Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011

Kazalo

45. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja, stran 267.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja
I.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (Uradni vestnik Gorenjske št. 7/83 ter Uradni list RS, št. 48/08 – obvezna razlaga in 116/08), (v nadaljevanju: spremembe ZN).
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb ZN
1. Ocena stanja
V starem mestnem jedru Kranja podlago za izdajo upravnih dovoljenj za posege v prostor še vedno predstavlja ZN revitalizacije, ki je bil sprejet v letu 1983.
ZN predvideva varstvo, ohranitev, obnovo in restavracijo kulturno zgodovinskih in urbanističnih vrednot starega mestnega jedra ter njegovo celostno prenovo, ki naj bi zagotavljala tudi ustrezno uporabo prostora v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja.
Po Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03, 32/04, 22/06 – popr., 22/08 – popr. in 33/10) je staro mestno jedro namenjeno centralnim, družbenim in stanovanjskim dejavnostim. Za območje je predvidena izdelava novega prostorsko izvedbenega akta, to je občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), do njegove uveljavitve pa se za posege v prostor uporablja veljavni ZN.
2. Razlogi za pripravo sprememb ZN
Veljavni ZN izdelan v takratnem časovnem obdobju ima, gledano z današnjega vidika, vrsto nedorečenosti, medsebojnih odprtih vprašanj ter predvideva postopkovne korake, ki jih ob sedanji zakonodaji niti ni možno več realizirati. ZN v okviru 37 funkcionalnih karejev precej natančno določa namembnosti, tako da v posameznih karejih odstopanja niso možna, s tem pa je realizacija investicijskih pobud onemogočena.
Svet Mestne občine Kranj je na 38. seji dne 16. 6. 2010 sprejel izhodišča za pripravo novega OPPN. Za celostno prenovo starega mestnega jedra bo potrebno izvesti vrsto strokovnih opravil, tako v prostorskem, socialnem in ekonomskem smislu ter izdelati ustrezne strokovne podlage kar bo sprejem dokumenta časovno oddaljilo. Zato se je občina odločila, da za posamezne investicijske pobude, ki bi prispevale k oživitvi mestnega jedra, še pred sprejemom OPPN, pripravi spremembe veljavnega ZN.
III.
Območje in predmet sprememb ZN
S spremembami ZN občina želi razširiti turistično ponudbo mestnega jedra predvsem s prenočitvenimi in gostinskimi dejavnostmi. V ta namen bodo dopolnjene dopustne dejavnosti v posameznih funkcionalnih karejih. Predmet sprememb in dopolnitev je tekstualni (programski) in grafični del odloka, ki bo po vsebini in nomotehnični obliki sledil veljavnemu ZN.
IV.
Način pridobitev strokovnih rešitev
Ker gre v danem primeru za manjše spremembe in dopolnitve obstoječega ZN, ki se nanašajo na podrobnejšo namensko rabo, ki je skladna s planskimi akti, izdelava variantnih strokovnih rešitev ni predvidena.
V.
Postopek in roki priprave posameznih faz
Postopek sprememb ZN se bo vodil v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju in sicer po določbah, ki urejajo pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave:
– objava sklepa o pripravi sprememb ZN – januar 2011,
– izdelava osnutka sprememb ZN – 30 dni po objavi sklepa,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku sprememb ZN – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor tudi sporoči, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO),
– izdelava dopolnjenega osnutka sprememb ZN – 20 dni po pridobitvi smernic,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb ZN – 30 dni,
– prva obravnava odloka o spremembah odloka ZN na Svetu Mestne občine Kranj – v času javne razgrnitve,
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pripomb – 20 dni po javni razgrnitvi,
– priprava predloga sprememb ZN – 20 dni po sprejetju stališč do pripomb,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu predloga,
– sprejem usklajenega predloga odloka o spremembah ZN (druga obravnava) na Svetu Mestne občine Kranj in objava v Uradnem listu RS.
Okvirni predvideni roki se v primeru izvedbe CPVO, zahtev in pogojev ter usklajevanja z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci lahko spremenijo.
VI.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb ZN sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter mnenj so:
1. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj;
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
5. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
6. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
7. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
8. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
9. Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj;
10. Mestna občina Kranj, Oddelek za razvoj in investicije, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
VII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava sprememb ZN se financira iz proračuna Mestne občine Kranj.
VIII.
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-7/2010-1
Kranj, dne 3. januarja 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti