Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

122. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«, stran 400.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03), ter v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in drugega odstavka 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), so Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 2. redni seji dne 23. 12. 2010, Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 2. redni seji dne 15. 12. 2010, Občinski svet Občine Litija na 2. redni seji dne 16. 12. 2010 in Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 4. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejele
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občine Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji, ustanovijo skupno upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva.
3. člen
Sedež skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji je v Občini Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike z napisom: »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija, Šmartno pri Litiji.«
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti občin ustanoviteljic, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
Župani na predlog predstojnika skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
Župan sedežne občine imenuje in razrešuje predstojnika skupne uprave po predhodnem soglasju županov občin soustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Skupna uprava je enovit organ.
6. člen
Skupna uprava deluje neodvisno, samostojno in pri izvrševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva. Pristojno je za odločanje na 1. stopnji v upravnih, ter v strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran organ skupne občinske uprave, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere krajevno pristojnost posamezna zadeva spada.
7. člen
Skupna uprava opravlja na območju občin ustanoviteljic naloge inšpekcijskega nadzorstva ter občinskega redarstva, na podlagi pooblastil državnih predpisov ter predpisov posameznih občin ustanoviteljic.
Posamezne občine ustanoviteljice so dolžne za učinkovito delovanje skupne uprave skrbeti za sprejem občinskih predpisov, na podlagi katerih bo ta lahko učinkovito delovala.
Seznam predpisov občine ustanoviteljice javno objavijo na svojih spletnih straneh.
8. člen
Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo v skupni upravi v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev v tej občini. To razmerje se uporablja tudi za financiranje delovanja skupne občinske uprave, in sicer:
(1) Občina Dol pri Ljubljani 13%
(2) Občina Ivančna Gorica 38%
(3) Občina Litija 36%
(4) Občina Šmartno pri Litiji 13%.
9. člen
Skupna uprava je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga odloka v obliki seznama predpisov objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
10. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarja občina, v katere krajevno pristojnost spada zadeva.
11. člen
Skupno upravo vodi predstojnik skupne uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine, po predhodnem mnenju drugih županov občin ustanoviteljic, izmed direktorjev občinskih uprav oziroma tajnikov občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
Predstojnik skupne uprave je vodja skupne uprave kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
Predstojnik skupne uprave ima status uradnika na položaju.
Predstojnik skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 5 let delovnih izkušenj.
12. člen
Predstojnik skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
Predstojnik predstavlja in zastopa skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela občinskih inšpektorjev in občinskih redarjev.
13. člen
Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Vsi zaposleni v skupni upravi sklenejo delovno razmerje v Občini Litija.
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Litija.
14. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan sedežne občine v soglasju z župani občin ustanoviteljic, na predlog predstojnika skupne uprave.
III. SREDSTVA ZA DELO
15. člen
Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog predstojnika skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
Sredstva za zaposlene, stroške za blago in storitve, opreme ter stroške skupnih projektov v skupni upravi zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z razmerjem iz 8. člena tega odloka.
16. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Občine Litija. Ostale občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške v skladu z 8. členom tega odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
17. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene v tem odloku, občine ustanoviteljice uredijo s posebnim Dogovorom o medsebojnih razmerjih.
18. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda vsem županom. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje drugim občinam ustanoviteljicam.
Svojo namero o izstopu mora občina ustanoviteljica podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega leta (do 30. 6. tekočega leta), svoje obveznosti do skupne uprave pa je dolžna izpolnjevati do konca proračunskega leta, v katerem je podala namero o izstopu (do 31. 12. tekočega leta).
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in dogovora iz 17. člena tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je začela z delovanjem 28. 7. 2008, nemoteno nadaljuje s svojim delom po tem odloku.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« (Uradni list RS, št. 108/07).
20. člen
Občine ustanoviteljice v roku 3 mesecev sprejmejo uskladitev dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih s tem odlokom.
21. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
Župan sedežne občine skupne uprave objavi ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije, v 15 dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki bo o odloku o ustanovitvi skupne občinske uprave odločal zadnji. Župani občin ustanoviteljic v svojih uradnih glasilih objavijo sprejem in veljavnost tega odloka.
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2010
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.
Št. 007-5/2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
Št. 007-9/2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
Št. 047-1/2008
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost