Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011

Kazalo

148. Navodilo o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov, stran 494.

Za izvajanje prvega in drugega odstavka 15. člena, 18. člena in tretjega odstavka 23. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) minister za šolstvo in šport izdaja
N A V O D I L O
o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
To navodilo ureja:
– postopke v zvezi s posredovanjem predlogov javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov (v nadaljnjem besedilu: program) iz 9. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v obravnavo na Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje ter Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: strokovni sveti),
– postopke obravnave in sprejemanja programov pred in v zvezi z objavo programov ter roke, v katerih je potrebno te postopke izpeljati.
II. ELEKTRONSKO VODENJE POSTOPKOV
2. člen
(elektronsko vodenje postopkov)
Postopki iz prejšnjega člena se vodijo elektronsko v spletni aplikaciji.
3. člen
(pooblastilo za dostop do spletne aplikacije)
Dostop do spletne aplikacije je omogočen samo pooblaščenim osebam na podlagi dodeljenega certifikata. Certifikat se dodeli s sklepom ministra, pristojnega za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
III. PRIPRAVA PROGRAMOV ZA OBRAVNAVO NA STROKOVNIH SVETIH
4. člen
(predlagatelji programov)
Predlagatelji programov za obravnavo na strokovnih svetih so:
– Zavod Republike Slovenije za šolstvo za programe osnovnega in srednjega splošnega izobraževanja ter osnovnega glasbenega izobraževanja, za programe za predšolske otroke, za vzgojne programe domov za učence in dijaških domov, za vzgojne in prilagojene programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami ter za posebne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami;
– Državna komisija za splošno maturo za maturitetni izpitni katalog in predmetne izpitne kataloge za splošno maturo;
– Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje za programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter srednjega in višjega strokovnega izobraževanja; kataloge znanja in izpitne kataloge za splošnoizobraževalne predmete pripravi Zavod Republike Slovenije za šolstvo;
– Državna komisija za poklicno maturo za maturitetni izpitni katalog in predmetne izpitne kataloge za slovenščino oziroma italijanščino ali madžarščino, matematiko in tuje jezike za poklicno maturo;
– Andragoški center Slovenije za programe izobraževanja odraslih;
– zasebna šola oziroma njen ustanovitelj za lasten izobraževalni program, za katerega želi pridobiti javno veljavnost v skladu z drugim ali tretjim odstavkom 17. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ter zasebni vrtec oziroma njegov ustanovitelj za lasten program za predšolske otroke za pridobitev pozitivnega mnenja pristojnega strokovnega sveta v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom 13. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10).
Drugi predlagatelji, ki želijo uvrstiti na pristojni strokovni svet v obravnavo in sprejem posamezen element programa, ki se izvaja kot izobraževalni ali vzgojni program javne službe, pošljejo svoj predlog pristojnemu javnemu zavodu iz prejšnjega odstavka, ki ga predlaga za obravnavo na strokovnih svetih, če je v skladu z zakonsko določenimi cilji vzgoje in izobraževanja.
5. člen
(vsebina predloga)
Predlog programa mora vsebovati:
– vse elemente, določene v 12., 13. in 14. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v povezavi z 19. in 20. členom Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo), v 29. členu Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07), v členih od 4. do 11. Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo), v 20. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04), v 10. členu Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v 12. členu Zakona o vrtcih,
– 5 mestno klasifikacijsko kodo KLASIUS-SRV in 4 mestno klasifikacijsko kodo KLASIUS-P po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06) in Metodoloških pojasnilih klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 89/06).
V primeru dvoma ali spora o pravilni določitvi klasifikacijskih kod je za presojo pristojen Skrbniški odbor klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja iz 6. člena Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja.
6. člen
(mnenja)
Predlagatelji programov javne službe iz prve in tretje alineje prvega odstavka 4. člena tega navodila predlogu izobraževalnega programa priložijo mnenje pristojnih sektorjev oziroma služb Ministrstva za šolstvo in šport o:
– usklajenosti predloga z zakonsko ureditvijo,
– usklajenosti ali odstopanju od veljavnih standardov in normativov,
– organizacijskih in finančnih možnostih ter morebitnih posebnih zahtevah za izvedbo,
– primernosti zahtevanih znanj in drugih pogojev za izvajalce programa.
Pristojni sektorji oziroma službe posredujejo predlagatelju zahtevano mnenje najpozneje v tridesetih dneh od prejema zahtevka.
Predlagatelj programov javne službe iz prve alineje prvega odstavka 4. člena tega navodila predlogu izobraževalnega programa srednjega splošnega izobraževanja predloži tudi mnenje Državne komisije za splošno maturo.
Predlagatelj programov javne službe iz tretje alineje prvega odstavka 4. člena tega navodila predlogu izobraževalnega programa poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja predloži tudi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o predmetnih katalogih znanja za splošnoizobraževalne predmete in mnenje Državne komisije za poklicno maturo o predmetnem izpitnem katalogu za drugi in četrti predmet poklicne mature. Predlogu izobraževalnega programa poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, namenjenega izobraževanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, predloži tudi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o programu.
Predlagatelj iz druge alineje prvega odstavka 4. člena tega navodila predlogu predmetnega izpitnega kataloga priloži mnenje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo o usklajenosti predmetnega izpitnega kataloga z učnim načrtom in mnenje dveh recenzentov. Recenzenta na predlog državnih predmetnih komisij imenuje Državna komisija za splošno maturo.
Predlagatelj iz četrte alineje prvega odstavka 4. člena tega navodila predlogu predmetnega izpitnega kataloga priloži mnenje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo o usklajenosti predmetnega izpitnega kataloga z učnim načrtom.
Predlagatelj programov javne službe iz pete alineje prvega odstavka 4. člena tega navodila predlogu izobraževalnega programa priloži mnenje pristojnega sektorja Ministrstva za šolstvo in šport o:
– usklajenosti predloga z zakonsko ureditvijo in relevantnimi izvedbenimi akti,
– usklajenosti ali odstopanju od veljavnih standardov in normativov,
– organizacijskih in finančnih možnostih ter morebitnih posebnih zahtevah za izvedbo,
– primernosti zahtevanih znanj in drugih pogojev za izvajalce programa.
Pristojni sektor posreduje predlagatelju zahtevano mnenje najpozneje v tridesetih dneh od prejema zahtevka.
Predlagatelji iz prve, tretje in pete alineje prvega odstavka 4. člena tega navodila predlogu posebnega izobraževalnega programa za izobraževanje odraslih, po katerem se pridobi javno veljavna izobrazba, predložijo tudi soglasje Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih k programu.
Za programe javne službe, prilagojene izobraževanju za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti, si pristojni strokovni svet pridobi mnenje pristojnega organa italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti pred sprejemom predloga programa.
Predlagatelj iz šeste alineje prvega odstavka 4. člena tega navodila mora za izobraževalni program, za katerega želi pridobiti mnenje strokovnega sveta o enakovrednem izobrazbenem standardu ali o zagotavljanju minimalnih znanj, ki omogočajo uspešno zaključiti izobraževanje, pridobiti:
– mnenje pristojnega javnega zavoda o strokovni ustreznosti predloga in usklajenosti s sprejetimi izhodišči za pripravo istovrstnih programov; svojemu mnenju javni zavod priloži še dve recenzijski mnenji priznanih strokovnjakov;
– mnenje pristojnega sektorja Ministrstva za šolstvo in šport o usklajenosti predloga z zakonsko ureditvijo.
Javni zavod in sektor posredujeta zahtevano mnenje najpozneje v tridesetih dneh od prejema zahtevka.
Če je za določeno področje dela na nacionalnem nivoju imenovano ekspertno delovno telo, mora predlagatelj programa pridobiti tudi njegovo mnenje.
7. člen
(priprava predloga sprememb programa)
Za pripravo predloga spremembe programa se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za pripravo predloga programa.
IV. VODENJE POSTOPKOV OBRAVNAVE IN SPREJEMA PROGRAMOV
8. člen
(predlog programa v obravnavo na strokovnem svetu)
Predlagatelj pošlje predlog programa skupaj z mnenji iz 6. člena tega navodila na sedež pristojnega strokovnega sveta.
9. člen
(sprejem programa)
Pristojni strokovni svet v skladu z določbami 25., 26. in 27. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sprejme odločitev o programu ali delu programa.
Strokovni tajnik v roku 15 dni po seji strokovnega sveta pošlje predlagatelju odpravek sklepa o odločitvi.
Po sprejetju predloga programa na strokovnem svetu mora predlagatelj pripraviti čistopis predloga programa v predpisani obliki v dveh izvodih. Skupaj s podpisano izjavo odgovorne osebe predlagatelja, da so v čistopisu upoštevane vse zahteve strokovnega sveta, v roku 15 dni pošlje en izvod pristojnemu strokovnemu tajniku za arhiv strokovnega sveta in en izvod pristojnemu sektorju Ministrstva za šolstvo in šport za pripravo javne objave.
Pristojni sektor Ministrstva za šolstvo in šport pripravi predpis o sprejemu programa in ga v roku 15 dni posreduje ministru v podpis.
10. člen
(obravnava in sprejem predloga sprememb programa)
Za postopek sprejemanja sprememb programov se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za sprejem programov.
V. OBJAVLJANJE PROGRAMOV
11. člen
(javna objava programov)
Javno veljavnost programov se zagotovi z javno objavo v skladu z 18. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Javno objavo programov pripravi pristojni sektor Ministrstva za šolstvo in šport.
Javna objava programov javne službe obsega:
– objavo predpisa o sprejemu programa v Uradnem listu Republike Slovenije in
– objavo vseh elementov programa oziroma njegove vsebine v elektronski obliki na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport, lahko pa tudi v obliki natisnjene publikacije; za programe srednjega splošnega in srednjega strokovnega izobraževanja se predmetne izpitne kataloge za maturo objavi v skladu z Zakonom o maturi.
Javna objava programov zasebnih šol in vrtcev obsega:
– objavo sklepa pristojnega strokovnega sveta v Uradnem listu Republike Slovenije o ugotovitvi, sprejeti na podlagi drugega ali tretjega odstavka 17. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja oziroma na podlagi tretjega ali četrtega odstavka 13. člena Zakona o vrtcih, in
– objavo vseh elementov programa oziroma njegove vsebine v elektronski obliki na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport, lahko pa tudi v obliki natisnjene publikacije; za programe srednjega splošnega in srednjega strokovnega izobraževanja se predmetne izpitne kataloge za maturo objavi v skladu z Zakonom o maturi.
Dokler programi javne službe niso javno objavljeni, jih ni mogoče razmeščati na izobraževalne in vzgojne organizacije oziroma uvrstiti v objavo razpisa za vpis.
Ministrstvo za šolstvo in šport lahko na spletnih straneh ali v publikaciji skupaj s programi objavi tudi druge dokumente, ki jih je sprejel pristojni strokovni svet ter usmerjajo delo šol in vrtcev pri izvajanju programov.
Dostop do programov, objavljenih v elektronski obliki, je brezplačen.
12. člen
(objava sprememb programov)
Za javno objavo posameznih sprememb programov se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za objavo programov kot celote.
VI. KOORDINACIJA STROKOVNIH SVETOV
13. člen
(Koordinacija strokovnih svetov)
Za usklajeno delo strokovnih svetov se lahko oblikuje posvetovalno telo (v nadaljnjem besedilu: koordinacija), in sicer predvsem za:
– načrtovanje in usklajevanje dela v celotni vertikali od predšolske vzgoje do višjega strokovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih,
– usklajevanje zadev, ki so v pristojnosti dveh ali vseh treh strokovnih svetov.
V koordinaciji lahko sodelujejo, glede na za obravnavo predvideno problematiko:
– predsedniki in strokovni tajniki vseh treh strokovnih svetov,
– predstojnik Urada za razvoj šolstva,
– predsednik Sveta za kakovost in evalvacije,
– direktorji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra Slovenije in Državnega izpitnega centra,
– generalni direktorji direktoratov Ministrstva za šolstvo in šport,
– predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
– predstavniki drugih ministrstev, kadar obravnavana problematika to zahteva, in
– drugi vabljeni.
Sklic koordinacije lahko predlagajo osebe iz prve do šeste alineje prejšnjega odstavka, skliče pa jo predstojnik Urada za razvoj šolstva.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začetek vodenja postopkov v elektronski obliki)
Vodenje postopkov v elektronski obliki in navodila za uporabo spletne aplikacije zagotovi Ministrstvo za šolstvo in šport najkasneje do 31. decembra 2011.
Do zagotovitve vodenja postopkov z uporabo spletne aplikacije predlagatelji predloge programov za obravnavo na strokovnih svetih in čistopise že sprejetih programov pripravijo v papirni in elektronski obliki na obrazcih, objavljenih na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.
15. člen
(začetek veljave navodila)
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2010
Ljubljana, dne 22. oktobra 2010
EVA 2010-3311-0019
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost