Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011

Kazalo

157. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2011, stran 525.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 8. in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 2. redni seji dne 13. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ljubno za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ljubno za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni skupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV             |      |
|   |IN ODHODKOV                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  3.897.503|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |davčni prihodki              |  2.110.454|
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |nedavčni prihodki             |   224.387|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |kapitalski prihodki            |   36.573|
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |prejete donacije             |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |transferni prihodki            |  1.526.089|
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.897.503|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |tekoči odhodki              |  1.066.866|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |tekoči transferi             |   980.140|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |investicijski odhodki           |  1.901.917|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |investicijski transferi          |    8.580|
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |      0|
|   |ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|75  |prejeta vračila danih posojil       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|44  |dana posojila in povečanje kapitalskih  |      0|
|   |deležev                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –  |      |
|   |V.)                    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |zadolževanje               |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |odplačila dolga              |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|      0|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)   |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |      |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |9009 splošni sklad za drugo        |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi naslednji prihodki: prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), turistična taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja – odlaganje odpadkov.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se poveča obseg sredstev v proračunu.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posameznih področij proračunske porabe (v okviru dvomestnih področij proračunske porabe od 01 do 23).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navednih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz prehodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projetki se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Občinski proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZFJ.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 48.803 €.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Župan lahko odloča o porabi sredstev rezerv, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, do višine 48.803 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Oblikovana na podlagi 42. člena ZJF za leto 2011 v višini 15.000 €.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Župan lahko odloča o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije do višine 15.000 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko župan dolžniku do višine 125 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Ljubno za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine določene z zakonom.
Obseg poroštev občine za izpopolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ljubno, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eurov.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2011 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim osebam do skupne višine 0 eurov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 0 eurov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ljubno v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.
Št. 007-01/2011
Ljubno, dne 13. januarja 2011
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost