Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič, stran 67.

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 10. ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 3. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 2008 sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/94, 114/00, 93/01, 71/05, 121/05 in 75/08) – v nadaljevanju: odlok, ki jih je izdelal Domplan d.d. pod številko naloge UD 430-68/10.
2. člen
V drugi alineji 2. člena številka »33« nadomesti številko »31«, prav tako se besedilo pete alineje 2. člena nadomesti z naslednjim besedilom: »smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.«
3. člen
Prvi odstavek 4. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: »Celovita presoja vplivov na okolje se izvede v postopku priprave sprememb in dopolnitev plana in pri posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno z določbami 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-B), ali če obsega posebno varstveno območje po predpisih o ohranjanju narave. Pred izvedbo celovite presoje vplivov na okolje je potrebno zagotoviti okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se plan nanaša.«
Peti in šesti odstavek 4. člena se črtata, pri čemer se doda zadnji novi odstavek, ki se glasi: »Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni posebej določen, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja graditve objektov, s področja urejanja prostora in s področja prostorskega načrtovanja.«
4. člen
Drugi odstavek 5. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: »Območje, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji, obsega k.o. Podljubelj, k.o. Leše, k.o. Bistrica, k.o. Kovor, k.o. Zvirče, k.o. Lom pod Storžičem, k.o. Tržič – del, k.o. Križe, k.o. Žiganja vas in k.o. Senično.«
Tretji in četrti odstavek 5. člena se nadomestita z naslednjim besedilom: »Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za naslednja območja urejanja:
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Naziv območja     |Oznaka  |Število in tip |Območja   |
|urejanja       |območja |ureditvenih   |prostorskih |
|           |urejanja |enot v območju |izvedbenih  |
|           |     |urejanja    |načrtov   |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Deteljica |1 C1   |p, x, x, bs   |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica –      |1 C2/1  |        |OPPN     |
|Nakupovalni center  |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica       |1 C2/2  |        |OPPN     |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – BTP    |1 P1   |d        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Peko    |1 P2   |d, p      |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – pod    |1 P3   |d        |       |
|kopališčem      |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica       |1 P4   |d, p      |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica       |1 R1   |p, x      |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Bistriška |1 S1   |e        |       |
|planina        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica       |1 S2   |e, e, e, bs   |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Pod Šijo  |1 S3   |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica       |1 S4   |e, e, p, bs, p |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Spodnja  |1 S5   |p, e      |       |
|Bistrica       |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica       |1 S6   |bs       |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica       |1 S7   |p, bs      |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Na logu  |1 S8   |e, d      |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – stari del |1 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Brdo         |2 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Pinč         |3 W1   |w        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Brezje        |4 S1   |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Brezje        |4 S2   |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Brezje        |4 S3   |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Brezje        |4 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Brezje        |4 SK2  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Brezje        |4 W1   |w        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Čadovlje – Jamen vrh |5 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Čladovlje       |5 SK2  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Dolina        |6 SK1/1 |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Dolina        |6 SK1/2 |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Dolina – Dovžanova  |6 SK2  |        |UN      |
|soteska        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Dolina – Dovžanova  |6 T1   |        |UN      |
|soteska        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Gozd         |7 R1   |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Gozd         |7 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Gozd – Pod Ranjšco  |7 TR1  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Za Reberjo      |8 R1   |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Grahovše – Ivje    |8 R2   |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Grahovše – Ivje    |8 S1   |        |OPPN     |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Grahovše       |8 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Slaparska vas     |8 SK2  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Hudi graben      |9 S1   |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Breg – Na produ    |10 SK1  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Breg – Na vrbicah   |10 SK2  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Rova         |11 I1  |        |OPPN     |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Hudo         |11 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Jelendol – Vila Mund |12 CS1  |        |OPPN     |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Jelendol       |12 R1  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Medvodje – Dolina   |12 RT1  |        |OPPN     |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Jelendol       |12 S1  |e, e, x, e, x, |       |
|           |     |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Jelendol       |12 SKT1 |p, v, v     |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Kovor – Smetišče   |13 I1  |        |UN      |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Kovor – Športni park |13 RT1  |        |OPPN     |
|Kovor         |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Kovor         |13 S1  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Kovor – V delih    |13 S2  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Kovor         |13 SK1  |v, v, p     |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Kovor         |13 SK2  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Kovor – pokopališče  |13 ZK1  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Križe         |14 C1  |x, p, d     |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Križe – vodohram   |14 I2  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Križe         |14 R1  |p        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Križe Polana 1. etapa |14 S1  |        |OPPN     |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Križe         |14 S2  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Križe – Snakovo    |14 S3  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Križe – Snakovo polje |14 S4  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Križe – Blata     |14 S5  |        |OPPN     |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Križe         |14 SK1  |v, bs      |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Križe         |14 SK2  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Križe – pokopališče  |14 ZK1  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Leše         |15 S1  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Leše         |15 S2  |        |OPPN     |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Leše         |15 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Loka – RTP      |16 I1  |e, p, x     |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Retnje – Komunalno  |16 IP1  |        |OPPN     |
|proizvodna cona    |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Retnje – Komunalno  |16 IP1- |        |OPPN     |
|proizvodna cona – CČN |CČN   |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Loka – industrijska  |16 P1  |d, v, d, p, p, |       |
|cona         |     |de       |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Loka – industrijska  |16 P2  |        |OPPN     |
|cona         |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Loka         |16 S1  |e, p, p     |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Loka – Brezovo    |16 S2  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Lom          |17 S1  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Lom – Brdo      |17 S2  |        |OPPN     |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Lom          |17 SK1/1 |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Lom          |17 SK1/2 |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Lom          |17 SK2  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Retenjska |18 C1  |e        |       |
|gmajna        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Retenjska |18 P1  |d        |       |
|gmajna        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Retenjska |18 S1  |e        |       |
|gmajna        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Retenjska |18 S2  |ed       |       |
|gmajna        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Retenjska |18 S3  |e        |       |
|gmajna        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Retenjska |18 S4  |e        |       |
|gmajna        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Retenjska |18 S5  |e        |       |
|gmajna        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Retenjska |18 SK1  |e        |       |
|gmajna        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistrica – Retenjska |18 SK2  |e        |       |
|gmajna        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Paloviče       |19 R1  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Paloviče       |19 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Paloviče       |19 W1  |w        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Ljubelj        |20 I2  |        |OPPN     |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj – Kamping |20 R1  |p, p, p, p   |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj      |20 R2  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj –     |20 RCS1 |        |OPPN     |
|Motocross       |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj      |20 S1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj – Pri   |20 S2  |v        |       |
|Žvircu        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj – Na plazu |20 S3  |        |OPPN     |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj      |20 S4  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj      |20 S5  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj      |20 S6  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj – Geben  |20 S7  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj – Potočnik |20 SK1/1 |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj – Potočnik |20 SK1/2 |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj      |20 SK2  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj – Pri   |20 SK3  |v        |       |
|skalah        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj      |20 SK4  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj      |20 SK5  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Ljubelj        |20 T1  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Ljubelj        |20 T2  |x        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj – Geben  |20 W2  |w        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj –     |20 W3  |        |OPPN     |
|Matizovec       |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Podljubelj – Reber  |20 W4  |w        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Popovo        |21 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Potarje        |22 S2  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Potarje – Na hribu  |22 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Potarje – Strmec   |22 W1  |w        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Potarje – Pod     |22 W3  |w        |       |
|Strmecem       |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Pristava – Mlaka   |23 P1  |d        |       |
|industrijska cona   |     |        |       |
|levi breg       |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Pristava       |23 S1  |e, e, p, v, vd |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Pristava – Mlaka   |23 S2  |bs       |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Ročevnica       |24 RC1  |x, p      |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Ročevnica       |24 S1  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Ročevnica       |24 S2  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Ročevnica – Rova   |24 S3  |        |OPPN     |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Ročevnica – Na jasi  |24 S4  |e, d, e, vd, p |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Ročevnica – Ročevnica |24 S5  |        |OPPN     |
|II          |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Sebenje – Pod vasjo – |25 R1  |        |       |
|skakalnice      |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Sebenje – Spodnje   |25 S1  |e        |       |
|polje         |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Sebenje – Pod Vasjo  |25 S2  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Sebenje – Na platičih |25 S3  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Sebenje        |25 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Senično        |26 S1  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Senično        |26 S2  |        |OPPN     |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Senično        |26 S3  |e, p, p     |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Senično – Spodnja   |26 S4  |e        |       |
|gmajna        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Senično        |26 S5  |e, p      |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Senično        |26 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Senično – Senožet   |26 TR1  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Slap – Lepenka    |27 P1  |d        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Slap         |27 S1  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Slap         |27 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Spodnje Veterno    |28 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Tržič – Hraste    |29 R1/1 |p        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Tržič – Čegeljše   |29 S1  |p, e      |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Tržič         |29 S3/1 |bs, e      |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Tržič         |29 S4/1 |bs       |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Tržič – Preska    |29 S5/1 |vd, e, e, e,  |       |
|           |     |bs, p, e    |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Tržič – Preska –   |29 S5/2 |vd       |       |
|Delavsko naselje   |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Tržič – Preska    |29 S6  |e, p      |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Tržič – Cimper    |29 S7  |        |OPPN     |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Tržič – Maršalat   |29 T1  |x        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Tržič – Za farovžem  |29 W1/1 |w        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Vadiče        |30 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Visoče        |31 S1  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Visoče        |31 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Zgornje Veterno    |32 S1  |e        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Zgornje Veterno    |32 S2  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Zgornje Veterno    |32 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Zvirče        |33 S1  |p, e      |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Zvirče        |33 SK1  |v        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Žiganja vas – Na   |34 SK1  |v        |       |
|travnikih       |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Žiganja vas – V    |34 SK2  |e        |       |
|novinah        |     |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Kofce         |Km 1   |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Jezerca        |Km 2   |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Jelendol       |Km 3/1  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Jelendol       |Km 3/2  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Lešanska planina   |Km 4   |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Lešanska planina   |Km 20 v |        |       |
|           |sklopu Km|        |       |
|           |4    |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Leše         |Km 5   |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Vadiče        |Km 6/1  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Vadiče        |Km 6/2  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Ježe         |Km 7   |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Za njivco       |Km 8/1  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Za njivco       |Km 8/2  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Za njivco       |Km 8/3  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Gozd         |Km 9   |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Kovor – Zvirče    |Km 10  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Senično        |Km 11  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Novake        |Km 12  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Pristava       |Km 13  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Križe         |Km 14  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Planina Korošica   |Km 15  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Planina Kofce     |Km 16 v |        |       |
|           |sklopu Km|        |       |
|           |1    |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Planina Pungart    |Km 17  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Planina Dolga njiva  |Km 18  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Planina Dovžanka   |Km 19  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Bistriška Planina   |Km 21  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Tičova Planina    |Km 22  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Planina Konjščica   |Km 23  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Pašnik Pavšelj    |Km 24  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Pašnik Gabrc     |Km 25  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Pašnik Rekar     |Km 26  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Planina Grahovše   |Km 27  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Planina Jesenje    |Km 28  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Planina Jesenje    |Km 29  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Vaški pašnik Bičevje |Km 30  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Planina Zg. Konjščica |Km 31  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Planina Sp. Konjščica |Km 32  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
|Vaški pašnik Bičevje |Km 33  |        |       |
+----------------------+---------+----------------+-------------+
S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ne urejajo območja, za katere je s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega plana predpisana izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).«
5. člen
V tretji alineji prvega odstavka 7. člena se pred besedo »površini« doda besedilo: »bruto tlorisni«.
V drugi alineji drugega odstavka 7. člena se črta besedilo: »osnovne oskrbe«.
V četrti alineji drugega odstavka 7. člena se pred besedo »površini« doda besedilo: »bruto tlorisni«.
V tretjem odstavku 7. člena se pred besedo »dopustna« doda besedilo: »in mansardah«.
V drugi alineji sedmega odstavka 7. člena se beseda »trgovine« nadomesti z besedo »trgovina«, hkrati se v tej alineji črta besedilo: »lokalne oskrbe«.
V četrti alineji sedmega odstavka 7. člena se pred besedo »površini« doda besedilo: »bruto tlorisni«.
6. člen
Besedilo 8. člena se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na kmetijskih zemljiščih trajno namenjeni kmetijski rabi (K1) so dopustne naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo,
– lov in ribolov.
Na K1 so dovoljeni naslednji posegi:
– melioracije zemljišč,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne infrastrukture, prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovalne površine, podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV, vodna črpališča, vodohrani, male čistilne naprave, lokalne ceste do širine 6 m, kolesarske poti in priključki na javne ceste,
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
– od nezahtevnih in enostavnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov le enojni kozolec,
– postavitev premičnih čebelnjakov z razložljivimi panji.
Na zemljiščih z oznako (K) so dopustne naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo, kar vključuje tudi funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov kmetij in postavitev nadomestnih objektov,
– hidromelioracije in namakalni sistemi (hn), po predhodni oceni ogroženosti, ki jo na podlagi 105., 117. in 169. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99) izdela pristojni zavod za varstvo narave,
– lov in ribolov.
Na K so dovoljeni naslednji posegi:
– vsi posegi kot na K1,
– od nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov le: dvojni kozolec, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, vodni zbiralnik, betonsko korito, poljska pot,
– enostavni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti.
Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja in izvedbo del na K in K1 je mnenje Kmetijske svetovalne službe Križe, na podlagi katerega se ugotavlja upravičenost posegov na K in K1 ter po potrebi tudi soglasja drugih pristojnih služb, če se bo nameravani poseg izvajal na območjih, za katere je na podlagi veljavnih predpisov potrebno pridobiti njihovo soglasje.
Upravičenost posegov pri gradnji nezahtevnih in enostavnih kmetijsko-gozdarskih objektov na območju K in K1 pomeni, da na območju stavbnih zemljišč kmetije zaradi premajhne proste razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče zgraditi in da je takšen objekt nujno potreben za delovanje kmetije. Pri tem ima prenova obstoječih objektov v sklopu kmetije prednost pred novo gradnjo.
Na gozdnih površinah gozd (G) so dopustne naslednje dejavnosti:
– gozdarstvo,
– lov in ribolov.
Na območju gozdov je dopustna:
– izvedba vzdrževalnih del na obstoječih objektih in napravah,
– izvedba gozdnih učnih poti,
– priprava ali gradnja vlak za spravilo lesa, če je tako opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu, ki ga izdela Zavod za gozdove Slovenije,
– postavitev stalne gozdne žičnice,
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je taka postavitev predvidena z lovsko-gojitvenim načrtom,
– ureditev planinskih in sprehajalnih poti ter trim stez po obstoječih poteh,
– gradnja gozdne ceste, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom,
– postavitev premičnih čebelnjakov z razložljivimi panji.
Ti posegi so dopustni le, če ne bodo negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozdov. K zgoraj navedenim posegom je treba pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije ter po potrebi tudi drugih pristojnih služb, če se bo nameravani poseg izvajal na območjih, za katere je na podlagi veljavnih predpisov potrebno pridobiti njihovo soglasje.
Na zazidanih stavbnih zemljiščih (Z) so dopustne naslednje dejavnosti:
– stanovanja in kmetije,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij, ki so: gostinstvo, turizem, storitvene dejavnosti, počitniške hiše in sicer le kot spremembe namembnosti obstoječih objektov,
– kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki po bruto tlorisni površini ne presegajo 500 m2.
Pokopališča (ZK) – površine namenjene za pokop in spominu na umrle.
Na območjih za pokopališča (ZK) so dopustne naslednje vrste posegov:
– novogradnje objektov za opravljanje verskih obredov, pokopaliških stavb in spremljajočih objektov,
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitev objektov,
– ureditve infrastrukture,
– ureditve zelenih oziroma parkovnih javnih površin.«
7. člen
Prvi odstavek 9. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na celotnem območju, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji, so:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,
– na vseh objektih, razen na objektih kulturne dediščine so dovoljene rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitve objektov,
– za obstoječe objekte zgrajene z gradbenim dovoljenjem izven stavbnih zemljišč dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in odstranitve objektov,
– dopustne gradnje novih objektov na stavbnih zemljiščih,
– gradnje zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov na stavbnih zemljiščih,
– gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na izven stavbnih zemljiščih v skladu z določili 8. člena tega odloka,
– dopustne spremembe namembnosti objektov ali dela objektov,
– za prometno omrežje in naprave dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, gradnje ter odstranitve,
– za komunalno in energetsko omrežje in naprave, ter za omrežje in naprave za zveze dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, nove gradnje in odstranitve,
– za vodnogospodarske objekte in naprave dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, nove gradnje in odstranitve,
– dopustne postavitve začasnih objektov,
– dopustne ureditve javnih površin,
– dopustne ureditve pokopališč, mrliških vežic in kapelic v sklopu pokopališč ter postavitve spominskih plošč in drugih obeležij,
– čiščenje strug vodotokov in strug hudournikov.«
V drugem odstavku 9. člena se črta besedilo: »Za vse posege v varovalnih gozdovih je potrebno pridobiti soglasje občinskega upravnega organa, pristojnega za gozdarstvo.«
8. člen
10. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na celotnem območju občine se upošteva Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 43/09).
V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte, ki povzročajo emisije v okolje (npr. objekti za proizvodne, obrtne, storitvene dejavnosti in eventualno tudi druge dejavnosti) je potrebno predložiti elaborat, iz katerega bo razvidno katere emisije v okolje bo dejavnost povzročila, ter ali so te emisije dopustne s področja varstva okolja. Elaborat mora izdelati okoljski izvedenec imenovan s strani Agencije RS za okolje.«
9. člen
V 11. členu se besedilo: »9., 39., 47. in 48. členu tega odloka« nadomesti z naslednjim besedilom: »tem odloku.«
10. člen
12. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na območjih, za katera bodo izdelani OPPN-ji (občinski podrobni prostorski načrti), so do sprejetja le-teh dopustni naslednji posegi:
– nujna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,
– postavitve nezahtevnih, enostavnih in začasnih objektov in naprav ter ozelenitve, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja prostorskega izvedbenega načrta, če so v nasprotju s predvidenimi posegi v občinskem podrobnem prostorskem načrtu,
– vzdrževalna dela in gradnje infrastrukturnega omrežja in naprav.
Ti posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta in da so skladni s predvidenimi ureditvami.«
11. člen
Prvi in drugi odstavek 16. člena se v celoti črtata, tako da sedanji tretji odstavek postane prvi.
12. člen
17. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Oblikovanje objektov:
– prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah in strehah objektov kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij;
– fasadne odprtine naj bodo razporejene osno;
– fasade morajo biti ometane v beli barvi ali svetlih tonih pastelnih barv, lahko so tudi lesene; ni dopustna uporaba naslednjih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone: modra, rdeča, oranžna, citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, turkizno modra in zelena. Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva;
– vsi leseni deli objekta naj se obdelajo enotno v naravni barvi lesa;
– gospodarski objekti in druge stavbe (gospodarska poslopja, hlevi, skednji, kašče, strojne lope, seniki) so lahko samostojni ali prizidani k obstoječim stanovanjskim ali gospodarskim poslopjem. Po vertikalnih in horizontalnih gabaritih, oblikovanju streh in fasad morajo biti usklajeni s stanovanjskimi in gospodarskimi objekti;
– v primeru velikih gradbenih mas (dolžina) je potrebno objekt členiti na manjše gradbene mase in sicer z ometanimi slopi in lesenimi polnili;
– streha: strehe stavb morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice objekta, oziroma so lahko tudi sestavljene dvokapnice v primeru lomljenega tlorisa; strešine morajo biti v istem naklonu. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38°–45° z upoštevanjem prevladujočega naklona naselja oziroma sosednjih objektov;
– cerkve, kapelice, znamenja, graščine in dvorci imajo lahko drugačen naklon strehe od predpisanega naklona v pogojih za oblikovanje v ureditvenih enotah;
– odpiranje streh je dopustno s frčadami in strešnimi okni. Odprtine v strešni lupini naj posnemajo arhitekturne identitete. Pomembno je razmerje med odprtino in polnim delom strehe in kvaliteta oblikovanja;
– oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov mora slediti pogojem, ki veljajo za stavbe h kateri se gradijo.«
13. člen
19. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Gradbeni materiali
Pri gradnji objektov naj se upošteva načelo sonaravnosti, objekti so lahko grajeni klasično ali montažno z uporabo naravnih materialov (kamen, opeka, glina, les).
Strešna kritina mora biti lesena ali v sivih do grafitnosivih, rjavih ali rdečih barvah v drugih materialih, kritine drugih barv niso dovoljene. Dopustne so le kritine z majhnimi strešniki. Pločevinasta kritina je dopustna na cerkvah, kapelicah, znamenjih, graščinah, vilah, dvorcih, proizvodnih halah in na delavnicah. Prosojna in barvasta plastična valovita kritina ni dopustna.«
14. člen
V celotnem 20. členu se črtata besedi »adaptacije« in »adaptacijah«.
15. člen
23. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Opuščeni peskokopi se prepustijo zaraščanju.«
16. člen
Drugi odstavek 24. člena se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Oporne zidove je možno graditi na podlagi tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo to področje. Gradnja opornega zidu, višjega od 1,2 m je dovoljena le zaradi geotehničnih pogojev terena. Višje oporne zidove je potrebno izvesti v kaskadah, če to dopušča velikost zemljišča. Oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni. Kota terena na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču.«
V 24. členu se doda novi tretji odstavek z naslednjim besedilom:
»Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje in zasipavanje) se izvajajo tako, da se ohranijo lastnosti terena pred začetim posegom tako, da je vidna podoba čim manj spremenjena.«
17. člen
V 26. členu se zadnji stavek drugega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom: »Na naravni vrednoti in na objektih kulturne dediščine reklame niso dopustne.«
V 26. členu se doda nov, zadnji odstavek z naslednjim besedilom:
»Postavitev oziroma gradnja objektov in naprav za oglaševanje, razen turistične in druge obvestilne signalizacije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje, ni dopustna na:
– zemljiščih, ki so zavarovana kot naravna vrednota ali kulturna dediščina ali je na njih zgrajen objekt kulturne dediščine,
– fasadah objektov, če velikost nosilca oglaševanja presega polovico površine fasade,
– drevesih, zelenicah, parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke,
– javnih površinah (pločnikih, zelenicah, trgih ipd.), kjer bi postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– zemljiščih, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto mesta, vasi, kompleksa ali objekta,
– zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– cestnih priključkih,
– površinah, ki služijo kot interventne poti,
– na zemljiščih izven območij naselij.«
18. člen
27. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ureditvena enota enodružinska zazidava (e)
V ureditveni enoti enodružinska zazidava (e) veljajo naslednja pravila za oblikovanje:
Stanovanjski objekti:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,4,
– višina: največ P + 1 + M, kjer je pritličje pri vhodu največ 30 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm ali P + M, kjer je kolenčni zid visok do 100 cm,
– streha: strešine v naklonu 38° do 45°, za obstoječe objekte, ki imajo manjši naklon strešin, v naklonu od 35° do 45°,
– v stanovanjskem objektu sta lahko največ dve stanovanjski enoti.
Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:2,
– višina največ P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 30 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm ali P + M, kjer je kolenčni zid visok do 100 cm,
– streha: strešine v naklonu 38° do 45°,
– dostop v objekte mora biti zagotovljen tudi funkcionalno oviranim ljudem.
Za oblikovanje obrtnih delavnic velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:2,
– višina največ P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 30 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm ali P + M, kjer je kolenčni zid visok do 100 cm,
– streha: strešine v naklonu 38° do 45°.
Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Prostostoječi nezahtevni in enostavni objekti morajo imeti podolgovat tloris in simetrično dvokapnico v naklonu 38° do 45°. Ravne strehe nezahtevnih in enostavnih objektov so dopustne le v primeru, da je objekt vkopan v tla. Streha je v tem primeru lahko zazelenjena ali pohodna. Nezahtevni in enostavni objekti kot prizidki na fasadah, ki so vidne z javnih površin, morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša oziroma nadaljuje prek nezahtevnega oziroma enostavnega objekta v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha, ali se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.
Vrtne ute morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev za les mora biti enaka kot na sosednjih objektih, streha je lahko šotorasta.
Odmik med dvema ograjama vrtov oziroma parcel pri dovoznih cestah mora biti najmanj 5 m.
Odjemno mesto za odpadke naj bo urejeno v sklopu ograje pri vhodu na dvorišče, tako da je dostopno z obeh strani.
Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene) garaže niso dopustne.«
19. člen
V tretjem odstavku 28. člena se besedilo »Pomožni objekti« nadomesti z naslednjim besedilom »Nezahtevni in enostavni objekti«.
20. člen
V prvem odstavku 29. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ureditvena enota stanovanjski bloki in stolpiči (bs)
V ureditveni enoti stanovanjski bloki in stolpiči (bs) za oblikovanje stanovanjskih blokov in stolpičev velja:
– gradnje morajo biti skladne z okolico tako, da ne izstopajo po višini in stavbni masi,
– dozidave stolpičev dopustne tako, da se podaljša razmerje tlorisa na 1:1,4,
– dozidave vhodov so dopustne za skupne potrebe stanovalcev (vetrolov, vhodni prostor z nabiralniki, prostor za smeti ali kolesarnica ipd.),
– nadzidava v primeru sanacije strehe mora biti izvedena za celoten objekt ali za oblikovno zaključen del objekta (npr. lamela, stopnišče),
– oblikovanje dozidanega vhoda oziroma nadzidane podstrehe se mora skladati z oblikovanjem objekta kot celote,
– balkonske ograje in stavbno pohištvo mora biti enotno in skladno za celoten objekt,
– pri izvedbi vzdrževalnih del (zamenjava stavbnega pohištva, balkonskih ograj, obnova fasade in strehe) ali drugih del, ki vplivajo na zunanjo podobo večstanovanjske stavbe se vgrajuje gradbene elemente in materiale, ki zagotavljajo enotno in skladno podobo objekta.«
21. člen
Prvi odstavek 30. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ureditvena enota delavnice, proizvodni objekti (d)
V ureditveni enoti delavnice, proizvodni objekti (d) za oblikovanje delavnic in proizvodnih objektov velja:
a) Velikost objektov:
– tlorisna zasnova proizvodnih stavb mora upoštevati funkcijo območja in optimalno izrabo prostora ter tehnološke pogoje in omejitve,
– višina: vertikalni gabarit gradenj proizvodnih objektov mora upoštevati višinski gabarit obstoječe gradbene strukture. Pri oblikovanju je potrebno upoštevati obstoječe prostorske dominante. Maksimalna dovoljena višina proizvodnih stavb je 12 m nad koto urejenega terena,
– streha: dvokapna do max. naklona 45°,
– pri objektih večjih dimenzij se lahko izvede ravna streha ali enokapna streha majhnega naklona (do max. 10°); v obeh primerih se mora fasada zaključiti nad nivojem strešin.
b) Oblikovanje objektov:
– oblikovanje fasad naj sledi sodobni tehnologiji s poudarkom na enostavnejši členitvi fasad, z uporabo lesa, stekla, kovine in naravnega kamna. Dovoljeni so manjši barvni poudarki,
– fasade stavb, ki so vidne z javnih površin, naj bodo oblikovane in členjene kot glavne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti.
c) Poslovni prostori ali deli poslovnih prostorov naj bodo locirani v tistih objektih ali delih objektov, ki ležijo ob ulici oziroma javnem prostoru, če razmere to dopuščajo.
d) Zgoraj navedeni pogoji oblikovanja veljajo za območje proizvodnje (P) – ureditvena enota delavnice, proizvodni objekti (d). Za oblikovanje proizvodnih objektov in delavnic v drugih območjih (S in C), v katerih se ponekod nahaja tudi tip ureditvene enote (d), veljajo pogoji oblikovanja opredeljeni v tretjem odstavku 27. člena tega odloka (oblikovanje obrtnih delavnic).«
22. člen
V drugem odstavku 32. člena se doda četrta alineja z naslednjim besedilom: »– v stanovanjskem objektu sta lahko največ dve stanovanjski enoti.«
V četrtem odstavku 32. člena se doda druga alineja z naslednjim besedilom:
»– višina največ P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 30 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm ali P + M, kjer je kolenčni zid visok do 100 cm,«.
V petem odstavku 32. člena se doda druga alineja z naslednjim besedilom:
»– višina največ P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 30 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm ali P + M, kjer je kolenčni zid visok do 100 cm,«.
V celotnem šestem odstavku 32. člena se besedilo »pomožni objekti« nadomesti z besedilom: »nezahtevni in enostavni objekti« ter besedilo »pomožnega« nadomesti z besedilom: »nezahtevnega oziroma enostavnega objekta«.
V osemnajstem odstavku 32. člena se besedilo »temno rjavi barvi« nadomesti z naslednjim besedilom: »v naravni barvi lesa.«
23. člen
V drugem odstavku 33. člena se besedilo »Pomožni objekti« nadomesti z besedilom: »Nezahtevni in enostavni objekti«
24. člen
Prva alineja prvega odstavka 34. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»– tloris: največ 50 m2 zazidane površine; prizidave so dovoljene le pri objektih, katerih tloris je manjši od 50 m2, vendar le do skupne tlorisne površine 50 m2 (obstoječi objekt in prizidek),«.
Drugi odstavek 34. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: »Posek dreves, ki so avtohtona, ni dovoljen, razen na delu parcele za gradnjo.«
Tretji odstavek 34. člena se v celoti črta.
25. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen z naslednjim besedilom:
»Ureditvena enota parki (p)
V ureditveni enoti parki in mestno funkcionalno zelenje so dovoljene samo parkovne ureditve. Parkovne ureditve, objekti in ograje morajo biti na celotnem območju občine oblikovani enotno, ter smiselno usklajeni z zunanjimi ureditvami stičnih območij. Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja (zlasti zemeljska dela), trajno izgubo večjega deleža naravnih prvin in javne dostopnosti. Travnata ali peščena igrišča se lahko uredijo na naravno ravnem prostoru oziroma na prostoru, ki ga je možno primerno urediti (zravnati, samo delno nasuti, urediti in sanirati brežine), brez večjih zemeljskih del. Ureditve, ki zahtevajo trajnejše posege, se lahko izvedejo le na za to predvidenih površinah. Parkirišča se uredijo direktno ob komunikaciji.«
26. člen
Za novim 34.a členom se doda se nov 34.b člen z naslednjim besedilom:
»Na območjih za pokopališča (ZK) veljajo naslednji pogoji:
– poslovilni objekti se oblikujejo skladno s sakralno in profano stavbno dediščino območja,
– preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij niso dovoljeni,
– ograjevanje pokopališč je dovoljeno z avtohtono živo mejo ali s polnim, ometanim zidom.«
27. člen
V III. poglavju se podpoglavje »3. Pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč« nadomesti z naslednjim besedilom: »3. Pogoji za določanje parcele za gradnjo«.
28. člen
35. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Parcela za gradnjo se določa glede na velikost in namembnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost, zemljišča in glede na posestne meje. Parcela za gradnjo za prostostoječ individualni stanovanjski objekt meri največ 600 m2. Pri določanju parcele za gradnjo kmetije se upošteva tudi medsebojno razporeditev objektov kmetije, vrsto kmetijske proizvodnje in potrebni manipulativni prostor za kmetijsko mehanizacijo. Parcela za gradnjo kmetije meri najmanj 2000 m2.
Velikost parcele za gradnjo mora omogočati normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, razen v primeru, da je del teh potreb zagotovljen na drugem zemljišču. Za stanovanjske in poslovne objekte je širina zemljišča okrog objekta najmanj 2,5 m, širina dovoza do objekta pa najmanj 3 m. Za kmetijske objekte je širina zemljišča ob objektu najmanj 2,5 m, širina dovoza pa najmanj 3,5 m. Če je zemljišče za gradnjo pri obstoječih objektih manjše od zemljišča, ugotovljenega na osnovi navedenih meril, se upošteva dejanska površina zemljišča.
Pri objektih z dejavnostmi, kjer se pojavlja veliko število avtomobilov (gostilne, servisi, delavnice za popravila avtomobilov, banke, pošte) ali pa so potrebne manjše deponije, je treba zagotoviti parkirne prostore oziroma deponije na zemljišču za gradnjo pri objektu ali na skupnem zemljišču za več objektov skupaj.«
29. člen
36. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»4.1 Cestno omrežje
(1) Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih posegov v prostor varovalnih pasov javnih cest in javnih kolesarskih poti so dovoljeni le s soglasjem upravljavca – pristojnega občinskega urada, pri državnih cestah pa s soglasjem Direkcije RS za ceste. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran javne ceste širok:
– pri glavnih cestah 25 m
– pri regionalnih cestah 15 m
– pri občinskih lokalnih cestah 6 m
– pri krajevni cesti 6 m
– pri javnih poteh 4 m
– pri državnih kolesarskih poteh 5 m.
(2) Če nameravana gradnja leži na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas gradbeno inženirskega objekta ali na območju, ki je s predpisi urejeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje upravljavca – pristojnega občinskega urada.
(3) Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obveznost investitorjev novih posegov.«
30. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen z naslednjim besedilom:
»4.2 Gradnja ali rekonstrukcija cest in dostopov do objektov in zemljišč
(1) Cestna infrastruktura občine, sestoji iz obstoječe cestne mreže, ki jo tvorijo državna glavna cesta in državne regionalne ceste, lokalne ceste, krajevne ceste, javne poti in gozdne ceste.
(2) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami se lahko gradijo in prenavljajo znotraj območij prometne infrastrukture in območij, predvidenih za urejanje z OPPN, na preostalih območjih pa skladno z določili tega odloka.
(3) Upoštevati je potrebno pogoje in določila za državne ceste, tako da:
– je pri načrtovanju posegov na območju državnih cest zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo;
– so novi priključki na glavno ali regionalno cesto locirani po možnosti v oseh obstoječih priključkov na nasprotni strani;
– novi priključki za posamezne objekte izven naselja niso dovoljeni. Priključki morajo biti navezani na občinsko cesto in z njo na glavno ali regionalno cesto;
– se vključevanje in izključevanje na državne ceste izvede z ureditvijo levih zavijalnih pasov oziroma z razširitvijo voznega pasu na minimalno širino 5,50 m;
– minimalne širine hodnikov za pešce ob regionalni cesti znašajo 1.55 m, minimalne širine kolesarskih stez pa 1.00 m;
– so priključki na državne ceste iz parcel, ki so ograjene, izvedeni tako, da je možna zaustavitev vozila izven površine državne ceste in kolesarske steze;
– so načrtovani posegi usklajeni z obstoječo in predvideno ureditvijo državnih cest in so usklajeni tako gradbeno kot časovno;
– so definirani, utemeljeni in prikazani vsi posegi v varovalnem pasu državne ceste (cestni priključki oziroma križišča, javna razsvetljava, površine za pešce in kolesarje, parkirišča, komunalni vodi, zunanje ureditve, objekti ipd.);
– je zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa.
(4) Upoštevati je potrebno pogoje in določila za občinske ceste:
– veljavni predpisi s področja varnosti cestnega prometa se uporabljajo za vse javne prometne površine in tudi za prometne površine, ki niso kategorizirane kot javne (dovozne ceste, dostopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine, avtobusne postaje in postajališča, gozdne ceste in ceste v zasebni lasti);
– v primeru novogradenj ali rekonstrukcij cest je le-te treba urediti z ustreznimi materiali in zgraditi s prometno tehničnimi elementi, določenimi glede na funkcijo ceste, prometno obremenitev, vrsto in strukturo prometa;
– prometno tehnični elementi javnih cest in poti ter dovoznih cest morajo zagotavljati preglednost v krivinah in križiščih (polje preglednosti) ter morajo ustrezati strukturi prometa in prometnim obremenitvam. Raba prostora v območju polja preglednosti je omejena in na njem ne sme biti vertikalnih ovir (objekti, ograje, zasaditve) višjih od 30 cm. Ceste naj se križajo čimbolj pravokotno;
– oblikovanju javnih prometnih površin je potrebno nameniti večjo pozornost, zlasti z uporabo primernih tlakovanj. Vrste tlakovanj naj bodo prilagojene različnim območjem ter posameznemu namenu. Za umirjanje prometa naj se uporablja sprememba v tlakovanju. Prostor med hišami ob cestah mora omogočati uvoze na parcele. Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Na javno cesto naj se praviloma priključuje več objektov skupaj. Slepo zaključene ceste morajo imeti urejeno obračališče zadostne širine za obračanje komunalnih vozil;
– v primeru zagotovitve dostopa preko sosednjih zemljišč mora imeti investitor zato zagotovljeno služnost;
– priključki na lokalne ceste iz parcel, ki so ograjene morajo biti izvedeni tako, da je možna zaustavitev vozila izven površine lokalne ceste in kolesarske steze;
– slepe ceste morajo imeti na koncu urejeno obračališče z minimalnim zunanjim radiem 8 m;
– pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša;
– kjer ureditve prometnic prečkajo planinske in druge poti, je treba prehode planinskih in drugih poti na novo urediti in označiti;
– trase prometnic ne smejo posegati v brezna, jame, izvire ter sekati vodnih žil. Pri prečkanju grap z vodo je potrebno izvesti ustrezne prepuste;
– za vse posege na območju občinske kategorizirane ceste in v njenem varovalnem pasu je potrebno v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest in varstva prometa na njih pridobiti pogoje in soglasje upravljavca – pristojnega občinskega urada k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), kar velja tudi v primeru pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte oziroma pred pričetkom drugih posegov in del, ki se jih lahko izvaja brez gradbenega dovoljenja.
(5) Kmetijske in gozdne prometnice
Kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke največ 3 m, razen v ostrih zavojih; pri tem so na ravnih delih mestoma dopustne ureditve izogibališč in deponij za les.«
30. člen
37. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»4.3 Površine za pešce in kolesarje
(1) Kolesarske poti
Znotraj naselij se kolesarske poti izvedejo ločeno od cestišča in peščevih površin, pločniki in kolesarske steze v naselbinski dediščini se izvedejo glede na prostorske možnosti, poglabljanje vhodov v historične stavbe ni dopustno.
(2) Avtobusna postajališča
Na območju celotne občine naj bo za posamezna naselja izdelana celostna podoba postajališč in druge opreme.
(3) Konjeniške poti
Sistem konjeniških poti za potrebe turizma in rekreacije v naravi se izvede za celotno območje skladno z regijskimi povezavami.
(4) Pešpoti
Znotraj urbanih območij je širina hodnikov za pešce minimalno 1,55 m, enako velja tudi za pešpoti izven naselij. Izjemoma so dovoljena zožanja, kadar zaradi obstoječih ovir oziroma objektov ni možno zagotoviti ustrezne širine hodnika za pešce.«
31. člen
38. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»4.4 Parkirne površine
(1) Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na individualni motorni promet (trgovine, gostinski obrati, servisi, delavnice za popravila avtomobilov, banke, pošte ipd.) ali pa so potrebne manjše deponije, je prednostno potrebno zagotoviti parkirne prostore oziroma deponije na gradbeni parceli objekta ali na skupnem funkcionalnem zemljišču.
(2) Izjemoma je dopustno zagotavljanje parkirnih prostorov za objekte iz prvega odstavka tega člena na javnih parkirnih površinah, če so v neposredni bližini takih objektov in če zasedenost javnih parkirnih prostorov to dopušča, o čemer izda soglasje upravljavec javnih parkirnih površin oziroma pristojni občinski urad.
(3) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo, ki morajo biti dostopne brez arhitektonskih ovir je potrebno zagotoviti vsaj 5% ali vsaj eno parkirno mesto za invalida. V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se pri določanju potrebnega števila parkirnih mest upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
Manipulacijske površine na parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno cesto.
(4) Parkirišča v bližini državnih cest morajo biti fizično ločena od državnih cest.
(5) Parkirišča za potovalne kombije morajo biti opremljena s sanitarijami in sanitarnim prostorom za zbiranje odplak iz potovalnih kombijev.
(6) Javna parkirišča izven ureditvenih območij naselij naj se fizično omejijo, tako da se prepreči neurejeno parkiranje. Fizične ovire naj bodo izvedene z naravnim gradivom (npr. oblice ali kamen kot robniki, lesena ograja – plot).
(7) Parkirna mesta in garaže morajo biti locirane in izvedene tako, da hrup in smrad ne poslabšujeta bivalnih pogojev v objektih v okolici. Parkirišča, ki po površini presegajo 20 parkirnih mest (PM), je potrebno členiti v več manjših enot in jih ločiti z zasaditvami (drevoredi), spremembami tlakov in drugimi oblikovalskimi elementi; zahteva ne velja za začasna parkirišča v času prireditev.
(8) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in spremembah namembnosti objektov je potrebno zagotoviti zadostno število PM skladno z veljavnimi pravilniki in priporočenimi normativi stroke, kot sledi:
– enostanovanjske stavbe z garažo   2 PM/stanovanje
– dvostanovanjske stavbe z garažo   4 PM
– večstanovanjske stavbe       2 PM/stanovanje
– počitniške hiše           2 PM
– dom za starejše           1PM/ 5 postelj
– vrtci, šole             2PM/oddelek + 1PM/2
                   zaposlena
– zdravstveni domovi         1PM/2 zaposlena + 1PM/30
                   m2
– poslovni prostori/pisarne      1 PM/2 zaposlena + PM/30
                   m2 neto površine
– poslovni prostori/stranke      1 PM/2 zaposlena + PM/20
                   m2 neto površine
– obrtni ali industrijski objekti   1PM/50 m2 ali 1PM/2
                   zaposlena
– skladišča              1PM/100 m2 ali 1PM/2
                   zaposlena
– kulturni dom            1 PM/5–10 sedežev
– cerkev               1 PM/10–20 sedežev
– pokopališča             1PM/2000 m2 površine
– trgovine              1PM/ 30–40 m2 koristne
                   prodajne površine
– rekreacijska igrišča        1 PM/250 m2
– športne dvorane z gledalci     1 PM/10–15 obiskovalcev
– športne dvorane brez gledalcev   1 PM/50 m2 površine
                   dvorane
– manjše krajevne gostilne, bifeji  1PM/4 sedežev
– gostilne s prenočišči        1PM/2 sobi in 1PM/6
                   sedežev.
(9) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t skupne mase in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil so dopustna le v območjih prometnih površin (I) in v območjih proizvodnih dejavnosti (P). Izjemoma je gradnja teh parkirnih mest in garaž dovoljena za potrebe kmetijske dejavnosti v sklopu kmetijskega gospodarstva tudi v območjih za stanovanja in kmetije (SK).«
32. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen z naslednjim besedilom:
»4.5. Železniški promet
Od meje z občino Naklo poteka po trasi ukinjene železniške proge do mesta Tržič varovani koridor primestne železniške proge Naklo–Tržič.
Pri posegih v prostor se upošteva naslednje smernice:
– za vsak poseg v 100 m varovalnem progovnem pasu železnice, ki poteka od meje progovnega pasu na obeh straneh proge (progovni pas je prostor, razširjen na vsako stran proge, od osi skrajnih tirov za 8 m zunaj naselja oziroma 6 m v naselju), je potrebno upoštevati veljavni Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04) in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem pasu (Uradni list RS, št. 2/87), glede minimalnih odmikov bodočih objektov od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne ograje, če se pokaže za potrebno;
– za vsak objekt lociran v 100 m železniškem varovalnem progovnem pasu si mora investitor pridobiti projektne pogoje in soglasje h gradnji Slovenskih železnic;
– predvidene ceste morajo biti oddaljene minimalno 8,00 m od osi obstoječega ali predvidenega tira;
– objekti višine do 15,00 m morajo biti oddaljeni minimalno 12,00 m od osi skrajnega tira, za objekte višje od 15,00 m pa je potrebno za vsak meter višine dodati 0,50 m k minimalni oddaljenosti od osi skrajnega tira.«
33. člen
39. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»4.6. Komunikacijsko omrežje
(1) Novogradnje, rekonstrukcije in priključke telekomunikacijskega omrežja se v naseljih gradi podzemno. Za gradnje in priključevanje na obstoječe omrežje je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. Telefonsko in kabelsko omrežje je potrebno projektirati po istih trasah. Varovalni pas, merjeno na vsako stran od osi posameznega voda znaša 1,5 m. V trimetrskem varovalnem pasu posameznega voda je dopustna le gradnja komunalnih naprav.
(2) Postavitev objektov in naprav mobilne telefonije je potrebno načrtovati v primerni oddaljenosti od stanovanjskih in drugih javnih objektov, občutljivih na elektromagnetno sevanje. Za postavitev objektov in naprav mobilne tehnologije v območjih varovanih pogledov in v območjih varovanja naravne in kulturne dediščine je obvezna pridobitev ustreznega soglasja pristojnih organov.
(3) Umeščanje baznih postaj na objektih kulturne dediščine ni možno.
(4) Za vsak poseg v prostor je potrebno upoštevati pogoje pristojnega sistemskega operaterja omrežja.
(5) Na objektih kulturne dediščine postavitve televizijskih anten niso dopustne.«
34. člen
V tretjem odstavku 40. člena se za besedilom »objektom« doda naslednje besedilo: », razen v primeru tipskih objektov (trafo postaje)«.
35. člen
41. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»5.1 Odvajanje odpadnih voda
(1) Na celotnem območju občine se upošteva občinski predpis o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
Na območjih, kjer je javna kanalizacija že zgrajena in je priključitev nanjo mogoča, oziroma kjer se javna kanalizacija gradi, obnavlja ali preureja, je priključitev stavb ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna. Izjeme so možne v naslednjih primerih:
– če javna kanalizacija v območju, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, v času začetka uporabe novozgrajene stavbe še ni zgrajena ali je še v gradnji;
– če priključitev iz tehničnih razlogov ni možna;
– če bi bila priključitev pravno nedopustna;
– če obstoječa javna kanalizacija nima zadostnih kapacitet;
– če odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo ne izpolnjujejo pogojev iz soglasja za priključitev.
Na obstoječih območjih poselitve v občini, ki še niso opremljena z javno kanalizacijo in na območjih, kjer se skladno z operativnim programom gradnja javne kanalizacije ne predvideva, morajo lastniki stavb obvezno zgraditi lastne objekte za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.
Dovoljena je gradnja malih KČN z zmogljivostjo pod 50 PE ali nepretočnih greznic.
Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se lahko izvede s soglasjem izvajalca javne službe.
(2) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in s predpisi s področja varstva okolja. Vse morebitne tehnološke vode in vse vrste odpadnih voda morajo biti speljane in očiščene na način, kot to predvidevajo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja.
(3) Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se kontrolirano in neškodljivo odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi prihajalo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin. Padavinske vode naj se prioritetno ponikajo. Če ponikanje ni možno, kar je potrebno dokazati, je padavinske vode možno speljati v vodotoke oziroma naravne odvodnike. Pri tem je potrebno v čim večji možni meri zmanjšati hipni odtok padavinskih voda s površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda. Iztoki v površinske odvodnike oziroma zadrževanje mora biti ustrezno dimenzionirano glede na prevodno sposobnost vodotoka – recipienta. Pri tem se ne sme poslabšati kakovost recipienta in poplavna varnost območja. Kota dna iztoka v vodotok naj bo na spodnjem robu brežine. Obvezno je potrebno predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge v območju iztoka.«
36. člen
42. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»5.2. Elektroenergetsko omrežje
(1) Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upoštevati stanje in zasnovo elektroenergetskega omrežja in naprav ter predpisane odmike in pogoje upravljavca.
(2) Oskrba z električno energijo v občini Tržič se v celoti vrši iz RTP Tržič 110/20 kV, ki se napaja preko 110 kV daljnovoda Okroglo–Moste. Del daljnovoda od odcepa pri Žejah do RTP Tržič je dvosistemski, ostali pa enosistemski daljnovod.
(3) SN omrežje v občini Tržič je, razen nekaterih izjem v celoti 20 kV. Na 10 kV napetosti obratujejo le še TP Zelenica dom, TP Žičnica II. In TP Jur.
SN omrežje med RTP Tržič 110/20 kV in RP Balos je v celoti kabelsko. Edini daljnovod med RTP 110/20 kV Tržič in RP Balos je napajalni dvo- sistemski daljnovod, preko katerega se napajajo vsi porabniki severno od RP Balos. Kabelsko omrežje predstavljajo tudi SN vodi iz RTP 110/20 kV Tržič in RP Balos, vendar pa ti izven naselja preidejo v daljnovodno omrežje.
(4) Opredeljena poselitvena in druga razvojna območja, ki se urejajo na podlagi OPPN in PUP, se bodo oskrbovala z električno energijo iz obstoječih TP. V primeru slabih napetostnih razmer oziroma povečanega odjema elektrike bo upravljavec zgradil novo TP s pripadajočimi visokonapetostnimi priključki in nizkonapetostnimi vodi.
(5) Pri grajenih in predvidenih prostorskih ureditvah je potrebno za določeni napetostni nivo upoštevati elektroenergetske koridorje obstoječih in koridorje predvidenih daljnovodov, kablovodov, ter lokacije TP kot omejitvene faktorje pri določanju lokacij za predvidene objekte, in sicer v smislu določenih širin koridorjev na vsako stran od osi daljnovodov s pripadajočimi trafo postajami (TP):
– daljnovod 110 kV         – 2 x 15,00 m (30,00 m);
– daljnovod 10 ali 20 kV      – 2 x 10,00 m (20,00 m);
– kablovod 20 kV           – 2 x 1,00 m (2,00 m);
– varovalni pas elektroenergetske razdelilne transformatorske postaje (RTP), merjeno od zunanjega roba ograje območja RTP nazivne napetosti 110 kV je 15,00 m.
(6) Zračni daljnovodi ne smejo potekati v smeri kakovostnih pogledov prostorske dominante.
(7) V naseljih se nizko in srednje napetostno omrežje izvede v podzemni kabelski izvedbi. Priključki odjemalcev na omrežje se prav tako izvedejo v podzemni izvedbi.
(8) V območjih kulturne dediščine in v vplivnih območjih kulturne dediščine je nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje je potrebno graditi podzemno, razen če gre za arheološko dediščino – v tem primeru naj vodi potekajo izjemoma ob robovih naselij ali gozda.
(9) Transformatorska postaja (TP) naj bo locirana v zadostni oddaljenosti od objektov in območij kulturne dediščine, izven smeri vedut in prostorske dominante.
(10) V varovalnih pasovih obstoječih in koridorjih predvidenih daljnovodov saditev drevja visoke rasti ni dovoljena. Na obstoječih objektih so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela. Za vsako gradnjo objektov v varovalnih pasovih obstoječih in koridorjih predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja ali (ustrezno primeru) pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.
(11) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(12) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ni dovoljena gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:
– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji;
– stanovanjskih objektov;
– objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva;
– objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti;
– igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.
(13) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave stavb namenjenih za stalno oziroma občasno bivanje), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja, ki so določene v Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96). V 80 m širokem pasu ob daljnovodih naj se, zaradi elektromagnetnega sevanja, načrtujejo le namenske rabe brez stanovanj.
(14) Spodbuja se soproizvodnja električne energije in toplotne energije v vseh možnih kombinacijah uporabe goriv, ter z možnostjo uporabe tudi za hlajenje objektov (plinska kogeneracija, kogeneracija v kotlovnici na obnovljivi vir energije …).«
37. člen
Za 42. členom se doda nov 42.a člen z naslednjim besedilom:
»5.3. Javna razsvetljava
(1) Omrežje javne razsvetljave v naselju praviloma poteka pod zemljo. Ceste v naseljih in hodniki za pešce se opremijo z uličnimi svetilkami.
(2) Oblikovanje svetilk mora biti podrejeno oblikovnim kvalitetam posameznih enot urejanja prostora. V vaških jedrih je tip in obliko svetilke potrebno prilagoditi kulturnemu izročilu.
(3) Za osvetljevanje poti, ulic, cest in objektov se lahko uporabljajo le zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 s spremembami). Namestitve novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum, po 22. uri naj se moč osvetljevanja zmanjša do 5. ure zjutraj, reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 22. ure), posamezni objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji.«
38. člen
Za 42.a členom se doda nov 42.b člen z naslednjim besedilom:
»5.4. Drugi viri energije in ukrepi za učinkovito rabo energije
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov, ki štejejo kot pomembna nacionalna strateška zaloga energije.
(2) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukcijah stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema oskrbe z energijo in ogrevanja, je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja učinkovite rabe energije, ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.
(3) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb odloka o PUP in varstvenih režimih.
(4) Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, pri katerih se zamenjuje sistem z oskrbo z energijo, se ta načrtuje na podlagi in ob upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.
Kot alternativni viri štejejo: decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo in toplotne črpalke.
(5) Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov. Izvzete so stavbe, katerih oskrba z energijo je določena v lokalnem energetskem konceptu, stavbe, za katere predpis lokačne skupnosti določa obvezno priključitev na določeno vrsto energetskega omrežja oziroma uporabo določene vrste goriva.
(6) Podpira se izgradnja fotovoltaičnih elektrarn predvsem za potrebe industrijskih objektov, ter solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode. Solarna energija predstavlja potencial tudi za potrebe javne razsvetljave.
(7) Izraba sončne energije za proizvodnjo zelene električne energije na objektih je možna pod pogojem, da so naprave izvedene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša. Sončne zbiralnike je dopustno postavljati na streho, balkonske ograje, in zatrepe, tako, da ležijo v njihovi ravnini. Postavitve nad slemenom in na objektih kulturne dediščine niso dopustne.
Sevanje sonca se lahko izkorišča s pasivnimi solarnimi sistemi (okna, sončni zidovi in steklenjaki ali z aktivnimi solarnimi sistemi, sončni kolektorji, sončne celice, zrcala).
(8) Celice za fotovoltaične elektrarne je dopustno postavljati na strehe (v ravnino strehe, brez dodatnih konstrukcij – stebričkov). Fotovoltaične elektrarne na stebrih je dopustno postavljati na, za to primernih, stavbnih zemljiščih.
(9) Za ogrevanje objektov se spodbuja izkoriščanje lesne biomase kot glavnega energetskega vira za ogrevanje, predvsem v območjih naselij, ki imajo v neposrednem zaledju možnost izkoriščanja velikih zalog lesne biomase.
(10) V skladu z predhodnimi prostorskimi in okoljskimi preveritvami in utemeljitvami se omogoči izvedba raziskav za izrabo geotermične energije ter njihova izraba.
(11) Utekočinjen naftni plin kot energetsko učinkovit in uporabniku prijazen energent, se lahko hrani v nadzemnih ali podzemnih plinohramih. Locirani morajo biti na pripadajočem zemljišču objekta, pri čemer je potrebno zagotoviti predpisane odmike od objektov in vseh infrastrukturnih objektov in naprav. Za postavitev nadzemnega ali podzemnega plinohrama je potrebno pridobiti ustrezna soglasja, v kolikor so le-ti locirani v varovalnih pasovih infrastrukturnih objektov in naprav, v območjih naravne in kulturne dediščine in drugih zavarovanih območjih.
(12) Učinkovitejša raba energije se zagotavlja tudi z zmanjševanjem porabe električne energije za javno razsvetljavo in sicer z vgrajevanjem energetsko varčnih sijalk, stikal za reguliranje polnočnega delovanja razsvetljave in omejevanjem na minimalno število svetlobnih teles postavljenih zunaj strnjenih poselitvenih območij.
(13) Učinkovitejša raba energije se zagotavlja tudi s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se: izboljšuje toplotna izolacija objektov, spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje, pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke opreme.
(14) Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije v čim večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti.
Energetski sistem je sklop posameznih energetskih infrastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo države z elektriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto, obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri pridobivanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji in uporabi energije, ki povzročajo praviloma nezaželene in dolgoročne vplive na okolje in prostor, se upošteva načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov na področju rabe energije.«
39. člen
Za 42.b členom se doda nov 42.c člen z naslednjim besedilom:
»5.5. Plinovodno omrežje
(1) Preko območja občine poteka plinovodi z oznako:
– P292 od regionalni plinovod R29 v km 22+525 do MRP Tržič premer 100 mm; tlak 50 bar,
– P2921 od P292 v km 2+871 do MRP Golnik premer 100 mm; tlak 50 bar,
– 10100 MRP BPT do ograja BPT premer Pl50 mm; tlak 1 bar,
– 10000 MRP Tržič do MRP BPT premer 100 mm; tlak 4 bar,
– 10200 MRP BPT do ograja PEKO premer 150 mm; tlak 1 bar,
– 10300 MRP BPT – Široka potrošnja premer 100 mm; tlak 1 bar.
(2) Za plinovod z delovnim tlakom nad 16 bar je določen varovalni pas 100 m na vsako stran plinovoda. V varovalnem pasu je potrebno upoštevati določila Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar ter pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10) ter za vsak poseg v tem pasu pridobiti soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.
(3) Za gradnjo in kasnejše posege v varovalnem pasu nizkotlačnih plinovodov je potrebno upoštevati določila Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02). Varovalni pas za plinovode z delovnim tlakom manjšim od 16 barov in večjim od 5 barov je 5 m na vsako stran osi plinovoda (2 x 5 m), za plinovode z delovnim tlakom manjšim od 5 barov, pa 2 m na vsako stran osi plinovoda (2 x 2 m). Za vse gradbene posege oziroma izrabo prostora v 2 x 100 m nadzorovanem pasu plinovoda z delovnim tlakom nad 16 bar je potrebno pridobiti soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.
(4) Za vse gradbene posege in ureditve, ki se nahajajo v nadzorovanih in varovalnih pasovih plinovodov je potrebno pridobiti soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.
(5) Priključitev objektov na zgrajeno plinovodno omrežje je možno pod pogoji, ki jih določi upravljavec plinovoda.
(6) Plinovodno omrežje se predvidi na vseh cestah/ulicah. Glede na lokacijo bodočih objektov so možni tudi drugi koridorji.
(7) Glede na gradnjo objektov se lahko predvidi etapnost gradnje plinovodnega omrežja. Na območjih, kjer je zgrajeno ali je predvidena izgradnja plinovodnega omrežja se morajo objekti priključiti na omrežje zemeljskega plina. Priključitev na zemeljski plin ni obvezna, če se za ogrevanje objekta predvidi obnovljiv vir energije. Plin naj se uporablja za kuhanje, ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, tehnologijo in hlajenje.«
40. člen
V 43. členu se doda naslov člena z naslednjim besedilom:
»5.6. Male hidroelektrarne
(1) Gradnja malih hidroelektrarn (MHE) je vezana na ohranjanje in varstvo narave in je možna le na tistih vodotokih, kjer je možno zagotoviti način, metode in tehnične rešitve, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrst. MHE naj se locira izven varovanih območij in izven območij naravnih vrednot.
(2) Pri urejanju malih hidroelektrarn mora biti v strugi vodotoka zagotovljen prehod rib (ribja steza) v skladu s pogoji Zavoda za ribištvo in ribiške družine. Na odseku od odvzema vode do ponovnega izpusta v strugo vodotoka mora investitor male hidroelektrarne zagotoviti takšen pretok vode, ki ustreza biološkemu minimumu, kot ga na podlagi terenske raziskave določi usposobljena institucija. Odvzem vode ne sme ovirati pretoka stoletne vode.
(3) Strojnica malih hidroelektrarn (MHE) mora biti postavljena nevpadljivo in po velikosti ne sme presegati dimenzij, ki jih narekuje tehnologija. Streha mora biti simetrična dvokapnica z naklonom 38° do 45°. Lokacija strojnice mora biti nad koto visoke vode in izven poplavnega območja. Generatorska etaža strojnice s pristopom mora biti nad nivojem stoletne visoke vode. Če je strojnica v poplavnem območju, je to lokacijo potrebno strokovno utemeljiti s hidravličnimi presojami. Strojnica ne sme ovirati dostopa do struge zaradi vzdrževalnih ali intervencijskih del. Ograje niso dopustne.
(4) Peskolovi in cevovodi morajo biti vkopani, zemljišče pa sanirano in krajinsko nemoteče zavarovano proti eroziji. Odvečni odkopani material ni dopustno odlagati v strugo ali ga nezavarovanega odlagati na strmih pobočjih in brežinah, deponijo odkopanega materiala je potrebno ozeleniti. Na zajetjih, ob trasi cevovoda in na izpustu niso dopustne vidne betonske površine.
(5) V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo malih hidroelektrarn se upošteva predpise, ki izhajajo iz zakonov: Zakon o vodah (ZV), Zakon o varstvu okolja, Zakon o varstvu narave in Zakon o varstvu kulturne dediščine.
(6) V primeru potreb za lokalno oskrbo z energijo iz MHE je potrebno na tovrstnih območjih prednostno zagotoviti priključitev na javno prenosno elektroenergetsko omrežje.«
41. člen
V 45. členu se pred naslovom »Odstranjevanje odpadkov« doda naslednje besedilo: »5.7.« in črta se drugi odstavek.
42. člen
46. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»6.1. Oskrba s pitno vodo, varovanje vodnih virov in varstvo voda
(1) Na območjih, kjer obstaja javno vodovodno omrežje, morajo biti vsi objekti priključeni na vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljavca oziroma koncesionarja. Na območjih, kjer ni možno zagotoviti oskrbe iz javnega vodovodnega omrežja, niti ni predvidena napeljava le-tega, si mora investitor pridobiti vodno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo in zgraditi ustrezno vodooskrbno napravo (vodnjak, kapnico) v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04). Pri objektih, ki imajo vodooskrbo urejeno s kapnico, ni dovoljena uporaba azbestnocementne kritine.
Na celotnem območju občine se za oskrbo s pitno vodo upošteva občinski predpis o oskrbi s pitno vodo.Na obstoječem poselitvenem območju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna. Na obstoječem poselitvenem območju, ki ni opremljeno ali ni v celoti opremljeno z javnim vodovodom, je oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov dovoljena, dokler občina ne vzpostavi pogojev za priključitev stavb na sekundarni vodovod. Na predvidenem poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod, če na območju še ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode ali je odvajanje odpadnih voda začasno zagotovljeno z malo komunalno čistilno napravo skladno z veljavno zakonodajo. Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec javnega vodovoda v skladu z določili odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(2) Pri načrtovanju gradenj je potrebno upoštevati varovalni pas omrežij cevovodov in upoštevati ustrezne odmike.
(3) Na javnem vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi hidrantno omrežje, ki mora zagotavljati zadostno količino požarne vode.
(4) Vodovarstvena območja so določena z namenom, da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali njeno količino (74. člen ZV-1). Za vsa območja, ki se nahajajo na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06) ter omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa lokalne skupnosti. Vse obstoječe vodne vire je potrebno varovati pred onesnaženjem in jih vzdrževati. Obstoječi vodni viri, ki trenutno niso v funkciji, se vzdržujejo za primere izrednih razmer in za požarno varnost.
(5) Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni pa so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov.
(6) Za vsak gradbeni poseg v varstvenih pasovih morajo investitorji pridobiti dovoljenje v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi. Poleg tega pa morajo pridobiti tudi predhodno strokovno mnenje Zavoda za zdravstveno varstvo (11. člen Pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode, Uradni list RS, št. 46/97).
Glede dejavnosti na mejnih območjih varstvenih pasov je potrebno soglasje upravljavca vodovoda, hidrogeologa in pristojnega upravnega organa Občine Tržič.
Na območjih urejanja Ljubelj 20 T1 IN Ljubelj 20 T2, ki se nahajata na vodovarstvenih območjih zajetja pitne vode, je potrebno pri vseh posegih dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnega Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v občini Tržič in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni list RS, št. 33/99, 97/01 in 69/01).
(7) Pri odvzemanju vode iz vodotoka je treba zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga določi pooblaščena strokovna institucija. Ekološko sprejemljiv pretok vode je tisti, ki v sušnih razmerah omogoča preživetje, ob ugodnejših razmerah pa uspešen razvoj živali vseh vrst.
(8) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru je treba upoštevati varstvene pasove vodotokov, ki znašajo:
– za Tržiško Bistrico v širini 40 m od zgornjega roba brežine izven naselij in 15 m v naseljih;
– za druge vodotoke pa 5 m od zgornjega roba brežine.
V tem pasu mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka, gradnja objektov in trajnih ovir ni dopustna, razen za mline, žage in male hidroelektrarne za katere je odmik od vodotoka lahko manjši.
(9) Za vsak poseg, vključno z gradnjo mostov in drugih infrastrukturnih objektov, odvzem proda in peska, vzdrževanje obrežne vegetacije in za posege, ki lahko trajno ali začasno vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje.
(10) Vodno soglasje je potrebno pridobiti tudi za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, in sicer:
– poseg na vodnem in priobalnem zemljišču;
– poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po področnem zakonu;
– poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;
– poseg na varstvenih in ogroženih območjih;
– poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;
– poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik;
– hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim.«
43. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen z naslednjim besedilom:
»6.2. Pogoji za zaščito pred poplavami
(1) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov ter preprečevale prost prehod ob vodnem dobru. Vodna zemljišča ne morejo biti namenjena območju za proizvodnjo. Dovoljene so le izjeme, ki jih določa Zakon o vodah.
(2) Za posege na potencialno poplavnih površinah je zahtevana izdelava poplavne presoje skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), ki določa pogoje gradnje na poplavnih območjih. Poplavna presoja mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07). Glede na višine poplavnih vod je v dokumentaciji za posege potrebno opredeliti omilitvene ukrepe. Z ukrepi se ne sme poslabšati obstoječe poplavne varnosti območij. Poplavna ogroženost je razvidna iz študije Karte erozijske in poplavne nevarnosti, plazljivosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič, ki jo je izdelala Univerza v Ljubljani, filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana in je prikazana v kartografskem delu tega odloka, območja namenske rabe pa usklajena z omejitvami.
(3) Graditev na poplavnih in erozijsko ogroženih območjih je možna le v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) oziroma s predpisi, ki bi stopili v veljavo po sprejetju tega odloka.
(4) Dosedanje retenzijske in poplavne površine se ne smejo zmanjševati in se vzdržujejo v naravnih razmerah. Vegetacijske pasove ob vodotokih se ohranja in vzdržuje, v teh območjih so dopustne ureditve rekreacijskih poti in drugih ureditev za potrebe rekreacije v naravnem okolju.
(5) Odtok iz utrjenih in parkirnih površin je potrebno urediti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin – predvideti je potrebno ponikanje ali zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike. Parkirne površine za tovorna vozila morajo biti neprepustne za vodo in naftne derivate. Zagotovljeno mora biti odvajanje odplak s talnih površin v sistem odvoda odpadnih voda preko ustrezno dimenzioniranih lovilnikov olj in goriv skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje (Uradni list RS, št. 63/02).
(6) Zacevljanje, prekrivanje ali kanaliziranje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh).
(7) Dimenzioniranje pretočnih profilov, ukrepi stabilizacije in zavarovanja strug vodotokov morajo biti predvideni gradbeno tehnično, hidravlično in ekološko ustrezno ter skladno s predpisi. Zavarovanja in stabilizacije brežin in dna vodotokov je potrebno predvideti z biotehničnimi sonaravnimi ukrepi, ozelenjeno z avtohtono vegetacijo.
(8) Morebitne premostitve morajo biti hidrotehnično preverjene in grajene tako, da ne posegajo v pretočni profil. Svetla pretočna odprtina ne sme ovirati pretoka visokih voda (Q(100)) z minimalno varnostno višino 0,5 m.
(9) V največji možni meri je potrebno ohranjati naravno obvodno zarast.
(10) Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti vodotokov tako v fazi gradnje, kot v fazi uporabe. Predvidi se rešitve za zavarovanje in stabilizacijo nestabilnih in pogojno stabilnih površin, ki bodo na stabilnostno problematičnih odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena. V primeru nestabilnih, pogojno stabilnih in erozijsko ogroženih pobočjih je potrebo pridobiti geološko geomehansko poročilo in podati rešitve, ki bodo zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena.
(11) Poplavna območja so razvidna iz kartografskega dela PUP. Za vsako gradnjo oziroma poseg na poplavnem območju je potrebno predhodno izdelati hidrološko hidravlično presojo vodnega režima, v kateri morajo biti definirani tudi ukrepi za eliminacijo vpliva gradnje na poplavnem območju. V kolikor so površine ogrožene, je potrebno predvideti ukrepe in gradnjo načrtovati tako, da ne bo prihajalo do škodljivega vpliva.
(12) Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje vodotokov, sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnotežja na labilnih tleh ali slabšanje odtočnih razmer pri načrtovanju posegov ni dovoljeno.
(13) Pri urejanju objektov in naprav z derivacijo (npr. malih hidroelektrarn, mlinov žag, in ribogojnic) mora investitor na odseku od odvzema vode do ponovnega izpusta v strugo vodotoka zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga določi pooblaščena strokovna institucija. Odvzem vode ne sme ovirati pretoka visokih voda. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti ustrezen prehod rib.
(14) Strojnica malih hidroelektrarn (MHE) mora biti postavljena nevpadljivo, velikost ne sme presegati dimenzij, ki jih narekuje tehnologija. Generatorska etaža strojnice s pristopom mora biti nad nivojem stoletne visoke vode. Če je strojnica v poplavnem območju, je to lokacijo potrebno strokovno utemeljiti s hidravličnimi presojami. Strojnica ne sme ovirati dostopa do struge zaradi vzdrževalnih ali intervencijskih del. MHE naj se locira izven varovanih območij in izven območij naravnih vrednot.«
44. člen
Za 46.a členom se doda nov 46.b člen z naslednjim besedilom:
»6.3. Zaščita pred erozijami in plazovi
(1) Na erozijskih območjih je na zemljiščih, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne erozije vode (območja strogih protierozijskih varovanj, erozijska žarišča, območja zahtevnejših protierozijskih ukrepov, območja običajnih protierozijskih ukrepov), prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnava odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda,
– pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge in
– vlačenje lesa.
Na erozijskem območju morajo biti načrtovani posegi in raba omejeni v skladu s 87. členom ZV-1.
(2) Na plazovitih območjih je na zemljiščih, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev, prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
Na plazljivem območju morajo biti načrtovani posegi in raba omejeni v skladu z 88. členom ZV-1.
(3) Na plazovitem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča.
(4) Za vsak poseg, gradnjo ali rekonstrukcijo objektov in naprav je na območju celotne občine potrebno predhodno pridobiti mnenje geomehanika.«
45. člen
47. člen se v celoti črta.
46. člen
V poglavju III. se besedilo 7. podpoglavja »Merila in pogoji za varstvo naravne in kulturne dediščine« nadomesti z naslednjim besedilom: »Merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave in varstvo okolja«.
47. člen
48. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»7.1. Prostorsko ureditveni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine
(1) Kulturna dediščina je opredeljena v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 2008, prikazana pa v prikazu stanja prostora.
(2) Na objektih in območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski ureditveni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(4) Za poseg v registrirano kulturno dediščino, kulturni spomenik, registrirano arheološko najdišče, v vplivno območje registrirane kulturne dediščine ali kulturnega spomenika je potrebno pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.
(5) Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturne spomenike so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.
(6) Na objektih ali območjih registrirane kulturne dediščine, ki ni razglašena za kulturni spomenik velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni.
(7) Pri načrtovanju objekta in zunanje ureditve v neposredni bližini enot kulturne dediščine, v vplivnem območju enote kulturne dediščine je potrebno upoštevati krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja, ter preprečevati posege s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednost kulturne dediščine.
(8) Za posamezne zvrsti registrirane kulturne dediščine veljajo poleg določb prejšnjih odstavkov tudi dodatni varstveni režimi.
(9) Varstveni režim za registrirano stavbno dediščino – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).
(10) Varstveni režimi za registrirano naselbinsko dediščino – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).
(11) Varstveni režimi v območjih kulturne krajine – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(12) Varstveni režimi v območjih vrtnoarhitekturne dediščine – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze),
– kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulpture),
– naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.),
– funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediščino oziroma stavbami in površinami, ki so pomembne za delovanje celote,
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z okoliškim prostorom (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste, sadilna razdalja, sistem zasajanja itd.),
– ekološke razmere, ki so potrebne za razvoj in obstoj drevja,
– rastišče,
– posamezna drevesa (preprečevanje obsekavanja, poškodb itd.).
(13) Varstveni režimi za registrirano memorialno dediščino – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
(14) Varstveni režimi v vplivnem območju kulturne dediščine:
– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine,
– prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnil imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulture dediščine,
– dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.
(15) Varstveni režim v registriranem arheološkem najdišču:
– ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline.
– Izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi enega od pogojev:
– v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji),
– v okviru postopka priprave OPPN se izvede arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča.
(16) Na območjih registriranih arheoloških najdišč se zagotovi predhodne arheološke raziskave. Obseg arheoloških raziskav opredeli Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Stroške arheoloških raziskav nosi investitor posega.
(17) Varstvo vojnih grobišč
Po podatkih iz Registra vojnih grobišč ležijo na območju Občine Tržič naslednja vojna grobišča:
– Podljubelj – pri Sv. Ani pod cesto na Ljubelj – grobišče taborišča s krematorijem, kjer je izgubilo življenje 40 internirancev,
– Retnje – ob glavni cesti Tržič – Duplje – grobišče 21 žrtev vojnega nasilja,
– Tržič – krajevno pokopališče – grobišče 43 borcev NOV leži na prostoru pri cerkvi pred pokopališčem,
– Kovor – krajevno pokopališče – ob levi meji pokopališča, šesti grob od cerkve – 10 talcev ubitih 16. 7. 1942,
– Leše – krajevno pokopališče – v grobu ob levem pokopališkem zidu, enajsti grob z leve – 5 borcev NOB.
Na vojnih grobiščih je prepovedano:
– spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju z Zakonom o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09),
– poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente,
– izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.
(18) Pri varovanju in prenovi stavbne kulturne dediščine je poleg gornjih pogojev treba upoštevati naslednje varstvene pogoje:
– Varovanje arhitekture in arhitekturnih elementov v vseh njihovih razmerjih, oblikovanju in materialih:
– v celoti ohraniti notranjo komunikacijo (veža, stopnišče, hodniki),
– ohranjati je treba vse obstoječe oboke,
– prepovedana je zazidava arkadnih hodnikov,
– v eni etaži je lahko največ ena stanovanjska enota,
– ohrani naj se velikost okenskih in vratnih odprtin,
– prepovedano je zniževati strope,
– stavbno pohištvo se obnovi in ohrani, po potrebi se lahko izdela novo, vendar naj se ohrani dimenzije, razmerja, obliko, material (les) in barve.
– pri stavbni opremi se uporabi klasične naravne materiale,
– Zazidave oken in zapiranje balkonov niso dovoljene. Prostostoječim objektom ni dovoljeno graditi prizidkov.
– Varovanje fasad, njenih arhitekturnih elementov, členitev in obdelave. Nujno je predhodno sondiranje. Zavod določi barvno podobo in način obdelave. Prepovedano je oblaganje fasad. Kamnite objekte je prepovedano oblagati s termoizolacijskimi materiali.
– Na strehe prepovedano nameščati sončne celice.
– Prepovedani so vsi neonski izveski in table pritrjene na fasado.
(19) Odstranitev kulturne dediščine je po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) dopustna, če se ugotovi dotrajanost ali poškodovanost ali dediščine, ki je ni mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi, ali če spomenik ali dediščina ogroža varnost ljudi in premoženje. V tem primeru je potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za kulturo.
(20) Naselbinska dediščina je območje, v katerem ima varovanje in ohranjanje prednost pred novogradnjami. Objekte se ohranja in obnavlja. V območjih in vplivnim območjih naselbinske dediščine ni dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov. Kletne etaže ne smejo bistveno presegati objektov. Pri postavljanju novih objektov v območja in v vplivna območja naselbinske dediščine je potrebno ohranjati urbanizem in poselitveni vzorec naselbinske dediščine in tipologijo objektov naselbinske dediščine.
(21) V primeru, da so druga določila tega odloka v nasprotju z Prostorsko ureditveni pogoji za ohranjanje kulturne dediščine, se na območju kulturne dediščine in vplivnih območjih kulturne dediščine upošteva pogoje za ohranjanje dediščine.«
48. člen
Za 48. členom se doda nov 48.a člen z naslednjim besedilom:
»7.2 Prostorsko ureditveni pogoji za celostno ohranjanje narave
(1) Na območju Občine Tržič se nahaja večje število naravnih vrednot, ki so navedene v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 2008, prikazane pa v prikazu stanja prostora:
(2) Pri načrtovanju posegov v zavarovanih območjih se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedena v strokovnem gradivu »naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tržič (ZRSVN, OE Kranj, april 2009).
(3) Če se načrtuje gradnja ali ureditev na zavarovanem območju, naravni vrednoti, pričakovani naravni vrednoti, ekološko pomembnem območju, geomorfološki podzemeljski naravni vrednoti (jami) ali v območju Natura 2000 je potrebno v postopku pridobitve ustreznega upravnega dovoljenja pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje.
(4) Na ekološko pomembnih območjih naj se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.
(5) Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja: naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst; ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo; ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze, kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali; ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena. Pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali, ter njihove habitate čim manjši.
Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin. Živalim se prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne sovpada z obdobji, oziroma sovpada v čim manjši možni meri, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja, rastlinam se prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.
Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(6) Najdbe fosilov, mineralov in jam je potrebno prijaviti Ministrstvu za okolje in prostor. Hkrati mora najditelj najdbo zaščititi pred uničenjem, poškodbo ali krajo.«
49. člen
Za novim 48.a členom se doda nov 48.b člen z naslednjim besedilom:
»7.3 Prostorsko ureditveni pogoji za varstvo zraka
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije.
(2) Proizvodne, gospodarske, stanovanjske in druge objekte je potrebno priključiti na ekološko čiste vire energije.
(3) Potrebno je zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov, ter uporaba ekološko sprejemljivih goriv.
(4) Z gradnjami in ureditvami se škodljivi vplivi na zrak ne smejo povečevati. Nove stavbe poslovno proizvodnih in centralnih dejavnostih je potrebno priključiti na skupinske – daljinske vire energije, graditi nizko energetske pasivne objekte.
(5) Pri posegih, ki povzročajo emisije snovi je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Prekomerne vplive na okolico se omeji – prepreči z omilitvenimi ukrepi v dovoljenih okvirih, ki so še dopustni po predpisih.«
50. člen
Za novim 48.b členom se doda nov 48.c člen z naslednjim besedilom:
»7.4 Prostorsko ureditveni pogoji za varovanje tal in plodne zemlje
(1) Ohranja se naravne prvine v prostoru in se s posegi prilagaja reliefnim značilnostim prostora.
(2) Ob gradnji objektov so investitorji dolžni upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena, ki jih predpiše geološka služba.
(3) Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora na določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo.
(4) Predvideni posegi morajo biti projektirani in izvedeni tako, da ne povzročajo erozijskih procesov. Potrebnost pridobivanja predhodnega geotehničnega mnenja h posegu se določi skladno z zahtevami, ki izhajajo iz varovanj (erozijske cone).
(5) Pri gradnji ali spremembi namembnosti objektov je potrebno preprečiti odtekanje nevarnih snovi v tla, sisteme pa organizirati tako, da direkten iztok škodljivih snovi neposredno v ponikanje, vodotoke ali kanalizacijo ni mogoč.«
51. člen
Za novim 48.c členom se doda nov 48.d člen z naslednjim besedilom:
»7.5 Varstvo pred hrupom
(1) Varstvo pred hrupom je opredeljeno na podlagi posameznih območij osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora. Območja varstva pred hrupom so določena v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(2) Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so naslednje stopnje varstva pred hrupom:
– I. stopnja varstva pred hrupom velja za vse površine na mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom, razen površin na naslednjih območjih: območje infrastrukture, območje gozdov na površinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti in na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
– III. stopnja varstva pred hrupom velja za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa: na območju stanovanj; na območju površin namenjenih počitniškim objektom, na območjih razpršene gradnje, na območju družbene infrastrukture – površine za vzgojo in izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo, javno upravo in opravljanje verskih obredov; na območjih zelenih površin namenjenih za rekreacijo in šport; parki in pokopališča in na območju vodnih zemljišč.
– IV. stopnja varstva pred hrupom velja na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa: območja proizvodnih dejavnosti, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo; na območju infrastrukture; na območju komunikacijske infrastrukture vse površine; na območju energetske infrastrukture vse površine; na območju okoljske infrastrukture vse površine; na območju mineralnih surovin namenjenih izkoriščanju vse površine in na območjih za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Za javne prireditve, javni shod in vsako drugo uporabo zvočnih naprav na prostem je potrebno pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa.
(4) Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako, da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(5) Pri novogradnjah, spremembah namembnosti in rekonstrukcijah obstoječih objektov je treba vse posege načrtovati tako, da ne bo potrebna izvedba dodatnih protihrupnih ukrepov zaradi prometa na cesti.
(6) Izvedba aktivne in pasivne protihrupne zaščite na območjih spremenjene rabe je obveznost investitorjev posegov.«
52. člen
V poglavju III. se za novim 48.d členom doda novo podpoglavje z naslednjim besedilom: »8. Požarna varnost in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«, za katerim se doda nov 48.e člen z naslednjim besedilom:
»8.1. Zagotavljanje požarne varnosti
(1) Pri graditvi objektov morajo biti izpolnjene zahteve za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov.
(2) Naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi ter sklopi konstrukcij objektov morajo biti zgrajeni oziroma izdelani tako in iz takih materialov, da je zagotovljena požarna varnost v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka.
(3) Ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna varnost objektov ne sme zmanjšati.
(4) Poti, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti označene skladno s predpisi.
(5) Za vse objekte, ki so določeni v Pravilniku o študiji požarne varnosti se mora v sklopu projektne dokumentacije (PGD) izdelati študija požarne varnosti. Investitorji so pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za zaščito in reševanje.
Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnove požarne varnosti.
8.2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) Pri načrtovanju gradnje novih objektov je potrebno upoštevati naravne omejitve (poplavnost, erozivnost, plazljivost, itd.) in veljavne predpise o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-Cancan-Seiberg ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. Pri pripravi projektnih dokumentacij je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in podzakonske akte s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Na erozijskih območjih se prostorske ureditve in posamični posegi v prostor načrtujejo in izvajajo ob upoštevanju običajnih protierozijskih ukrepov, kar vključuje predvsem izbor lokacij za gradnjo izven teh območij. Če se tem območjem ni mogoče izogniti, je potrebno izvesti ustrezne strokovne presoje in tehnične rešitve, ki zagotavljajo stabilnost objektov in terena.
(3) Na potencialno ogroženih območjih je potrebno prostorske, urbanistične, gradbene, arhitekturne in druge tehnične ukrepe (npr. orientacija zgradb, strukturne ojačitve, izolacija, tehnična sredstva za zaklanjanje, alarmiranje ipd.) načrtovati, tako da se preprečijo oziroma zmanjšajo morebitne škodljive posledice na širšem območju posegov.«
53. člen
V III. poglavju se za novim 48.e členom doda novo podpoglavje z naslednjim besedilom: »9. Merila in pogoji za varstvo gozda«, za katerim se doda nov 48.f člen z naslednjim besedilom:
»Posegi in dejavnosti v gozdnem prostoru, ki onemogočajo zagotavljanje ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij gozda ali poslabšujejo možnosti njihovega uresničevanja, niso dopustni.
V območjih gozdov so dovoljeni posegi, ki ne ogrožajo funkcij, obstoja ali namena gozda oziroma ne razvrednotijo ali poškodujejo gozda oziroma ne poslabšujejo možnosti uresničevanja funkcij gozda. Strokovno presojo oziroma mnenje o tem izdela Zavod za gozdove Slovenije.
Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, se izdela presoja življenjskih možnosti divjadi (30. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – Odl. US, 17/08)).
Območje z osnovno namensko rabo gozd se razdeli na naslednja območja s podrobnejšo namensko rabo: večnamenski gozdovi, gozdovi s posebnim namenom, varovalni gozdovi.
Umeščanje objektov in izvajanje del na zemljiščih v gozdnem prostoru se načrtuje tako, da se, kolikor je le mogoče, upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute.
V varovalnih gozdovih, v gozdovih s posebnim namenom in v gozdovih z ekološkimi in socialnimi funkcijami s prvo stopnjo poudarjenosti so dopustni le posegi in dejavnosti za namensko gospodarjenje s temi območji. Izjemoma so dopustni posegi za gospodarsko infrastrukturo, če ne ogrožajo ali onemogočajo ekoloških in socialnih funkcij gozdov.
Posegi v varovalnih gozdovih, ki niso povezani z gospodarjenjem z varovanimi gozdovi in ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V območju varovalnih gozdov se ne dopušča posegov v podtalje ali vegetacijo, kadar bi to zavrlo ali občutno zmanjšalo sposobnosti obnavljanja naravne zarasti, še posebno pa, kadar bi to predstavljalo nevarnost za začetek erozijskih procesov.
Večnamenski gozdovi so namenjeni predvsem gospodarskemu izkoriščanju gozdov, v njih je dovoljeno izvajati dejavnosti s področja gozdarstva in posegati v prostor v skladu s predpisi.
Prostorski posegi v območja gozdov v kmetijski krajini zaradi premajhnega deleža gozdov niso dopustni (tudi za kmetijske namene ne).
Pri načrtovanju površin osnovnih namenskih rab stanovanj, proizvodnih dejavnosti in ostalih vrst rab, v katerih so prisotni bivalni, gospodarski, infrastrukturni ali športni objekti, je potrebno vzdolž meje s površinami osnovne namenske rabe gozdna zemljišča načrtno predvideti tudi varnostno oskrbni pas, ki zagotavlja predvsem varnost ljudi in objektov pred negativnimi vplivi gozda, hkrati pa omogoča dostop do gozda.
Širina pasu na ravnem terenu je enaka višini odraslega drevja (ne manj kot 25 m). Na pobočju oziroma vznožju pobočja je potrebno v primeru, da območje z osnovno namensko rabo gozdna zemljišča leži nad površinami ostalih rab, širino oskrbovanega pasu povečati v sorazmerju s strmino. Dopustne vrste rabe v varnostno oskrbnem pasu območij ob gozdu so zelene površine, vodna in kmetijska zemljišča ter vse vrste infrastruktur, če ne vsebujejo objektov, ki bi jih lahko ogrozila padajoča drevesa oziroma nista njihova lokacija in način rabe takšna, da bi trajno onemogočila dostop do gozda. V varnostno oskrbnem pasu je treba zagotoviti prometnico (cesta, pot, kolesarska, sprehajalna steza, ki je lahko tudi neutrjena, vendar trajno omogoča dostop do gozda za namene gospodarjenja z njim, z njegovo javno rabo in odvozom gozdnih lesnih proizvodov). Izjemoma je dopustno, da omogoča dostop s tovornim vozilom le občasno.
V območju gozdnih zemljišč izven varovalnih gozdov, gozdov s posebnim namenom in gozdov z ekološkimi ter socialnimi funkcijami s 1. stopnjo poudarjenosti so dopustne krčitve gozdov v kmetijske namene v skladu z 21. členom Zakona o gozdovih do skupnega obsega 2%.
Da se zagotavlja ohranjanje funkcij gozdov:
– morajo biti posegi izvedeni tako, da ne bo povzročena škoda na sosednjem gozdnem robu in na gozdnih tleh,
– morajo izvajalci gradbenih del med gradnjo objektov zavarovati vegetacijo sosednjega gozda pred poškodbami,
– se morebitni odvečno odkopi ter gradbeni material, ki bi nastal pri gradnji ne sme odlagati v gozd.
Postavljanje ograj oziroma ograjevanje z drugimi objekti v gozdu ali ob gozdu ni dovoljeno. Izjemoma se dovoli ograditev gozda z dovoljenjem Zavoda za gozdove RS v skladu z Zakonom o gozdovih.
Za hortikulturno ureditev poselitvenega območja ob gozdu je dopustno uporabljati le sadike avtohtonih vrst, ki niso prenašalke hruškovega ožiga.
Investitor mora prevzeti odgovornost za poškodbe na svojih objektih, premičninah in uporabnikih, ki bi jih lahko povzročili drevje ali druge tvarine sosednjega gozda ali mehanizacija in gozdni proizvodi zaradi normalnega gospodarjenja s sosednjim gozdom ali ujme in sanacije njihovih posledic.
Investitor mora pred posegi v gozd in gozdni prostor pridobiti dovoljenje za poseg v prostor v skladu s predpisi o urejanju prostora.
V območjih za poselitev, kjer je v naravi še gozd, je do skrčitve gozda treba upoštevati predpise o gozdovih in gozdarstvu. Gozd je tu dovoljeno skrčiti po označitvi in evidentiranju dreves za posek, ki ga po predložitvi gradbenega dovoljenja in označitvi oziroma zakoličbi območja posegov opravi Zavod za gozdove RS v skladu s svojimi projektnimi pogoji.
Objekti oziroma druga območja posegov morajo imeti zagotovljen dostop do javne prometnice po prometnici, ki ni gozd ali gozdna prometnica, hkrati pa dopušča rabo za gospodarjenje z gozdom v soseščini oziroma zaledju lokacije.«
54. člen
V prvem odstavku 49. člena se črta besedilo »dopolnilne gradnje objektov niso dopustne«
V drugem odstavku 49. člena se črta besedilo »dopolnilne gradnje objektov«, hkrati pa se za besedilom »niso dopustne« doda naslednje besedilo: »gradnje novih objektov, razen infrastrukture«
Četrti in peti odstavek 49. člena se črtata.
V sedmem odstavku 49. člena se za besedilom »dopustna« črta besedilo »dopolnilna«.
55. člen
50. člen se v celoti črta.
56. člen
51. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Jelendol
V območju Jelendol (12 S1) v ureditvenih enotah posamični objekti s svojstvenim oblikovanjem (x) niso dopustne proizvodne dejavnosti. V ureditvenem območju novogradnje niso dopustne.
V območju Jelendol (12 SK1) v ureditveni enoti park (p) niso dopustne gradnje novih objektov, razen infrastrukture.«
57. člen
52. člen se v celoti črta.
58. člen
V 53. členu se dodata drugi in tretji odstavek z naslednjim besedilom:
»Za območje Križe (14 S5 OPPN), ki se nahaja v poplavnem območju, je potrebno pred pripravo OPPN določiti razred ogroženosti ter s tem preveriti možnost gradnje glede na določila veljavnih predpisov s tega področja.
V območju Križe (18 C1) je na zemljišču parc. št. 284/1 k.o. Križe dovoljena le organizacija parkirišč za osebna vozila brez objektov. Na južni strani se ob meji s parc. št. 866/4 k.o. Križe v širini 20 m zasadi dvojni drevored visokoraslih listavcev, za vzhodni strani na meji s parcelama št. 283/2 in 248 k.o. Križe pa se zasadi enojni drevored visokoraslih listavcev.«
59. člen
V 54. členu se za besedilom »dopustne« črta besedilo »dopolnilne«.
60. člen
V prvem in drugem odstavku 55. člena se za besedilom »dopustne« črta besedilo »dopolnilne«, hkrati pa se doda tretji odstavek z naslednjim besedilom:
»V območju Potarje – pod Strmecem (22 W3) mora biti arhitekturno oblikovanje objektov enotno.«
61. člen
56. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Podljubelj
V območju Podljubelj – (20 SK1/2) niso dopustne gradnje novih objektov, razen infrastrukture.
V območju Podljubelj (20 SK2) morajo biti na severozahodnem delu območja urejanja objekti na odsekih, določenih v grafičnem prikazu, orientirani vzdolžno s cesto.
V območju Podljubelj – Pri skalah (20 SK3) na severnem delu območja nad zadnjimi obstoječimi objekti niso dopustne gradnje novih objektov, razen infrastrukture.
V območju Podljubelj – Kamping (20 R1) so:
– dopustne ureditve campinga s spremljajočimi objekti za osnovno oskrbo in gostinstvo,
– ureditve igrišč dopustne v območju zahodno od Mošenika,
– postavitve spremljajočih objektov za rekreacijo (in sicer: garderobe ter shrambe za orodje in opremo) dopustne na skrajnem zahodnem in jugozahodnem robu območja ob gozdnem robu.
V območjih Podljubelj – Geben (20 W2) in Podljubelj – Reber (20 W4) niso dopustne gradnje novih objektov, razen infrastrukture.
V območju Podljubelj – Ljubelj (20T1), ki se nahaja v III varstvenem pasu vodnega vira, so dovoljeni le posegi v skladu z določili Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Tržič in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni list RS, št. 33/99, 57/01 in 69/01). Za vse posege, ki jih omogoča in dovoljuje ta odlok mora investitor pridobiti oceno vpliva predvidenega posega na vodni vir, ki jo izdela za to usposobljena organizacija.«
62. člen
57. člen se v celoti črta.
63. člen
58. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Slap
Na pobočju pod kmetijo na parceli št. 967 k.o. Lom pod Storžičem niso dopustne gradnje. Pri objektu na parceli št. 957 k.o. Lom pod Storžičem je potrebno ohranjati simetrijo objekta.«
64. člen
59. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Senično
V območju Senično – 26 S5 je v ureditveni enoti p (zemljišče parc. št. 23/7 k.o. Senično) dopustno športno igrišče.«
65. člen
60. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Tržič
V območju Čegeljše (29 S1) v enoti p niso dopustne gradnje novih objektov, razen infrastrukture.«
66. člen
Za 60. členom se doda nov 60.a člen z naslednjim besedilom:
»Na območjih Loka – 16 S1, Na Jasi – 24 S4, na Logu – 1 S8, počitniško naselje na Brezjah – 4 W1, naselje Pri skalah Podljubelj – 20 SK3, v Kovorju območje Stagne – 13 S1, v Ročevnici – 24 S2, na Mlaki – 23 P1 in 23 S2, v Seničnem – 26 S5 in 26 S3, na Ljubelju 20 T1 in 20 T2 oziroma tudi morebitnih drugih območjih, kjer so bili objekti zgrajeni na osnovi drugih prostorskih aktov (UN, ZN LN), se mora arhitekturno oblikovanje objektov zgledovati po objektih posameznega območja. Posegi na obstoječih objektih in novogradnje objektov morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih objektov in jih dopolnjevati (napr. naklon strehe, višina objekta, kritina, oblikovanje strešnih odprtin, členjenost strešin, zunanja podoba objekta, orientacija slemena ipd.).«
67. člen
Za novim 60.a členom se doda nov 60.b člen z naslednjim besedilom:
»Tabela – pobude, varstveni pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine, je priloga tega odloka.«
V. KONČNE DOLOČBE
68. člen
61. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/94) so prenehali veljati: odlok o potrditvi zazidanega načrta T-3 Ravne (UVG, št.30/82), odlok o potrditvi zazidalnega načrta Stagne-Nart (UVG, št. 6/86), odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Tržič za območja izven ureditvenih območij naselij (UVG, št. 12/86 in 15/86), odlok o sprejetju spremembe zazidalnega načrta B-3 v Bistrici pri Tržiču (UVG, št. 2/89), odlok o sprejetju zazidalnega načrta Na jasi B-7 (Uradni list RS, št. 1/91) in odlok o ureditvenem načrtu Križe (Uradni list RS, št. 20/91).
Z dnem uveljavitve Odloka o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Tržič (Uradni list RS, št. 114/00) je prenehal veljati odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Sebenje, Žiganjo vas, Retnje in Breg ob Bistrici (UVG, št. 19/87).
Z dnem uveljavitve sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič v letu 2008 je prenehala veljavnost naslednjim odlokom:
– Odlok o LN obvoznica Tržiča (Uradni list RS, št. 20/91),
– Odlok o sprejetju ureditvenega načrta kulturnega centra v starem mestnem jedru (UVG, št. 5/88, Uradni list RS, št. 15/99),
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje Ljubelja (ureditveni območji 20 T1 in 20 I1 Ljubelj) (Uradni list RS, št. 53/95),
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Mlaka (UVG, št. 28/83, Uradni list RS, št. 57/97, 64/97, 37/03, 72/06),
– Odlok o zazidalnem načrtu »Mlaka« Tržič (Uradni list RS, št. 54/93, 13/96),
– Odlok o ZN Senično – sprememba (Uradni list RS, št. 5/93) {oznaka 26 S5 ZN},
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta – 26 S3 – Senično – »Podovnica« (Uradni list RS, št. 30/95, 9/96, 114/00, 94/05).«
69. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora na Upravni enoti Tržič in na Občini Tržič.
70. člen
Postopki začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo. Lahko pa se takšen postopek nadaljuje po določbah tega odloka, če investitor to sam zahteva.
Prav tako se po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka končajo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja v tistih primerih, za katere investitor s pogodbo dokaže, da je bila izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja naročena najmanj 3 mesece pred uveljavitvijo tega odloka. Rok po katerem je še možno k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja prilagati projektno dokumentacijo izdelano po predpisih pred uveljavitvijo tega odloka poteče po preteku 6 mesecev po uveljavitvi odloka.
71. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka upravlja pristojni inšpektorat.
72. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2007-34
Tržič, dne 28. decembra 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
PRILOGA: Tabela pobud,varstveni pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine – PUP

+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|ŠT.  |PARC.   |K.O.   |OBST. |OBMOČJE Z     |VARSTVENI   |
|POBUDE|ŠT.    |     |OZN.. |NARAVOVARSTVENIM |POGOJI,    |
|   |     |     |OBM. |STATUSOM ALI   |USMERITVE IN  |
|   |     |     |UR.  |DRUGIMI      |PRIPOROČILA:  |
|   |     |     |   |NARAVOVARSTVENIMI |NARAVA     |
|   |     |     |   |VSEBINAMI     |        |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |KULTURNA     |        |
|   |     |     |   |DEDIŠČINA     |KULTURA    |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|5a  |850/1   |Podljubelj|29PS1 |Habitatni     |V območju gozda|
|   |del,   |     |   |tip: alpski    |naj se ohranja |
|   |850/5,  |     |   |potok       |10 metrski   |
|   |851    |     |   |         |obvodni pas.  |
|   |del,   |     |   |         |        |
|   |859/2,  |     |   |         |        |
|   |1026,   |     |   |         |        |
|   |861/2,  |     |   |         |        |
|   |874/4,  |     |   |         |        |
|   |937/2   |     |   |         |        |
|   |del,   |     |   |         |        |
|   |937/1,  |     |   |         |        |
|   |856/2   |     |   |         |        |
|   |del    |     |   |         |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|5b  |458/1   |Tržič;  |29PS1 |Ni        |Ureditveno   |
|   |del,   |Podljubelj|   |naravovarstvenega |območje na levi|
|   |458/7   |     |   |statusa      |strani vodotoka|
|   |del,   |     |   |         |Mošenik se   |
|   |458/10  |     |   |         |opredeli kot  |
|   |del,   |     |   |         |območje za   |
|   |458/3,  |     |   |         |proizvodnjo,  |
|   |del    |     |   |         |območje na   |
|   |458/1   |     |   |         |desni strani  |
|   |k.o.   |     |   |         |vodotoka pa kot|
|   |Tržič,  |     |   |         |območje    |
|   |1004   |     |   |         |infrastrukture |
|   |del,   |     |   |         |(dovozne ceste |
|   |863,   |     |   |         |in parkirišča).|
|   |862/2,  |     |   |         |Območje naj se |
|   |874/3   |     |   |         |zmanjša tako, |
|   |del,   |     |   |         |da se ohranja |
|   |897/1   |     |   |         |gozdni rob na |
|   |del    |     |   |         |vzhodnem delu |
|   |k.o.   |     |   |         |območja zaradi |
|   |Podljubelj|     |   |         |ohranjanja   |
|   |     |     |   |         |biotske    |
|   |     |     |   |         |pestrosti.   |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|6, 7 |312/2,  |Križe   |z   |NV 5016      |Pobuda se   |
|   |333/2,  |     |   |Pristava -    |zmanjša tako, |
|   |425/2,  |     |   |ježa terase    |da se     |
|   |del    |     |   |Tržiške      |vegetacija na |
|   |425/3,  |     |   |Bistrice     |zahodnem robu |
|   |del    |     |   |         |parcele    |
|   |333/1   |     |   |         |ohranja, s   |
|   |     |     |   |         |čimer se    |
|   |311/3,  |     |   |         |ohranja tudi  |
|   |311/4   |     |   |         |relief ježe  |
|   |     |     |   |         |Tržiške    |
|   |     |     |   |         |Bistrice.   |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|8c  |540/1,  |Križe   |14S5- |Ni        |V čim večji  |
|   |541,   |     |OPPN |naravovarstvenega |meri se    |
|   |132,   |     |   |statusa      |ohranjajo   |
|   |131/1,  |     |   |         |linijske    |
|   |135,   |     |   |         |strukture   |
|   |133,   |     |   |         |grmovne in   |
|   |140/1,  |     |   |         |drevesne    |
|   |140/13,  |     |   |Vplivno      |vegetacije in |
|   |134/6,  |     |   |območje      |posamezne   |
|   |134/16,  |     |   |EŠD 480066    |živice za   |
|   |134/15,  |     |   |Sebenje-     |ohranjanje   |
|   |134/14,  |     |   |vaško jedro    |biotske    |
|   |134/1   |     |   |EŠD 5146     |pestrosti in  |
|   |     |     |   |Spominski     |krajinskih   |
|   |     |     |   |park Udin     |značilnosti  |
|   |     |     |   |boršt       |območja.    |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |         |Izvzeti je   |
|   |     |     |   |         |potrebno južni |
|   |     |     |   |         |rob območja, ki|
|   |     |     |   |         |sega v naselje |
|   |     |     |   |         |Sebenje. V OPPN|
|   |     |     |   |         |je potrebno  |
|   |     |     |   |         |ohraniti    |
|   |     |     |   |         |obstoječo   |
|   |     |     |   |         |drevesno    |
|   |     |     |   |         |vegetacijo –  |
|   |     |     |   |         |živice.    |
|   |     |     |   |         |Na parc. 540/1 |
|   |     |     |   |         |in 541/1 se  |
|   |     |     |   |         |ohranja zeleni |
|   |     |     |   |         |pas.      |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|9   |397/3,  |Križe   |K1  |NV 5475      |Parceli št.  |
|   |397/4,  |     |   |Tržiška      |397/3 in 397/4 |
|   |394/1,  |     |   |Bistrica -    |k.o. Križe se |
|   |del    |     |   |od Pristave    |namenita za  |
|   |     |     |   |do izliva     |trajno     |
|   |     |     |   |         |kmetijsko rabo.|
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|10  |401/1   |Križe   |18SK2-|NV 5475      |Ohranja se vsa |
|   |del,   |     |e   |Tržiška      |vegetacija na |
|   |401/4   |     |   |Bistrica -    |zahodnem robu |
|   |del    |     |   |od Pristave    |parcele 401/1 |
|   |     |     |   |do izliva,    |na meji z   |
|   |     |     |   |meja       |naravno    |
|   |     |     |   |         |vrednoto;   |
|   |     |     |   |         |V naravno   |
|   |     |     |   |         |vrednoto naj se|
|   |     |     |   |         |ne posega.   |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|13a  |433,   |Križe   |K1  |NV 5016      |Ravninica ob  |
|   |431,   |     |   |Pristava-     |vodotoku    |
|   |437/2,  |     |   |ježa Tržiške   |predstavlja  |
|   |436,   |     |   |Bistrice     |tudi razlivno |
|   |432,   |     |   |NV 5475      |območje,    |
|   |422,   |     |   |Tržiška      |Retnje.    |
|   |423    |     |   |Bistrica -    |Ohranja se   |
|   |del,   |     |   |od Pristave    |sedanji relief,|
|   |421/4   |     |   |do izliva     |obrečna    |
|   |del,   |     |   |         |vegetacija v  |
|   |421/3   |     |   |         |pasu 20. m in |
|   |del,   |     |   |         |ježa Tržiške  |
|   |850    |     |   |         |Bistrice.   |
|   |del,   |     |   |         |        |
|   |468,   |     |   |Predlog EŠD    |        |
|   |424    |     |   |470812      |        |
|   |     |     |   |Retnje -     |        |
|   |     |     |   |Mlin Retnje    |        |
|   |     |     |   |38        |/       |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|14  |463/2,  |Križe   |18S4-e|5475 V      |Pobuda naj se |
|   |del    |     |   |Tržiška      |zmanjša tako, |
|   |463/1   |     |   |Bistrica -    |da se ohranja |
|   |     |     |   |od Pristave    |vegetacija na |
|   |     |     |   |do izliva     |zahodnem robu |
|   |     |     |   |         |ob Tržiški   |
|   |     |     |   |         |Bistrici;   |
|   |     |     |   |         |V rob terase  |
|   |     |     |   |         |naj se ne   |
|   |     |     |   |         |posega.    |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|16  |284/1,  |Križe   |18C1 |Vplivno      |Možna je    |
|   |284/2   |     |   |območje:     |ureditev    |
|   |     |     |   |EŠD 1939     |parkirišč pod |
|   |     |     |   |Križe-Cerkev   |pogojem, da se |
|   |     |     |   |sv. Križa     |ozelenita   |
|   |     |     |   |         |vzhodni in   |
|   |     |     |   |         |južni rob   |
|   |     |     |   |         |parcele.    |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|20  |358/1   |Kovor   |13SK1-|Ni        |Ohranja se   |
|   |     |     |v   |naravovarstvenega |linijska    |
|   |     |     |   |statusa      |struktura   |
|   |     |     |   |         |vegetacije   |
|   |     |     |   |         |zaradi     |
|   |     |     |   |         |ohranjanja   |
|   |     |     |   |         |kulturne    |
|   |     |     |   |         |krajine in   |
|   |     |     |   |         |biotske    |
|   |     |     |   |         |pestrosti   |
|   |     |     |   |         |območja    |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|21  |315/1,  |Kovor   |16S2-e|Vplivno      |Oblikovanje  |
|   |del    |     |   |območje:     |objekta v   |
|   |316/1   |     |   |EŠD 1918     |skladu z vaško |
|   |     |     |   |Kovor-Cerkev   |tipologijo.  |
|   |     |     |   |sv. Janeza    |        |
|   |     |     |   |Krstnika     |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|23a  |del 88  |Kovor   |13SK2 |Vplivno      |Ohranja se   |
|   |     |     |   |območje:     |visokodebelni |
|   |     |     |   |EŠD 1918     |sadovnjak.   |
|   |     |     |   |Kovor-      |        |
|   |     |     |   |Cerkev sv.    |        |
|   |     |     |   |Janeza      |        |
|   |     |     |   |Krstnika     |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|25  |437/3,  |Žiganja  |25S3-e|Vplivno      |V skladu s   |
|   |del 444  |vas    |   |območje:     |tipologijo   |
|   |     |     |   |EŠD 480066    |enodružinskih |
|   |     |     |   |Sebenje-     |objektov.   |
|   |     |     |   |vaško jedro    |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|27  |27/2,   |Žiganja  |z   |PosVO       |Obstoječi   |
|   |28 del,  |vas    |   |SI3000284     |objekt se lahko|
|   |27/1   |     |   |Dacarjevo     |rekonstruira le|
|   |del    |     |   |brezno -     |v obstoječih  |
|   |     |     |   |Žiganja vas    |gabaritih in za|
|   |     |     |   |NV 1878 Udin   |isti namen.  |
|   |     |     |   |boršt       |Gradnja    |
|   |     |     |   |osameli kras   |nezahtevnih in |
|   |     |     |   |ZO Spominski   |enostavnih   |
|   |     |     |   |park Udin     |objektov na  |
|   |     |     |   |boršt       |navedeni    |
|   |     |     |   |         |parceli ni   |
|   |     |     |   |EŠD 5146     |sprejemljiva  |
|   |     |     |   |Spominski     |        |
|   |     |     |   |park Udin     |        |
|   |     |     |   |boršt       |        |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |         |Sprejemljivo v |
|   |     |     |   |         |gabaritih   |
|   |     |     |   |         |obstoječega  |
|   |     |     |   |         |objekta.    |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|29a  |del    |Žiganja  |25S3-e|PosVO       |V čim večji  |
|   |334/3   |vas    |   |SI3000284     |meri se ohranja|
|   |     |     |   |Dacarjevo     |obstoječa   |
|   |     |     |   |brezno -     |vegetacija.  |
|   |     |     |   |Žiganja vas    |        |
|   |     |     |   |EPO 27800     |        |
|   |     |     |   |Žiganja vas    |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|29b  |16/2,   |Žiganja  |25S3-e|SI3000284     |V čim večji  |
|   |16/1,   |vas    |   |Dacarjevo     |meri se ohranja|
|   |del    |     |   |brezno      |obstoječa   |
|   |34/1,   |     |   |Žiganja vas    |vegetacija.  |
|   |del    |     |   |EPO 27800     |        |
|   |335/4   |     |   |Žiganja vas    |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|30a  |del    |Bistrica |z   |PosVO       |Stavbno    |
|   |578/2   |     |   |SI3000285     |zemljišče   |
|   |     |     |   |Karavanke     |predstavlja  |
|   |     |     |   | EPO 21300    |območje    |
|   |     |     |   |Karavanke     |objekta.    |
|   |     |     |   |         |Gradnja    |
|   |     |     |   |         |nezahtevnih in |
|   |     |     |   |         |enostavnih   |
|   |     |     |   |         |objektov na  |
|   |     |     |   |         |navedeni    |
|   |     |     |   |         |parceli ni   |
|   |     |     |   |         |sprejemljiva  |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|31  |523/1,  |Bistrica |z   | SI3000285    |Stavbno    |
|   |522,   |     |   |Karavanke,    |zemljišče   |
|   |del 521  |     |   |vplivno      |predstavlja  |
|   |     |     |   |območje      |območje    |
|   |     |     |   |         |objekta.    |
|   |     |     |   |Vplivno      |Gradnja    |
|   |     |     |   |območje :     |nezahtevnih in |
|   |     |     |   |EŠD 1919     |enostavnih   |
|   |     |     |   |Cerkev sv.    |objektov na  |
|   |     |     |   |Neže       |navedeni    |
|   |     |     |   |         |parceli ni   |
|   |     |     |   |         |sprejemljiva  |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |         |V skladu z   |
|   |     |     |   |         |vaško     |
|   |     |     |   |         |tipologijo,  |
|   |     |     |   |         |dvokapne strehe|
|   |     |     |   |         |in ozelenitev z|
|   |     |     |   |         |visokodebelno |
|   |     |     |   |         |vegetacijo   |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|32b  |del    |Bistrica |z   |PosVO       |Stavbno    |
|   |575/1,  |     |   |SI3000285Karavanke|zemljišče   |
|   |575/3   |     |   |         |predstavlja  |
|   |     |     |   |         |območje    |
|   |     |     |   |         |objekta.    |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|32c  |541 del  |Bistrica |4SK1-v|PosVO       |Stavbno    |
|   |     |     |   |SI3000285Karavanke|zemljišče   |
|   |     |     |   |         |predstavlja  |
|   |     |     |   |         |območje    |
|   |     |     |   |         |objekta.    |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|32d  |del    |Bistrica |K1  |PosVO       |Intenzifikacija|
|   |575/1,  |     |   |SI3000285     |kmetijstva se |
|   |del    |     |   |Karavanke     |ne izvaja.   |
|   |575/2   |     |   |         |        |
|   |del    |     |   |         |        |
|   |1117/2  |     |   |         |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|33a  |1076/1  |Bistrica |31SK1-| PosVO      |Stavbno    |
|   |del,   |     |v   |SI3000285     |zemljišče   |
|   |1075   |     |   |Karavanke     |predstavlja  |
|   |del    |     |   |EPO 21300     |območje    |
|   |     |     |   |Karavanke     |objekta.    |
|   |     |     |   |         |Gradnja    |
|   |     |     |   |Predlog EŠD    |nezahtevnih in |
|   |     |     |   |470797      |enostavnih   |
|   |     |     |   |Leše pri     |objektov na  |
|   |     |     |   |Tržiču-      |navedeni    |
|   |     |     |   |Kulturna     |parceli ni   |
|   |     |     |   |krajina      |sprejemljiva  |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|35a  |542,   |Bistrica |z   | PosVO      |Stavbno    |
|   |543/2   |     |   |SI3000285     |zemljišče   |
|   |     |     |   |Karavanke     |predstavlja  |
|   |     |     |   |EPO 21300     |območje    |
|   |     |     |   |Karavanke     |objekta.    |
|   |     |     |   |         |Gradnja    |
|   |     |     |   |         |nezahtevnih in |
|   |     |     |   |         |enostavnih   |
|   |     |     |   |         |objektov na  |
|   |     |     |   |         |navedeni    |
|   |     |     |   |         |parceli ni   |
|   |     |     |   |         |sprejemljiva; |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|38  |1055/1  |Bistrica |31SK1-|PosVO       |Ohranja se   |
|   |del,   |     |v   |SI3000285     |visokodebelna |
|   |1055/2  |     |   |Karavanke     |vegetacija.  |
|   |del,   |     |   |EPO 27200     |        |
|   |1060   |     |   |Brezje pri    |        |
|   |del    |     |   |Tržiču      |        |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |Predlog      |Potrebno je  |
|   |     |     |   |vplivnega     |ohranjati   |
|   |     |     |   |območja:     |kozolec,    |
|   |     |     |   |EŠD 470797    |gospodarski  |
|   |     |     |   |Leše pri     |objekt naj   |
|   |     |     |   |Tržiču-      |stoji južno od |
|   |     |     |   |Kulturna     |kozolca.    |
|   |     |     |   |krajina      |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|47a  |del    |Senično  |26TR1 |ZO Spominski   |Parkirišča naj |
|   |478,   |     |   |park Udin     |se uredijo na |
|   |del    |     |   |boršt, na     |predvidenih  |
|   |399/6,  |     |   |meji       |travniških   |
|   |del 905  |     |   |NV 1878 Udin   |površinah;   |
|   |     |     |   |boršt       |Poseganje v  |
|   |     |     |   |osameli      |vegetacijo na |
|   |     |     |   |kras, na     |zahodnem robu |
|   |     |     |   |meji       |parcele 905 na |
|   |     |     |   |         |meji z     |
|   |     |     |   |         |zavarovanim  |
|   |     |     |   |         |območjem ni  |
|   |     |     |   |         |sprejemljivo; |
|   |     |     |   |EŠD 5146     |Parkirišče naj |
|   |     |     |   |Spominski     |bo urejeno po |
|   |     |     |   |park Udin     |merilih za   |
|   |     |     |   |boršt       |ureditev    |
|   |     |     |   |         |parkirišč in  |
|   |     |     |   |         |ustrezno    |
|   |     |     |   |         |označeno.   |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|49  |402/9   |Lom    |22S2 |EPO 21300     |Pogoj za    |
|   |     |     |OPPN |Karavanke     |izgradnjo   |
|   |     |     |   |         |stanovanjskih |
|   |     |     |   |         |objektov je  |
|   |     |     |   |         |komunalna   |
|   |     |     |   |         |ureditev    |
|   |     |     |   |         |območja pod  |
|   |     |     |   |         |pogoji, ki bodo|
|   |     |     |   |         |podani v sklopu|
|   |     |     |   |         |OPPN.     |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|50  |394/34  |Lom    |z   |         |Dopustne so le |
|   |del,   |     |   |         |legalizacije in|
|   |394/20  |     |   |         |rekonstrukcije |
|   |     |     |   |         |obstoječih   |
|   |     |     |   |         |objektov ali  |
|   |     |     |   |         |ponovne gradnje|
|   |     |     |   |         |v obstoječih  |
|   |     |     |   |         |gabariti.   |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|54a  |198/1   |Lom    |17SK1-|PosVO       |Ohrani se vsa |
|   |del,   |     |v   |SI3000285     |sadna drevesa. |
|   |204    |     |   |Karavanke     |V primeru, da |
|   |del,   |     |   |EPO 21300     |je odstranitev |
|   |205    |     |   |Karavanke     |sadnega drevesa|
|   |del,   |     |   |         |nujna, se ga  |
|   |199    |     |   |         |lahko odstrani,|
|   |del,   |     |   |         |vendar ga je  |
|   |203/5   |     |   |         |treba v istem |
|   |del    |     |   |         |letu      |
|   |     |     |   |         |nadomestiti z |
|   |     |     |   |         |novim     |
|   |     |     |   |V bližini     |visokodebelnim |
|   |     |     |   |EŠD 2008     |sadnim drevesom|
|   |     |     |   |Lom pod      |v neposredni  |
|   |     |     |   |Stroržičem-    |bližini.    |
|   |     |     |   |Vplivno      |Izven območja |
|   |     |     |   |območje      |stavbnih    |
|   |     |     |   |cerkve sv.    |zemljišč se  |
|   |     |     |   |Katarine     |tudi med    |
|   |     |     |   |         |gradnjo ne sme |
|   |     |     |   |         |posegati zaradi|
|   |     |     |   |         |ohranjanja   |
|   |     |     |   |         |prednostnih  |
|   |     |     |   |         |habitatnih   |
|   |     |     |   |         |tipov.     |
|   |     |     |   |         |V okolici   |
|   |     |     |   |         |kmetije je   |
|   |     |     |   |         |dovoljen le  |
|   |     |     |   |         |ekstenziven  |
|   |     |     |   |         |način     |
|   |     |     |   |         |kmetovanja.  |
|   |     |     |   |         |Travnike se  |
|   |     |     |   |         |gnoji največ  |
|   |     |     |   |         |enkrat letno in|
|   |     |     |   |         |izključno s  |
|   |     |     |   |         |hlevskim gnojem|
|   |     |     |   |         |(brez uporabe |
|   |     |     |   |         |gnojnice,   |
|   |     |     |   |         |gnojevke ali  |
|   |     |     |   |         |mineralnih   |
|   |     |     |   |         |gnojil). Prva |
|   |     |     |   |         |košnja naj bo |
|   |     |     |   |         |po odcvetu   |
|   |     |     |   |         |večine vrst  |
|   |     |     |   |         |trav, torej v |
|   |     |     |   |         |juliju.    |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|54b  |198/3   |Lom    |z   |PosVO       |Stavbno    |
|   |     |     |   |SI3000285     |zemljišče   |
|   |     |     |   |Karavanke     |predstavlja  |
|   |     |     |   |EPO 21300     |območje    |
|   |     |     |   |Karavanke     |objekta.    |
|   |     |     |   |         |Gradnja    |
|   |     |     |   |         |nezahtevnih in |
|   |     |     |   |         |enostavnih   |
|   |     |     |   |         |objektov na  |
|   |     |     |   |         |navedeni    |
|   |     |     |   |         |parceli ni   |
|   |     |     |   |         |sprejemljiva; |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|57, 58|451/2   |Podljubelj|z   |PosVO       |Na območja   |
|   |     |     |   |SI3000285     |izven stavbnih |
|   |     |     |   |Karavanke     |zemljišč se ne |
|   |     |     |   |EPO 21300     |posega.    |
|   |     |     |   |Karavanke     |Kmetovanje na |
|   |     |     |   |         |območju Natura |
|   |     |     |   |         |2000 naj bo  |
|   |     |     |   |         |ekstenzivno.  |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|58a  |451/3,  |Podljubelj|K   |EPO 21300     |Na območju naj |
|   |451/1   |     |   |Karavanke     |se izvaja   |
|   |del    |     |   |NV 326      |ekstenzivno  |
|   |     |     |   |Tržiška      |kmetovanje;  |
|   |     |     |   |Bistrica s    |Zagotavlja naj |
|   |     |     |   |pritoki      |se ekološke  |
|   |     |     |   |PosVO       |zahteve    |
|   |     |     |   |SI3000285     |habitatov.   |
|   |     |     |   |Karavanke     |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|61  |794/25,  |Podljubelj|20SK2-|EPO 21300     |Ohranja naj se |
|   |794/36  |     |v   |Karavanke–    |visokodebelni |
|   |     |     |   |rob        |sadovnjak.   |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |NV 3015      |        |
|   |     |     |   |Območje      |        |
|   |     |     |   |balvanov v    |        |
|   |     |     |   |Podljubelju    |        |
|   |     |     |   |- rob       |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|62,  |734/1,  |Podljubelj|20S5- |Pobuda meji    |Brežino je   |
|63, 64|733/2   |     |v,e  |na vplivno    |potrebno    |
|   |del    |     |   |območje      |ozeleniti z  |
|   |     |     |   |EŠD 400613    |avtohtono   |
|   |     |     |   |Podljubelj -   |vegetacijo.  |
|   |     |     |   |Žaga       |        |
|   |     |     |   |Podljubelj    |        |
|   |     |     |   |27        |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|68  |815/35,  |Podljubelj|20S6-e|EPO 21300     |Pred izgradnjo |
|   |815/36  |     |   |Karavanke     |objektov mora |
|   |     |     |   |         |biti območje  |
|   |     |     |   |         |komunalno   |
|   |     |     |   |         |opremljeno.  |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|69b  |729/1,  |Podljubelj|20R2 |EPO 21300     |Zavod je že dal|
|   |719/27,  |     |   |Karavanke     |predlog    |
|   |728,   |     |   |4986       |izločitve mlake|
|   |727/1   |     |   |Ahačičeva     |iz registra  |
|   |     |     |   |mlaka*      |naravnih    |
|   |     |     |   |         |vrednot.    |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|71  |del    |Lom    |8R2  |         |V območju   |
|   |289/1   |     |   |         |ureditve    |
|   |     |     |   |         |igrišča naj se |
|   |     |     |   |         |zagotovi    |
|   |     |     |   |         |ustrezno    |
|   |     |     |   |         |število    |
|   |     |     |   |         |parkirišč, da |
|   |     |     |   |         |se prepreči  |
|   |     |     |   |         |neustrezno   |
|   |     |     |   |         |parkiranje na |
|   |     |     |   |         |travniških   |
|   |     |     |   |         |površinah.   |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|72  |425,   |Žiganja  |25R1 |NV 1878 Udin   |Nove širitve v |
|   |419/2,  |vas    |   |boršt –      |gozd niso   |
|   |del    |     |   |osameli kras   |dopustne.   |
|   |419/1   |     |   |ZO Spominski   |        |
|   |     |     |   |park Udin     |        |
|   |     |     |   |boršt       |        |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |Vplivno      |        |
|   |     |     |   |območje      |        |
|   |     |     |   |EŠD 480066    |        |
|   |     |     |   |Sebenje,     |        |
|   |     |     |   |vaško jedro    |        |
|   |     |     |   |EŠD 5146     |        |
|   |     |     |   |Spominski     |        |
|   |     |     |   |park Udin     |        |
|   |     |     |   |boršt       |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|73  |333/1   |Kovor   |16S2-e|Ni        |Ohranja se   |
|   |     |     |   |naravovarstvenega |omejek na   |
|   |     |     |   |Statusa      |severnem robu |
|   |     |     |   |         |zemljišča.   |
|   |     |     |   |Na meji      |        |
|   |     |     |   |vplivnega     |        |
|   |     |     |   |območja:     |        |
|   |     |     |   |EŠD 1918     |        |
|   |     |     |   |Kovor-      |        |
|   |     |     |   |Cerkev      |        |
|   |     |     |   |Janeza      |        |
|   |     |     |   |Krstnika     |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|80  |1037/1,  |Podljubelj|20T1 |PosVO       |Izven območja |
|   |21/1del, |     |   |SI3000285     |pobude naj se |
|   |1040,   |     |   |Karavanke     |ne posega.   |
|   |1039/2,  |     |   |         |        |
|   |1039/1,  |     |   |EŠD 11045     |        |
|   |17/1   |     |   |Podljubelj -   |Ohranjati je  |
|   |del    |     |   |Bornova      |potrebno    |
|   |     |     |   |pristava     |umeščenosti  |
|   |     |     |   |EŠD 326      |ljubeljske   |
|   |     |     |   |Ljubelj -     |ceste v prostor|
|   |     |     |   |Stara       |in njene    |
|   |     |     |   |ljubeljska    |značilnosti  |
|   |     |     |   |cesta       |        |
|   |     |     |   |Vplivno      |        |
|   |     |     |   |območje      |        |
|   |     |     |   |EŠD 326      |        |
|   |     |     |   |Ljubelj -     |        |
|   |     |     |   |Stara       |        |
|   |     |     |   |ljubeljska    |        |
|   |     |     |   |cesta       |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|81  |227/4,  |Bistrica |C   |Ni        |V čim večji  |
|   |223/1del, |     |   |naravovarstvenega |meri se    |
|   |226/1,  |     |   |statusa      |ohranjajo   |
|   |226/4,  |     |   |         |linijske    |
|   |226/3,  |     |   |         |strukture   |
|   |226/2,  |     |   |         |dreves na   |
|   |222/6,  |     |   |         |vzhodnem in  |
|   |222/1,  |     |   |         |zahodnem robu |
|   |222/7,  |     |   |         |območja zaradi |
|   |1205   |     |   |         |ohranjanja   |
|   |del,   |     |   |         |značilnosti  |
|   |222/4   |     |   |         |kulturne    |
|   |del,   |     |   |         |krajine in   |
|   |222/5   |     |   |         |biotske    |
|   |del,   |     |   |         |pestrosti.   |
|   |225/2,  |     |   |         |        |
|   |225/3,  |     |   |         |        |
|   |225/4,  |     |   |         |        |
|   |225/1,  |     |   |         |        |
|   |220/1,  |     |   |         |        |
|   |227/3,  |     |   |         |        |
|   |227/2,  |     |   |         |        |
|   |223/1   |     |   |         |        |
|   |del,   |     |   |         |        |
|   |227/1,  |     |   |         |        |
|   |1118   |     |   |         |        |
|   |del,   |     |   |         |        |
|   |217/6   |     |   |         |        |
|   |del    |     |   |         |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|82  |1197/4,  |Bistrica |K   |NV 5475      |Intenzifikacija|
|   |180/1,  |     |   |Tržiška      |kmetijske rabe |
|   |1179/8,  |     |   |Bistrica -    |naj se v 20 m |
|   |181/2   |     |   |od Pristave    |pasu od roba  |
|   |vse del  |     |   |do izliva     |brežine    |
|   |     |     |   |         |vodotoka omeji;|
|   |     |     |   |         |Obrečna    |
|   |     |     |   |         |vegetacija,  |
|   |     |     |   |         |predvsem    |
|   |     |     |   |         |visokodebelna |
|   |     |     |   |         |drevesa, naj se|
|   |     |     |   |         |ohranja; možna |
|   |     |     |   |         |je sanitarna  |
|   |     |     |   |         |sečnja, izvedba|
|   |     |     |   |         |naj se omeji na|
|   |     |     |   |         |čas izven   |
|   |     |     |   |         |gnezditvenega |
|   |     |     |   |         |obdobja ptic, |
|   |     |     |   |         |tj od 15.   |
|   |     |     |   |         |avgusta do 15. |
|   |     |     |   |         |marca zaradi  |
|   |     |     |   |         |ohranja    |
|   |     |     |   |         |pestrosti vrst.|
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|86  |591/13  |Podljubelj|z   |PosVO       |Zaradi že   |
|   |     |     |   |SI3000285     |zgrajenega   |
|   |     |     |   |Karavanke     |objekta ni   |
|   |     |     |   |EPO 21300     |mogoče oceniti |
|   |     |     |   |Karavanke     |vpliva na   |
|   |     |     |   |         |kvalifikacijske|
|   |     |     |   |         |vrste.     |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|87  |63/3,   |Lom    |z   |EPO 21300     |        |
|   |63/4,   |     |   |Karavanke     |        |
|   |1029,   |     |   |NV 326      |        |
|   |66/2   |     |   |Tržiška      |        |
|   |     |     |   |Bistrica s    |        |
|   |     |     |   |pritoki      |        |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |PosVO       |        |
|   |     |     |   |SI3000285Karavanke|        |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |Na meji      |        |
|   |     |     |   |vplivnega     |        |
|   |     |     |   |območje      |        |
|   |     |     |   |EŠD 2008     |        |
|   |     |     |   |Lom pod      |        |
|   |     |     |   |Storžičem-    |        |
|   |     |     |   |Cerkev sv.    |        |
|   |     |     |   |Katarine     |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|88  |447/2   |Križe   |18S4-e| NV 5475     |V čim večji  |
|   |     |     |   |Tržiška      |meri se ohranja|
|   |     |     |   |Bistrica -    |obstoječa   |
|   |     |     |   |od Pristave    |vegetacija.  |
|   |     |     |   |do izliva     |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|89  |996/3   |Bistrica |S   |PosVO       |Sprememba iz  |
|   |     |     |   |SI3000285     |gozdnih površin|
|   |     |     |   |Karavanke     |v območja za  |
|   |     |     |   |EPO 27200,    |stanovanja v  |
|   |     |     |   |Brezje pri    |Visočah. Že  |
|   |     |     |   |Tržiču      |zgrajen objekt,|
|   |     |     |   |         |pobuda zajema |
|   |     |     |   |         |samo območje  |
|   |     |     |   |         |objekta.    |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|90  |319/2   |Podljubelj|20S2-v|PosVO       |Zaradi že   |
|   |     |     |   |SI3000285     |zgrajenega   |
|   |     |     |   |Karavanke     |objekta ni   |
|   |     |     |   |EPO 21300     |mogoče oceniti |
|   |     |     |   |Karavanke     |vpliva na   |
|   |     |     |   |         |kvalifikacijske|
|   |     |     |   |Predlog      |vrste.     |
|   |     |     |   |vplivnega     |        |
|   |     |     |   |območja:     |        |
|   |     |     |   |EŠD 470797    |V skladu z   |
|   |     |     |   |Leše pri     |vaško     |
|   |     |     |   |Tržiču-      |tipologijo   |
|   |     |     |   |Kulturna     |enostanovanjski|
|   |     |     |   |krajina      |objekt.    |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|91a, |203/4,  |Lom    |17SK1-|PosVOSI3000285  |Zazidljivost  |
|91b  |198/4   |     |v   |Karavanke     |zemljišča se  |
|   |203/2-  |     |   |EPO 21300     |omeji tako, da |
|   |del    |     |   |Karavanke     |se ohranja   |
|   |203/6-  |     |   |         |visokodebelno |
|   |del    |     |   |V bliziniEŠD   |vegetacijo.  |
|   |203/4-  |     |   |2008       |        |
|   |del 204  |     |   |Lom pod      |        |
|   |-del   |     |   |Storžičem-    |        |
|   |     |     |   |Vplivno      |        |
|   |     |     |   |območje      |        |
|   |     |     |   |cerkve sv.    |        |
|   |     |     |   |Katarine     |        |
|   |     |     |   |         |        |
|   |     |     |   |V bližini     |        |
|   |     |     |   |EŠD 25985     |        |
|   |     |     |   |Lom pod      |        |
|   |     |     |   |Storžičem -    |        |
|   |     |     |   |Kapelica ob    |        |
|   |     |     |   |hiši Lom pod   |        |
|   |     |     |   |Storžičem 9    |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|92  |419/3   |Podljubelj|z   | PosVO      |Objekt mora  |
|   |     |     |   |SI3000285     |imeti ustrezno |
|   |     |     |   |Karavanke     |urejeno    |
|   |     |     |   |         |greznico ali  |
|   |     |     |   |EPO 21300     |bio ČN;    |
|   |     |     |   |Karavanke     |Gradnja    |
|   |     |     |   |         |nezahtevnih in |
|   |     |     |   |         |enostavnih   |
|   |     |     |   |         |objektov na  |
|   |     |     |   |         |navedeni    |
|   |     |     |   |         |parceli ni   |
|   |     |     |   |         |sprejemljiva; |
|   |     |     |   |         |Sprememba   |
|   |     |     |   |         |namembnosti  |
|   |     |     |   |         |objekta v   |
|   |     |     |   |         |stanovanjsko ni|
|   |     |     |   |         |dopustna;   |
|   |     |     |   |         |Sečnja     |
|   |     |     |   |         |vegetacije ob |
|   |     |     |   |         |objektu ni   |
|   |     |     |   |         |dopustna.   |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|93  |770/91  |Leše   |9S1-e |EPO 21300     |Območje naj se |
|   |del,   |     |   |Karavanke-    |zmanjša, tako |
|   |770/92  |     |   |meja       |da se v čim  |
|   |del    |     |   |         |večji meri   |
|   |770/93  |     |   |         |ohranja naravno|
|   |     |     |   |         |stanje z    |
|   |     |     |   |Predlog:     |obstoječo   |
|   |     |     |   |EŠD 470797    |vegetacijo;  |
|   |     |     |   |Leše pri     |Objekti morajo |
|   |     |     |   |Tržiču-      |imeti urejeno |
|   |     |     |   |Kulturna     |kanalizacijo  |
|   |     |     |   |krajina      |oz. odvajanje |
|   |     |     |   |         |fekalnih    |
|   |     |     |   |         |odplak.    |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|96  |     |Križe   |23P1-d|NV 5475      |V celoti se  |
|   |     |     |   |Tržiška      |ohranja obrečna|
|   |     |     |   |Bistrica -    |vegetacija ob |
|   |     |     |   |od Pristave    |Tržiški    |
|   |     |     |   |do izliva     |Bistrici.   |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|97  |     |Križe   |23S2- |Pobuda meji    |Ohranja se   |
|   |     |     |bs  |na vplivna    |zelena bariera |
|   |     |     |   |območja:     |proti vaškemu |
|   |     |     |   |EŠD 17798     |jedru.     |
|   |     |     |   |Pristava -    |        |
|   |     |     |   |Domačija     |        |
|   |     |     |   |Pristavška    |        |
|   |     |     |   |14        |        |
|   |     |     |   |EŠD 579      |        |
|   |     |     |   |Pristava -    |        |
|   |     |     |   |Domačija     |        |
|   |     |     |   |Pristavška    |        |
|   |     |     |   |16        |        |
|   |     |     |   |EŠD 17797     |        |
|   |     |     |   |Pristava -    |        |
|   |     |     |   |Kmečki      |        |
|   |     |     |   |dvorec      |        |
|   |     |     |   |Pristavška    |        |
|   |     |     |   |23        |        |
|   |     |     |   |EŠD 9535     |        |
|   |     |     |   |Pristava -    |        |
|   |     |     |   |Vaško jedro    |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
|98  |     |Senično  |26S3-e|Ni        |V čim večji  |
|   |     |     |   |naravovarstvenih |meri naj se  |
|   |     |     |   |vsebin      |ohranjajo   |
|   |     |     |   |         |živice in   |
|   |     |     |   |Vplivno      |visokodebelna |
|   |     |     |   |območje      |vegetacija.  |
|   |     |     |   |EŠD 9536     |        |
|   |     |     |   |Senično-     |Gozd na    |
|   |     |     |   |vaško jedro    |severnem robu |
|   |     |     |   |Meji na EŠD    |območja se   |
|   |     |     |   |17791       |ohranja.    |
|   |     |     |   |Senično -     |        |
|   |     |     |   |Ruševine     |        |
|   |     |     |   |gradu       |        |
|   |     |     |   |Gutenau      |        |
+------+----------+----------+------+------------------+---------------+
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti