kupnin iz  |      0|
|    |      |naslova privatizacije    |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |VI. PREJETA MINUS DANA    |      0|
|    |      |POSOJILA IN SPREMEMBE    |      |
|    |      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |C. RAČUN FINANCIRANJA    |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |VII. ZADOLŽEVANJE (500)   |   700.000|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|50   |*     |ZADOLŽEVANJE         |   700.000|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |500    |Domače zadolževanje     |   700.000|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) |  1.141.452|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|55   |*     |ODPLAČILA DOLGA       |  1.141.452|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |550    |Odplačila domačega dolga   |  1.141.452|
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |IX. SPREMEMBA STANJA     | –1.734.712|
|    |      |SREDSTEV NA RAČUNU      |      |
|    |      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- |  –441.452|
|    |      |VIII.)            |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+
|    |      |XI. NETO FINANCIRANJE    |  1.293.260|
|    |      |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III)   |      |
+--------+-----------+-----------------------------+------------+

Predvideno stanje sredstev na računih konec
leta 2010                   1.750.000,00 EUR
Koriščenje sredstev, ki so ostala na računih,
v letu 2011                  1.734.712,00 EUR
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka. Načrt razvojnih programov je priloga k temu odloku.
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke (PP).
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko določi pristojne organe in strokovne službe, ki so nosilci porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
Pravni posli nad vrednostjo 2.000,00 EUR, ki jih sklepajo krajevne skupnosti z območja Občine Tržič, so veljavni le ob predhodnem pisnem soglasju župana Občine Tržič. Pri nabavi opreme, naročanju investicijsko projektne dokumentacije in naročanju investicijsko-vzdrževalnih del, je vedno potrebno predhodno pisno soglasje župana, ne glede na vrednost pravnih poslov, ki jih sklepajo krajevne skupnosti.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prejemki so, poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, prihodki od najemnin in odškodnine iz naslova zavarovanj in drugi prejemki, ki jih kot namenske prihodke in prejemke opredeljuje Zakon o izvrševanju proračuna. Namenski prihodki proračuna so tudi okoljske takse, vplačani prispevki občanov, namenjeni za sofinanciranje investicij, transferni prihodki za investicije, in prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti (samoprispevek in drugi prihodki). Namenski prihodki proračuna so tudi prihodki po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, in sicer sorazmerni del, ki pripada lokalni skupnosti.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki se krijejo z namenskimi prihodki in ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg teh izdatkov in proračun.
V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za novo odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem primeru prerazporeditev lahko preseže 15% sredstev na določeni postavki, ne glede na določila 10. člena tega odloka.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan (v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) oziroma od njega pooblaščena oseba lahko samostojno prerazporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in po potrebi odpira nove konte.
Župan (v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 15% sredstev. Pri izračunu zneska, ki se prerazporeja med dvema proračunskima postavkama s sklepom župana, se upošteva 15% od vrednosti večje proračunske postavke.
Župan o prerazporeditvah proračunskih sredstev poroča občinskemu svetu v petnajstih dneh po sprejemu sklepa.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 70% sredstev skupin odhodkov “42 – investicijski odhodki” in “43 – investicijski transferi”;
– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 30% sredstev skupin odhodkov “40 – tekoči odhodki” in “41 – tekoči transferi”.
Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na namenske prejemke in izdatke proračuna ter na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje posrednih in neposrednih uporabnikov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan (oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunske rezerve)
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo občine se najkasneje do konca tekočega koledarskega leta izloči 1,5% skupno doseženih davčnih prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi proračunske rezerve do višine 4.200 EUR, vendar samo enkrat za isti namen.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan do zneska 4.200,00 EUR za posamezni namen.
9. člen
(odpis dolgov)
Župan lahko na prošnjo dolžnika odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga.
Župan lahko do višine 0,5% skupnih prihodkov iz 2. člena tega odloka odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi iz naslova obveznih dajatev.
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Dolgoročno zadolževanje Občine Tržič v letu 2011 ni predvideno.
Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na način, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna katerih ustanoviteljica je občina in pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 200.000,00 evrov, in sicer na način in pod pogoji, ki jih določata Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tržič.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0002/2010-51
Tržič, dne 19. januarja 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost