Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2011 z dne 10. 1. 2011

Kazalo

40. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Obrtno cono Dobova, stran 255.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1b, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Obrtno cono Dobova
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na območju obravnave velja Zazidalni načrt UND5 in UND4 Dobova, ki je bil sprejet z odlokom objavljenim v Uradni listu RS, št. 25/89 in spremenjen 57/96 in 103/07.
Ureditve po veljavnem ZN so deloma že izvedene, in sicer v južnem delu območja. Ostali del cone je kljub interesom, ki so se izkazovali, ostal še vedno neizveden. Razlog za to se kaže v neustreznosti veljavnega prostorskega akta. Akt predpisuje objekte, ki so dostikrat neustreznih dimenzij glede na potrebe dejavnosti – predvideni so objekti za drobno gospodarstvo in obrt. Ker je danes potrebna hitra odzivnost trga in s tem tudi investiranja gospodarstva v razvoj, kar pomeni tudi gradnjo proizvodnih objektov, mora tem trendu slediti tudi prostorski akt. V svoji vsebini mora biti fleksibilnejši, hkrati pa mora zagotavljati trajnostni razvoj, varovanje prvin prostora in pravic uporabnikov prostora.
Za potrebe priprave OPPN je bila izdelana in potrjena idejna zasnova. Ta rešuje prometno zasnovo območja glede na obstoječe stanje, glede na zahtevo po interni prometni zanki in glede na usklajevanje ureditev z lastniki. Podani so tudi robni pogoji in regulacijski elementi, ki omogočajo fleksibilnost cone.
V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova še nepozidanega območja z robnimi pogoji in površinami za razvoj objektov ter merila in pogoji za urejanje obstoječih objektov. Določijo se izboljšave infrastrukturne opremljenosti območja. Uskladi se z zahtevami varovanih območij – poplavnost, naravne vrednote, arheologija. Obstoječa infrastruktura se dogradi in po potrebi prestavi. Dodatno se predvidi tudi plinovod oziroma toplovod ter kanalizacijsko omrežje.
Območje obstoječega zazidalnega načrta ni skladno z nadrejenim aktom. Območje OPPN-ja se uskladi z nadrejenim aktom.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje se nahaja na Z strani naselja Dobova. Vključuje plato južno od obstoječe proizvodne hale VTS Dobova d.o.o. in opuščeno gramoznico, ki je že pozidana. Višinska razlika med platojema je cca 2 m.
Območje meji na Z in J strani na obstoječo javno pot Štajerkomerc, na S na obstoječo poljsko pot in na V na kmetijska zemljišča – 1. območje.
Območje obstoječega zazidalnega načrta ni skladno z nadrejenim aktom. Meja obstoječega ZN načrta, meja območja zazidljivosti in meja obravnavanega območja so prikazane v grafičnem delu. Meja območja ureditev se uskladi s nadrejenim prostorskim aktom. V sklopu OPPN se obravnava tudi rekonstrukcija obstoječe javne poti na Z in J območja.
Območje ureditve zajema zemljišča, na katerih je predvidena gradnja cone in v »planu« določena ureditvena enota v velikosti 3,63 ha ter ostala zemljišča potrebna za rekonstrukcijo obstoječih obodnih cest.
Obravnavano območje zajema parcele št. 659/1, 659/2, 660/2, 667/3, 669/3, 669/4, 671/2, 672/2, 673, 676/2, 677/2, 678/2, 799/1, 708/5, 704/3, 703/1, 708/4, 704/2, 704/4, 703/2, 702/3, 702/4, 703/3, 704/5, 708/8, 708/1, 708/7, 708/6, 708/2, 708/3, 708/10, 708/14, 708/13, 708/9, 704/6, 703/4, 702/5, 702/6, 703/5, 704/7, 702/7, 703/6, 704/8, 799/3, 702/2, 702/1, 701, 700, 653 in deloma parcele št. 799/2, 679/2, 708/16, 710/2, 708/15, 710/4, 710/5, 800/1 vse k.o. Gaberje. Skupna površina obravnavanega območja znaša 4,10 ha.
Izven območja je potrebno zaradi zagotavljanja infrastrukturne opremljenosti izgraditi tudi kanalizacijski vod do primarnega voda Mostec Dobova in kabelsko kanalizacijo za TK do obstoječega kabelskega jaška pri vulkanizerju v Mihalovcu 1 v dolžini cca 1100 m.
Kolikor se pokaže kot potrebno, se v območje obravnave OPPN na podlagi IDZ vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bo potrebno izvesti priključke izven območja (kanalizacija, TK).
Varovalni pasovi in varovana območja: Dobova – Arheološko najdišče 9804, podzemne vode, brežiškega polja, območje katastrofalnih poplav, koridor elektroenergetske infrastrukture – območje daljnovoda, na Z meji na območje naravnih vrednot – Negota – lokalni pomen, na V in J meji na območje agrarnih operacij, na Z in J meji na kategorizirano javno pot JP524621.
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, vključno z:
– upoštevanjem predhodno izdelane IDZ,
– vključevanjem strokovnih podlag,
– usklajevanjem smernic,
– računalniško obdelavo.
V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo ni predmet tega postopka.
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi izdelane idejne zasnove, prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
IDZ za obrtno cono Dobova, december 2010 že upošteva strokovne podlage izdelane tudi na širšem območju.
Obstoječe strokovne podlage pripravljavca:
– DPN za ureditev izvennivojskega prehoda Dobova v Občini Brežice, osnutek DPN Urbis d.o.o. Maribor, maj 2010;
– Strokovne podlage za razvoj cestne prometne mreže z elementi idejne študije v občini Brežice, izdelovalec GPI d.o.o. Novo mesto in PTI FGG Ljubljana, februar 2008;
– Projekt za sekundarno kanalizacijo za priključevanje na CČN Brežice, II. faza, Savaprojekt, PGD v izdelavi.
Idejne rešitve v variantah se ne predvideva, ker so bile izdelane variante v fazi IDZ območja.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
+-------------------------------------------------+-------------+
|Faznost                     | Roki (dni |
|                         |  max)   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Uvedba v delo – predložitev IDZ in podatkov   |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|1. faza – sklep o začetku postopka        |   10   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|2. faza – izdelava osnutka            |   30   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO  |   40   |
|ter usklajevanje smernic             |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in    |   20   |
|priprava gradiva za javno razgrnitev       |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava  |   40   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|6. faza – priprava stališč do pripomb, 1.    |   15   |
|obravnava na OS                 |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|7. faza – izdelava predloga           |   30   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|8. faza – posredovanje in pridobivanje mnenj   |   40   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|9. faza – priprava usklajenega predloga in    |   30   |
|gradiva za OS, predstavitev na OS        |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|10. faza – priprava končnega akta        |   14   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|11. faza – objava v uradnem glasilu       |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO, kolikor bi pristojno ministrstvo z odločbo odločilo, da je potrebno izvesti postopek CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
Predviden rok za sprejem akta je 10 mesecev po podpisu pogodbe in je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana (varstvo okolja),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (varstvo voda),
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova10, 1000 Ljubljana
V vednost:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto (varstvo kulturne dediščine),
4. Zavod RS za varstvo narave, Adamičeva ul. 2, 8000 Novo mesto (varstvo narave),
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
6. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija),
7. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno omrežje),
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena ter urejanja lokalnega cestnega omrežja),
9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture).
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto (telekomunikacije),
11. Krajevna skupnost Dobova, Ulica bratov Gerjovič 48, 8257 Dobova.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN:             Občina Brežice.
Naročnik OPPN:                Občina Brežice.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik OPPN.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-9/2010
Brežice, dne 3. januarja 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti