Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011

Kazalo

42. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2011, stran 257.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 8/99, 92/99, 27/01, 69/01 in 131/06) je župan Občine Črenšovci dne 27. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Črenšovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Črenšovci za leto 2010 (Uradni list RS, št. 12/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina           Proračun januar–
   kontov/Konto/Podkonto            marec 2011
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       900.947,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           696.100,00
70  DAVČNI PRIHODKI               617.269,00
   700 Davki na dohodek in dobiček       584.397,00
   703 Davki na premoženje            24.439,00
   704 Domači davki na blago in storitve     8.433,00
   706 Drugi davki                    /
71  NEDAVČNI PRIHODKI               78.831,00
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                  41.675,00
   711 Takse in pristojbine             250,00
   712 Denarne kazni                125,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in
   storitev                       /
   714 Drugi nedavčni prihodki          36.781,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI              3.875,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev      3.875,00
73  PREJETE DONACIJE                   /
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI             200.972,00
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij          200.972,00
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         936.959,00
40  TEKOČI ODHODKI                275.789,00
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     85.404,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                    13.518,00
   402 Izdatki za blago in storitve       168.588,00
   403 Plačila domačih obresti           375,00
   409 Rezerve                  7.904,00
41  TEKOČI TRANSFERI               289.527,00
   410 Subvencije                 5.000,00
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                189.807,00
   412 Transferi neprofitnim
   organizacijam in ustanovam          16.203,00
   413 Drugi tekoči domači transferi       78.517,00
   414 Tekoči transferi v tujino             /
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            312.118,00
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    312.118,00
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            59.525,00
   430 Investicijski transferi          59.525,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          –36.012,00
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah
   javnega prava, ki imajo premoženje v
   svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      –36.012,00
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    36.012,00
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo         143.283,00
-------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolževati.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. Ž-155/2010
Črenšovci, dne 27. decembra 2010
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti