Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011

Kazalo

156. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija, stran 521.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 2. izredni seji dne 19. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Litija (v nadaljevanju: Program opremljanja), izdelanem januarja 2011, ki je na vpogled na sedežu občine.
(3) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu z občinskim prostorskim načrtom in ki se bodo prvič opremljali bodisi s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem ali z objekti zbiranja komunalnih odpadkov oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino objekta ali spreminjali namembnost.
3. člen
(pojmi)
Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
parcela objekta   je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več
          zemljiških parcel, na katerem stoji objekt
          vključno z urejenimi površinami, ki
          služijo temu objektu oziroma na katerem je
          predviden objekt vključno z urejenimi
          površinami, ki bodo služila temu objektu.
          Kot parcela objekta se štejejo tudi
          gradbene parcele objektov oziroma
          funkcionalna zemljišča objektov (vključno
          s površino stavbišča) po prejšnjih
          predpisih;
NTP         neto tlorisna površina objekta, izračunana
          po SIST ISO 9836:2000;
A(parcela)     parcela objekta;
A(tlorisna)     NTP;
K(dejavnost)    faktor dejavnosti, določen za različne
          vrste objektov;
Dp         delež parcele objekta pri izračunu
          komunalnega prispevka;
Dt         delež neto tlorisne površine objekta pri
          izračunu komunalnega prispevka;
Cp(ij)       obračunski strošek opremljanja kvadratnega
          metra parcele objekta z določeno vrsto
          komunalne opreme na posameznem obračunskem
          območju;
Ct(ij)       obračunski strošek opremljanja kvadratnega
          metra neto tlorisne površine objekta z
          določeno vrsto komunalne opreme na
          posameznem obračunskem območju;
Cp(ij1)       indeksirani obračunski strošek opremljanja
          kvadratnega metra parcele objekta z
          določeno vrsto komunalne opreme na
          posameznem obračunskem območju;
Ct(ij1)       indeksirani obračunski strošek opremljanja
          kvadratnega metra neto tlorisne površine
          objekta z določeno vrsto komunalne opreme
          na posameznem obračunskem območju;
I          faktor indeksacije, ki se ob odmeri
          komunalnega prispevka indeksira od dneva
          uveljavitve odloka;
S          skupni stroški obstoječe komunalne opreme;
OS         obračunski stroški obstoječe komunalne
          opreme;
KPij        komunalni prispevek za določeno vrsto
          komunalne opreme na posameznem obračunskem
          območju;
KP         celotni izračunani komunalni prispevek;
vsota Aj      vsota površin vseh parcel objektov, ki
          ležijo na obračunskem območju in so
          predmet obračuna komunalnega prispevka;
vsota Tj      vsota površin vseh neto tlorisnih površin
          obstoječih in predvidenih objektov, ki
          ležijo oziroma so predvideni na
          obračunskem območju in so predmet obračuna
          komunalnega prispevka;
primarno prometno  predstavljajo lokalne ceste, katerih namen
omrežje       je povezovanje mest in naselij znotraj
          občine in izven njenih meja. Ceste,
          določene z navedeno kategorijo, v naravi
          predstavljajo pomembnejše občinske
          prometne povezave, ponavadi izvedene v
          boljši tehnični izvedbi od občinskih cest
          ostalih kategorij (izjema so ceste znotraj
          večjih mest);
sekundarno prometno predstavljajo javne poti, kolesarske javne
omrežje       poti in podkategorije lokalnih cest,
          katere se lahko kategorizirajo v naseljih,
          z uvedenim uličnim sistemom. V Občini
          Litija sta to kategoriji zbirnih mestnih
          cest – LZ in mestne ceste – LK;
primarno      so kanali ter z njimi povezani tehnološki
kanalizacijsko   sklopi (npr. črpališča in druge naprave za
omrežje       prečrpavanje odpadnih voda v takšnih
          kanalih oziroma vodih), ki so namenjeni
          odvajanju komunalne odpadne in padavinske
          vode iz dveh ali več sekundarnih
          kanalizacijskih omrežij na posameznih
          območjih naselja, lahko pa tudi za
          odvajanje industrijske odpadne vode iz ene
          ali več naprav, ki so na območju takšnega
          naselja in ki se zaključijo v komunalni
          ali skupni čistilni napravi;
sekundarno     je sistem kanalov in jarkov ter z njimi
kanalizacijsko   povezanih tehnoloških sklopov (npr.
omrežje       peskolovi, lovilci olj in maščob,
          črpališča za prečrpavanje odpadne vode in
          podobno), ki so namenjeni odvajanju
          komunalne odpadne in padavinske vode v
          naselju ali njegovem delu. Sekundarno
          omrežje se zaključi v mali komunalni
          čistilni napravi ali z navezavo na
          primarno kanalizacijsko omrežje.
          Priključki stavb na kanalizacijo niso
          objekti oziroma oprema javne
          infrastrukture;
transportno     je del vodovodnega omrežja, na katerem ni
vodovodno omrežje  priključkov neposrednih porabnikov pitne
          vode in je namenjen za transport vode na
          večje razdalje od vodnih virov do
          primarnega vodovoda. Za potrebe izdelave
          programa opremljanja, se transportni
          vodovod obravnava kot primarno vodovodno
          omrežje;
primarno vodovodno je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih
omrežje       tehnoloških objektov, kot so objekti za
          obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki
          so namenjeni transportu pitne vode od
          enega ali več vodnih virov do sekundarnega
          vodovoda. Gradbeni inženirski objekti in
          oprema primarnega vodovoda so občinska
          gospodarska javna infrastruktura;
sekundarno     je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih
vodovodno omrežje  tehnoloških objektov, kot so objekti za
          dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v
          omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem
          vodovodu, ki je namenjeno za neposredno
          priključevanje stavb na posameznem
          poselitvenem območju. V sekundarni vodovod
          je vključeno tudi vodovodno omrežje,
          vključno z zunanjimi hidranti, in
          vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih
          površin. Gradbeni inženirski objekti in
          oprema sekundarnega vodovoda so občinska
          gospodarska javna infrastruktura.
          Priključki stavb na vodovod niso objekti
          oziroma oprema javne infrastrukture.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja, opremljena s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Ceste – Pregledna karta obračunskih območij,
– obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacija – Pregledna karta obračunskih območij,
– obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovod – Pregledna karta obračunskih območij,
– obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih odpadkov je prikazano na karti 5: Ravnanje z odpadki – Pregledna karta obračunskih območij.
(2) Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje prikazana na kartah, v merilu 1:5.000.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti objekta s posamezno vrsto komunalne opreme, tako kot določa program opremljanja.
5. člen
(opremljenost naselij s posamezno vrsto komunalne opreme)
Če iz dejanskega stanja v naravi ni razvidno drugače, velja:
– s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Litija, Kresnice, Tenetiše in Breg pri Litiji.
– s prometnim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Potok pri Vačah, Klenik, Ržišče, Vače, Tolsti Vrh, Bitiče, Spodnji Hotič, Zgornji Hotič, Jesenje, Zapodje, Vernek, Ribče, Kresniške Poljane, Kresniški Vrh, Jevnica, Zgornja Jevnica, Golišče, Veliki Vrh pri Litiji, Sava, Spodnji Log, Ponoviče, Konjšica – del, Preveg, Ravne, Tepe, Šumnik, Polšnik, Dolgo Brdo, Zglavnica, Velika Preska, Borovak pri Polšniku, Stranski Vrh, Mala Goba, Zavrh, Gorenje Jelenje, Spodnje Jelenje, Preženjske Njive, Velika Goba, Javorje pri Gabrovki, Podpeč pod Skalo, Vodice pri Gabrovki, Hohovica, Moravče pri Gabrovki, Gabrovka, Gabrska Gora, Kržišče pri Čatežu, Čateška Gora,, Tlaka, Okrog, Brezje pri Kumpolju, Suhadole, Tihaboj, Brezovo, Bistrica, Prevale, Jelenska Reber, Dole pri Litiji, Kal pri Dolah, Berinjek, Zagozd, Zagorica in Klanec pri Gabrovki.
– s prometnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Boltija, Brglez, Cirkuše, Čeplje, Dobovica, Gobnik, Gornje Ravne, Zgornji Log, Gradišče – k. o. Št. Lovrenc, Hude Ravne, Ježevec, Kandrše – del, Laze pri Gobniku, Laze pri Vačah, Leše, Ljubež v Lazih, Lukovec, Mala sela, Mamolj, Moravška Gora, Nova Gora, Pečice, Podbukovje pri Vačah, Prelesje, Radgonica, Renke, Selce, Slavina, Slivna, Strmec, Širmanski Hrib, Široka Set, Vovše, Magolnik, Sopota, Kumpolje, Dobje Kamni Vrh, Konj, Podšentjur in Pogonik.
6. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če iz gradiva, potrebnega za odmero komunalnega prispevka, ni razvidno drugačno stanje, veljajo naslednje določbe:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primarnim prometnim omrežjem.
– Vsak obstoječi objekt je opremljen s sekundarnim prometnim omrežjem.
– Vsak predvideni objekt je opremljen s sekundarnim prometnim omrežjem, če upravljavec državnega ali občinskega prometnega omrežja izda soglasje za priklop. Če upravljavec omrežja zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega prometnega omrežja, se opremljenost objekta ugotavlja posebej.
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če upravljavec posameznega omrežja izda soglasje za priključitev. Če upravljavec posameznega omrežja zahteva, da je za priključitev objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, se opremljenost objekta ugotavlja posebej.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priključiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
– Z objekti zbiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
7. člen
(razmerje med merilom parcele objekta in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele objekta [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
8. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka predvidi za vso komunalno opremo, katero predstavlja predmetni odlok, in se določi po naslednjih kriterijih:
+-------------------------------------------------+-------------+
|Vrsta objekta                  |  Faktor  |
|                         | dejavnosti |
+-------------------------------------------------+-------------+
|stavbe za promet in stavbe za izvajanje     |  0,70   |
|elektronskih komunikacij – CC-SI: 124      |       |
+-------------------------------------------------+       |
|industrijske stavbe in skladišča – CC-SI: 125  |       |
+-------------------------------------------------+       |
|druge nestanovanjske stavbe – CC-SI: 127     |       |
+-------------------------------------------------+       |
|gradbeni inženirski objekti – CC-SI: 2      |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|stanovanjske stavbe za posebne namene – CC-SI:  |  0,90   |
|11300                      |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|enostanovanjske stavbe – CC-SI: 1110       |  1,00   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|stavbe za druge storitvene dejavnosti – CC-SI:  |  1,10   |
|12304                      |       |
+-------------------------------------------------+       |
|dvostanovanjske stavbe – CC-SI: 1121       |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji  |  1,20   |
|CC-SI: 11222                   |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|tri in več stanovanjske stavbe – CC-SI: 11221  |  1,30   |
+-------------------------------------------------+       |
|gostinske stavbe CC-SI:121            |       |
+-------------------------------------------------+       |
|trgovske in druge stavbe za storitvene      |       |
|dejavnosti CC-SI: 123, razen stavbe za druge   |       |
|storitvene dejavnosti CC-SI: 12304        |       |
+-------------------------------------------------+       |
|ostale vrste stavb                |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
9. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme izhaja iz naslednje preglednice št. 1:
+---------------+------------------------+----------+-----------+
|Komunalna   |Obračunsko območje   |  S   |   OS  |
|oprema     |            |  [€]  |  [€]  |
+---------------+------------------------+----------+-----------+
|prometno    |C1 – primarno prometno |41.382.425| 17.173.706|
|omrežje    |omrežje         |     |      |
|        +------------------------+----------+-----------+
|        |C2 – sekundarno     |49.576.196| 20.574.121|
|        |prometno omrežje    |     |      |
+---------------+------------------------+----------+-----------+
|kanalizacijsko |K1 – primarno      |2.048.601 | 1.003.815 |
|omrežje    |kanalizacijsko omrežje |     |      |
|        +------------------------+----------+-----------+
|        |K2 – sekundarno     |4.000.837 | 1.960.410 |
|        |kanalizacijsko omrežje |     |      |
+---------------+------------------------+----------+-----------+
|vodovodno   |V1 – primarno vodovodno |14.315.329| 7.157.664 |
|omrežje    |omrežje         |     |      |
|        +------------------------+----------+-----------+
|        |V2 – sekundarno     |8.635.356 | 4.317.678 |
|        |vodovodno omrežje    |     |      |
+---------------+------------------------+----------+-----------+
|objekti    |KOM – ravnanje z    | 551.194 | 385.836 |
|ravnanja z   |odpadki – opremljeno  |     |      |
|odpadki    |območje         |     |      |
+---------------+------------------------+----------+-----------+
10. člen
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta [Cp(ij)] in neto tlorisne površine objekta [Ct(ij)] s posamezno komunalno opremo)
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta in m2 neto tlorisne površine objekta se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice št. 2, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 4., 5., in 6. člena predmetnega odloka.
+--------------+---------------------------+---------+----------+
|Komunalna   |Obračunsko območje     | Cp(ij) | Ct(ij) |
|oprema    |              | [€/m2] | [€/m2] |
+--------------+---------------------------+---------+----------+
|prometno   |C1 – omrežje cest – delno | 2,91  |  6,25  |
|omrežje    |opremljeno območje     |     |     |
|       +---------------------------+---------+----------+
|       |C2 – omrežje cest –    | 6,78  |  14,42 |
|       |opremljeno območje     |     |     |
+--------------+---------------------------+---------+----------+
|kanalizacijsko|K1 – omrežje kanalizacije | 0,67  |  1,33  |
|omrežje    |– delno opremljeno območje |     |     |
|       +---------------------------+---------+----------+
|       |K2 – omrežje kanalizacije | 2,22  |  4,30  |
|       |– opremljeno območje    |     |     |
+--------------+---------------------------+---------+----------+
|vodovodno   |V1 – omrežje vodovoda –  | 1,54  |  3,37  |
|omrežje    |delno opremljeno območje  |     |     |
|       +---------------------------+---------+----------+
|       |V2 – omrežje vodovoda –  | 2,63  |  5,69  |
|       |opremljeno območje     |     |     |
+--------------+---------------------------+---------+----------+
|objekti    |KOM – ravnanje z odpadki – | 0,07  |  0,14  |
|ravnanja z  |opremljeno območje     |     |     |
|odpadki    |              |     |     |
+--------------+---------------------------+---------+----------+
11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cp(ij)] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ct(ij)] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen [I] za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(ij1) = Cp(ij) • I
Ct(ij1) = Ct(ij) • I
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme za primer gradnje novega objekta na novi parceli objekta in odmere komunalnega prispevka za obstoječi objekt, ki se opravi po uradni dolžnosti, se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) • Cp(ij1) • Dp) + (K(dejavnost) • A(tlorisna) • Ct(ij1) • Dt)
KP = vsota KPij
(2) Površina parcele objekta in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če parcela objekta ni določena oziroma podatka o površini parcele objekta ni mogoče pridobiti, se le-ta določi v skladu z določili občinskega prostorskega načrta.
(4) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti, se le-ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
13. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine obstoječega objekta, gradnje novega objekta na parceli prej odstranjenega obstoječega objekta oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek zaračuna za celotno razliko. V nasprotnem se komunalni prispevek ne zaračuna in ne vrača.
(2) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka, upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(3) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za gradnjo novega objekta.
(4) Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi predmetnega odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške izgradnje komunalne opreme. Stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na tem območju, se bodo obračunali na podlagi prvega odstavka 12. člena tega odloka, ob upoštevanju določil 6. člena odloka. To pomeni:
Cp(ij skupni) = Cp(ij obstoječi) + Cp(ij investicija)
Ct(ij skupni) = Ct(ij obstoječi) + Ct(ij investicija)
kjer je:
Cp(ij skupni)     Cp(ij), ki se odmeri na posameznem
            območju investicije;
Ct(ij skupni)     Ct(ij), ki se odmeri na posameznem
            območju investicije;
Cp(ij obstoječi)    Cp(ij), ki je predmet obstoječih
            obračunskih stroškov;
Ct(ij obstoječi)    Ct(ij), ki je predmet obstoječih
            obračunskih stroškov;
Cp(ij investicija)   Cp(ij), ki je predmet investicije;
Ct(ij investicija)   Ct(ij), ki je predmet investicije.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
15. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna,
– po uradni dolžnosti.
(2) Plačilo komunalnega prispevka je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.
(3) Komunalni prispevek je potrebno plačati v roku 30 dni po pravnomočni odločbi.
(4) Če je investitor plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu za gradbene zadeve ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka.
16. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Velja, da je investitor na ta način plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil.
17. člen
(stroški priključevanja)
Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka, poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
V. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj v tri in večstanovanjskih stavbah (CC-SI: 11221) ter gradnjo stavb splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126).
(3) Komunalni prispevek se v primeru gradnje nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI:1271) ter industrijskih stavb in skladišč (CC-SI: 125) zmanjša za 30% odmerjenega komunalnega prispevka. Občina oproščena sredstva nadomesti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. KONČNI DOLOČBI
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija (Uradni list RS, št. 2/96, 71/96, 9/07, 22/08, 105/08, 91/09).
20. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2010
Litija, dne 19. januarja 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost