Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

134. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013, stran 471.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa ukrepe po Programu ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013 (v nadaljnjem besedilu: program ukrepov) za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 726/2010 z dne 12. avgusta 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 213 z dne 13. 8. 2010, str. 29);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), in
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 513/2010 z dne 15. junija 2010 o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s prilagoditvijo kvot od tržnega leta 2010/2011 dalje v sektorju sladkorja (UL L št. 150 z dne 16. 6. 2010, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES).
(2) S to uredbo se podrobneje določa tudi način pridobitve sredstev po programu ukrepov.
(3) Program ukrepov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji na podlagi Uredbe 1234/2007/ES, je potrjen s Sklepom Komisije z dne 14. 9. 2010 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov in je dostopen na spletnih straneh ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen
(ukrepi)
V programskem obdobju 2011–2013 se v skladu s to uredbo izvajajo naslednji ukrepi:
1. tehnična pomoč čebelarjem:
– sofinanciranje čebelarske opreme,
– pomoč čebelarjem začetnikom,
2. nadzor nad varozo,
3. kakovost medu,
4. obnavljanje čebeljega fonda:
– menjava čebeljih matic,
– subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic,
– spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele in
– vpliv kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin.
3. člen
(sredstva)
(1) Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega člena se izplačajo sredstva največ do višine, določene za posamezni ukrep v skladu s programom ukrepov.
(2) Za ukrepe iz prejšnjega člena zagotovita sredstva Republika Slovenija in Evropska unija, vsaka 50 odstotkov.
(3) Sredstva po tej uredbi se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
4. člen
(časovni načrt in upravičeni stroški)
(1) Ukrepi iz te uredbe morajo biti:
– za programsko leto 2011, ki se začne 16. oktobra 2010, izvedeni do 31. avgusta 2011, izplačani pa do 15. oktobra 2011,
– za programsko leto 2012, ki se začne 16. oktobra 2011, izvedeni do 31. avgusta 2012, izplačani pa do 15. oktobra 2012,
– za programsko leto 2013, ki se začne 16. oktobra 2012, izvedeni do 31. avgusta 2013, izplačani pa do 15. oktobra 2013.
(2) Sredstva za izvajanje ukrepov po tej uredbi se izplačujejo iz sredstev proračuna Republike Slovenije:
– za programsko leto 2011 iz proračunskega leta 2011,
– za programsko leto 2012 iz proračunskega leta 2012,
– za programsko leto 2013 iz proračunskega leta 2013.
(3) Upravičeni stroški iz te uredbe se lahko uveljavljajo le za tekoče programsko leto.
5. člen
(višja sila)
(1) Kot višja sila se po tej uredbi štejejo zlasti smrt prejemnika sredstev, dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo, razlastitev kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužne živalske bolezni, ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del.
(2) O višji sili mora prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, pisno ali v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
II. TEHNIČNA POMOČ ČEBELARJEM
1. Splošno
6. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Ukrepa iz tega poglavja sta sofinanciranje čebelarske opreme in pomoč čebelarjem začetnikom.
(2) Namen ukrepov iz tega poglavja je podpora posodobitvi čebelarstva s sofinanciranjem določene čebelarske opreme in pomoč čebelarjem začetnikom.
(3) Čebelar začetnik lahko v istem programskem letu uveljavlja le pomoč čebelarjem začetnikom na podlagi 11., 12. in 13. člena te uredbe.
(4) Skupna višina sredstev za ukrepa iz tega poglavja znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 174.200 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 173.640 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 172.840 eurov.
(5) Ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, pripravi in objavi za vsako programsko leto odprti javni razpis za ukrepe iz prvega odstavka tega člena.
2. Sofinanciranje čebelarske opreme
7. člen
(sofinanciranje nakupa čebelarske opreme)
Čebelarska oprema, pripomočki ali naprave (v nadaljnjem besedilu: čebelarska oprema), za katero je mogoče uveljavljati sofinanciranje nakupa, so:
– čebelji panji in oprema za panje,
– zaščitna oprema,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– čistilec za cvetni prah,
– mlin za cvetni prah,
– sušilnik za cvetni prah,
– točila do vključno osem satov in dodatna oprema za točila,
– ustrezna posoda za skladiščenje medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa,
– cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprave za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– vozički za transport,
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor donosov,
– agregat,
– posoda za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– preša,
– topilniki voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– posode za vlivanje voska,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov do 70 celic,
– pribor za vzrejo in označevanje matic,
– prenosna klimatska naprava,
– prikolice ali za čebeljo pašo prirejena prevozna sredstva z nosilnostjo do 1000 kg,
– testni vložki,
– drugi pripomočki (čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju, žičenje) v skupnem znesku do največ 100 eurov.
8. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Čebelar je upravičen do sofinanciranja nakupa čebelarske opreme, če:
– je vpisan v register čebelnjakov najpozneje dan pred oddajo vloge,
– v register čebelnjakov sporoči podatke o številu čebeljih družin v svojih čebelnjakih v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov,
– je opravil nakup čebelarske opreme (pri čemer se za dokazila o opravljenem nakupu šteje izvod izvirnega računa in izvirnega dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja); dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo,
– je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sistem,
– skupni znesek sofinanciranja znaša najmanj 30 odstotkov najvišjega zneska sredstev sofinanciranja iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe,
– čebelarsko opremo, sofinancirano po tej uredbi, uporablja še najmanj pet let po prejetju sredstev.
9. člen
(finančne določbe)
(1) Delež sofinanciranja znaša 80 odstotkov skupne vrednosti neto (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme.
(2) Sofinanciranje skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme ne sme preseči najvišje vrednosti, ki jo lahko vlagatelj uveljavlja v treh letih programskega obdobja 2011–2013 iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2011–2013 znaša za upravičenca:
– ki čebelari z do 20 čebeljimi družinami: 1000 eurov;
– ki čebelari z od 21 do 40 čebeljimi družinami: 2000 eurov;
– ki čebelari z od 41 do 100 čebeljimi družinami: 4000 eurov;
– ki čebelari z 101 ali več čebeljimi družinami: 6000 eurov.
(4) Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme iz 7. člena te uredbe za število čebeljih družin, ki jih ima vpisane v register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge.
(5) Čebelar, ki vloži vlogo za sofinanciranje čebeljih panjev v okviru programskega obdobja 2011–2013, ne more kandidirati za nakup čebeljih panjev v okviru predpisa, ki ureja ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013.
10. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za sofinanciranje čebelarske opreme so stroški nakupa čebelarske opreme iz 7. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški za sofinanciranje čebelarske opreme so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu,
– DDV,
– stroški nakupa rabljene čebelarske opreme,
– stroški tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja, najema itd.),
– bančni stroški,
– poštnina.
3. Pomoč čebelarjem začetnikom
11. člen
(sofinanciranje nakupa)
(1) Čebelarju začetniku se sofinancira nakup treh novih panjev z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene posode za med in enega točila za med skupaj.
(2) Čebelar začetnik je upravičen do sofinanciranja nakupa iz prejšnjega odstavka samo v enem programskem letu programskega obdobja 2011–2013.
(3) Čebelar začetnik je upravičen do sofinanciranja nakupa iz tega člena za največ 1000 eurov.
12. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za pomoč čebelarjem začetnikom so stroški nakupa treh novih panjev z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene posode za med in enega točila za med skupaj.
(2) Neupravičeni stroški za pomoč čebelarjem začetnikom so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu,
– DDV,
– stroški nakupa rabljenih panjev, rabljenih posod za med in rabljenih točil za med,
– stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja, najema itd.),
– bančni stroški,
– poštnina.
13. člen
(pogoji za čebelarje začetnike)
(1) Čebelar začetnik je upravičen do sofinanciranja nakupa iz prvega odstavka 11. člena te uredbe, če:
– je prvič vpisan v register čebelnjakov v predhodnem ali istem letu pred objavo javnega razpisa za pomoč čebelarjem začetnikom,
– je ob oddaji vloge star najmanj 15 let,
– ima pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje tega ukrepa, če pri oddaji vloge še ni dopolnil 18 let,
– je pred oddajo vloge opravil najmanj 35 urni začetni tečaj čebelarjenja, ki ga pripravi in izvede Javno svetovalna služba v čebelarstvu, in izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga pripravlja in izvaja Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: VF NVI), ali če predloži certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije,
– je opravil nakup opreme in čebeljih družin (pri čemer se za dokazila o opravljenem nakupu šteje izvod izvirnega računa in izvirnega dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja); dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo,
– čebelje panje in opremo, sofinancirano po tej uredbi, uporablja še najmanj pet let po prejetju sredstev.
(2) Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka mora biti čebelar začetnik z nacionalno poklicno kvalifikacijo vpisan v register čebelnjakov največ tri leta pred objavo javnega razpisa za pomoč čebelarjem začetnikom.
III. NADZOR NAD VAROZO
14. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Namen ukrepa iz tega poglavja je zagotoviti učinkovito zatiranje varoj ter boljše zdravje in preživetje čebeljih družin, preprečevati razvoj predčasne rezistence varoj na posamezno zdravilno učinkovino, izobraževati čebelarje in jih usmerjati k pravilni uporabi sredstev in uvajanju sonaravnih sredstev za zatiranje varoj ter zagotavljati varne čebelje pridelke za potrošnika.
(2) Do zdravila za zatiranje varoj je upravičen čebelar za število čebeljih družin, ki jih ima vpisane v register čebelnjakov na dan 31. oktobra pred letom izdaje zdravila.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko čebelar prejme zdravila za zatiranje varoj, če njegovo dejansko stanje čebeljih družin na dan izdaje zdravil odstopa od stanja v registru čebelnjakov, vendar za največ do deset odstotkov čebeljih družin.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena je čebelar upravičen do zdravila za zatiranje varoj, če je opravil vpis čebeljih družin v register čebelnjakov pred izdajo zdravila za zatiranje varoj.
(5) Skupna višina sredstev za ukrep iz tega poglavja znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 435.500 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 434.100 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 432.100 eurov.
15. člen
(program zatiranja varoze)
(1) VF NVI v sodelovanju z Veterinarsko upravo Republike Slovenije pripravi operativni program zatiranja varoze (v nadaljnjem besedilu: operativni program varoze), ki je podlaga za izvajanje nadzora nad varozo. Operativni program varoze sprejme minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Operativni program varoze določa zlasti:
– zdravila in metode za zatiranja varoj v posameznem programskem letu programskega obdobja 2011–2013,
– način spremljanja naravnega odpada varoj,
– čas dobave zdravil za poletno zatiranje varoj in začetka zatiranja varoj,
– način izdaje zdravil za poletno zatiranje varoj,
– način zatiranja varoj za konvencionalne in ekološke čebelarje,
– vodenje evidence dobavljenih zdravil za poletno zatiranje varoj po količini, vrsti in številkah izdelavnih serij, izdanih zdravil in receptov ter skladiščenih količin zdravil po njihovi vrsti, količini in številki izdelavne serije,
– spremljanje učinkovitosti zatiranja varoj,
– obveznosti čebelarja v zvezi z zatiranjem varoze,
– način sodelovanja VF NVI z drugimi strokovnimi institucijami,
– nadzor nad izvajanjem operativnega programa varoze,
– poročanje,
– finančno ovrednotenje in način zagotavljanja finančnih sredstev,
– upravičene stroške.
16. člen
(izbira dobavitelja)
Ministrstvo na podlagi operativnega programa varoze izvede vsako leto programskega obdobja 2011–2013 javno naročilo za izbiro dobavitelja zdravil in sredstev za zatiranje varoj v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
17. člen
(izvedba operativnega programa zatiranja varoze)
(1) Izbrani dobavitelj iz prejšnjega člena zdravila za zatiranje varoj dostavi na enote VF NVI v skladu pogodbo o izvedbi javnega naročila.
(2) Zdravila za zatiranje varoj izdajo veterinarji VF NVI čebelarjem v obdobju in na način, ki sta določena v operativnem programu varoze. VF NVI pri izvedbi operativnega programa varoze sodeluje s Čebelarsko zvezo Slovenije.
18. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški nadzora nad varozo so:
– stroški nakupa zdravil za zatiranje varoj in
– stroški VF NVI, nastali pri izvedbi operativnega programa varoze (to so stroški dela, najema prostorov za razdeljevanje zdravil, kilometrina in materialni stroški).
(2) Neupravičeni stroški nadzora nad varozo so:
– DDV, razen v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka,
– bančni stroški,
– poštnina.
19. člen
(pogoji za izvajalca ukrepa)
(1) VF NVI mora:
– pripraviti in izvesti operativni program varoze,
– pripraviti poročilo o nabavi, izdaji in zalogi zdravil za zatiranje varoj,
– pripraviti poročilo o spremljanju učinkovanja zdravil za zatiranje varoj,
– pripraviti končno letno poročilo o izvedbi operativnega programa varoze in o svojih ugotovitvah.
(2) VF NVI mora k vlogi priložiti:
– obračun upravičenih stroškov (pri čemer se za dokazila o opravljenem nakupu šteje izvod izvirnega računa in izvirnega dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja); dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo,
– končno letno poročilo o izvedbi operativnega programa varoze,
– izjavo o opravljeni storitvi,
– izjavo o nesofinanciranju iz drugih virov,
– izjavo o dejansko opravljenem delu posameznih zaposlenih pri izvajanju ukrepa.
IV. KAKOVOST MEDU
20. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Namen ukrepa iz tega poglavja je financiranje fizikalno-kemijskih, mikroskopskih ter senzoričnih analiz in analiz na ostanke akaricidov in antibiotikov v medu prek sistema interne kontrole medu in ocenjevanja medu.
(2) Do interne kontrole medu in ocenjevanja medu je upravičen čebelar, ki v okviru samokontrole odda vzorec medu v analize iz prejšnjega odstavka in ki je najpozneje dan pred oddajo vzorcev v analizo vpisan v register čebelnjakov.
(3) Skupna višina sredstev za ukrep iz tega poglavja znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 52.260 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 52.092 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 51.850 eurov.
21. člen
(program interne kontrole in ocenjevanja medu)
(1) Minister sprejme operativni program interne kontrole medu in ocenjevanja medu (v nadaljnjem besedilu: operativni program kakovosti medu) za posamezno programsko leto programskega obdobja 2011–2013.
(2) Operativni program kakovosti medu iz prejšnjega odstavka določa zlasti:
– cilje tega ukrepa,
– način in dinamiko izvajanja tega ukrepa,
– vodenje evidenc,
– finančno ovrednotenje operativnega programa kakovosti medu,
– nadzor nad izvajanjem operativnega programa kakovosti medu,
– upravičene stroške,
– poročanje.
22. člen
(izbira izvajalca analiz)
(1) Ministrstvo na podlagi operativnega programa kakovosti medu iz prejšnjega člena izvede vsako leto programskega obdobja 2011–2013 javno naročilo za izbiro izvajalca fizikalno-kemičnih, mikroskopskih ter senzoričnih analiz in analiz na ostanke akaricidov in antibiotikov v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
(2) Merilo za izbiro izvajalca je ponujena najnižja cena analize enega vzorca na fizikalno-kemične, mikroskopske ter senzorične lastnosti in najnižja ponujena cena analize na ostanke akaricidov in antibiotikov v enem vzorcu medu.
(3) Izbrani izvajalec mora zagotoviti sledljivost analiz medu in preprečiti možnost dvojnega financiranja analiz istega vzorca.
(4) Izbrani izvajalec mora lastniku vzorca zagotoviti rezultate analize z razlago.
23. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški interne kontrole medu in ocenjevanja so stroški izvedbe analiz medu iz prvega odstavka prejšnjega člena. Podrobnejša specifikacija stroškov analiz medu iz prvega odstavka prejšnjega člena, do višine sredstev iz tretjega odstavka 20. člena te uredbe, se opredeli v operativnem programu kakovosti medu.
(2) Neupravičeni stroški interne kontrole so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu,
– stroški nakupa laboratorijske opreme,
– bančni stroški,
– poštnina.
24. člen
(izbrani izvajalec)
Izbrani izvajalec mora ministrstvu priložiti:
– izjavo o opravljeni storitvi,
– končno poročilo o izvedbi operativnega programa kakovosti medu,
– seznam in rezultate opravljenih analiz za posamezni vzorec,
– izjavo o nesofinanciranju iz drugih virov,
– izjavo o dejansko opravljenem delu posameznih zaposlenih pri izvajanju ukrepa.
V. OBNAVLJANJE ČEBELJEGA FONDA
1. Splošno
25. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Ukrepi iz tega poglavja so:
– menjava čebeljih matic,
– subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic,
– spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele in
– vpliv kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin.
(2) Namen ukrepov iz tega poglavja je izboljševanje rasnih lastnosti kranjske čebele in omejitev širjenja drugih podvrst čebel na območju Republike Slovenije, spodbujanje vzrejevalcev k obsežnejši vzreji kakovostnih matic, spremljanje kakovosti vzrejnih matic in ugotavljanje kakovosti prehrane za dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin.
(3) Skupna višina sredstev za ukrepe iz tega poglavja znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 112.776 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 112.410 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 111.912 eurov.
(4) Ministrstvo izvede vsako leto programskega obdobja 2011–2013 javno naročilo za izbiro izvajalcev ukrepov iz prve, tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik) v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Za ukrep iz druge alinee prvega odstavka tega člena ministrstvo za posamezno programsko leto objavi odprti javni razpis v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
2. Menjava čebeljih matic
26. člen
(program menjave čebeljih matic)
(1) Program menjave čebeljih matic pripravi in izvede izbrani ponudnik. Letni program sprejme minister.
(2) Letni program iz prejšnjega odstavka določa zlasti:
– pogoje, katerim morajo ustrezati čebelje matice za namen menjave,
– cilje tega ukrepa,
– način menjave čebeljih matic,
– vodenje evidenc,
– finančno ovrednotenje letnega programa,
– nadzor nad menjavo čebeljih matic,
– upravičene stroške in
– spremljanja učinkovitosti tega ukrepa.
(3) Do menjave čebeljih matic so upravičeni čebelarji:
– katerih matice imajo potomstvo, ki ne izkazuje morfoloških lastnosti, določenih v rejskem programu za kranjsko čebelo, in
– ki so najpozneje dan pred menjavo čebeljih matic vpisani v register čebelnjakov.
27. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški menjave čebeljih matic so:
– stroški priprave in izvedbe letnega programa menjave čebeljih matic in
– stroški za odkup čebeljih matic.
(2) Podrobnejša specifikacija stroškov menjave čebeljih matic, do višine sredstev iz 28. člena te uredbe, se opredeli v letnem programu menjave čebeljih matic.
(3) Neupravičeni stroški so:
– bančni stroški,
– poštnina.
28. člen
(finančna določba)
Višina sredstev za ukrep menjave čebeljih matic znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 30.902 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 30.821 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 30.678 eurov.
3. Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic
29. člen
(namen, pogoji za izplačilo)
(1) Namen ukrepa subvencioniranja vzrejevalcev čebeljih matic je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k obsežnejši vzreji bolj kakovostnih matic.
(2) Do subvencije vzrejevalcev čebeljih matic je upravičen vzrejevalec čebeljih matic, ki poveča vzrejo kakovostnih čebeljih matic najmanj za pet odstotkov glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu.
(3) Pogoji za odobritev subvencije za vzrejo čebeljih matic so, da:
– ima vzrejevalec odločbo ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic,
– ima potrdilo o številu čebeljih matic, ki so vpisane v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, v posameznem programskem letu,
– k vlogi priloži potrdila o pravilni izvedbi direktnega testa v posameznem letu, ki ga prejme od druge priznane rejske organizacije,
– k vlogi priloži potrdilo o številu vpisanih čebeljih matic v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu in
– je vpisan v register čebelnjakov najpozneje dan pred oddajo vloge.
(4) Ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za posamezno programsko leto pripravi in objavi odprti javni razpis za ukrep subvencioniranja vzrejevalcev čebeljih matic, kjer se podrobneje določi pogoje in višino sredstev za ta ukrep.
30. člen
(finančna določba)
Višina sredstev za ukrep subvencioniranja čebeljih matic znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 29.615 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 29.518 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 29.383 eurov.
4. Spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele
31. člen
(namen in program spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele)
(1) Namen ukrepa spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele je ugotavljanje povezave med tehnologijo vzreje in kakovostjo vzrejenih matic ter ugotavljanje tehnološke rešitve za izboljšanje kakovosti vzrejenih matic.
(2) Triletni program spremljanja kakovosti vzrejnih matic kranjske čebele pripravi in izvede izbrani ponudnik, sprejme pa ga minister.
(3) Program iz prejšnjega odstavka določa zlasti:
– cilje tega ukrepa,
– način in dinamiko izvajanja tega ukrepa,
– upravičene stroške,
– nadzor nad izvajanjem triletnega programa,
– finančno ovrednotenje triletnega programa,
– poročanje in
– pričakovane rezultate.
32. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele so stroški priprave in izvedbe triletnega programa spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele. Podrobnejša specifikacija stroškov spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele, do višine sredstev iz 33. člena te uredbe, se opredeli v triletnem programu iz prejšnjega člena.
(2) Neupravičeni stroški spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu,
– bančni stroški in
– poštnina.
33. člen
(finančna določba)
Višina sredstev za ukrep spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 32.575 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 32.450 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 32.320 eurov.
5. Vpliv kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin
34. člen
(namen in program vpliva kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin)
(1) Namen ukrepa vpliva kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin je ugotavljanje vpliva kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin.
(2) Triletni program ugotavljanja vpliva kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin pripravi in izvede izbrani ponudnik, sprejme pa ga minister.
(3) Triletni program ugotavljanja vpliva kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin vsebuje zlasti:
– cilje tega ukrepa,
– način in dinamiko izvajanja tega ukrepa,
– upravičene stroške,
– nadzor nad izvajanjem triletnega programa,
– finančno ovrednotenje triletnega programa,
– poročanje in
– pričakovane rezultate.
35. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški vpliva kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin so stroški priprave in izvedbe triletnega programa ugotavljanja vpliva kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin. Podrobnejša specifikacija stroškov vpliva kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin, do višine sredstev iz 36. člena te uredbe, se opredeli v triletnem programu iz prejšnjega člena.
(2) Neupravičeni stroški so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu,
– bančni stroški in
– poštnina.
36. člen
(finančna določba)
Višina sredstev za ukrep ugotavljanja vpliva kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 19.684 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 19.621 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 19.531 eurov.
VI. PODROBNEJŠA PRAVILA POSTOPKA IN NAČIN PRIDOBITVE SREDSTEV
37. člen
(dodelitev sredstev)
(1) Za ukrepe iz 7. in 11. člena ter druge alinee prvega odstavka 25. člena te uredbe se za posamezno programsko leto izvedejo odprti javni razpisi v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Za izbiro dobavitelja po 16. členu te uredbe in za ukrepe iz 20. člena ter prve, tretje in četrte alinee prvega odstavka 25. člena te uredbe se izvedejo javna naročila v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.
38. člen
(vloga VF NVI in objava odprtih javnih razpisov)
(1) VF NVI pošlje vlogo z dokazili na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali jo vloži v vložišču agencije:
– za programsko leto 2011: najpozneje do 31. avgusta 2011,
– za programsko leto 2012: najpozneje do 31. avgusta 2012,
– za programsko leto 2013: najpozneje do 31. avgusta 2013.
(2) Ministrstvo objavi odprte javne razpise za ukrepe iz 7. in 11. člena ter druge alinee prvega odstavka 25. člena te uredbe:
– za programsko leto 2011: najpozneje do 15. junija 2011,
– za programsko leto 2012: najpozneje do 15. junija 2012,
– za programsko leto 2013: najpozneje do 15. junija 2013.
39. člen
(vloge na podlagi odprtih javnih razpisov in odločitev o vrstnem redu obravnave vlog)
(1) Za ukrepe iz 7. in 11. člena ter druge alinee prvega odstavka 25. člena te uredbe vlagatelji pošljejo vlogo na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, z dokazili priporočeno na agencijo ali jo vložijo v vložišču agencije.
(2) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog ali po vrstnem redu prejema popolnih in vsebinsko ustreznih vlog do porabe razpisanih sredstev za posamezni ukrep. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, agencija v primeru dveh ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom in časom oddaje vloge (ura, minuta na ovojnici), izvede žrebanje za določitev vrstnega reda prispelih vlog. Pri žrebu je lahko navzoč tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik agencije izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na agenciji.
(3) Žrebanje iz prejšnjega odstavka se opravi v uradnih prostorih agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
40. člen
(obravnava vlog na podlagi odprtih javnih razpisov)
(1) Odpiranje vlog ni javno.
(2) Vloge se preverja po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge. V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču agencije. Ko agencija prejme dopolnjeno vlogo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda.
(3) Poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog.
(4) Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja.
41. člen
(omejitev sredstev)
(1) Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
(2) Sredstva se ne dodelijo za dejavnosti zunaj območja Republike Slovenije.
42. člen
(obveznosti upravičenca in objava)
(1) Upravičenec mora agenciji, ministrstvu, revizijskemu organu ali drugim nadzornim organom omogočiti dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
(2) Na spletni strani agencije se objavi seznam prejemnikov sredstev, ki so pravne osebe, z navedbo firme, opisom dejavnosti in zneskom odobrenih sredstev za posamezni ukrep.
(3) Če agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da so bila sredstva neupravičeno dodeljena, je prejemnik sredstev dolžan vrniti vsa prejeta sredstva v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
43. člen
(hramba dokumentacije)
Prejemniki sredstev, ki pridobijo sredstva na podlagi te uredbe, morajo dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV
44. člen
(administrativna kontrola in kontrola na kraju samem)
(1) Agencija izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem pred izplačilom sredstev za posamezen ukrep.
(2) Agencija mora zagotoviti ločenost izvajanja nalog administrativnih kontrol in kontrole na kraju samem.
VIII. KONČNA DOLOČBA
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-1/2011
Ljubljana, dne 20. januarja 2011
EVA 2010-2311-0080
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost