Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011

Kazalo

53. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica, stran 280.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 22. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica (v nadaljevanju: OPPN)
Ocena stanja:
Na območju obstoječega kamnoloma, ki leži ob državni cesti Arja vas–Velenje, severno od naselja Velika Pirešica, ima investitor CM Celje – Ceste mostovi Celje d.d. namen posodobiti tehnologijo odkopavanja in tako zagotoviti varnejše odkopavanje, zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje, sprotno izvajanje sanacije degradiranih površin, ter pridobivanje mineralne surovine do dokončnega zaključka sanacije kamnoloma. Na območju kamnoloma je v času eksploatacije predvideno tudi zbiranje, sortiranje in predelava inertnih (nenevarnih) gradbenih odpadkov.
Investitor bo nameravana dela oziroma posege izvedel na območju obstoječega in razširjenega dela kamnoloma. Z nameravanim OPPN (in v njem predvidenimi posegi) želi investitor zagotavljati okoljsko sprejemljivejšo eksploatacijo.
Naravne in ustvarjene danosti prostora kot pomembnejše omejitve
Širše območje kamnoloma predstavlja dolina, ki je zarezana v severno obrobje Savinjske doline. Zahodno od doline je Ponikovska planota, vzhodno pa razgiban relief Pernovega. Kamnolom se zajeda v južno stran grebena Pernovo in se razteza v smeri sever-jug. Območje severno in severovzhodno od kamnoloma porašča gozd, manjše gozdne površine so tudi ob južni meji kamnoloma. Ob vzhodni meji so delno travniki in pašniki. V bližini kamnoloma so naselja Velika Pirešica, Gorca in Železno. Ob zahodni meji poteka glavna cesta G1-4 odsek Arja vas–Velenje in struga potoka Pirešica.
Razlogi za pripravo OPPN:
– Posodobitev tehnologije odkopavanja z minimalnimi posegi v prostor,
– Pridobivanje mineralne surovine do dokončanja zaključne sanacije kamnoloma,
– Zbiranje, sortiranje in predelava inertnih (nenevarnih) gradbenih odpadkov,
– Širitev območja izvajanja rudarskih del (pridobivanje tehničnega kamna v skladu z veljavnim planom in strokovno podlago za OPN Občine Žalec,
– Zagotavljanje varnejšega odkopavanja,
– Zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje,
– Izvajanje sprotne in končne sanacije degradiranih površin.
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo za večino ureditvenega območja OPPN kot območje, za katerega sta bili v sklopu sprememb in dopolnitev planskih aktov v letu 1999 in 2002 sprejeti programski zasnovi za širitev kamnoloma Velika Pirešica (z oznako 13 in P13) in za katerega je bilo potrebno v nadaljevanju izdelati OPPN. Dve manjši območji (na severozahodni in osrednji vzhodni strani OPPN sta po veljavnem prostorskem planskem aktu še opredeljeni kot gozdna oziroma kmetijska zemljišča, zato je potrebno pred sprejemom OPPN v tekočem postopku občinskega prostorskega načrta Občine Žalec (OPN OŽ) predhodno doseči še spremembo rabe za omenjeni območji. Predmetni OPPN bo lahko sprejet šele po sprejetju OPN OŽ.
II. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN.
Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
Predmet izdelave OPPN je območje strokovne podlage za območje kamnoloma Velika Pirešica (IUP, proj. št. 098/08, izdelano v avgustu 2010) izdelane za OPN OŽ.
OPPN bo določil:
– Tehnološki postopek izkoriščanja kamnoloma,
– Tehnološki postopek zbiranja in predelave inertnih gradbenih odpadkov,
– Posege za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
– Gradnjo objektov, ki so potrebni za obratovanje kamnoloma,
– Gradnjo prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture,
– Vplivno območje kamnoloma v času izkoriščanja,
– Sanacijski program, ki bo poleg končne sanacije omogočal tudi sprotno sanacijo degradiranih površin,
– Umestitve in pogoje novih programov po pretečenem času izkoriščanja.
V postopku priprave in sprejemanja OPPN bo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO). Sestavni del postopka je tudi izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN v naravo na varovana območja.
Investitor OPPN mora zagotoviti izdelavo okoljskega poročila, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe OPPN na okolje in možne alternative ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnostih območja na katerega se OPPN nanaša ter okoljsko poročilo o vplivih na varovana območja.
Programska izhodišča OPPN:
– Poglobitev in razširitev obstoječega kamnoloma,
– Posodobitev tehnologije odkopavanja,
– Zagotavljanje varnejšega odkopavanja,
– Zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje,
– Izvajanje sprotne in končne sanacije degradiranih površin,
– Pridobivanje mineralne surovine do dokončnega zaključka sanacije kamnoloma in zbiranje ter predelava inertnih gradbenih odpadkov,
– Gradnja spremljajočih objektov, ki so potrebni za obratovanje kamnoloma,
– Gradnja prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture, ki je potrebna za obratovanje kamnoloma,
– Načrtovanje krajinske ureditve sprotne in dokončne sanacije kamnoloma.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati tudi izhodišča, ki so navedena v sprejetih programskih zasnovah za širitev kamnoloma Velika Pirešica (z oznako 13 in P13) in strokovni podlagi za območje kamnoloma Velika Pirešica (št. proj. 098/08) ter druga programska izhodišča, ki se eventualno pojavijo v postopku izdelave samega dokumenta.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje OPPN zajema območje obstoječega kamnoloma Velika Pirešica z razširitvami na severnem in vzhodnem delu. Območje meji na zahodu na državno cesto Arja vas–Velenje, na jugozahodu na potok Pirešica, na jugu in vzhodu poteka meja ob kmetijskih na severu pa ob gozdnih površinah. Ureditveno območje meri cca 49,23 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09).
Okoljska poročila se pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09),
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08),
– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08),
– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 110/07),
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Uradni list RS, št. 55/03),
– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09),
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10).
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Vizija razvoja CMC na območju Velika Pirešica (proj. št. 106/08, april 2008, ECONO d.o.o.),
– Strokovne podlage za gospodarska in industrijska območja (Univerza v Ljubljani, FA in UNIARH d.o.o., marec in junij 2006 april 2007),
– Rudarski projekt dokončne rešitve odkopnega prostora kamnoloma Velika Pirešica (proj. št. 15/10-sm, ECONO d.o.o.),
– Geodetski načrt (proj. št. DFG 10340; DFG Consulting d.o.o.),
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga OPPN mora naročnik vseh strokovnih podlag zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– Geodetski načrt celotnega ureditvenega območja in širše (tako, da bo varstveni pas lahko prikazan na parcelo natančno) v ustreznem merilu in v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04),
– Idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, izdelano na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznimi poročili in utemeljitvami,
– Idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve z ustreznimi poročili in utemeljitvami,
– V okviru postopka priprave OPPN se izdela celovita presoja vplivov na okolje (CPVO). Izsledki te presoje bodo služili kot izhodišče za oblikovanje okoljevarstvenih meril in pogojev za poseganje v okolje v okviru OPPN (za izdelavo okoljskih poročil poskrbi naročnik vseh strokovnih podlag, CM CELJE d.d.),
– Poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje (izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje), vključno z revizijo poročila o vplivih na okolje,
– Podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
V. Roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o pripravi OPPN za območje kamnoloma Velika Pirešica.
– Objava sklepa v Uradnem listu RS in v spletu.
Priprava osnutka in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek (v roku 90 dni od objave sklepa o pripravi v Uradnem listu RS).
– Pripravljavec pošlje osnutek na Ministrstvo za okolje in prostor (pristojno za CPVO) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je potrebno izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka:
– Naročnik strokovnih podlag oziroma investitor načrtovanih prostorskih ureditev zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, ki so navedene v IV. točki tega sklepa.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek v roku 30 dni, v primeru izdelave variantnih rešitev pa v roku 45 dni.
– Pripravljavec OPPN po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila pošlje dopolnjeni osnutek OPPN skupaj z okoljskim poročilom na Ministrstvo za okolje in prostor ter od slednjega pridobi pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in okoljsko poročilo (v roku 20 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi pisnega obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani Ministrstva za okolje in prostor). Župan OŽ nato sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline) in v spletu na straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve. V sklepu o javni razgrnitvi se navedejo tudi vse zemljiške parcele, katerih namenska raba se spreminja.
– KS Galicija v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu OŽ in na sedežu KS Galicija (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).
– OŽ v sodelovanju s KS Galicija organizira javno obravnavo OPPN in okoljskega poročila v prostorih OŽ.
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost kot tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila.
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS Galicija evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z OŽ prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov).
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve); navedeni rok zajema pripravo predloga stališč in posredovanje ter obravnavo gradiva na odboru).
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča OŽ do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni).
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
– Opredelitev pristojnih ministrstev v mnenju glede sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti. Ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi Ministrstva za okolje in prostor, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi, izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec. Župan po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne zadeve usklajen predlog posreduje v sprejem Občinskemu svetu OŽ.
– Občinski svet OŽ sprejme OPPN z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Ljubljana,
4. RS, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energetiko, Sektor za rudarstvo, Ljubljana,
5. RS, Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje,
8. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje, Ljubljanska 13, Celje,
9. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
10. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
11. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
12. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
13. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 2, Koper,
14. Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče,
15. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
16. KS Galicija, Galicija 75, Žalec,
17. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in investitor načrtovanih prostorskih ureditev: CM CELJE d.d., Lava 42, Celje;
– Naročnik vseh potrebnih strokovnih podlag in OPPN: CM CELJE d.d., Lava 42, Celje;
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ);
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: RC Planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, Celje; Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati vse pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov).
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, celotno izdelavo OPPN ter programa opremljanja bo financiral pobudnik in investitor načrtovanih prostorskih ureditev CM CELJE d.d., Lava 42, Celje.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzame načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.
VIII. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03-0004/2010
Žalec, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti