Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011

Kazalo

51. Odlok o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta, stran 274.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/92-I., 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00), četrtega in petega odloka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US) in Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 2. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se ustanovi Zavod za negospodarske dejavnosti Koušta (v nadaljevanju: zavod), za opravljanje naslednjih dejavnosti:
– pospeševanja razvoja na področju kulture
– pospeševanje razvoja na področju turizma
– pospeševanja razvoja na področju športa.
Ustanoviteljica zavoda je Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
Ustanoviteljske pravice izvršuje ustanoviteljica na občinskih svetih ali preko občinskega sveta pooblaščeni organ.
2. člen
(ustanovitev in prenehanje)
Zavod se ustanovi za nedoločen čas. Preneha lahko:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo (razdružitvijo),
– na podlagi odloka o prenehanju, če tako sklene ustanoviteljica.
Preoblikovanje se lahko izvede le s soglasjem ustanoviteljice.
3. člen
(ime in sedež)
Ime (firma) zavoda je: Zavod za negospodarske dejavnosti.
Skrajšano ime (skrajšana firma) je: Zavod Koušta.
Sedež: Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
4. člen
(pečat)
Zavod ima pečat okrogle oblike z naslednjo vsebino: Zavod za negospodarske dejavnosti Koušta. Vse ostale določbe glede oblike in vsebine pečata se določijo v statutu zavoda.
II. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
(dejavnost)
Osnovna dejavnost zavoda je:
– pospeševanja razvoja na področju kulture
– pospeševanje razvoja na področju turizma
– pospeševanja razvoja na področju športa.
Družba poleg osnovne dejavnosti izvaja še naslednje dejavnosti:
– izdelava pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov, objektov in zemljišč primernih za razvoj turizma,
– spodbujanje razvoja na območju ustanoviteljice,
– izvajanje nalog, ki jih bodo na družbo prinesla ustanoviteljica in so namenjene za razvoj in pospeševaje turizma, športa in kulture,
– priprava in aktiviranje razvojih projektov,
– svetovanje pri pridobivanju sofinanciranja za posamezne projekte iz države in tujine,
– iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– koordiniranje aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij in aktivno sodelovanje pri izdelavi širše regionalne razvojne strategije,
– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastajanje razvojnih projektov,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskav in razvoja,
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– sodelovanje pri aktivnostih prostorskega planiranja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev, seminarjev, predavanj s področja svoje dejavnosti,
– izvajanje promocijskih aktivnosti,
– pridobivanje sredstev za opravljanje določenih nalog družbe,
– razvijanje in oblikovanje turistične ponudbe v občini,
– zbiranje in posredovanje turističnih informacij,
– nudenje brezplačnih informacij obiskovalcem,
– analiziranje kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– organiziranje kulturnih, zabavnih in drugih prireditev,
– zbiranje informacij o turistično gostinski ponudbi,
– vodenje statistike v občini: struktura gostov, nočitve, popis turistične ponudbe, podpis podpornega turističnega okolja in aktivnosti …,
– obveščanje o prireditvah,
– kontaktiranje s turističnimi ponudniki, turističnimi organizacijami in združenji,
– informiranje in prenos informacij od vseh partnerjev.
6. člen
(registracija dejavnosti)
Zaradi vpisa dejavnosti zavoda v sodni register se v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti kot dejavnost zavoda določijo naslednje dejavnosti:
C / 18.120  Drugo tiskanje
C / 18.130  Priprava za tisk in objavo
C / 18.140  Knjigovezništvo in sorodne dejavnosti
C / 18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G / 46.180  Specializirano posredništvo pri prodaji
       drugih določenih izdelkov
G / 46.190  Nespecializirano posredništvo pri prodaji
       raznovrstnih izdelkov
G / 47.789  Trgovina na drobno v drugih specializiranih
       prodajalnah
G / 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
       drugim blagom
G / 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G / 47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic in tržnic
I / 55.100  Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
       obratov
I / 56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi
I / 56.300  Strežba pijač
J / 58.110  Izdajanje knjig
J / 58.130  Izdajanje časopisov
J / 58.140  Izdajanje revij in druge periodike
J / 58.190  Drugo založništvo
J / 58.290  Drugo izdajanje programa
J / 62.010  Računalniško programiranje
J / 62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in
       računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J / 62.020  Svetovanje o računalniških napravah in
       programih
J / 62.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J / 63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane
       dejavnosti
J / 63.120  Obratovanje spletnih portalov
J / 63.910  Dejavnosti tiskovnih agencij
J / 63.990  Drugo informiranje
K / 64.190  Drugo denarno posredništvo
K / 64.300  Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter
       podobnih finančnih subjektov
K / 64.910  Dejavnost finančnega zakupa
K / 64.920  Drugo kreditiranje
K / 64.990  Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih
       storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti
       pokojninskih skladov
L/ 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
L / 68.310  Posredništvo v prometu z nepremičninami
L / 68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
       pogodbi
M / 69.103  Druge pravne dejavnosti
M / 69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
       dejavnosti; davčno svetovanje
M / 70.100  Dejavnost uprav podjetij
M / 70.210  Dejavnost stikov z javnostjo
M / 70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M / 71.129  Druge inženirske dejavnosti in tehnično
       svetovanje
M / 72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
       področjih naravoslovja in tehnologije
M / 72.220  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
       področjih družboslovja in humanistike
M / 73.110  Dejavnost oglaševalnih agencij
M / 73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
M / 73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
M / 74.100  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M / 74.200  Fotografska dejavnost
M / 74.300  Prevajanje in tolmačenje
M / 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti
N / 77.220  Dajanje videokaset in plošč v najem
N / 77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v
       najem in zakup
N / 77.310  Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
       in zakup
N / 77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških
       naprav v najem in zakup
N / 77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in
       opredmetenih sredstev v najem in zakup
N / 77.400  Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
       v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N / 78.100  Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N / 78.200  Posredovanje začasne delovne sile
N / 78.300  Druga oskrba s človeškimi viri
N / 79.110  Dejavnost potovalnih agencij
N / 79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj
N / 79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane
       dejavnosti
N / 81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N / 81.210  Splošno čiščenje stavb
N / 81.220  Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
       opreme
N / 81.290  Čiščenje cest in drugo čiščenje
N / 81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
       okolice
N / 82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev
N / 82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
N / 82.200  Dejavnost klicnih centrov
N / 82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N / 82.910  Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
       sposobnosti
N / 82.920  Parkiranje
N / 82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
       za poslovanje
O / 84.110  Splošna dejavnost javne uprave
O / 84.130  Urejanje gospodarskih področij za
       učinkovitejše poslovanje
P / 85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
P / 85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R / 90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R / 91.020  Dejavnost muzejev
R / 91.030  Varstvo kulturne dediščine
R / 93.110  Obratovanje športnih objektov
R / 93.130  Obratovanje fitnes objektov
R / 93.190  Druge športne dejavnosti
R / 93.210  Dejavnost zabaviščnih parkov
R / 93.299  Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost zavoda se lahko spremeni samo s soglasjem ustanoviteljice. Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja zavod tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju dejavnosti iz 1. člena tega odloka, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
7. člen
(dejavnosti)
Izmed dejavnosti, navedenih v prejšnjem členu, zavod opravlja tudi tiste dejavnosti, ki so določene z odloki ustanoviteljice in drugimi splošnimi akti ustanoviteljice. Zavod ima, kolikor ni z zakonom drugače določeno, naslednja pooblastila:
– izvajanje razvojne strategije na področju športa, kulture in turizma,
– izvajanje razvojne strategije in marketinga na področju turizma.
Zavod izvaja tudi druga javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejme pristojni organ ustanoviteljice.
III. UPRAVLJANJE DRUŽBE
8. člen
(občinski svet ustanoviteljice)
Občinski svet ustanoviteljice ima pravico do:
– odločanja o spremembah tega odloka,
– določanje pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda,
– odločanja o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– odločanja o prenehanju zavoda in statusnem preoblikovanju,
– odločanja o vstopu novih družbenikov v zavod,
– dajanja mnenj k predlogom in odločitvam sveta zavoda,
– odločanja o zadolževanju in dajanju poroštev zavoda.
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda.
Pristojnosti občinskih svetov ne posegajo v pristojnosti nadzornega sveta in obratno.
IV. ORGANI
9. člen
(organi družbe)
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– nadzorni svet,
– direktor.
10. člen
(sklic seje sveta zavoda)
Sejo sveta sklicuje direktor zavoda na lastno pobudo, dolžan pa jo je sklicati na zahtevo župana ustanoviteljice. Direktor skliče sejo sveta v primerih, določenih z zakonom.
Svet se sklicuje z navadnim pismom, ki mora biti poslano najmanj pet dni pred datumom seje. Z vabilom mora biti predlagan dnevni red seje. V izjemnih primerih se lahko skliče telefonska ali korespondenčna seja sveta.
11. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
Pristojnosti sveta družbe so naslednje:
– sprejem statuta in drugih splošnih aktov zavoda,
– sprejem letnega programa dela in razvoja zavoda,
– spremljanje izvrševanja programa dela in razvoja zavoda,
– sprejem finančnega programa in zaključnega računa,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– na predlog direktorja zavoda imenuje strokovni svet zavoda
– imenuje in razrešuje predstavnike zavoda v kapitalsko povezanih družbah,
– odloča o politiki plač v zavodu na podlagi kolektivne pogodbe in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatih poslovanja,
– odloča o predlogih ukrepov za povečanje in zmanjšanje kapitala in predlaga ustanovitelju sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov zavoda ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,
Po predhodnem soglasju občinskega sveta ustanoviteljice:
– odloča o pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin,
– odloča v primeru odtujitve, obremenitve in pridobitve premičnega premoženja, ki presega 10.000,00 EUR,
– odloča o najemu dolgoročnih posojil in kratkoročnih posojil v vrednosti, ki presega 20.000,00 EUR,
– odloča o prometu nepremičnin, če o tem ni odločeno v programu družbe in o izdajanju vrednostnih papirjev,
– odloča o investicijskih delih ali najemu posojil, ki niso izrecno zajeta v programu družbe in ki po vrednosti presegajo 20.000,00 EUR.
Svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča ustanoviteljico.
12. člen
(sestava sveta zavoda)
Svet zavoda sestavlja 5 članov, in sicer:
– en predstavnik, ki ga imenuje občinski svet izmed svojih članov,
– en predstavnik, ki ga imenuje župan,
– trije predstavniki uporabnikov storitev po eden s področja športa, kulture in turizma.
Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda izmed sebe na prvi konstitutivni seji. Funkcija člana sveta je častna funkcija. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
13. člen
(člani nadzornega sveta)
Nadzorni svet je sestavljen iz 3 (treh) članov, od katerih enega (1) člana imenuje občinski svet občine, enega (1) člana imenuje župan občine, enega (1) člana imenujejo uporabniki storitev zavoda.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo 4 let. Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nadzornega sveta. Funkcija člana nadzornega odbora je častna funkcija.
14. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov zavoda:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo zavoda, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– odloča o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri dobavi dobrin po tem odloku,
– imenuje revizorja,
– daje navodila in smernice za delo direktorja družbe,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– preverja letno poročilo in predlog uporabe bilančnega dobička,
– spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska gibanja,
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– nadzira izvajanje sklepov ustanoviteljice,
– sprejema splošne akte družbe, ki jih ne sprejema svet zavoda,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanja podjetja.
Pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z njegovim delovanjem, se podrobneje določijo s statutom zavoda.
15. člen
(način sprejemanja odločitev)
Nadzorni svet veljavno odloča, če sta na seji pristojna vsaj 2 člana. Nadzorni svet sprejme veljaven sklep, če je za sklep glasovala večina prisotnih članov, razen v primerih, ko večjo večino določa zakon, ta odlok oziroma statut družbe. V primeru enakega števila glasov na seji sveta je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.
16. člen
(strokovne in administrativne naloge)
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe nadzornega sveta opravljajo člani sveta zavoda.
17. člen
(dolžnost obveščanja)
Nadzorni svet o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe družbe.
18. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Direktor je poslovodni organ družbe. Direktor je odgovoren za zakonito delo družbe. Direktorja imenuje nadzorni svet s soglasjem ustanovitelja po postopku, ki je določen v statutu družbe. Mandat direktorja je 4 leta.
Za direktorja družbe je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo,
– ima komunikativne, vodstvene ter organizacijske sposobnosti.
19. člen
(pristojnosti direktorja)
Direktor ima poleg pristojnosti, določenih s tem odlokom, še naslednje pristojnosti:
– zastopanje in predstavljanje zavoda,
– sprejemanje delovnih načrtov in programov,
– določanje nalog zaposlenim v zavodu in nadzor njihovega izvajanja,
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, o najemanju posojil ter izvajanju investicij, vse v okviru predpisov in veljavnih planov ter tega odloka,
– določanje notranje organizacije zavoda v skladu s tem odlokom,
– priprava letnega plana in razvojnih programov zavoda,
– imenovanje vodilnih delavcev,
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju zavoda,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerju do sveta zavoda, ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
20. člen
(sodelovanje s nadzornim svetom)
Direktor zastopa in predstavlja zavod v skladu z zakonom in odlokom. Soglasje občinskega sveta ustanoviteljice mora imeti v naslednjih primerih:
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin;
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev drugih sredstev, katerih posamična vrednost presega 10.000,00 EUR,
– izvajanje investicijskih del ter vzdrževalnih del in najemanje posojil, ki presega 20.000,00 EUR.
21. člen
(razrešitev direktorja)
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata.
– na lastno željo,
– če krši tiste določbe družbene pogodbe, ki omejujejo njegova pooblastila za zastopanje v razmerju do tretjih,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči ustanovitelju večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri delovanju ustanoviteljice,
– če nastane kateri od razlogov, ki je po predpisih o delovnih razmerjih razlog za prenehanje pogodbenega razmerja,
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda, nadzornega sveta,
– če neutemeljeno ne izvršuje navodil ustanoviteljev,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Razrešitev lahko predlaga 1/3 članov sveta zavoda, župan oziroma občinski svet občine. O razrešitvi direktorja odloča občinski svet ustanoviteljice.
22. člen
(prenehanje mandata)
Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen zaradi storjenega kaznivega dejanja.
Direktorju preneha mandat z dnem, ko svet zavoda ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
23. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s statutom zavoda, ki ga sprejme sveta zavoda ter z individualno pogodbo o zaposlitvi.
24. člen
(poročanje direktorja)
Ustanovitelj imajo pravico do informiranosti o poslovanju zavoda v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati ustanoviteljici na zahtevo, izraženo z sklepom občinskega sveta ali župana občine.
V. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE
25. člen
(razvojni program in letni plan)
Za učinkovito zagotavljanje dobrin in uspešno poslovanje zavoda, sprejeme svet zavoda na predlog direktorja razvojni program za mandatno obdobje in letni plan. Direktor pri pripravi teh aktov sodeluje z občinskimi upravnimi ter zunanjimi strokovnimi in znanstvenimi institucijami.
VI. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI
26. člen
(financiranje)
Dejavnosti družbe se financirajo:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja po letnem programu dela in letnem finančnem načrtu,
– iz sredstev nacionalne turistične organizacije za pospeševanje turizma,
– iz sredstev proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjena lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporabljajo za ureditev prebivalcem, obiskovalcem in turistom prijaznejšega okolja in za izboljšanje turistične infrastrukture,
– od daril in dotacij,
– z drugimi prispevki taksami oziroma dajatvami, ki jih skladno z zakonom in drugimi predpisi predpiše občinski svet ustanoviteljice ali državni organi,
– iz sredstev evropske skupnosti,
– iz drugih virov.
Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka, pridobiva zavod sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz prometa blaga in plačil za storitve, ki jih opravlja.
Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno v obsegu potrebnem za izvajanje ovrednotenega programa dela zavoda in v skladu s sprejetim proračunom ustanovitelja.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
27. člen
(sklepanje poslov)
Zavod ne sme brez soglasja občinskega sveta ustanoviteljice sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
– pravni promet z nepremičninami,
– izdajanje vrednostnih papirjev,
– izvajanje investicijskih del in zadolževanje, ki presega 20.000,00 EUR, dajanje takih posojil in poroštev,
– podeljevanje prokure in pooblastil,
– statusne spremembe.
28. člen
(pooblastila zavoda)
Zavod ima v pravnem prometu s pravnimi in finančnimi osebami vsa pooblastila.
29. člen
(delovanje v skladu z zakoni)
Zaradi ustanoviteljstva zavoda s strani občine kot javnega sektorja, je zavod dolžan pri pridobivanju pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev ravnati po določbah Zakona o javnem naročanju. Prav tako je družba pri svojem poslovanju dolžna upoštevati zakonodajo, ki velja za javni sektor.
VIII. DOBIČEK IN IZGUBA
30. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
Družba vodi evidence o poslovanju ločeno po posameznih dejavnostih. Ugotavljanje dobička in izgube poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI
31. člen
(pogodba o ustanovitvi)
Druge splošne akte zavoda sprejema na predlog direktorja svet zavoda, če ni s tem odlokom drugače določeno. Posamične izvedbe in konkretne akte oziroma navodila za delo izdaja direktor.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(prvi direktor družbe)
Za prvega direktorja zavoda, ki funkcijo opravlja kot vršilec dolžnosti, za čas enega leta od ustanovitve zavoda, do imenovanja direktorja v skladu z določili tega odloka, se imenuje g. Jožef Kocet.
33. člen
(sprejem odloka)
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejme občinski svet občine ustanoviteljice.
34. člen
(odjava in veljavnost)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, po sprejetju na občinskem svetu ustanoviteljice. Veljati prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14/12-2010
Turnišče, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti